Wykonanie umowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wykonanie umowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy otrzymane odszkodowanie od przewoźnika z tytułu wykonywania usługi winno być opodatkowane na gruncie ustawy o podatku VAT?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.07.2006 r., doręczonego w dniu 20.07.2006 r. z zakresu podatku od towarów i usług stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. UZASADNIENIE Wnioskodawca - Spółka zajmuje się produkcją i sprzedażą styropianu i papy asfaltowej. Transport tych towarów do odbiorców w kraju i zagranicą Spółka zleca krajowemu przewoźnikowi. Podatnik przedstawia następujące przykłady zdarzeń: 1) W czasie transportu z winy przewoźnika nastąpiło uszkodzenie towaru i wyrób powrócił do zakładu (wyrób został przekwalifikowany na II gatunek i po przepakowaniu przeznaczony jest do ponownej sprzedaży lub w przypadku zbyt dużych uszkodzeń – dotyczy tylko styropianu - powrócił do produkcji jako regranulat - (...)

2011
1
mar

Istota:

Podatnik zawarł z firmą prowadzącą sprzedaż produktów samochodowych umowę o świadczenie usług promocji i reklamy i za okres pierwszych 54 m-cy otrzymał w formie zaliczki 90 % wartości zawartej umowy. Czy ewidencjonowanie przychodu z tytułu otrzymanej zaliczki na poczet usług promocji i reklamy w wysokości 1/54 jest przychodem?

Fragment:

(...) Na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 14 ust. 1, ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy po rozpatrzeniu wniosku pana Zbigniewa C. z dnia 8.06.2005 r. (data wpływu do tut. urzędu - 10.06.2005 r.) uzupełnionego w dniu 27.06.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, postanawia uznać za prawidłowe stanowisko strony przedstawione w przedmiotowym wniosku. Wnioskiem z dnia 8.06.2005 r. (data wpływu do tut. urzędu - 10.06.2005 r.) uzupełnionym w dniu 27.06.2005 r. pan Zbigniew C. zwrócił się o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Przedstawiając stan faktyczny podatnik podał, iż prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży produktów samochodowych, (...)