Wykładnia gramatyczna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wykładnia gramatyczna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:


1. Zarzut musi być skierowany przeciwko wyrokowi sądu, a nie przeciwko decyzji organu podatkowego.

2. Przepis art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej nie jest przepisem prawa materialnego, a co najistotniejsze - nie mógł być przez Sąd pierwszej instancji naruszony, gdyż sąd tego przepisu nie stosował i nie mógł stosować, nie jest to bowiem przepis procedury sądowoadministracyjnej.

3. Wyrażenie "przebudować" jest wyrażeniem wieloznacznym i obejmuje swoim zakresem każdą zmianę istniejącego stanu rzeczy, a więc nie tylko zmianę gruntowną. W konsekwencji wyrażenie „budować" nie może znaczyć wznosić cześć budowli, w tym także z wykorzystaniem dotychczas istniejącej budowli. Takie znaczenie bowiem powodowałoby istnienie nielogiczności zakresowej tych wyrażeń. Pojęcie „budować" i „przebudować" to dwa pojęcia o różnej treści. Skoro ustawodawca powiązał ulgę budowlaną z art. 26 ust. 1 pkt 8 p.d.f. tylko z pierwszym z nich, to niedopuszczalne jest rozciąganie jej zakresu na inną sytuację faktyczną. Dla jasności sytuacji należy jeszcze odwołać się do wykładni systemowej wewnętrznej.

a. Istotne są jeszcze tutaj wnioski wynikające jak również z wykładni systemowej zewnętrznej. Otóż skarżący powoływali się na definicję zawartą w art. 3 pkt 6 Prawa budowlanego co do pojmowania słowa „budowa". Przepisy tej ustawy rozumieją przez nie „wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę oraz modernizację obiektu budowlanego".

Fragment:

(...) Zaskarżonym wyrokiem z dnia 9 marca 2006 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Danuty i Ryszarda G na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 4 maja 2005 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1997 r. W uzasadnieniu wyroku Sąd pierwszej instancji wyjaśnił, iż z dokonanych przez organy podatkowe ustaleń wynika, że skarżący nabyli budynek mieszkalny wielorodzinny z zobowiązaniem do przeprowadzenia remontu kapitalnego zgodnie z opinią Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dokumentacja projektowa będąca podstawą pozwolenia na budowę oraz dokumentacja wykonawcza (dziennik budowy) wskazują, że skarżący wznieśli budynek na bazie poprzednio istniejącego budynku mieszkalnego z wykorzystaniem niektórych jego elementów konstrukcyjnych, takich jak np. fundamenty, piwnice, ściana frontowa. W rozumieniu Prawa budowlanego była to niewątpliwie odbudowa budynku. W ocenie Sądu definicja budowy z art. 3 pkt 6 (...)

2011
1
lut

Istota:

Spółka zwróciła się z zapytaniem dotyczącym kilku kwestii:
1) czy w myśl obowiązujących przepisów podatkowych, depozyt akcji prowadzony przez dom maklerski należy uznać za równoznaczny z prowadzeniem rachunku inwestycyjnego,
2) czy w przypadku prowadzenia depozytu akcji i pośredniczenia w obrocie tymi akcjami dom maklerski ma obowiązek sporządzania informacji PIT-8C i czy w przypadku jedynie pośredniczenia w transakcji pomiędzy sprzedającym a kupującym istnieje konieczność sporządzania PIT-8C,
3) sporządzania przez dom maklerski imiennych informacji o przychodach z tytułu sprzedaży akcji pracowniczych celem umorzenia, niedopuszczonych do obrotu publicznego, i pobranym zryczałtowanym podatku dochodowym.

Fragment:

(...) którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2, sporządzone według ustalonego wzoru. W celu wyjaśnienia zakresu wprowadzonego przez ustawodawcę obowiązku, wobec sytuacji, że podstawowa wykładnia gramatyczna (językowa) nie przynosi zadowalających rezultatów, należy sięgnąć do wykładni systemowej i celowościowej, bowiem nie jest możliwym do zaakceptowania stan, w którym na podstawie literalnego brzmienia przepisu nie można ustalić adresata normy i zakresu jego zadań, czyli rodzaju zdarzeń, z których zaistnieniem ustawodawca wiąże powstanie pewnych obowiązków. W uzasadnieniu rządowego projektu zmian do updof z dnia 1 sierpnia 2003 r. (druk sejmowy nr 1853) (...)