Wykładnia | Interpretacje podatkowe

Wykładnia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wykładnia. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Spółka w lutym 2006 r. podpisała umowę najmu urządzenia (linii termoformierskiej) ze spółką niemiecką, na podstawie której Wnioskodawca jest zobowiązany do następujących czynności: zapłaty 100.000 euro po podpisaniu umowy, zapłaty 36 rat po 10.000 euro tytułem najmu, zapłaty po 36 m-cach najmu 177.800 euro, po czym przedmiot najmu stanie się własnością Spółki. W związku z powyższym, Podatnik podniósł kwestię przeliczenia kwoty 100.000 EUR (stanowiącej część ceny należnej zbywcy środka trwałego) na walutę polską wg kursu sprzedaży banku z dnia zapłaty tej kwoty.
Fragment:
(...) i zewnętrzny, a zupełnie wyjątkowo - do reguł wykładni celowościowej, zawierającej elementy oceniające i wartościujące. Gdy nie da się usunąć wątpliwości, opierając się na rezultatach wykładni językowej, należy korzystać z wykładni systemowej, a w dalszej kolejności (a więc wówczas, gdy i wykładnia systemowa nie usuwa wątpliwości interpretacyjnych) z wykładni celowościowej (funkcjonalnej). W przypadku niniejszym zdaniem organu odwoławczego przeprowadzana wykładnia wyjaśniła wątpliwości interpretacyjne. Odnosząc się do drugiego z zarzutów dotyczącego nieuwzględnienia dyspozycji zawartej w art. 16g ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - nie znajduje potwierdzenia w stanie prawnym, jak również w stanie faktycznym niniejszej sprawy. Zgodnie z artykułem 16g ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, cenę nabycia, o której mowa w ust. 3, oraz koszt wytworzenia, o którym mowa w ust. 4, koryguje się o różnice (...)
2011
1
cze

Istota:
1. Skro ustawodawca stworzył podanikowi możliwość oceny charakteru jego działalności (sezonowa czy całoroczna) dla potrzeb przedstawienia wymaganych prawem danych w deklaracji podatkowej, w celu realizacji prawa podatnika objętego reżimem wynikającym z przepisów art. 21 ustawy o podatku od towarów i usług, to jego działania podejmowane zgodnie z obowiązującym prawem nie moga rodzić niekorzystnych skutków w postaci obciążenia do dodatkowym zobowiązaniem podatkowym.
2. Nie jest możliwe zaakceptowanie, na gruncie zasady wyrażonej w art. 2 Konstytucji RP sytuacji, aby podatnik korzystający z możliwości stworzonej wyraźnie przez ustawodawcę w przepisie art. 21 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku nieuwzględnienia jego wniosku przez urząd skarbowy, mógł być obciążony kwotą dodatkowego zobowiązania podatkowego tylko z tego powodu, że złożył zgodną ze swoim wnioskiem deklarację podatkową.
Fragment:
(...) dokonanie korekty sposobu rozliczenia podatku naliczonego w zakresie wykazanej w deklaracji kwoty do zwrotu na rachunek bankowy. Odnosząc się do prawidłowości zastosowania normy art. 27 ust. 6 ustawy, w rozpatrywanym przypadku rozpocząć należy od stwierdzenia, że wykładnia prawa pozostaje w zgodzie z obowiązującym porządkiem prawnym, gdy jest zgodna z Konstytucją. Ustalony sens normy prawnej bowiem nie może być sprzeczny z konstytucyjnym porządkiem prawnym. "W ten sposób wykładnia prawa nabiera pewnych elementów wykładni obiektywnej, dynamicznej, odnosząc interpretowane prawo do woli prawodawcy, której wyrazem są bez wątpienia normy konstytucyjne (R. Mastalski, Wprowadzenie do prawa podatkowego, Warszawa 1995, s. 106-107). Na możliwość bezpośredniego stosowania Konstytucji wskazuje jej art. 8, który stanowi, że Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej, a jej przepisy stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej. (...)
2011
1
kwi

Istota:
1. Błędna wykładnia zachodzi wówczas, gdy orzeczenie było wynikiem mylnego rozumienia treści normy prawnej. Niewłaściwe zastosowanie przepisu, gdy nieprawidłowo odniesiono tę normę do ustalonego stanu faktycznego.
2. Podatniczka nabyła w spadku prawo do rekompensaty mające określoną wartość majątkową. Okoliczność, że prawo to zostało zrealizowane (poprzez wypłatę rekompensaty) niemal dwa lata po powstaniu obowiązku podatkowego nie miała znaczenia dla wymiaru podatku (art. 7 ust. 1 cyt. ustawy). Prawidłowo zatem zastosowano art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy, przyjmując kwotę wolną od podatku określoną rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7.04.1997 r., a nie późniejszego rozporządzenia obowiązującego już w dniu wymiaru podatku (5.670 zł a nie 6.638 zł).
Fragment:
(...) spadku (k. 1 akt administracyjnych) nie wynika, by nabycie to nastąpiło pod warunkiem zawieszającym. W związku z tym art. 6 ust. 2 cyt. ustawy nie mógł mieć w tej sprawie zastosowania. Skarga kasacyjna zasługiwała na uwzględnienie, mimo niewłaściwego zredagowania stanowiącego jej podstawę prawną zarzutu naruszenia prawa materialnego. Nie można bowiem zarzucać "błędnej wykładni i niewłaściwego zastosowania" przepisu skoro są to dwie odrębne sytuacje. Pierwsza (błędna wykładnia) zachodzi wówczas, gdy orzeczenie było wynikiem mylnego rozumienia treści normy prawnej. Druga natomiast - gdy nieprawidłowo odniesiono tę normę do ustalonego stanu faktycznego. Tymczasem w rozpatrywanej sprawie Sąd, jak wynika z uzasadnienia wyroku, pominął w ogóle regulację zamieszczoną w art. 15 ust. 3 cyt. ustawy. Nie mógł zatem dokonać wykładni tego przepisu ani wadliwie go zastosować (w znaczeniu pozytywnym). Naruszenie prawa materialnego polegało na pominięciu (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Wykładnia
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.