Wykazy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wykazy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
27
sie

Istota:

W związku z przedstawionym stanem faktycznym / opisem zdarzenia przyszłego Spółka wnosi o potwierdzenie, że w stosunku do środków trwałych, o których mowa w art. 16i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka będzie miała w przyszłości, w terminach, o których mowa w art. 16i ust. 3 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych prawo do:
(i)podwyższenia obniżonych wcześniej stawek amortyzacyjnych do poziomu stawek z Wykazu przemnożonych dodatkowo przez współczynnik nie wyższy niż maksymalny współczynnik przewidziany dla danego środka trwałego, w okresie następującym bezpośrednio po okresie, w którym Spółka stosowała obniżone stawki amortyzacyjne (tj. bez konieczności uprzedniego podwyższania stosowanych obniżonych stawek amortyzacyjnych do poziomu stawek z Wykazu w jednym roku podatkowym, a następnie podwyższania ich do poziomu powyżej stawek z Wykazu przy zastosowaniu stosownego współczynnika dopiero w kolejnym roku podatkowym) oraz
(i)obniżenia uprzednio podwyższonych stawek amortyzacyjnych (do poziomu stawek z Wykazu przemnożonych przez stosowny współczynnik) do dowolnie ustalonego poziomu (w tym do 0%) - bez obowiązku uprzedniego zastosowania stawki z Wykazu w roku podatkowym poprzedzającym obniżenie stawki amortyzacyjnej.

Fragment:

Przepis ten nie ogranicza jednak w żaden sposób możliwości przyjęcia tak podwyższonej stawki amortyzacyjnej (w stosunku do stawki z Wykazu) jedynie do sytuacji, gdy podatnik już stosuje stawkę z Wykazu. W podobny sposób przepis art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zasadniczo określa moment, od którego można dokonać obniżenia stawki amortyzacyjnej określonej w Wykazie, nie odnosząc się przy tym do tego, czy stawka z Wykazu powinna być na dzień zmiany stosowana przez podatnika. W konsekwencji, wywodzenie z powołanych powyżej przepisów jakichkolwiek ograniczeń w zakresie możliwości przyjęcia stawek amortyzacyjnych innych od stawek określonych w Wykazie tylko w sytuacji, gdy podatnik stosuje stawki amortyzacyjne z Wykazu byłoby, zdaniem Spółki, nadużyciem, w wyniku którego Spółka zostałaby pozbawiona przysługujących Jej praw wprost wynikających z analizowanych przepisów. Spółka stoi zatem na stanowisku, iż w stosunku do środków trwałych, o których mowa w art. 16i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka będzie miała w przyszłości prawo, w terminach odpowiednio określonych w art. 16i ust. 3 i 4 tejże ustawy, do podwyższenia obniżonych stawek amortyzacyjnych do poziomu stawek z Wykazu przemnożonych dodatkowo przez maksymalny współczynnik przewidziany dla danego środka trwałego i to w okresie następującym bezpośrednio po okresie, w którym Spółka stosowała obniżone stawki amortyzacyjne (bez konieczności uprzedniego podwyższania ich do poziomu stawek z Wykazu i podwyższania ich do poziomu powyżej stawek z Wykazu przy zastosowaniu stosownego współczynnika dopiero w kolejnym roku).