Wyjaśnienie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wyjaśnienie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

1) Nie znajduje uzasadnienia zarzut dotyczący wadliwości decyzji odwoławczej - naruszenie art. 210 § 1 pkt 6 i § 4 O.p., bowiem decyzja ta zawiera: uzasadnienie faktyczne i prawne, wskazanie dowodów na których organ oparł ustalenia faktyczne, wyjaśnienie dlaczego nie przeprowadzono dalszych dowodów i wyjaśnienie z jakich przyczyn nie uwzględniono wskazanych przez stronę odliczeń darowizn od dochodu.
2) Wobec faktu, iż skarżący nie zarzucają niedostrzeżenia przez Sąd naruszenia przez organy zasady swobodnej oceny dowodów (art. 191 O.p.), pozwala na wyprowadzenie wniosku, że nie kwestionują tym samym, że materiał dowodowy zgromadzony w aktach pozwalał na ocenę, że skarżący nie dokonali darowizn na rzecz Oddziału Filialnego Stowarzyszenia... w K... oraz na rzecz Sanktuarium Maryjnego w G..., co powoduje, iż nie może zostać uwzględniony zarzut naruszenia art. 26 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 26 ust. 7 ustawy o pdof wskutek jego niezastosowania.

Fragment:

(...) wskazanie dowodów na których organ oparł ustalenia faktyczne, wyjaśnienie dlaczego nie przeprowadzono dalszych dowodów i wyjaśnienie z jakich przyczyn nie uwzględniono wykazanych przez stronę odliczeń darowizn od dochodu. Sąd nie naruszył również art. 141 § 4 p.p.s.a., który to przepis określa składniki uzasadnienia wyroku sądu (zwięzłe przedstawienie stanu sprawy, zarzutów podniesionych w skardze, stanowisk pozostałych stron, podstawę prawną rozstrzygnięcia oraz jej wyjaśnienie). Jako podstawę prawną oddalenia skargi Sąd wskazał art. 151 p.p.s.a., wyjaśniając przy tym, dlaczego skarga nie została uwzględniona. Jak wyżej wyjaśniono Sąd słusznie nie dopatrzył się naruszenia zaskarżoną decyzją (i w toku postępowania ją poprzedzającego) przepisów postępowania, które mogłoby mieć wpływ na wynik sprawy. Należy zauważyć, że skarżący nie zarzucają w skardze kasacyjnej niedostrzeżenia przez Sąd naruszenia przez organy zasady (...)