ITPB2/4511-110/16/BK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy wystąpi obowiązek zapłaty podatku od sprzedaży samochodu wygranego w konkursie radiowym przed upływem sześciu miesięcy od daty otrzymania auta w sytuacji, gdy cena sprzedaży była niższa niż cena rynkowa i cena w salonie a podatek od wygranej został opłacony przez organizatora?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 26 stycznia 2016 r. (data wpływu 27 stycznia 2016 r.) uzupełnionym w dniu 25 marca 2016 r. oraz w dniu 27 kwietnia 2016 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży wygranego w konkursie samochodu– jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek uzupełniony w dniu 25 marca 2016 r. oraz 27 kwietnia 2016 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży wygranego w konkursie samochodu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W 2015 r. Wnioskodawca nie osiągnął dochodów. W miesiącu lipcu Wnioskodawca wygrał w konkursie radiowym samochód. Wartość auta według cen w salonach wynosiła 39 000 zł. Podatek z tytułu wygranej opłacił organizator konkursu. W okresie krótszym niż 6 miesięcy Wnioskodawca sprzedał samochód poniżej jego wartości za kwotę 32 000 zł. Ze względu na różne informacje, które Wnioskodawca uzyskał od urzędników organów skarbowych, złożył wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji w przedmiotowej sprawie.

Wnioskodawca dodatkowo podaje, że organizator konkursu Radia odprowadził podatek od kwoty 28 272,00 zł.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wystąpi obowiązek zapłaty podatku od sprzedaży samochodu wygranego w konkursie radiowym przed upływem sześciu miesięcy od daty otrzymania auta w sytuacji, gdy cena sprzedaży była niższa niż cena rynkowa i cena w salonie a podatek od wygranej został opłacony przez organizatora...

W ocenie Wnioskodawcy zobowiązanie podatkowe nie powstanie. Kosztem w niniejszej sprawie będzie wartość samochodu przyjęta do obliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego zapłaconego z tytułu wygranej w konkursie. Przychód z odpłatnego zbycia samochodu jest niższy od wartości rynkowej tego samochodu. W związku z powyższym, podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nie wystąpi.

Wartość rynkowa wygranego przez Wnioskodawcę samochodu w momencie jego sprzedaży wynosiła 39 000 zł. Przychód uzyskany ze sprzedaży wynosił 32 000 zł.

Według dokumentów jakie Wnioskodawca otrzymał od organizatora konkursu (Radio) auto kosztowało 22 985 zł netto, podatek 5 286 zł 55 gr, cena brutto 28 272 zł. Kwota brutto samochodu, jaką zapłacił organizator konkursu jest niższa od kwoty rynkowej, ponieważ uwzględnia ona rabat od producenta za znaczną ilość kupionych aut na nagrody.

W związku z tym, że Wnioskodawca nie uzyskał w roku podatkowym 2015 żadnych dochodów, oraz kwota którą uzyskał ze sprzedaży auta nie jest wyższa od ceny rynkowej, nie ma obowiązku składania zeznania rocznego PIT-37 i odprowadzenia podatku od tej sprzedaży.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przy czym, stosownie do art. 9 ust. 2 ww. ustawy dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 oraz art. 30f nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

W myśl art. 9 ust. 3 ustawy podatkowej, o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.

Z kolei art. 9 ust. 3a ww. ustawy stanowi, iż przepis ust. 3 nie ma zastosowania do strat:

 1. z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, oraz
 2. ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 8 cytowanej ustawy źródłami przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,
 • jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Zatem, źródłem przychodu, w rozumieniu zacytowanego przepisu, jest tylko taka sprzedaż rzeczy ruchomych, która nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i została dokonana przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, Wnioskodawca dokonał odpłatnego zbycia samochodu przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło jego nabycie, w związku z tym należy stwierdzić, że stanowi ono źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ww. ustawy, przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. Przepis art. 14 ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

Wartość rynkową, o której mowa w ust. 1, rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia (art. 19 ust. 3 ww. ustawy).

Stosownie do art. 24 ust. 6 cytowanej ustawy, dochodem z odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d, jeżeli przychód z odpłatnego zbycia nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej, jest różnica pomiędzy przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia rzeczy a kosztem ich nabycia, zmniejszona o wartość nakładów poczynionych w czasie posiadania rzeczy.

W myśl art. 22 ust. 1d ww. ustawy, w przypadku odpłatnego zbycia nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie nabytych rzeczy lub praw, a także innych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie nabytych świadczeń, w związku z którymi, stosownie do art. 11 ust. 2-2b, określony został przychód, kosztem uzyskania przychodów z ich odpłatnego zbycia, z uwzględnieniem aktualizacji zgodnie z odrębnymi przepisami, jest:

 1. wartość przychodu określonego w art. 11 ust. 2 i 2a albo
 2. wartość przychodu określonego na podstawie art. 11 ust. 2b, powiększona o wydatki na nabycie częściowo odpłatnych rzeczy lub praw albo innych świadczeń, albo
 3. równowartość wierzytelności (należności) uregulowanej przez wykonanie świadczenia niepieniężnego (w naturze), o którym mowa w art. 14 ust. 2e i 2f, pomniejszonej o naliczony w związku z przekazaniem tego świadczenia niepieniężnego podatek od towarów i usług
 • pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1.

Z wniosku wynika, że w 2015 r. Wnioskodawca nie osiągnął dochodów. W miesiącu lipcu Wnioskodawca wygrał w konkursie radiowym samochód. Wartość auta według cen w salonach wynosiła 39 000 zł. Podatek z tytułu wygranej opłacił organizator konkursu. W okresie krótszym niż 6 miesięcy Wnioskodawca sprzedał samochód poniżej jego wartości za kwotę 32 000 zł. Wnioskodawca dodatkowo podaje, że organizator konkursu Radia odprowadził podatek od kwoty 28 272,00 zł.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i prawny stwierdzić należy, że dokonaną przez Wnioskodawcę sprzedaż samochodu wygranego w konkursie radiowym przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło jego nabycie należy zakwalifikować do źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych.

W związku z powyższym, przychodem ze sprzedaży przedmiotowego samochodu, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest jego wartość wyrażona w cenie określonej w umowie sprzedaży – 32 000 zł, którą Wnioskodawca uzyskał od kupującego, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia.

Natomiast kosztem uzyskania przychodu jest wartość samochodu, jaka została przyjęta do obliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego zapłaconego z tytułu wygranej w konkursie – tj. kwota 28 272 zł.

Z uwagi na fakt, że cena uzyskana ze sprzedaży jest wyższa od wartości przyjętej do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem u Wnioskodawcy wystąpił dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Dochód ten – wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy - winien być wykazany w zeznaniu rocznym PIT-36 składanym za rok podatkowy, w którym nastąpiła sprzedaż samochodu, w rubryce „inne źródła”.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270 z późn. zm.). Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń