ITPB1/4511-70/15/PSZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy wystąpi obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w sytuacji sprzedaży wygranego samochodu przed upływem sześciu miesięcy od daty otrzymania nagrody w dniu 7 listopada 2014 r.?Czy sprzedaż samochodu należy wykazać w zeznaniu rocznym za 2014 r.? Jeżeli powyższą sprzedaż należy wykazać w zeznaniu rocznym, to czy w przypadku sprzedaży samochodu o wartości 75.000 zł za kwotę mniejszą od wymienionej przed upływem sześciu miesięcy, należy wypełnić zeznanie roczne w rubryce „inne przychody” i jako przychód wykazać kwotę 48.000 zł, jeżeli zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wygranej nagrody w konkursach zapłacił organizator konkursu, będący fundatorem nagrody?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 22 stycznia 2015 r. (data wpływu 23 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży wygranego w loterii samochodu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży wygranego w loterii samochodu.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący zdarzenie przyszłe.

We wrześniu 2014 r. w loterii promocyjnej wygrała Pani samochód osobowy o wartości 75.000 zł oraz nagrodę dodatkową pieniężną w wysokości 8.332 zł 50 gr. Nagroda pieniężna została przez organizatora odprowadzona na poczet podatku od nagród do właściwego urzędu skarbowego.

Samochód został sprzedany w dniu 6 grudnia 2014 r. za kwotę 48.000 zł, wyrażoną w cenie określonej w umowie sprzedaży. Samochód osobowy został sprzedany za kwotę niższą niż wynosiła jego wartość na protokole przekazania nagrody. Wynika to z faktu, że samochód po wyjechaniu z salonu traktowany jest jako towar używany - „z drugiej ręki”, przez co jego wartość maleje. Sprzedaż więc za cenę zbliżoną do wartości widniejącą na protokole przekazania nagrody jest niemożliwa.

Zaznacza Pani, że jest bezrobotną, nieposiadającą prawa jazdy. W loterii wzięła Pani udział jako osoba prywatna i jako taka osoba sprzedała Pani wygrany samochód.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy wystąpi obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w sytuacji sprzedaży wygranego samochodu przed upływem sześciu miesięcy od daty otrzymania nagrody w dniu 7 listopada 2014 r....
 2. Czy sprzedaż samochodu należy wykazać w zeznaniu rocznym za 2014 r....
 3. Jeżeli powyższą sprzedaż należy wykazać w zeznaniu rocznym, to czy w przypadku sprzedaży samochodu o wartości 75.000 zł za kwotę mniejszą od wymienionej przed upływem sześciu miesięcy, należy wypełnić zeznanie roczne w rubryce „inne przychody” i jako przychód wykazać kwotę 48.000 zł, jeżeli zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wygranej nagrody w konkursach zapłacił organizator konkursu, będący fundatorem nagrody...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochodem ze sprzedaży rzeczy podlegających opodatkowaniu, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania.

Wartość wygranego samochodu (75.000 zł) będąca podstawą do naliczania zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej (8.332 zł 50 gr – zapłaconego przez fundatora nagrody, a będąca nadwyżką nad wartość samochodu do wysokości rzeczywistej wartości nagrody) należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

W związku z tym, jeżeli przychód ze sprzedaży samochodu będzie niższy od wartości stanowiącej podstawę opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od wygranej, to nie wystąpi obowiązek zapłaty podatku dochodowego za sprzedaży samochodu. W myśl art. 24 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochodem z odpłatnego zbycia samochodu jest różnica pomiędzy przychodem uzyskanym ze sprzedaży samochodu a kosztem jego nabycia.

Ponieważ koszty uzyskania przychodu – w Pani ocenie – przekroczą przychód, nie powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego.

W przypadku sprzedaży samochodu – przed upływem sześciu miesięcy – za kwotę 48.000 zł nie wystąpi dochód i co się z tym wiąże, podatek dochodowy od osób fizycznych (w tym konkretnym przypadku).

W konsekwencji wypełniając zeznanie roczne w pozycji „inne przychody” należy wykazać kwotę 48.000 zł uzyskaną ze sprzedaży samochodu, a w rubryce „koszty uzyskania przychodu” należy wykazać kwotę 75.000 zł.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl zasady powszechnego opodatkowania wyrażonej w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z przepisu art. 9 ust. 1a ww. ustawy wynika, że jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest, z zastrzeżeniem art. 29-30c, art. 30e, art. 30f oraz art. 44 ust. 7e i 7f, suma dochodów z wszystkich źródeł przychodów. Przy czym, dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 oraz art. 30f nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów (art. 9 ust. 2 ww. ustawy).

W myśl art. 9 ust. 3 ww. ustawy o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.

Przy czym zgodnie z art. 9 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepis ust. 3 nie ma zastosowania do strat:

 1. z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, oraz
 2. ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy źródłem przychodu jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,
 • jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Mając na uwadze powyższe przepisy, stwierdzić należy, że źródłem przychodu z tytułu odpłatnego zbycia rzeczy ruchomych jest tylko taka sprzedaż, która łącznie spełnia następujące przesłanki:

 • nie nastąpiła w wykonywaniu działalności gospodarczej,
 • została dokonana przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Z przepisu art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. Przepis art. 14 ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z art. 19 ust. 3 ww. ustawy wartość rynkową, o której mowa w ust. 1, rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.

W myśl art. 24 ust. 6 ww. ustawy dochodem z odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d, jeżeli przychód z odpłatnego zbycia nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej, jest różnica pomiędzy przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia rzeczy a kosztem ich nabycia, zmniejszona o wartość nakładów poczynionych w czasie posiadania rzeczy.

Stosownie natomiast do postanowień art. 22 ust. 1d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku odpłatnego zbycia rzeczy lub praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, w związku z którymi, zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, został określony przychód, a także w przypadku odpłatnego zbycia rzeczy, praw lub innych świadczeń będących przedmiotem wykonania świadczenia niepieniężnego, o którym mowa w art. 14 ust. 2e i 2f, kosztem uzyskania przychodów z ich odpłatnego zbycia, z uwzględnieniem aktualizacji dokonanej zgodnie z odrębnymi przepisami, jest odpowiednio:

 1. wartość przychodu określonego na podstawie art. 11 ust. 2 i 2a albo
 2. wartość przychodu określonego na podstawie art. 11 ust. 2b powiększona o wydatki na nabycie częściowo odpłatnych rzeczy lub praw albo innych świadczeń, albo
 3. równowartość wierzytelności (należności) uregulowanej przez wykonanie świadczenia niepieniężnego (w naturze), o którym mowa w art. 14 ust. 2e i 2f, pomniejszonej o naliczony w związku z przekazaniem tego świadczenia niepieniężnego podatek od towarów i usług
 • pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów podatku dochodowego, podatku od spadków i darowizn.

Z zaprezentowanego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że we wrześniu 2014 r. w loterii promocyjnej wygrała Pani samochód osobowy o wartości 75.000 zł oraz nagrodę dodatkową pieniężną w wysokości 8.332 zł 50gr. Nagroda pieniężna została przez organizatora odprowadzona na poczet podatku od nagród do właściwego urzędu skarbowego.

Samochód został sprzedany w dniu 6 grudnia 2014 r. za kwotę 48.000 zł, wyrażoną w cenie określonej w umowie sprzedaży. Samochód osobowy został sprzedany za kwotę niższą niż wynosiła jego wartość na protokole przekazania nagrody. Zaznacza Pani, że jest bezrobotną. W loterii wzięła Pani udział jako osoba prywatna i jako taka osoba sprzedała Pani wygrany samochód.

Dokonaną przez Panią czynność sprzedaży samochodu osobowego wygranego w loterii należy zakwalifikować do źródła przychodu, jakim jest odpłatne zbycie rzeczy, tj. sprzedaż rzeczy i rozpatrywać przez pryzmat uregulowań przywołanego wyżej przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powołany wyżej przepis formułuje zasadę, że odpłatne zbycie innych rzeczy przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, generuje źródło przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze powyższe rozważania należy stwierdzić, że przychodem ze sprzedaży samochodu jest cena, którą uzyskała Pani od kupującego, wynikająca z umowy sprzedaży, o ile odpowiadała wartości rynkowej tej rzeczy. Natomiast kosztem uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży samochodu, dokonanej przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie jest wartość rzeczy przyjęta do obliczenia 10% zryczałtowanego podatku dochodowego zapłaconego z tytułu wygranej w loterii. Należy przy tym podkreślić, iż w myśl ww. art. 23 ust. 1 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztem uzyskania przychodów nie może być 10% zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygrania samochodu w konkursie. Wartość tego podatku nie ma wpływu na ustalenie dochodu (straty) ze sprzedaży.

Reasumując, przychodem uzyskanym ze sprzedaży samochodu przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca w którym nastąpiło jego nabycie będzie wartość wyrażona w cenie określonej w umowie sprzedaży, którą uzyskała Pani od kupującego, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Przychód ten winien być wykazany w zeznaniu rocznym PIT-36 w wierszu zatytułowanym „inne źródła”. Natomiast kosztami uzyskania przychodu (nabycia) będzie wartość samochodu, która została przyjęta do obliczenia podatku dochodowego zapłaconego z tytułu wygranej w konkursie.

Przy czym podkreślić należy, że zbycie przez Panią samochodu, o którym mowa we wniosku – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie – za cenę niższą od jego wartości z dnia nabycia, tj. wygrania w loterii, skutkuje tym, iż po stronie Pani nie wystąpił dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych pod warunkiem jednakże, że cena uzyskana ze sprzedaży nie odbiegała od wartości rynkowej. W takiej sytuacji nie będzie Pani zobowiązana do uiszczenia podatku dochodowego. Niemniej ciąży na Pani obowiązek wykazania w zeznaniu rocznym składanym za 2014 r. przychodu z tytułu zbycia (sprzedaży) samochodu, kosztów uzyskania przychodu poniesionych w celu uzyskania przychodu oraz wyniku (różnicy) tych dwóch elementów, tj. dochodu lub straty. Każdy bowiem podatnik, sprzedając rzecz przed upływem pół roku od jej nabycia, zobowiązany jest do wykazania w zeznaniu rocznym przychodu, kosztów jego uzyskania oraz wyniku tej transakcji, czyli dochodu lub straty.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni

od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.