ITPB1/4511-4/16/MR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Wygrana w kasynie, poker.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 30 grudnia 2015 r. (data wpływu 4 stycznia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nagrody pieniężnej z tytułu wygranej w turniejach pokera – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 stycznia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nagrody pieniężnej z tytułu wygranej w turniejach pokera.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca w latach 2013 - 2014 uczestniczył w 13 (trzynastu) turniejach pokera, zorganizowanych w kasynach gry położonych na terenie 4 (czterech) państw będących członkami Unii Europejskiej, w których zdobył wygrane na łączną kwotę 63.480 (sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt) euro i 104.200 (sto cztery tysiące dwieście) funtów brytyjskich. Wygrane zostały w całości wypłacone Wnioskodawcy. I tak Wnioskodawca uczestniczył w turniejach pokera zorganizowanych w kasynach gry:

  1. na terytorium Hiszpanii: a) w dniu 14 czerwca 2013 r. w C. M. w mieście M., wygrywając 3.445 euro, b) w dniu 31 sierpnia 2013 r. w C. B. w mieście B., wygrywając 36.020 euro, c) w dniu 23 sierpnia 2014 r. w C. B. w mieście B., wygrywając 700 euro (stan faktyczny nr 1),
  2. na terytorium Włoch: a) w dniu 3 marca 2014 r. w S. R. w mieście S., wygrywając 2.500 euro, b) w dniu 9 kwietnia 2014 r. w C. S. w mieście S., wygrywając 4.000 euro, c) w dniu 10 kwietnia 2014 r. w C. S. w mieście S., wygrywając 6.125 euro, d) w dniu 13 kwietnia 2014 r. w C. S. w mieście S., wygrywając 2.850 euro, e) w dniu 16 kwietnia 2014 r. w C. S. w mieście S., wygrywając 560 euro, f) w dniu 24 lipca 2014 r. w S. R. w mieście S., wygrywając 850 euro (stan faktyczny nr 2),
  3. na terytorium Republiki Czeskiej: a) w dniu 26 maja 2014 r. w K. C. w mieście R., wygrywając 440 euro, b) w dniu 7 grudnia 2014 r. w H. P. H. w mieście P., wygrywając 2.080 euro, c) w dniu 13 grudnia 2014 r. w H. P. H. w mieście P., wygrywając 3.910 euro (stan faktyczny nr 3),
  4. na terytorium Wielkiej Brytanii w dniu 12 października 2014 r. w G. C. R. w mieście L., wygrywając 104.200 funtów brytyjskich (stan faktyczny nr 4).

Wszystkie wyżej wymienione kasyna gry w chwili odbywania się turniejów pokera, w których Wnioskodawca uczestniczył i w których uzyskał wygraną były urządzane i prowadzone przez podmioty uprawnione do tego w świetle obowiązujących odpowiednio w Hiszpanii, we Włoszech, Republice Czeskiej i Wielkiej Brytanii przepisów o grach i zakładach wzajemnych. Także same turnieje pokera były zorganizowane zgodnie z tymi przepisami. Jednocześnie uzyskane przez Wnioskodawcę wygrane w wyżej wymienionych kasynach gry nie pozostawały w związku z działalnością jakiegokolwiek przedsiębiorstwa, które należałoby do Wnioskodawcy. Wnioskodawca posiadał w całym 2013 i 2014 roku i posiada nadal na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisu art. 3 ust. 1a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm. - zwanej dalej „u.p.d.o.f.”), tj. posiada w Polsce centrum swoich interesów osobistych (ośrodek interesów życiowych), a jednocześnie przebywa on w Polsce dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy wygrane w kasynach gry położonych na terytorium Hiszpanii, które w 2013 i 2014 r. osiągnął Wnioskodawca są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na mocy przepisu art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zw. z art. 21 ust. 1 umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Hiszpanii o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z dnia 15 listopada 1979 r. (Dz. U. z 1982 r. Nr 17, poz. 127)...
  2. Czy wygrane w kasynach gry położonych na terytorium Włoch, które w 2014 r. osiągnął Wnioskodawca są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na mocy przepisu art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zw. z art. 22 ust. 1 umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Włoskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania z dnia 21 czerwca 1985 r. (Dz. U. z 1989 r. Nr 62, poz. 374)...
  3. Czy wygrane w kasynach gry położonych na terytorium Republiki Czeskiej, które w 2014 r. osiągnął Wnioskodawca są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na mocy przepisu art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zw. z art. 20 ust. 1 umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z dnia 13 września 2011 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 991)...
  4. Czy wygrana w kasynie gry położonym na terytorium Wielkiej Brytanii, którą w 2014 r. osiągnął Wnioskodawca jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na mocy przepisu art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zw. z art. 21 ust. 1 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych z dnia 20 lipca 2006 r. (Dz. U. Nr 250, poz. 1840)...

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle przepisu art. 3 ust. 1 u.p.d.o.f. osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). W myśl zaś przepisu art. 3 ust. 1a u.p.d.o.f. za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną która: 1) posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub 2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Jednocześnie zgodnie z przepisem art. 4a u.p.d.o.f. przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Mając powyższe na uwadze należy uznać, że wobec wygrania przez Wnioskodawcę nagród pieniężnych w zorganizowanych przez uprawnione do tego podmioty turniejach pokerowych, które odbyły się w kasynach gry położonych na terytorium Hiszpanii, Włoch, Republiki Czeskiej i Wielkiej Brytanii, do wygranych tych znajdują zastosowanie przepisy odpowiednich umów o tzw. unikaniu podwójnego opodatkowania, które Polska zawarła z tymi państwami. I tak:

1) w myśl przepisu art. 21 ust. 1 umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Hiszpanii o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z dnia 15 listopada 1979 r. części dochodu osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w umawiającym się Państwie, bez względu na to, skąd one pochodzą, a o których nie było mowy w poprzednich artykułach niniejszej umowy, będą opodatkowane tylko w tym Państwie. Wygrane w kasynach gry (dochody z gier hazardowych) nie są objęte natomiast wcześniejszymi postanowieniami wyżej wymienionej umowy.

Zgodnie zaś z przepisem art. 4 ust. 1 powoływanej wyżej umowy w rozumieniu umowy określenie "osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w umawiającym się Państwie" oznacza osobę, która według prawa tego Państwa podlega tam obowiązkowi podatkowemu z uwagi na jej miejsce zamieszkania, jej miejsce stałego pobytu, siedzibę zarządu albo inne kryteria o podobnym charakterze, wyłączając jednakże osoby, które podlegają obowiązkowi podatkowemu w tym Państwie tylko w zakresie dochodu ze źródeł znajdujących się w tym Państwie lub położonego tam majątku.

2) w myśl przepisu art. 22 ust. 1 umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Włoskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania z dnia 21 czerwca 1985 r. części dochodu osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w umawiającym się Państwie bez względu na to, skąd one pochodzą, a o których nie było mowy w poprzednich artykułach niniejszej umowy, będą opodatkowane tylko w tym Państwie.

Wygrane w kasynach gry (dochody z gier hazardowych) nie są objęte natomiast wcześniejszymi postanowieniami wyżej wymienionej umowy.

Zgodnie zaś z przepisem art. 4 ust. 1 powoływanej wyżej umowy w rozumieniu umowy określenie "osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w umawiającym się Państwie" oznacza osobę, która zgodnie z prawem tego Państwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na jej miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, siedzibę zarządu albo inne kryteria o podobnym charakterze. Jednakże niniejsze określenie nie obejmuje osoby, która podlega opodatkowaniu w tym Państwie tylko w zakresie dochodu ze źródeł położonych w tym Państwie.

3) w myśl przepisu art. 20 ust. 1 umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z dnia 13 września 2011 r. części dochodu osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w umawiającym się Państwie, bez względu na to gdzie są osiągane, a nieobjęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej Umowy podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.

Wygrane w kasynach gry (dochody z gier hazardowych) nie są objęte natomiast wcześniejszymi postanowieniami wyżej wymienionej umowy.

Zgodnie zaś z przepisem art. 4 ust. 1 powoływanej wyżej umowy w rozumieniu umowy określenie "osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie" oznacza każdą osobę, która według ustawodawstwa tego Państwa podlega tam opodatkowaniu ze względu na jej miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, miejsce faktycznego zarządu, miejsce utworzenia albo inne kryterium o podobnym charakterze i obejmuje również to Państwo oraz jego jednostkę terytorialną lub organy władz lokalnych. Jednakże, określenie to nie obejmuje żadnej osoby, która podlega opodatkowaniu w tym Państwie tylko ze względu na dochód, jaki osiąga ze źródeł położonych w tym Państwie.

4) w myśl przepisu art. 21 ust. 1 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych z dnia 20 lipca 2006 r. części dochodu, inne niż dochód wypłacany przez trust lub z majątku spadkowego w wyniku zarządzania tym majątkiem, bez względu na to gdzie powstają, osiągane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w umawiającym się Państwie, które nie zostały objęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej Konwencji, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.

Wygrane w kasynach gry (dochody z gier hazardowych) nie są objęte natomiast wcześniejszymi postanowieniami wyżej wymienionej konwencji.

Zgodnie zaś z przepisem art. 4 ust. 1 powoływanej wyżej konwencji w rozumieniu Konwencji określenie "osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w umawiającym się Państwie" oznacza każdą osobę, która według prawa tego Państwa podlega tam opodatkowaniu, z uwagi na jej miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, siedzibę zarządu, miejsce utworzenia albo inne kryterium o podobnym charakterze, i obejmuje również to Państwo oraz jakąkolwiek jego jednostkę terytorialną lub organ lokalny. Jednakże określenie to nie obejmuje osoby, która podlega opodatkowaniu w tym Państwie tylko dlatego, że osiąga ona dochód lub zyski majątkowe ze źródeł w nim położonych.

Mając powyższe na uwadze należy uznać, że skoro Wnioskodawca ma miejsce zamieszkania w Polsce, wygrane przez niego w turniejach pokerowych zorganizowanych na terytorium Hiszpanii, Włoch, Republiki Czeskiej i Wielkiej Brytanii nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce. Tym samym do opodatkowania tych nagród stosuje się przepisy polskiego prawa podatkowego.

Zgodnie natomiast z art. 9 ust. 1 u.p.d.o.f. opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W myśl zaś przepisu art. 21 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.f. (w brzmieniu nadanym art. 1 pkt 11 lit. a tiret piąty ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. Nr 209, poz. 1316) wolne od podatku dochodowego są wygrane w kasynach gry, wideoloteriach, grach na automatach, grach na automatach o niskich wygranych oraz grach w bingo pieniężne i fantowe urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach i zakładach wzajemnych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Poszczególne kasyna gry, w których Wnioskodawca uzyskał przedmiotowe wygrane były urządzane i prowadzone przez podmioty uprawnione do tego w świetle przepisów o grach i zakładach wzajemnych obowiązujących odpowiednio w Hiszpanii, we Włoszech, Republice Czeskiej i Wielkiej Brytanii, a zatem w państwach będących członkami Unii Europejskiej. Zgodnie z tymi przepisami były zorganizowane także same turnieje pokera, w których uczestniczył Wnioskodawca.

Mając powyższe na uwadze należy uznać, że wygrane w turniejach pokera uzyskane przez Wnioskodawcę w latach 2013 - 2014 w kasynach gry, które były urządzane i prowadzone przez uprawnione do tego podmioty na terytorium Hiszpanii, Włoch, Republiki Czeskiej i Wielkiej Brytanii podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.f.

Należy przy tym zauważyć, że stanowisko Wnioskodawcy w wyżej wskazywanym przedmiocie potwierdzają interpretacje indywidualne m.in.: 1) Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 9 czerwca 2011 r., znak IBPBII/1/415-247/11/BJ (dotycząca wygranej pieniężnej w turnieju pokera w Wielkiej Brytanii), 2) Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 24 czerwca 2014 r., znak IBPBII/1/415-241/14/BJ (dotycząca wygranej pieniężnej w turnieju pokera w Królestwie Danii).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Nawiązując do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych stwierdzić należy, że zostały one wydane w indywidualnej sprawie i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270 z późn. zm.).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.