IPPB4/4511-833/16-5/JK3 | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakładach wzajemnych prowadzonych za pośrednictwem internetu i wynikających z tego tytułu obowiązków płatnika

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 15 lipca 2016 r. (data wpływu 20 lipca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów osiągniętych z tytułu wygranej w zakładach wzajemnych prowadzonych za pośrednictwem internetu i wynikających z tego tytułu obowiązków płatnika - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 lipca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów osiągniętych z tytułu wygranej w zakładach wzajemnych prowadzonych za pośrednictwem internetu i wynikających z tego tytułu obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką prawa maltańskiego. Wnioskodawca, na podstawie art. 7a ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (dalej jako „Ustawa o Grach Hazardowych”), złożył w dniu 10 czerwca br. wniosek do Ministra Finansów o udzielenie zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych w sieci Internet.

Po uzyskaniu zezwolenia i spełnieniu warunków określonych w zezwoleniu (takich jak uiszczenie opłaty za udzielenie zezwolenia), Wnioskodawca będzie oferować polskim rezydentom możliwość uczestnictwa w zakładach wzajemnych za pośrednictwem strony internetowej prowadzonej przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca będzie prowadził taką działalność jako uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 6a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako „Ustawa o PIT”).

W stosunku do Wnioskodawcy, jako spółki prawa maltańskiego, znajdą zastosowanie postanowienia Umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu podpisanej w dniu 7 stycznia 1994 roku (Dz. U. 1995, Nr 49, poz. 256, z późn. zm.) (dalej jako „Umowa z Maltą”).

Wnioskodawca nie utworzy w Polsce oddziału, zaś zgodnie z art. 7a Ustawy o Grach Hazardowych będzie prowadzić działalność w Polsce z udziałem przedstawiciela, który zgodnie z umową pomiędzy przedstawicielem a Wnioskodawcą oraz zakresem powołanego przepisu, będzie reprezentował Wnioskodawcę wobec organów administracyjnych. Zgodnie z art. 5 ust. 6 Umowy z Maltą, ustanowienie przedstawiciela nie skutkuje powstaniem zakładu Wnioskodawcy w Polsce w rozumieniu Umowy z Maltą. Wnioskodawca tym samym nie będzie posiadał stałej placówki w Polsce, w tym zakładu w rozumieniu Umowy z Maltą.

Wnioskodawca nie wskazał w części C niniejszego wniosku organu podatkowego właściwego dla Wnioskodawcy ze względu na sprawę będącą przedmiotem niniejszej interpretacji z racji na to, że nie ma możliwości określenia naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla Wnioskodawcy w zakresie rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych, jako że Wnioskodawca jest spółką prawa maltańskiego, nieposiadającą oddziału ani zakładu w Polsce w rozumieniu Umowy z Maltą.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród przekraczających kwotę 2.280 złotych uzyskanych w zakładach wzajemnych organizowanych przez Wnioskodawcę, a wygranych przez osobę fizyczną, która ma status polskiej rezydencji dla celów podatkowych. Konsekwentnie, czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do złożenia odpowiedniego zeznania podatkowego w imieniu zwycięzcy?

Zdaniem Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy nie będzie on zobowiązany do pobrania zryczałtowanego podatku od nagród przekraczających kwotę 2.280 złotych uzyskanych w zakładach wzajemnych organizowanych przez Wnioskodawcę przez osobę fizyczną, która ma status polskiej rezydencji dla celów podatkowych i nie będzie zobowiązany do złożenia odpowiedniego zeznania podatkowego w imieniu zwycięzcy.

Zważywszy, że Wnioskodawca nie posiada (ani nie będzie posiadał) oddziału ani zakładu w Polsce w rozumieniu Umowy z Maltą, zdaniem Wnioskodawcy nie ma przepisów na podstawie których Wnioskodawca mógłby pobierać podatek w imieniu zwycięzcy i składać w jego imieniu zeznania podatkowe w trybie wskazanym w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o PIT. W myśl art. 22 ust. 1 Umowy z Maltą, części dochodu osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w danym państwie - stronie Umowy z Maltą, bez względu na to, skąd one pochodzą, a które nie zostały objęte postanowieniami innych artykułów Umowy z Maltą, podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie. Umowa z Maltą nie zawiera żadnych przepisów, na podstawie których Wnioskodawca byłby zobowiązany do pobierania podatku jako płatnik, do wpłacania go w imieniu zwycięzcy i do złożenia odpowiedniego zeznania podatkowego do organu skarbowego.

Powyższe stanowisko jest zgodne z interpretacją wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w dniu 6 października 2010 r. Nr ILPB2/415-818/10-4/AP.

Zdaniem Wnioskodawcy, wszelkie podatki od wygranych uzyskanych przez polskich rezydentów podatkowych w zakładach wzajemnych organizowanych przez Wnioskodawcę muszą zostać zapłacone bezpośrednio przez gracza, który jednocześnie będzie zobowiązany do samodzielnego ujawnienia dochodu pochodzącego z wygranych w odpowiednim zeznaniu podatkowym.

Dla uniknięcia wątpliwości, Wnioskodawca będzie wypełniał wszelkie obowiązki związane z podatkiem od gier, zgodnie z przepisami Ustawy o Grach Hazardowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Zgodnie z art. 30 ust. 9 ww. ustawy, powyższy przepis stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania przez podatnika jego miejsca zamieszkania dla celów podatkowych certyfikatem rezydencji.

Jednakże, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są wygrane w grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2.280 zł, urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Z powołanego powyżej przepisu wynika, że wygrana uzyskana w zakładach wzajemnych urządzonych i prowadzonej przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów o grach hazardowych, o ile jej jednorazowa wartość nie przekroczy kwoty 2.280 zł, będzie zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest spółką prawa maltańskiego. Wnioskodawca, na podstawie art. 7a ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych, złożył w dniu 10 czerwca br. wniosek do Ministra Finansów o udzielenie zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych w sieci Internet. Po uzyskaniu zezwolenia i spełnieniu warunków określonych w zezwoleniu, Wnioskodawca będzie oferować polskim rezydentom możliwość uczestnictwa w zakładach wzajemnych za pośrednictwem strony internetowej prowadzonej przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca będzie prowadził taką działalność jako uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 6a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca nie utworzy w Polsce oddziału, zaś zgodnie z art. 7a Ustawy o Grach Hazardowych będzie prowadzić działalność w Polsce z udziałem przedstawiciela, który zgodnie z umową pomiędzy przedstawicielem a Wnioskodawcą oraz zakresem powołanego przepisu, będzie reprezentował Wnioskodawcę wobec organów administracyjnych. Zgodnie z art. 5 ust. 6 Umowy z Maltą, ustanowienie przedstawiciela nie skutkuje powstaniem zakładu Wnioskodawcy w Polsce w rozumieniu Umowy z Maltą. Wnioskodawca tym samym nie będzie posiadał stałej placówki w Polsce, w tym zakładu w rozumieniu Umowy z Maltą.

Ustawowa definicja zakładów wzajemnych zawarta została w art. 2 ust. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.), który stanowi, że zakładami wzajemnymi są zakłady o wygrane pieniężne lub rzeczowe, polegające na odgadywaniu:

  1. wyników sportowego współzawodnictwa ludzi lub zwierząt, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranej zależy od łącznej kwoty wpłaconych stawek – totalizatory;
  2. zaistnienia różnych zdarzeń, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranych zależy od umówionego, między przyjmującym zakład a wpłacającym stawkę, stosunku wpłaty do wygranej – bukmacherstwo.

Stosownie do treści art. 4 ust. 2 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o grach hazardowych, rozumie się przez to gry losowe, zakłady wzajemne i gry na automatach, o których mowa w art. 2.

W przypadku urządzania zakładów wzajemnych przez sieć Internet, urządzenia przetwarzające i przechowujące informacje oraz dane dotyczące tych zakładów wzajemnych, a także ich uczestników, powinny być zainstalowane i przechowywane na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (art. l5d ust. 1 ww. ustawy).

Podmiot urządzający zakłady wzajemne przez sieć Internet jest obowiązany przeprowadzać transakcje wynikające z tych zakładów wyłącznie za pośrednictwem rachunku płatniczego prowadzonego w:

  1. banku krajowym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą - Prawo bankowe”;
  2. oddziale banku zagranicznego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 20 ustawy – Prawo bankowe;
  3. instytucji kredytowej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy – Prawo bankowe, prowadzącej działalność w formach określonych w art. 48i tej ustawy;
  4. innej instytucji upoważnionej do prowadzenia rachunku płatniczego zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz, 1175, z późn. zm.) (art. 153E ww. ustawy).

W stosunku do Wnioskodawcy, jako spółki prawa maltańskiego, znajdą zastosowanie postanowienia Umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu podpisanej w dniu 7 stycznia 1994 roku (Dz. U. 1995, Nr 49, poz. 256, ze zm.)

Umowa polsko - maltańska w swej treści nie zawiera przepisu, który regulowałby sposób opodatkowania dochodów z tytułu nagród uzyskanych w zakładach wzajemnych, zatem zastosowanie znajdzie art. 21 tej umowy dotyczący opodatkowania „innych dochodów”.

W myśl art. 21 ww. Umowy, części dochodu osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, bez względu na to, skąd one pochodzą, a które nie zostały objęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej umowy, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.

Z powyższego wynika, że uzyskane dochody z wygranych w zakładach wzajemnych, które uzyskane będą na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej (Malty), będą podlegały opodatkowaniu w Polsce, tj. miejscu zamieszkania osoby fizycznej.

Jak wynika z wniosku, zakłady wzajemne będą organizowane i prowadzone przez podmiot do tego uprawniony na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej. Maksymalna jednorazowa wartość wygranej z pojedynczego zakładu przekroczy kwotę 2.280 zł. Zatem w świetle powołanych powyżej uregulowań prawnych należy uznać, że w sytuacji, gdy jednorazowa wartość wygranej przekracza kwotę 2.280 zł, to opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega cała wartość wygranej.

Jak wynika z wcześniej powołanego art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Stosownie do art. 41 ust. 1 ww. ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4 - 9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust 1.

Płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku, gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych (art. 42 ust. 1 ww. ustawy).

Dodatkowo, w myśl art. 42 ust. 1a ww. ustawy – w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru. Jednakże roczne deklaracje dotyczące podatku pobranego zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przesyłają do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Przepis art. 38 ust. 1b stosuje się odpowiednio.

Wykładni powyższych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy dokonywać z uwzględnieniem ogólnych reguł wykładni prawa dotyczących zakresu obowiązywania danej normy w określonym miejscu, czasie oraz w stosunku do określonych podmiotów. Zasadą jest, że akty normatywne wydane przez kompetentne organy państwa obowiązują na terytorium tego państwa lub w stosunku do jego obywateli, chyba że same stanowią inaczej. Normy prawne danego państwa nie mogą zasadniczo dotyczyć podmiotów, które nie mają żadnych związków z tym państwem. W przypadku realizacji obowiązku płatnika, o którym mowa w art. 41 ustawy, ustawodawca przesądził, że związek ten wyraża się w okoliczności posiadania miejsca zamieszkania, siedziby na terytorium RP albo prowadzenia na terytorium RP działalności. Katalog ten jest katalogiem zamkniętym. Ponadto zakres znaczeniowy użytych w nim pojęć jest jasny i nie budzący wątpliwości, i jako taki, nie wymaga interpretacji, czy sięgania do reguł wykładni zmierzających do usunięcia domniemanej luki prawnej.

Ustawa nie nakłada obowiązków płatnika na Spółkę, posiadającą siedzibę na Malcie, która nie ma żadnych powiązań z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (nie prowadzi na terytorium RP działalności). Powiązania tego nie stanowi fakt, że Spółka zamierza organizować zakłady wzajemne, a zwycięzcami będą osoby fizyczne, które posiadają status polskiej rezydencji podatkowej. Okoliczność ta wpływa wyłącznie na obowiązki podatkowe zwycięzców.

W myśl art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 1aa, 7 i 8.

Zgodnie z art. 45 ust. 1a ww. ustawy w terminie określonym w ust. 1 podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z:

  1. kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b;
  2. pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c;
  3. odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e.

Stosownie natomiast do art. 45 ust. 3b ww. ustawy w zeznaniu, o którym mowa w ust. 1 lub ust. 1a, wykazuje się należny podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29-30a, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika.

Odnosząc powyższe do okoliczności faktycznych przedstawionych we wniosku stwierdzić zatem należy, że to zwycięzca będzie miał obowiązek opodatkowania nagrody i złożenia z tego tytułu zeznania rocznego.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewidują w tym przypadku obowiązków płatnika, tj. obliczenia, pobrania i odprowadzenia podatku przez płatnika.

Reasumując, Wnioskodawca (podmiot zagraniczny) jako podmiot niemający w Polsce siedziby oraz miejsca prowadzenia działalności nie jest zobowiązany do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród i złożenia odpowiedniego zeznania podatkowego z tego tytułu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jeżeli przedstawione zdarzenie przyszłe będzie się różnić od zdarzenia, które wystąpi w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywistego zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.