IPPB4/415-1012/14-3/MS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Przychód uzyskany ze sprzedaży samochodu przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca w którym nastąpiło jego nabycie, czyli wygrana w konkursie i koszty nabycia tego samochodu oraz ewentualnie poczynione nakłady, należy wykazać w zeznaniu rocznym PIT-36 składanym za rok podatkowy, w którym nastąpiło zbycie, w rubryce „inne źródła”. Każdy bowiem podatnik, sprzedając rzecz przed upływem pół roku od jej nabycia, zobowiązany jest do wykazania w zeznaniu rocznym przychodu, kosztów jego uzyskania oraz wyniku tej transakcji, czyli dochodu lub straty.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 14 grudnia 2014 r. (data wpływu 17 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży samochodu wygranego w konkursie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji w indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży samochodu wygranego w konkursie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca wygrał w konkursie samochód Audi A3 Limousine o wartości 108.490,000 zł (sto osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych) brutto (według ceny z faktury, którą Wnioskodawca otrzymał od organizatora konkursu). W ramach wygranej w tejże loterii mieściła się także nagroda pieniężna w wysokości należnego podatku od tej nagrody po jej ubruttowieniu. Ryczałtowy podatek z tytułu wygranej w wysokości 10% został w całości zapłacony przez organizatora konkursu. Przed upływem pół roku – licząc od końca miesiąca, w którym nagroda została odebrana, Wnioskodawca zamierza sprzedać przedmiotowy samochód za kwotę 90.000,000 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych, niższą niż wartość z faktury). Wygrany samochód nie jest odpowiednikiem fabrycznie sprzedawanych samochodów, lecz ich zubożoną wersją. Wygrany samochód został odebrany w dniu 18 listopada 2014 r. na mocy porozumienia, które oznacza, że samochód został przekazany do dyspozycji Wnioskodawcy i stał się Jego własnością. Wnioskodawca składa zapytanie w tej sprawie, gdyż informował się telefonicznie we właściwym Urzędzie Skarbowym na ten temat i otrzymał odpowiedź, że będzie musiał zapłacić podatek. Jednakże stanowisko, jakie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 19 grudnia 2007 r. Nr IPPB2/415-215/07-4/AF stawia sytuację Wnioskodawcy w podobnym świetle i wynika z niego, że w tym przypadku nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku.

Wnioskodawca informuje, że źródłem Jego dochodu jest praca na etat oraz dochód z najmu okazjonalnego, za który odprowadza podatek ryczałtowy. Podatek dochodowy rozlicza z żoną i mają troje dzieci.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym będzie na Wnioskodawcy ciążył obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu sprzedaży samochodu, w jaki sposób podatek będzie naliczony i jakie dokumenty należy złożyć...
 2. Jaka zostanie w tym przypadku określona cena rynkowa samochodu i czy wartość otrzymanej od organizatora faktury zostanie uwzględniona jako koszt uzyskania przychodu (jest to samochód Audi A3 Limousine, rok produkcji 2014 r.,)...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Cena rynkowa nowego samochodu powinna być określona na podstawie ceny, która znajduje się na fakturze VAT otrzymanej od organizatora loterii przy odbiorze samochodu, gdyż przedstawione zdarzenie przyszłe dotyczy sprzedaży nowego samochodu z związku z czym jest to faktyczna cena. Oczywiście cena rynkowa powinna być obniżona wraz z upływem czasu (rocznik, wiek). Podatek dochodowy powinien być zapłacony od różnicy pomiędzy ceną sprzedaży auta, a kwotą widoczną na fakturze, która powinna być uwzględnioną jako koszt uzyskania przychodu. Wartość faktur powinna być traktowana jako koszt uzyskania przychodu, gdyż jest to jedyny wymierny koszt uzyskania przychodu – wygranej poniesiony przez Wnioskodawcę. Inaczej należałoby jako koszt uzyskania przychodu policzyć koszt zakupów, które upoważniały w tym przypadku do zdrapania zdrapki na losie czy innej włożonej pracy w zwycięstwo w loterii, które nie są uwzględniane przez urzędy podatkowe w takich przypadkach. W związku z powyższym, jeżeli wartość sprzedaży auta będzie wyższa od wartości na fakturze, to Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od różnicy tych wartości. Skoro jednakże Wnioskodawca zamierza sprzedać samochód poniżej wartości z faktury zakupu, to zdaniem Wnioskodawcy nie powinien zapłacić podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl zasady powszechnego opodatkowania wyrażonej w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z przepisu art. 9 ust. 1a ww. ustawy wynika, że jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 29-30c, art. 30e oraz art. 44 ust. 7e i 7f, suma dochodów z wszystkich źródeł przychodów. Przy czym dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów (art. 9 ust. 2 ww. ustawy).

W myśl art. 9 ust. 3 ww. ustawy o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym, że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.

Przy czym zgodnie z art. 9 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepis ust. 3 nie ma zastosowania do strat:

 1. z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, oraz
 2. ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy źródłem przychodu jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,
  - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Z przepisu art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. (...).

Zgodnie z art. 19 ust. 3 ww. ustawy wartość rynkową, o której mowa w ust. 1, rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.

W myśl art. 24 ust. 6 ww. ustawy dochodem z odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d), jeżeli przychód ze sprzedaży nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej, jest różnica pomiędzy przychodem uzyskanym ze sprzedaży rzeczy a kosztem ich nabycia, zmniejszona o wartość nakładów poczynionych w czasie posiadania rzeczy.

Stosownie natomiast do postanowień art. 22 ust. 1d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku odpłatnego zbycia nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie nabytych rzeczy lub praw, a także innych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie nabytych świadczeń, w związku z którymi, stosownie do art. 11 ust. 2-2b, określony został przychód, kosztem uzyskania przychodów z ich odpłatnego zbycia, z uwzględnieniem aktualizacji zgodnie z odrębnymi przepisami, jest:

 1. wartość przychodu określonego w art. 11 ust. 2 i 2a albo
 2. wartość przychodu określonego w art. 11 ust. 2b, powiększona o wydatki na nabycie częściowo odpłatnych rzeczy lub praw albo innych świadczeń
  - pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów podatku dochodowego, podatku od spadków i darowizn.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca wygrał w konkursie samochód o wartości 108.490,000 zł brutto według ceny z faktury, którą Wnioskodawca otrzymał od organizatora konkursu. W ramach wygranej mieściła się także nagroda pieniężna w wysokości należnego podatku od tej nagrody po jej ubruttowieniu. Ryczałtowy podatek z tytułu wygranej w wysokości 10% został w całości zapłacony przez organizatora konkursu. Przed upływem pół roku – licząc od końca miesiąca, w którym nagroda została odebrana, Wnioskodawca zamierza sprzedać przedmiotowy samochód za kwotę 90.000,000 zł.

Dokonaną przez Wnioskodawcę czynność sprzedaży samochodu wygranego w konkursie należy zakwalifikować do źródła przychodu, jakim jest odpłatne zbycie rzeczy, tj. sprzedaż rzeczy i rozpatrywać przez pryzmat uregulowań przywołanego wyżej przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powołany wyżej przepis formułuje zasadę, że odpłatne zbycie innych rzeczy przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, generuje źródło przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie innych rzeczy nastąpi po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie – nie będzie źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w konsekwencji czego kwota uzyskana ze sprzedaży tych rzeczy w ogóle nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Z powyższego zatem wynika, że przychodem ze sprzedaży rzeczy jest cena, którą Wnioskodawca uzyska od kupującego wynikająca z umowy sprzedaży, o ile odpowiada wartości rynkowej tej rzeczy. Natomiast kosztem uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży rzeczy, przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie jest wartość rzeczy przyjęta do obliczenia 10% zryczałtowanego podatku dochodowego zapłaconego z tytułu wygranej w konkursie oraz wartość ewentualnych nakładów poczynionych w czasie posiadania rzeczy.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że w przypadku zbycia samochodu, o którym mowa we wniosku za cenę niższą od jego wartości z dnia nabycia, tj. wygrania w konkursie, u Wnioskodawcy nie wystąpi dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych pod warunkiem, że cena uzyskana ze sprzedaży nie odbiega od wartości rynkowej. Przy czym cena rynkowa może być istotnie ustalona na podstawie ceny wskazanej w fakturze, otrzymanej od organizatora konkursu, jeżeli cena ta istotnie odpowiada wartości ustalonej na dzień zbycia (sprzedaży samochodu) według zasad powołanych w treści art. 19 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przychód uzyskany ze sprzedaży samochodu przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca w którym nastąpiło jego nabycie, czyli wygrana w konkursie i koszty nabycia tego samochodu oraz ewentualnie poczynione nakłady, należy wykazać w zeznaniu rocznym PIT-36 składanym za rok podatkowy, w którym nastąpiło zbycie, w rubryce „inne źródła”. Każdy bowiem podatnik, sprzedając rzecz przed upływem pół roku od jej nabycia, zobowiązany jest do wykazania w zeznaniu rocznym przychodu, kosztów jego uzyskania oraz wyniku tej transakcji, czyli dochodu lub straty.

Jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różniło się od zdarzenia przyszłego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego.

W odniesieniu do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej należy stwierdzić, że interpretacja ta zapadła w indywidualnej sprawie i nie jest wiążąca dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.