IPPB1/415-630/13-2/JB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Skutki podatkowe związane z otrzymaniem nagrody w ramach przeprowadzonej loterii promocyjnej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 30.05.2013 r. (data wpływu 10.06.2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z otrzymaniem nagrody w ramach przeprowadzonej loterii promocyjnej:

  • w części dotyczącej określenia źródła przychodu - jest nieprawidłowe,
  • w części dotyczącej opodatkowania tego przychodu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10.06.2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z otrzymaniem nagrody w ramach przeprowadzonej loterii promocyjnej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Firma „R” prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, nasion i pozostałych środków agrochemicznych. Dochody opodatkowuje podatkiem liniowym.
Firma dystrybucyjna K. Sp. z o.o. zleciła firmie I. sp. z o.o. zorganizowanie dla odbiorców swych produktów Loterii Promocyjnej. Loteria została zorganizowana i poprowadzona na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Celnej. Loteria odbywała się w 7 punktach sprzedaży firmy K. Sp,. z o.o. Warunkiem uprawniającym do wzięcia udziału w Loterii było spełnienie warunków wymienionych w Regulaminie, które firma Wnioskodawcy spełnia i mogła wziąć udział w loterii.

W dniu 17.01.2013 r. na specjalnym spotkaniu w obecności wszystkich uczestników biorących udział w loterii zostało przeprowadzone losowanie, w wyniku którego firma Wnioskodawcy została zwycięzcą nagrody 1-go stopnia, jaką był samochód osobowy o wartości rynkowej 69.900, 00 zł.

W dniu 05.03.2013 r. ww. samochód został przekazany firmie na własność. Wygrany samochód został następnie wprowadzony do ewidencji środków trwałych w dniu 19.03.2013 r., celem dokonywania w koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych.

Przed wydaniem nagrody nie został pobrany i odprowadzony przez organizatora podatek dochodowy.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
  1. Czy wartość nagrody uzyskanej w wyniku przeprowadzonego losowania w ramach loterii promocyjnej powinna zostać opodatkowana w formie ryczałtu w wysokości 10% wartości nagrody zgodnie z ar. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 596) o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też wartość samochodu należało zaliczyć do przychodów z działalności gospodarczej i opodatkować stawką podatku liniowego w wysokości 19%?
  2. Czy firma może dokonywać od wylosowanego w loterii samochodu, który został wprowadzony do ewidencji środków trwałych, odpisów amortyzacyjnych i zaliczać je do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej?

Odpowiedź na pytanie pierwsze stanowi przedmiot niniejszej interpretacji. Odpowiedź na pytanie drugie zostanie udzielona w odrębnej interpretacji indywidualnej.

Zdaniem Wnioskodawcy, wartość wygranego w loterii promocyjnej samochodu powinna zostać opodatkowana w formie ryczałtu w wysokości 10% zgodnie z art. 30 ust 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 596), mówiącym, że od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Podatek od wygranego samochodu mógłby podlegać zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 6a u.p.d.o.f., który mówi, że wygrane w grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audiotekstowych i loteriach fantowych są wolne od podatku, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2.280 zł.

W odniesieniu do zaistniałego stanu faktycznego powyższe zwolnienie nie znajduje zastosowania, ponieważ wartość nagrody przekracza kwotę 2.280 zł.

Przy niemożności skorzystania ze zwolnienia, o którym mówi art. 21 ust. 1 pkt 6a u.p.d.o.f. zastosowanie znajdują zasady opodatkowania przewidziane w powołanym wyżej art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f., czyli 10% podatek od wartości nagrody pobierany jest przez płatnika, którym jest organizator loterii promocyjnej.

Wnioskodawca uważa, iż fakt, że nagrodę w loterii promocyjnej otrzymał jako przedsiębiorca, czyli osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą nie oznacza, że wartość wygranej powinienem doliczyć do dochodów z działalności gospodarczej, co w Jego przypadku oznaczałoby opodatkowanie jej 19% podatkiem liniowym, a na organizatorze konkursu nie ciążyłyby żadne obowiązki informacyjne.

Wygrana Wnioskodawcy ma charakter incydentalny i była uzależniona tylko od przypadku. Nie może być tu mowy o ciągłym i zorganizowanym działaniu. Wnioskodawca nie otrzymał tej nagrody również z tytułu pośrednictwa, czy sprzedaży największej liczby produktów z pośród wszystkich uczestników loterii. Nie znajduję także związku, między wygraną a uzyskiwanym przychodem z działalności gospodarczej. Wygrana nagroda nie wpłynęła ani na przychody uzyskiwane z działalności gospodarczej, ani na koszty.

W opinii Wnioskodawcy, nagrody otrzymane przez przedsiębiorcę w ramach loterii promocyjnej są opodatkowane ryczałtem 10% potwierdza także art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi o obowiązkach płatnika będącego organizatorem konkursu bądź loterii.

Zgodnie z tym artykułem osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, a także jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, są obowiązane pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2 (wygrane w loteriach), art. 45a i 13, oraz 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5.

Płatnik był w takim przypadku zobowiązany pobrać podatek zryczałtowany w każdym przypadku, bez względu czy nagrodę wydawał konsumentowi, pracownikowi czy przedsiębiorcy.

Wnioskodawca uważa, że na podstawie przedstawionego stanowiska wygrany samochód nie może być zaliczony do źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza i opodatkowany razem z dochodami podatkiem liniowym w wysokości 19%.

W związku z faktem, że organizator nie pobrał podatku od wartości nagrody, która według Wnioskodawcy będzie opodatkowana 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, Wnioskodawca podatek ten wykaże w zeznaniu rocznym za rok 2013 w deklaracji PIT-36L w poz. 60.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego w zakresie skutków podatkowych związanych z otrzymaniem nagrody w ramach przeprowadzonej loterii promocyjnej:
  • w części dotyczącej określenia źródła przychodu - jest nieprawidłowe,
  • w części dotyczącej opodatkowania tego przychodu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym - jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 14 ust. 1 ww. ustawy za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Z kolei art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125.

Zgodnie z art. 9a ust. 2 ww. ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c.

Na podstawie art. 30c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30 i 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

W myśl natomiast art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy: z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Powoływany powyżej przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 jest zatem przepisem szczególnym w odniesieniu do art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą a dochody opodatkowuje podatkiem liniowym. Wnioskodawca wziął udział w Loterii Promocyjnej pod nazwą „Sięgnij po ekstra premie!”. W wyniku losowania Wnioskodawca wygrał samochód osobowy.

Odnosząc powyższy stan faktyczny do stanu prawnego obowiązującego w jego zakresie, należy stwierdzić, iż wartość nagrody - uzyskanej w ramach loterii promocyjnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą - stanowi źródło przychodu wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Pomimo zaliczenia przychodu z tytułu wygranej do źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. pozarolniczej działalności gospodarczej, przychód taki będzie opodatkowany na zasadach określonych w art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, a więc 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Ponadto, wskazać także należy, iż zwolnienie przedmiotowe, wynikające z treści art. 21 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym - wygrane w grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audiotekstowych i loteriach fantowych są wolne od podatku, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2.280 zł. - nie znajduje zastosowania w rozpatrywanej sprawie, ponieważ wartość nagrody przekracza wskazaną w tym przepisie kwotę.

Podsumowując, biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz przywołane przepisy prawa podatkowego, należy stwierdzić, że wartość nagrody uzyskanej przez Wnioskodawcę w ramach loterii promocyjnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – stanowi przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, który podlega opodatkowaniu w formie ryczałtu w wysokości 10% wartości nagrody zgodnie z brzmieniem art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Krańcowo podkreślić należy, iż tut. Organ podatkowy dokonał oceny prawnej stanowiska Wnioskodawcy w zakresie objętym zadanym przez Wnioskodawcę pytaniem.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.