0461-ITPB2.4511.108.2017.2.HD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Zwolnienie przedmiotowe na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 do wygranych w grze internetowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) oraz art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 9 lutego 2017 r. (data wpływu), uzupełnionym w dniu 26 kwietnia 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lutego 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 26 kwietnia 2017 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (Wnioskodawca) jest organizatorem gry, powszechnie dostępnej w sieci internetowej.

Gra nie jest grą hazardową (grą losową, zakładem wzajemnym, grą na automatach) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 471, z późn. zm.).

Jako administrator gry, według reguł gry, Wnioskodawca ma obowiązek zamienić walutę wirtualną na PLN i wypłacić sumę według zlecenia wykonanego przez gracza.

Gracz ma możliwość wielokrotnie zlecić wypłatę posiadanych środków pochodzących z wygranych w grze (żetonów, które administrator ma obowiązek zamienić na PLN i dokonać wypłaty na wskazany adres lub konto bankowe).

Wypłaty wygranych mogą być bardzo wysokie lub niskie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

W sytuacji, gdy gracz na koncie w grze będzie posiadał 100 wygranych żetonów, z który zleci częściową wypłatę – przykładowo 10 żetonów, które administrator zamieni na PLN jeden do jednego (wartość wypłaty 10 zł) – to czy od takiej kwoty administrator ma obowiązek potrącić podatek od wygranej i przesłać do właściwego urzędu skarbowego, a graczowi wysłać pomniejszoną sumę wygranej o podatek?

Czy ustalona jest kwota, która jest zwolniona od podatku od wygranych? Jeśli tak, to ile razy w określonym czasie może być wypłacona jednorazowo kwota 760 zł zwolniona z podatku od wygranych?

Przykład: gracz wypłacił 760 zł jako wygraną w grze, kwota jest zwolniona z podatku od wygranych – jak często gracz może wypłacić taką kwotę? Czy wielokrotnie? Czy czas, w którym gracz wypłaca wygraną, nie ma znaczenia, aby kwota jednorazowej wypłaty nie przekraczała 760 zł?

Zdaniem Wnioskodawcy, jako organizator gry powszechnie dostępnej w Internecie Wnioskodawca nie powinien naliczać 10% podatku od wygranych poniżej 760 zł. Natomiast w sytuacji, gdy jednorazowo wypłacana wygrana będzie wyższa niż 760 zł – Wnioskodawca musi naliczyć 10% podatek od tej kwoty, a pomniejszoną kwotę wypłacić graczowi. Potrąconą kwotę podatku od wygranej Wnioskodawca ma obowiązek przesłać do właściwego urzędu skarbowego. Zaś w sytuacji, gdy jednorazowo wypłacana wygrana nie przekroczy 760 zł, to wartość tej nagrody zwolniona jest z opodatkowania i można wypłacić taką kwotę wielokrotnie.

Jak wynika z treści art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnione z opodatkowania są wygrane w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja), gdy jednorazowa wartość wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł.

Wobec tego cytowany art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy zwalnia od opodatkowania wygrane i nagrody o wartości nieprzekraczającej 760 zł, o ile zostały uzyskane w konkursach i grach organizowanych i emitowanych albo ogłaszanych przez środki masowego przekazu. Ustawa wylicza przykładowo jako środki masowego przekazu: prasę, radio i telewizję.

W interpretacji z dnia 24 kwietnia 2010 r. nr IPPB4/415-134/10-2/JS Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie dokonał wykładni powołanego przepisu, na podstawie przepisów prawa prasowego. W podsumowaniu organ podatkowy stwierdza, iż nie istnieje legalna definicja Internetu, która zaliczałaby go wprost do środków masowego przekazu. Zważywszy jednak na faktyczny charakter tego środka komunikowania się oraz wyniki wykładni funkcjonalnej, należy uznać go za taki właśnie środek w rozumieniu przepisów prawa podatkowego. Organ podatkowy uznał, że użyte w art. 21 ust. 1 pkt 68 tej ustawy określenie „w środkach masowego przekazu” mieści w sobie również pojęcie Internetu – jako środka przekazu, pomimo, iż nie został on wymieniony w powołanym przepisie. Wyłączono jednak z tego zakresu tę część Internetu, której krąg odbiorców jest ograniczony, co ma miejsce np. w przypadku usług poczty elektronicznej, czy też stron dostępnych przy użyciu odpowiedniego kodu, lub strony korporacyjne skierowane do ściśle określonej grupy odbiorców takich jak jej pracownicy. W związku z powyższym, w odniesieniu do konkursów i gier organizowanych i emitowanych na ogólnodostępnych stronach internetowych, czyli takich, do których swobodny dostęp ma każda osoba, i każda z nich może wziąć udział w ogłoszonym konkursie (grze), może mieć zastosowanie zwolnienie przedmiotowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, stwierdzić należy, iż Internet należy uważać za środek masowego przekazu – nie tylko faktycznie, ale także w rozumieniu przepisów podatkowych. Istotne jest jednak to, aby czynności mające powodować określone skutki podatkowe, miały miejsce w obrębie tej części Internetu, która jest powszechnie dostępna.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm.) – opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z powyższych uregulowań prawnych wynika, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkie dochody z wyjątkiem tych, które ustawodawca enumeratywnie wymienił jako zwolnione od podatku oraz dochody, od których zaniechano poboru podatku.

Wolna od podatku dochodowego jest – na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy – źródłem przychodów są inne źródła.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 tej ustawy – za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Użyte w ww. przepisie sformułowanie „w szczególności” świadczy o tym, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter przykładowy i otwarty, a zatem do tej kategorii należy zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

Stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Jak stanowi art. 30 ust. 3 ww. ustawy – ryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4-5a oraz 13-16, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 – o czym stanowi art. 30 ust. 8 tej ustawy.

Ponadto, zgodnie z art. 30 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisy ust. 1 pkt 2, 4-5a i 7a stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania przez podatnika jego miejsca zamieszkania dla celów podatkowych certyfikatem rezydencji.

Stosownie do treści art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

W myśl art. 41 ust. 4 tej ustawy płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia (art. 41 ust. 7 pkt 1 ustawy).

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru. Jednakże roczne deklaracje dotyczące podatku pobranego zgodnie z art. 30a ust. 2a płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przesyłają do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania. Przepis art. 38 ust. 1b stosuje się odpowiednio (art. 42 ust. 1a ww. ustawy).

Z przedstawionego we wniosku zdarzania wynika, że Wnioskodawca jest organizatorem gry, powszechnie dostępnej w sieci internetowej. Gra nie jest grą hazardową (grą losową, zakładem wzajemnym, grą na automatach) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 471, z późn. zm.). Jako administrator gry, według reguł gry, Wnioskodawca ma obowiązek zamienić walutę wirtualną na PLN i wypłacić sumę według zlecenia wykonanego przez gracza. Gracz ma możliwość wielokrotnie zlecić wypłatę posiadanych środków pochodzących z wygranych w grze (żetonów, które administrator ma obowiązek zamienić na PLN i dokonać wypłaty na wskazany adres lub konto bankowe). Wypłaty wygranych mogą być bardzo wysokie lub niskie.

Biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa stwierdzić należy, iż niewątpliwie, w dzisiejszych czasach nie sposób kwestionować Internetu jako środka masowego przekazu. Jednakże o zastosowaniu zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie decyduje sam fakt ogłoszenia gry w Internecie. Równie ważne jest, aby organizatorem gry były środki masowego przekazu, o czym świadczy użycie przez ustawodawcę spójnika „i” w wyrażeniu „organizowane i emitowane (ogłaszane) przez środki masowego przekazu”. Oznacza to, że zwolnienie ma zastosowanie wyłącznie do wygranych w konkursach i grach, które łącznie spełniają te dwie przesłanki, czyli są nie tylko emitowane (ogłaszane) przez środki masowego przekazu, ale też organizowane przez te środki, ewentualnie są konkursami z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu. Stąd w przypadku gry spełnienie tylko jednego z powyższych warunków, tj. zamieszczenie w serwisie internetowym regulaminu określającego zasady uczestnictwa w grze oraz warunki przyznawania wygranej, nie uprawnia do zastosowania omawianego zwolnienia.

Zastosowanie omawianego zwolnienia mogłoby nastąpić tylko wówczas, gdyby organizatorem, jak i miejscem ogłoszenia gry były środki masowego przekazu. Natomiast jak wynika z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego organizatorem gry jest Spółka, która – w świetle wyżej przytoczonych definicji – instytucją zaliczaną do środków masowego przekazu nie jest. Wykorzystuje jedynie współczesne narzędzie komunikowania się – jakim jest Internet, do obsługi i organizowania gry powszechnie dostępnej w sieci internetowej. W konsekwencji, wygrane w tego rodzaju grze nie stanowią wygranych w grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu. Tym samym, nie ma do nich zastosowania zwolnienie wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (niezależnie od ich wysokości).

Wygrane te podlegają opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym zgodnie z cytowanym art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując, mając na uwadze opisane we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie wypłacane graczom wygrane w grze, organizowanej przez Wnioskodawcę, nie podlegają zwolnieniu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lecz w całości podlegają opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym.

Pobór zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wygranych w ww. grze powinien odbyć się zgodnie z zasadami, jakie ustawodawca zawarł w treści art. 41 ust. 4, ust. 7 pkt 1, a także art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji Wnioskodawca, jako płatnik, zobowiązany jest do poboru 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej. W terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, kwotę pobranego podatku Wnioskodawca jest obowiązany przekazać na rachunek właściwego urzędu skarbowego – zgodnie z powołanym art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W odniesieniu do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej wskazać należy, iż jakkolwiek interpretacje podatkowe kształtują pewną linię wykładni obowiązującego prawa, jednak dotyczą wyłącznie konkretnych spraw, a zatem nie mają one zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego. Rozstrzygnięcie to zapadło w indywidualnej sprawie i w świetle art. 87 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej nie jest źródłem powszechnie obowiązującego prawa i tym samym nie może być wiążące dla organu wydającego interpretację indywidualną. Ponadto wyjaśnić należy, że powyższa interpretacja pismem z dnia 5 kwietnia 2011 r. nr DD3/033/220/OBQ/10/PK-1546 została zmieniona, a prawidłowość rozstrzygnięcia Ministra Finansów potwierdzona została prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 2043/11.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.