0114-KDIP3-2.4011.356.2017.2.AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Wygrana (wypłacone środki pieniężne) z tytułu wygranego zakładu towarzyskiego, stanowią przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zakwalifikowanie przychodów do innych źródeł, w rozumieniu powyższego przepisu powoduje, że Wnioskodawca nie jest obowiązany do poboru zaliczki na podatek dochodowy od wypłaty ww. nagród. Na Wnioskodawcy spoczywa wyłącznie obowiązek sporządzenia dla ww. osób „Informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych” – PIT-8C, stosownie do treści art. 42a ww. ustawy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia (data wpływu 4 grudnia 2017 r.) oraz piśmie z dnia 5 lutego 2018 r. stanowiącym odpowiedź na wezwanie Organu z dnia 30 stycznia 2018 r. Nr 0114-KDIP3-2.4011.356.2017.1.AK o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika oraz możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 grudnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika oraz możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Wnioskodawca” lub „Administrator”). W przyszłości Wnioskodawca zamierza założyć portal internetowy (dalej: „Portal”). Z jego funkcjonalności będą mogli korzystać konsumenci, tj. osoby fizyczne z terytorium Polski, UE oraz spoza UE (dalej: „Użytkownicy”). Korzystanie z funkcjonalności Portalu będzie wymagać uprzedniej rejestracji. Rejestracja będzie stanowić zawarcie z administratorem portalu umowy (dalej: „Umowa”) na warunkach wynikających z regulaminu Portalu, akceptowanego przez Użytkownika przy rejestracji. Podstawowa działalność Wnioskodawcy polegać będzie na świadczeniu usług udostępniania Portalu (w tym jego określonych narzędzi/funkcjonalności). Ponadto, Portal ma być ogólnodostępnym medium informacyjnym dotyczącym gier elektronicznych i szeroko pojętej branży e-sportowej, gdzie publikowane będą artykuły dotyczące e-sportu, wiadomości ze świata sportu elektronicznego, a także analizy przygotowywane przez specjalistów. Portal będzie posiadał forum dla użytkowników służące wymianie informacji oraz poglądów dotyczących gier elektronicznych oraz sportu elektronicznego. Wnioskodawca przewiduje także prowadzenie sklepu internetowego z asortymentem związanym z Portalem, tzw. funshop. W Portalu organizowane będą dla Użytkowników konkursy o niecyklicznym charakterze polegające na osiąganiu przez tych Użytkowników zwycięstw w grach elektronicznych - nagrodami w takich konkursach będą „punkty” wymienialne w Portalu na środki pieniężne lub nagrody rzeczowe o niskiej wartości (dalej; „Konkursy”). W Portalu udostępnione będą także dla Użytkowników narzędzia informatyczne umożliwiające Użytkownikom zawieranie zakładów towarzyskich odnoszących się do wyniku prowadzonej przez nich gry elektronicznej - nagrodami w takich zakładach towarzyskich będą „punkty” wymienialne w Portalu na środki pieniężne (dalej: „Zakłady”), Wszelkie gry, do których odnosić się będą opisane, wyżej Konkursy lub Zakłady, toczone będą poza Portalem na ogólnodostępnych platformach do gier elektronicznych (XBOX, PS4 itd.).

Pismem z dnia 30 stycznia 2018 r. Nr 0114-KDIP3-2.4011.356.2017.1.AK (data doręczenia 30 stycznia 2018 r.) wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania poprzez wskazanie:

 • na czym polegać będą konkursy organizowane na portalu internetowym założonym przez Wnioskodawcę, czy gry elektroniczne dotyczyć będą sportu i wiedzy o sporcie, czy będą to elektroniczne gry sportowe wyłaniające najlepszego gracza w tę grę, czy będą to konkursy z dziedziny sportu tj. wiedzy o sporcie lub inne proszę o szczegółowe opisanie zasad konkursu,
 • czy będzie regulamin organizowanych konkursów,
 • na czym polegać będą zakłady towarzyskie udostępniane na Portalu, czego będą one dotyczyły, na czym polegać będzie rywalizacja, w jaki sposób zostanie wyłoniony zwycięzca, jakiej dziedziny będą dotyczyły?
 • czy organizowane gry i zakłady w ramach konkursów – będą grami i zakładami hazardowymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Pismem z dnia 5 lutego 2018 r. (data nadania 5 lutego 201 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w wyznaczonym terminie.

Konkursy/Zakłady będą odnosić się do rywalizacji Użytkowników w grach elektronicznych, w których o wygranej decydować mają wyłącznie umiejętności uczestnika Konkursu/Zakładu [gry zręcznościowe, symulacyjne, sportowe, w tym gry First Person Shooter (strzelanka pierwszoosobowa), Real Time Strategy (strategiczna gra czasu rzeczywistego) etc.]. Gry będą odbywały się poza serwisem Wnioskodawcy, na platformach do gier elektronicznych np. XBOX, Playstation. Użytkownicy będą uczestniczyli w rywalizacji za pośrednictwem sieci Internet. W ramach Konkursu będzie wyłaniany najlepszy gracz (Użytkownik) w danej grze elektronicznej. Nie przewiduje się organizacji gier dot. wiedzy o sporcie lub jakiejkolwiek innej wiedzy.

Zostanie przygotowany regulamin określający zasady organizacji konkursów/zakładów w serwisie Wnioskodawcy. Regulamin będzie też określał możliwe do wyboru parametry poszczególnych gier (np. czas prowadzenia gry, tryb gry itd.) oraz zasady przyznawania nagród w zamian za zwycięstwo w danej grze. Regulamin będzie też określał tryb zgłaszania reklamacji wyniku w danej grze elektronicznej. Regulamin nie będzie obejmował szczegółowych zasad prowadzenia danej gry elektronicznej, ponieważ reguły te określają producenci gier, a gwarantem ich stosowania jest kod komputerowy tworzący grę elektroniczną. Ani Wnioskodawca, ani uczestnicy konkursów/zakładów nie mają i nie będę mieć wpływu na te szczegółowe zasady prowadzenia danej gry elektronicznej (są one dane „z góry” przez producenta przy wprowadzeniu gry do sprzedaży na rynku).

Zarejestrowani Użytkownicy Portalu będą gromadzili na swoim koncie punkty, które będą wymieniane na nagrody. Punkty będzie można uzyskiwać m.in. poprzez wygrywanie Zakładów z innymi Użytkownikami Portalu. Zakłady będą polegały na tym, że co najmniej dwóch Użytkowników ustali między sobą grę elektroniczną w której zamierzają rywalizować oraz zawrze zakład dot. wyniku rywalizacji w danej grze elektronicznej. Użytkownicy sami określą ile punktów przeznaczają na pokrycie Zakładu. Po zakończeniu gry elektronicznej, zwycięzca rywalizacji (Zakładu) zachowa swoje punkty które przeznaczył na pokrycie Zakładu oraz otrzyma punkty od innych Użytkowników, którzy przegrają rywalizację w grze elektronicznej a tym samym przegrają Zakład.

Zdaniem Wnioskodawcy organizowane w ramach serwisu zakłady nie będą „grami hazardowymi” w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych, ale będą „zakładami towarzyskimi”, czyli zakładami niekwalifikowanymi, których urządzanie nie wymaga zezwolenia właściwego organu państwowego. Zakłady takie powinny być rzetelne i stosuje się do nich ogólne reguły Kodeksu Cywilnego (vide Jastrzębski J., Zarzut gry lub zakładu w prawie umów [w:] Ochrona strony słabszej stosunku prawnego. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Adamowi Zielińskiemu, pod red. Boratyńska M., Wolters Kluwer, Wydanie 1, 2016).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy Wnioskodawca jako organizator Konkursów i Zakładów wystąpi w roli płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłacanych wygranych o wartościach nieprzekraczających kwoty 760 złotych, w związku z tym ze Konkursy i Zakłady będą z dziedziny sportu?
 2. Czy Wnioskodawca jako organizator Konkursów i Zakładów wystąpi w roli płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłacanych wygranych o wartościach nieprzekraczających kwoty 760 złotych w związku z organizacją i emisją (ogłaszaniem) Konkursów i Zakładów przez środek masowego przekazu?
 3. Czy Wnioskodawca jako organizator Konkursów i Zakładów będzie zobowiązany do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego określonego w art. 30 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 oraz art. 20 ust. 1 Ustawy PIT w wysokości 10% wyłącznie od wypłacanych nagród o wartościach przekraczających kwotę 760 złotych?

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1 Wnioskodawca, nie będzie występował w roli płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wypłat wygranych w Konkursach i Zakładach o wartości nieprzekraczających kwoty 760 zł i w konsekwencji nie będzie zobowiązany do pobrania podatku dochodowego od osób fizycznych z uwagi na możliwość zastosowania zwolnienia określonego w art. 21 ust 1 pkt 68 Ustawy PIT dla wygranych w konkursach i grach organizowanych z dziedziny sportu.

Uzasadnienie:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca będzie organizatorem Konkursów i Zakładów, których głównym celem będzie współzawodnictwo pomiędzy ich uczestnikami oraz osiąganie zwycięstw w grach elektronicznych oraz towarzyszących im zakładach. Z uregulowań zawartych w art. 2 ust 1 a Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie wynika, iż za sport uważa się również współzawodnictwo oparte na aktywności intelektualnej, którego celem jest osiągnięcie wyniku sportowego. W uzasadnieniu do nowelizacji ustawy o sporcie z dnia 1 września 2017 r, rozszerzającej definicję sportu ustawodawca wskazał, iż „rozszerzenie definicji sportu o aktywność intelektualną umożliwi uwzględnienie w regulacji cieszących się dużą popularnością kategorii sportów elektronicznych (e-sport).” Ponadto, w uzasadnieniu projektu nowelizacji ustawy o sporcie wskazano, że „Od ponad 20 lat na arenie międzynarodowej intensywnie rozwijają się sporty elektroniczne. Na całym świecie funkcjonują międzynarodowe i krajowe federacje m.in.; International eSport Federation, United Kingdom eSport Accociation, E-Sport Denmark, Suisse E-Sport Federation, Mind Sports South Afrika, Taiwan eSports League, Korea e-Sports Accociation, Deutcher eSport Bund. Organizowane są zawody na szczeblu krajowym i międzynarodowym np.: Cyber Evoiution, ESI Extreme Masters, World Cyber Games, Electronic Spdrts World Cup, ESI Pro Senes, Poznań -Gamę Arena (POL), Działają profesjonalne kluby oraz międzynarodowe i krajowe ligi, organizujące i prowadzące systematyczne rozgrywki np. E-Sports Entertraiment League, Pro Gaming League, Liga Cyber Sport (POL) i wiele innych. Prognozuje się, że w 2019 roku, e-sport będzie mieć na całym świecie ok. 345 mln fanów. Z uwagi na zaliczenie współzawodnictwa opartego na aktywności intelektualnej, jako sportu, a taki charakter będą miały organizowane Konkursy i Zakłady przez Wnioskodawcę, należy uznać, iż Konkursy i Zakłady te będą organizowane w dziedzinie sportu w rozumieniu Ustawy o sporcie, a przez to będą spełniały przesłankę do zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust 1 pkt 68 Ustawy PIT stanowiącą, iż wolnymi od podatku dochodowego są wygrane w konkursach i grach o charakterze sportowym, jeżeli jednorazowa wartość wygranych lub nagród tych nie przekracza kwoty 760zł.

Ad.2 Wnioskodawca, nie będzie występował w roli płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wypłat wygranych w Konkursach i Zakładach o wartości nieprzekraczających kwoty 760 zł i w konsekwencji nie będzie zobowiązany do pobrania podatku dochodowego od osób fizycznych z uwagi na możliwość zastosowania zwolnienia określonego w art. 21 ust 1 pkt 68 Ustawy PIT dla wygranych w konkursach i grach w związku z organizacją i emisją (ogłaszaniem) ich przez środek masowego przekazu.

Uzasadnienie:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca będzie udostępniał Portal mającym być ogólnodostępnym medium informacyjnym dotyczącym gier elektronicznych i szeroko pojętej branży e-sportowej, gdzie publikowane będą artykuły dotyczące e-sportu, wiadomości ze świata sportu elektronicznego, a także analizy przygotowywane przez specjalistów. Jednocześnie Wnioskodawca będzie organizatorem Konkursów i Zakładów, które będą ogłaszane za pośrednictwem Portalu a przystąpienie do nich będzie ogólnodostępne dla Użytkowników. Organizowane Konkursy i Zakłady będą przeprowadzane na podstawie regulaminów poszczególnych Konkursów i Zakładów, które będą w sposób szczegółowy opisywały ich warunki, sposoby rozstrzygnięcia oraz nagrody. Pieczę nad poprawnością przeprowadzania Konkursów będzie sprawowało każdorazowo powołane jury wyłonione spośród pracowników Spółki. Prawidłowość przeprowadzania Zakładów będzie natomiast gwarantowana przez mechanizm narzędzi informatycznych udostępnianych w Portalu. Wynik gier elektronicznych toczonych w ramach Konkursów lub Zakładów będzie ustalany na podstawie dowodów dostarczanych przez ich uczestników lub na podstawie informacji dostarczanych przez dostawców platforma do gier elektronicznych (PS4, XBOX). Ustawa PIT nie definiuje pojęcia „środki masowego przekazu”. Również w obowiązującym systemie prawnym brak jest legalnej definicji tego pojęcia. Według definicji Wydawnictwa PWN S.A. - środki masowego przekazu to środki komunikowania masowego, mass media, środki masowej informacji i propagandy, urządzenia, instytucje, za pomocą których kieruje się pewne treści do bardzo licznej i zróżnicowanej publiczności. Z kolei Internetowa Encyklopedia PWN definiuje pojęcie „środki masowego przekazu” (...media, środki masowego komunikowania) jako urządzenia, instytucje za pomocą których kieruje się pewne treści do bardzo licznej i zróżnicowanej publiczności; prasa radio, telewizja także, tzw. nowe media: telegazeta, telewizja satelitarna, Internet. Wśród mediów masowych powyższe definicje wymieniają prasę. W rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U Nr 5 poz. 24 ze zm.) - „prasa” oznacza publikacje periodyczne, które nie tworzą zamkniętej jednorodnej całości ukazujące się nie rzadziej niż raz do roku, opatrzone stałym tytułem albo nazwą, numerem bieżącym i datą, a w szczególności dzienniki i czasopisma, serwisy agencyjne, stałe przekazy teleksowe, biuletyny, programy radiowe i telewizyjne oraz kroniki filmowe; prasą są także wszelkie istniejące i powstające w wyniku postępu technicznego środki masowego przekazywania, w tym także rozgłośnie oraz tele - i radiowęzły zakładowe, upowszechniające publikacje periodyczne za pomocą druku, wizji, fonii lub innej techniki rozpowszechniania; prasa obejmuje również zespoły ludzi i poszczególne osoby zajmujące się działalnością dziennikarską (art. 7 ust. 2 pkt 1 powołanej ustawy). Zastosowanie analogii z powyższą definicją pozwala stwierdzić, iż niewątpliwie podobnie jak tradycyjne media, Internet spełnia te same zadania, to znaczy może służyć do publikacji określonych treści (np. ogłoszenie konkursu) nieograniczonej i anonimowej liczbie odbiorców. Z literalnego brzmienia przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy PIT nie można wnioskować, iż wymienione w tym przepisie środki masowego przekazu to znaczy prasa radio i telewizja stanowią katalog zamknięty. Zatem stwierdzić należy, że użyte w powołanym przepisie określenie „(...) w środkach masowego przekazu” mieści w sobie również pojęcie Internetu, jako środka przekazu, pomimo, iż nie został on wprost wymieniony w dyspozycji powołanego przepisu. Dodatkowo, powyższe zostało potwierdzone przez Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 9 maja 2017 roku (sygn. 0461-ITPB2.4511.108.2017.2.HD): „Biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa stwierdzić należy, iż niewątpliwie, w dzisiejszych czasach nie sposób kwestionować Internetu jako środka masowego przekazu. Jednakże o zastosowaniu zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie decyduje sam fakt ogłoszenia gry w Internecie. Równie ważne jest, aby organizatorem gry były środki masowego przekazu, o czym świadczy użycie przez ustawodawcę spójnika „i” w wyrażeniu „organizowane i emitowane (ogłaszane) przez środki masowego przekazu”. Oznacza to, że zwolnienie ma zastosowanie wyłącznie do wygranych w konkursach i grach, które łącznie spełniają te dwie przesłanki, czyli są nie tylko emitowane (ogłaszane) przez środki masowego przekazu, ale też organizowane przez te środki, ewentualnie są konkursami z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu. Stąd w przypadku gry spełnienie tylko jednego z powyższych warunków, tj. zamieszczenie w serwisie internetowym regulaminu określającego zasady uczestnictwa w grze oraz warunki przyznawania wygranej, nie uprawnia do zastosowania omawianego zwolnienia.” Podobne zdanie potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 2 lutego 2016 r. (sygn. ILPB1 /4511 -1-1530/15-2/AMN), które brzmiało: „Zatem zwolnieniu, określonemu w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegać będzie jednorazowa wartość nieprzekraczająca kwoty 760 zł wygranej w tych konkursach, które są ogłoszone (emitowane) - w tym przypadku - przez Internet jak i organizatorem konkursu również jest Internet.” W związku z powyższym, w odniesieniu do konkursów organizowanych przez Spółkę i emitowanych za pośrednictwem ogólnodostępnych stron Internetowych ma zastosowanie zwolnienie przedmiotowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy PIT. Jeżeli zatem wartość poszczególnych nagród przekazywanych w ramach konkursu nie przekracza kwoty 760 zł na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika tj. obowiązki pobrania i odprowadzenia od wartości tych nagród zryczałtowanego 10% podatku i złożenia PIT – 8AR.

Ad.3 Wnioskodawca będzie występował w roli płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych wyłącznie z tytułu wypłat wygranych w Konkursach i Zakładach o wartości przekraczających kwotę 760 zł i w konsekwencji będzie zobowiązany do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10%. W stosunku do nagród nieprzekraczających kwoty 760 zł zastosowanie znajdzie zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy PIT i w związku z tym w stosunku do wypłat nagród nieprzekraczających kwoty 760 zł nie będą ciążyły na Wnioskodawcy żadne obowiązki wynikające z Ustawy PIT.

Uzasadnienie:

Spółka jako organizator Konkursów i Zakładów będzie zobowiązana pobrać od wartości przekazanych zwycięzcom nagród, których wartość przekracza 760 zł, 10% zryczałtowany podatek dochodowy na zasadach określonych w art. 30 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 oraz art. 20 ust. 1 Ustawy PIT. Zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy PIT, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Wśród przychodów z innych źródeł ustawodawca wymienił między innymi - nagrody, w tym nagrody z tytułu wygranych w konkursach (art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy PIT). Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiują pojęcia „konkurs”, również w obowiązującym systemie prawnym brak jest legalnej definicji tego pojęcia, wobec czego w celu określenia ich znaczenia uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej. Według definicji zawartej w Słowniku Języka Polskiego (pod red. M. Szymczaka, PWN, Warszawa 2002 r.), konkurs to impreza, przedsięwzięcie o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, mające określony program i dające możliwość wyboru przez eliminację najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp. zwykle wyróżnionych nagrodami. Natomiast definicja zawarta w Uniwersalnym Słowniku Języka Polskiego (pod red. S. Dubisza, PWN Warszawa 2003 r.), określa konkurs jako przedsięwzięcie najczęściej o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac, itp. zwykle wyróżnianych nagrodami. Według Słownika Wyrazów Obcych (wyd. Europa), konkurs to impreza, która ma na celu wyłonienie przez specjalistyczne jury osoby lub grupy najlepszej w danej dziedzinie, np. artystycznej, naukowej, przebiegającą często wieloetapowo; najczęściej wygrana lub zajęcie jednego z wyższych miejsc w konkursie jest związane z określoną w warunkach wstępnych nagrodą pieniężną, rzeczową lub przyznaniem prawa do realizacji czegoś. Analiza założeń organizacji Konkursów i Zakładów przez Wnioskodawcę wskazuje, iż istnieją podstawy, by sklasyfikować je jako konkurs. Na Wnioskodawcy przy tym nie będą ciążyły żadne obowiązki wynikające z Ustawy PIT z tytułu przyznania „punktów” w ramach Konkursów i Zakładów, Zatem przekazane zwycięzcom nagrody przekraczające kwotę 760 zł powinny być opodatkowane na zasadach określonych we wspomnianym wyżej art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy PIT Stosownie do brzmienia tego przepisu, od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% nagrody. Jak stanowi art. 30 ust. 3 Ustawy, podatek ten pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200 ze zm.) opodatkowaniu podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c, oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z powyższych uregulowań prawnych wynika, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkie dochody z wyjątkiem tych, które ustawodawca enumeratywnie wymienił jako zwolnione od podatku oraz dochody, od których zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy – źródłem przychodów są inne źródła.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 tej ustawy – za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Użyte w ww. przepisie sformułowanie „w szczególności” świadczy o tym, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter przykładowy i otwarty, a zatem do tej kategorii należy zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ww. ustawy i jednocześnie niekwalifikowane do żadnej z kategorii przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1-8 ustawy. . O przychodzie podatkowym z innych źródeł należy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.

Stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2, nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) – art. 41 ust. 7 pkt 1 ustawy.

Jak stanowi art. 30 ust. 3 ww. ustawy –zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4b, 5a oraz 13-16, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 – o czym stanowi art. 30 ust. 8 tej ustawy.

Ponadto, zgodnie z art. 30 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisy ust. 1 pkt 2, 4-4b, 5a i 7a stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania przez podatnika jego miejsca zamieszkania dla celów podatkowych certyfikatem rezydencji.

W myśl art. 42 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Na mocy art. 42 ust. 1a ww. ustawy, do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru (PIT-8AR).

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2017 r., wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Natomiast na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2018 r., wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2000 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Należy zauważyć, że przepis art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy pozwala wyodrębnić dwie grupy konkursów, do których może mieć zastosowanie omawiane zwolnienie.

Pierwsza grupa konkursów to konkursy i gry organizowane i emitowane (ogłaszane) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja). Zatem, aby przedmiotowe zwolnienie miało zastosowanie, spełnione muszą zostać łącznie 3 warunki:

 • organizatorem konkursu lub gry musi być środek masowego przekazu;
 • podmiotem emitującym (ogłaszającym) konkurs musi być środek masowego przekazu;
 • jednorazowa wartość wygranej nie może przekroczyć kwoty 2000 zł.

Odnosząc się do pierwszej grupy konkursów i gier wskazać należy, iż niewątpliwie, w dzisiejszych czasach nie sposób kwestionować Internetu jako środka masowego przekazu. Jednakże o zastosowaniu przedmiotowego zwolnienia nie decyduje sam fakt organizowania i ogłaszania gier w masowych środkach przekazu.

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy wskazuje bowiem, iż zwolnienie ma zastosowanie wyłącznie do konkursów i gier organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu, co oznacza, że wygrana w konkursie i grze będzie zwolniona od podatku, jeżeli łącznie zostaną spełnione te dwie przesłanki, czyli konkurs/gra będzie nie tylko emitowana (ogłaszana) przez środki masowego przekazu, ale także przez nie organizowana.

Zastosowanie zwolnienia od podatku do wygranych w konkursach lub grach ogłaszanych w Internecie mogłoby nastąpić tylko wówczas, gdyby organizatorem, jak i miejscem ogłoszenia konkursu lub gry były środki masowego przekazu. Natomiast jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku, Wnioskodawca planuje założenie portalu internetowego, który ma być ogólnodostępnym medium informacyjnym dotyczącym gier elektronicznych i szeroko pojętej branży e-sportowej (...) w Portalu organizowane będą również dla Użytkowników konkursy o niecyklicznym charakterze polegające na osiągnięciu przez Użytkowników zwycięstw w grach elektronicznych. Użytkownicy będą uczestniczyli w rywalizacji za pośrednictwem sieci Internet.

Wskazać również należy, iż w wyroku WSA w Warszawie z dnia 15 stycznia 2010 r. sygn. akt III SA/Wa 1189/09, Sąd stwierdził, iż „dostępne definicje słownikowe pojęcia "środki masowego przekazu", do których należy sięgnąć z uwagi na brak definicji legalnej, określają to pojęcie w różnych aspektach. Jakkolwiek wskazują one, iż są to środki komunikowania masowego, to z jednej strony do środków masowego przekazu zaliczają zarówno urządzenia techniczne służące tej komunikacji posługujące się w przekazie obrazami, dźwiękami, słowem pisanym (np. gazeta, telewizja satelitarna, odbiornik radiowy), z drugiej zaś jako środki masowego przekazu wskazują instytucje zajmujące się przekazywaniem informacji z wykorzystaniem tychże urządzeń technicznych. Z powyższego wynika zatem, że środki masowego przekazu są definiowane, zarówno od strony podmiotowej, jak i przedmiotowej. Literalne brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 68 prowadzi do wniosku, że do skorzystania ze zwolnienia nie jest wystarczający sam fakt, że informacja o konkursie przekazana została w środkach masowego przekazu (prasa, radio, telewizja) rozumianych jako środki komunikowania masowego (urządzenia techniczne), do których zaliczany jest Internet. Przepis ten wymaga, aby konkurs były również organizowane przez środki masowego przekazu w znaczeniu instytucji zaliczanych do tzw. mass mediów.”.

Zastosowanie omawianego zwolnienia mogłoby nastąpić tylko wówczas, gdyby organizatorem, jak i miejscem ogłoszenia konkursów i gier były środki masowego przekazu. Natomiast jak wynika z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego organizatorem konkursów jest Spółka, która w świetle wyżej przytoczonych definicji nie jest instytucją zaliczaną do środków masowego przekazu. Z opisu zdarzenia przyszłego, nie wynika, że Wnioskodawca zalicza się do mass-mediów. Wykorzystuje jedynie współczesne narzędzie komunikowania się jakim jest Internet, do ogłaszania konkursów polegających na osiąganiu przez Użytkowników zwycięstw w grach elektronicznych.

Odnosząc się do drugiej grupy konkursów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy – konkursów z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu, należy wskazać, że z tą grupą nie mamy do czynienia w omawianej sprawie. Jak wskazuje Wnioskodawca we wniosku i jego uzupełnieniu, w Portalu organizowane będą dla Użytkowników konkursy o niecyklicznym charakterze polegające na osiąganiu przez tych Użytkowników zwycięstw w grach elektronicznych - gry nie będą dotyczyły wiedzy o sporcie lub jakiejkolwiek innej wiedzy. W Portalu udostępnione będą także dla Użytkowników narzędzia informatyczne umożliwiające Użytkownikom zawieranie zakładów towarzyskich odnoszących się do wyniku prowadzonej przez nich gry elektronicznej. Mając na uwadze powyższe, ani rywalizacja w grze elektronicznej ani wygrana w zakładzie towarzyskim nie może być zakwalifikowna do drugiej grupy konkursów o których mowa w art. 21 ust. 1 piet 68 ustawy.

Reasumując, mając na uwadze opisane we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie wypłacane graczom wygrane w grze, organizowanej przez Wnioskodawcę, nie podlegają zwolnieniu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lecz w całości podlegają opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym.

Pobór zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wygranych w ww. grze powinien odbyć się zgodnie z zasadami, jakie ustawodawca zawarł w treści art. 41 ust. 4, ust. 7 pkt 1, a także art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji Wnioskodawca, jako płatnik, zobowiązany jest do poboru 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej. W terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, kwotę pobranego podatku Wnioskodawca jest obowiązany przekazać na rachunek właściwego urzędu skarbowego – zgodnie z powołanym art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W dalszej kolejności odnosząc się do kwestii opodatkowania wygranej z tytułu wygrania zakładu towarzyskiego, wskazać należy iż, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy – od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Ustawowa definicja zakładów wzajemnych zawarta została w art. 2 ust. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.), który stanowi, że zakładami wzajemnymi są zakłady o wygrane pieniężne lub rzeczowe, polegające na odgadywaniu:

 1. wyników sportowego współzawodnictwa ludzi lub zwierząt, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranej zależy od łącznej kwoty wpłaconych stawek – totalizatory;
 2. zaistnienia różnych zdarzeń, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranych zależy od umówionego, między przyjmującym zakład a wpłacającym stawkę, stosunku wpłaty do wygranej – bukmacherstwo.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego i jego uzupełnienia wynika, iż w Portalu internetowym założonym przez Wnioskodawcę udostępnione będą także dla Użytkowników narzędzia informatyczne umożliwiające Użytkownikom zawieranie zakładów towarzyskich odnoszących się do wyniku prowadzonej przez nich gry elektronicznej - nagrodami w takich zakładach towarzyskich będą „punkty” wymienialne w Portalu na środki pieniężne. Wszelkie gry, do których odnosić się będą opisane, wyżej Konkursy lub Zakłady, toczone będą poza Portalem na ogólnodostępnych platformach do gier elektronicznych (XBOX, PS4 itd.). Organizowane w ramach serwisu zakłady nie będą „grami hazardowymi” w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych, ale będą „zakładami towarzyskimi”, czyli zakładami niekwalifikowanymi, których urządzanie nie wymaga zezwolenia właściwego organu państwowego. Zakłady takie powinny być rzetelne i stosuje się do nich ogólne reguły Kodeksu Cywilnego

Mając na uwadze powyższe organizowane przez Wnioskodawcę „zakłady towarzyskie” nie będą podlegać opodatkowaniu 10% podatkiem dochodowym od osób fizycznych, stosownie do treści art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, bowiem treść tego przepisu nie zawiera preferencyjnego opodatkowania dla wygranych z tytułu organizowanych „zakładów towarzyskich”.

Zatem wygrana z tytułu zakładu towarzyskiego stanowi przychód podatnika z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy.

Na mocy art. 42a ww. ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Mając na uwadze powyższe uregulowania prawne, na tle przedstawionego opisu zdarzenia, stwierdzić należy, że wygrana (wypłacone środki pieniężne) z tytułu wygranego zakładu towarzyskiego, stanowią przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zakwalifikowanie przychodów do innych źródeł, w rozumieniu powyższego przepisu powoduje, że Wnioskodawca nie jest obowiązany do poboru zaliczki na podatek dochodowy od wypłaty ww. nagród. Na Wnioskodawcy spoczywa wyłącznie obowiązek sporządzenia dla ww. osób „Informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych” – PIT-8C, stosownie do treści art. 42a ww. ustawy.

Mając na uwadze powyższe stanowisko Wnioskodawcy uznano za – nieprawidłowe.

Odnośnie powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organu podatkowego - wskazać należy, że rozstrzygnięcia te dotyczą tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, osądzonej w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami sądów i innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Wskazać należy, iż przywołane interpretacje są zgodne ze stanowiskiem prezentowanym przez tutejszy organ w przedmiotowej interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.