Wygrana | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wygrana. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
17
gru

Istota:

Opodatkowanie wygranej w turnieju pokera uzyskanej na terytorium Hiszpanii.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 1509 z późn. zm.), wolne od podatku dochodowego są wygrane w: grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2280 zł, grach na automatach, grach w karty, grach w kości, grach cylindrycznych, grach bingo pieniężne i grach bingo fantowe - urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Kasyno gry, w którym Wnioskodawca zdobył przedmiotową wygraną jest urządzone i prowadzone przez podmiot uprawniony do tego w świetle przepisów o grach hazardowych obowiązujących w Hiszpanii, czyli w państwie będącym członkiem Unii Europejskiej. Zgodnie z tymi przepisami był zorganizowany także sam turniej pokera, w którym zwyciężył Wnioskodawca. Mając powyższe na uwadze należy uznać, że wygrana w turnieju pokera uzyskana przez Wnioskodawcę w 2018 r. w kasynie gry, które było urządzone i prowadzone przez uprawniony do tego podmiot na terytorium Hiszpanii podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018
23
maj

Istota:

W zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego.

Fragment:

Zgodnie z tym przepisem za jednorazową wartość wygranych w kasynie gry lub salonie gier na automatach rozumie się uzyskaną kwotę stanowiącą różnicę między sumą wpłaconych stawek a sumą wypłaconych wygranych w trakcie jednorazowego pobytu w kasynie gry lub salonie gier na automatach. Różnica, o której mowa w definicji jednorazowej wygranej - będąca podstawą opodatkowania - jest tym, czym suma wpłaconych stawek różni się od sumy wypłaconych wygranych. Biorąc pod uwagę, że podstawą opodatkowania jest wygrana, której jednorazowa wartość przekracza 2.280 zł, to warunkiem koniecznym jest aby suma wypłaconych wygranych była większa (co najmniej o 2.280 zł) od sumy wpłaconych stawek (w trakcie jednorazowego pobytu). Należy podkreślić, że wartość jednorazowej wygranej nie jest ustalana na podstawie działania arytmetycznego, w którym suma wpłaconych stawek jest odjemną, a suma wypłaconych wygranych jest odjemnikiem. Kwota będąca podstawą opodatkowania musi mieć bowiem wartość dodatnią, większą niż 2.280 zł. W związku z powyższym Wnioskodawca jest obowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych, których jednorazowa wartość przekracza 2.280 zł i odprowadzenia go do właściwego urzędu skarbowego. Przy czym jednorazową wartość wygranej należy rozumieć jako nadwyżkę sumy wypłaconych wygranych nad wpłaconymi stawkami w czasie jednorazowego pobytu w kasynie lub salonie gier na automatach.

2018
9
mar

Istota:

Wygrana (wypłacone środki pieniężne) z tytułu wygranego zakładu towarzyskiego, stanowią przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zakwalifikowanie przychodów do innych źródeł, w rozumieniu powyższego przepisu powoduje, że Wnioskodawca nie jest obowiązany do poboru zaliczki na podatek dochodowy od wypłaty ww. nagród. Na Wnioskodawcy spoczywa wyłącznie obowiązek sporządzenia dla ww. osób „Informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych” – PIT-8C, stosownie do treści art. 42a ww. ustawy.

Fragment:

W dalszej kolejności odnosząc się do kwestii opodatkowania wygranej z tytułu wygrania zakładu towarzyskiego, wskazać należy iż, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy – od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego – w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Ustawowa definicja zakładów wzajemnych zawarta została w art. 2 ust. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.), który stanowi, że zakładami wzajemnymi są zakłady o wygrane pieniężne lub rzeczowe, polegające na odgadywaniu: wyników sportowego współzawodnictwa ludzi lub zwierząt, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranej zależy od łącznej kwoty wpłaconych stawek – totalizatory; zaistnienia różnych zdarzeń, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranych zależy od umówionego, między przyjmującym zakład a wpłacającym stawkę, stosunku wpłaty do wygranej – bukmacherstwo. Z przedstawionego (...)

2017
5
sie

Istota:

W zakresie obowiązku podatkowego w związku z wygraną w loterii

Fragment:

W styczniu 2017 r. we włoskiej loterii typu zdrapka Wnioskodawczyni wygrała kwotę 500.000 euro, z której rozliczyła się według obowiązujących we Włoszech przepisów (podatek od wygranej 6%). Po wygranej Wnioskodawczyni wspólnie z partnerem postanowili przeprowadzić się do Polski. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w związku z powyższym Wnioskodawczyni podlega obowiązkowi podatkowemu w Polsce, od dochodu w postaci wygranej we Włoszech, od którego został już odprowadzony podatek? Zdaniem Wnioskodawczyni, nie podlega obowiązkowi podatkowemu w Polsce od wyżej wymienionej wygranej, ponieważ w momencie wygranej mieszkała, pracowała i odprowadzała podatki we Włoszech. Tam toczyło się całe życie prywatne i zawodowe Wnioskodawczyni, a w Polsce bywała jedynie kilka dni w roku. W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawczyni nie spełnia ona przesłanek określonych w art. 3 ust. 1 i 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

2017
17
maj

Istota:

Zwolnienie przedmiotowe na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 do wygranych w grze internetowej.

Fragment:

W sytuacji, gdy gracz na koncie w grze będzie posiadał 100 wygranych żetonów, z który zleci częściową wypłatę – przykładowo 10 żetonów, które administrator zamieni na PLN jeden do jednego (wartość wypłaty 10 zł) – to czy od takiej kwoty administrator ma obowiązek potrącić podatek od wygranej i przesłać do właściwego urzędu skarbowego, a graczowi wysłać pomniejszoną sumę wygranej o podatek? Czy ustalona jest kwota, która jest zwolniona od podatku od wygranych? Jeśli tak, to ile razy w określonym czasie może być wypłacona jednorazowo kwota 760 zł zwolniona z podatku od wygranych? Przykład: gracz wypłacił 760 zł jako wygraną w grze, kwota jest zwolniona z podatku od wygranych – jak często gracz może wypłacić taką kwotę? Czy wielokrotnie? Czy czas, w którym gracz wypłaca wygraną, nie ma znaczenia, aby kwota jednorazowej wypłaty nie przekraczała 760 zł? Zdaniem Wnioskodawcy, jako organizator gry powszechnie dostępnej w Internecie Wnioskodawca nie powinien naliczać 10% podatku od wygranych poniżej 760 zł. Natomiast w sytuacji, gdy jednorazowo wypłacana wygrana będzie wyższa niż 760 zł – Wnioskodawca musi naliczyć 10% podatek od tej kwoty, a pomniejszoną kwotę wypłacić graczowi. Potrąconą kwotę podatku od wygranej Wnioskodawca ma obowiązek przesłać do właściwego urzędu skarbowego. Zaś w sytuacji, gdy jednorazowo wypłacana wygrana nie przekroczy 760 zł, to wartość tej nagrody zwolniona jest z opodatkowania i można wypłacić taką kwotę wielokrotnie.

2016
15
gru

Istota:

Skutki podatkowe związane z otrzymaniem nagrody w ramach przeprowadzonej loterii promocyjnej

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, wartość wygranego w loterii promocyjnej samochodu powinna zostać opodatkowana w formie ryczałtu w wysokości 10% zgodnie z art. 30 ust 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 596), mówiącym, że od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Podatek od wygranego samochodu mógłby podlegać zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 6a u.p.d.o.f., który mówi, że wygrane w grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audiotekstowych i loteriach fantowych są wolne od podatku, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2.280 zł. W odniesieniu do zaistniałego stanu faktycznego powyższe zwolnienie nie znajduje zastosowania, ponieważ wartość nagrody przekracza kwotę 2.280 zł. Przy niemożności skorzystania ze zwolnienia, o którym mówi art. 21 ust. 1 pkt 6a u.p.d.o.f. zastosowanie znajdują zasady opodatkowania przewidziane w powołanym wyżej art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f., czyli 10% podatek od wartości nagrody pobierany jest przez płatnika, którym jest organizator loterii promocyjnej.

2016
6
gru

Istota:

W zakładach wzajemnych prowadzonych za pośrednictwem internetu i wynikających z tego tytułu obowiązków płatnika

Fragment:

Maksymalna jednorazowa wartość wygranej z pojedynczego zakładu przekroczy kwotę 2.280 zł. Zatem w świetle powołanych powyżej uregulowań prawnych należy uznać, że w sytuacji, gdy jednorazowa wartość wygranej przekracza kwotę 2.280 zł, to opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega cała wartość wygranej. Jak wynika z wcześniej powołanego art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10. Stosownie (...)

2016
1
cze

Istota:

Czy wystąpi obowiązek zapłaty podatku od sprzedaży samochodu wygranego w konkursie radiowym przed upływem sześciu miesięcy od daty otrzymania auta w sytuacji, gdy cena sprzedaży była niższa niż cena rynkowa i cena w salonie a podatek od wygranej został opłacony przez organizatora?

Fragment:

Czy wystąpi obowiązek zapłaty podatku od sprzedaży samochodu wygranego w konkursie radiowym przed upływem sześciu miesięcy od daty otrzymania auta w sytuacji, gdy cena sprzedaży była niższa niż cena rynkowa i cena w salonie a podatek od wygranej został opłacony przez organizatora... W ocenie Wnioskodawcy zobowiązanie podatkowe nie powstanie. Kosztem w niniejszej sprawie będzie wartość samochodu przyjęta do obliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego zapłaconego z tytułu wygranej w konkursie. Przychód z odpłatnego zbycia samochodu jest niższy od wartości rynkowej tego samochodu. W związku z powyższym, podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nie wystąpi. Wartość rynkowa wygranego przez Wnioskodawcę samochodu w momencie jego sprzedaży wynosiła 39 000 zł. Przychód uzyskany ze sprzedaży wynosił 32 000 zł. Według dokumentów jakie Wnioskodawca otrzymał od organizatora konkursu (Radio) auto kosztowało 22 985 zł netto, podatek 5 286 zł 55 gr, cena brutto 28 272 zł. Kwota brutto samochodu, jaką zapłacił organizator konkursu jest niższa od kwoty rynkowej, ponieważ uwzględnia ona rabat od producenta za znaczną ilość kupionych aut na nagrody. W związku z tym, że Wnioskodawca nie uzyskał w roku podatkowym 2015 żadnych dochodów, oraz kwota którą uzyskał ze sprzedaży auta nie jest wyższa od ceny rynkowej, nie ma obowiązku składania zeznania rocznego PIT-37 i odprowadzenia podatku od tej sprzedaży.

2016
24
mar

Istota:

Wygrana w kasynie, poker.

Fragment:

Nr 209, poz. 1316) wolne od podatku dochodowego są wygrane w kasynach gry, wideoloteriach, grach na automatach, grach na automatach o niskich wygranych oraz grach w bingo pieniężne i fantowe urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach i zakładach wzajemnych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Poszczególne kasyna gry, w których Wnioskodawca uzyskał przedmiotowe wygrane były urządzane i prowadzone przez podmioty uprawnione do tego w świetle przepisów o grach i zakładach wzajemnych obowiązujących odpowiednio w Hiszpanii, we Włoszech, Republice Czeskiej i Wielkiej Brytanii, a zatem w państwach będących członkami Unii Europejskiej. Zgodnie z tymi przepisami były zorganizowane także same turnieje pokera, w których uczestniczył Wnioskodawca. Mając powyższe na uwadze należy uznać, że wygrane w turniejach pokera uzyskane przez Wnioskodawcę w latach 2013 - 2014 w kasynach gry, które były urządzane i prowadzone przez uprawnione do tego podmioty na terytorium Hiszpanii, Włoch, Republiki Czeskiej i Wielkiej Brytanii podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.f.

2016
11
mar

Istota:

Opodatkowanie wygranej w turnieju pokera, który odbył się na terytorium Republiki Czeskiej.

Fragment:

U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 13 stycznia 2016 r. (data wpływu: 14 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wygranej w turnieju pokera na terytorium Republiki Czeskiej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wygranej w turnieju pokera na terytorium Republiki Czeskiej. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. W związku z wygraną w turnieju pokerowym organizowanym w dniach 13-14 czerwca 2015 r. przez A na terenie Republiki Czeskiej. Wnioskodawca otrzymał wygraną w wysokości 7300 euro, która została przelana na jego konto w banku. Wnioskodawca uważa, że ta wygrana powinna być zwolniona od podatku, ponieważ w myśl ustawy o podatkach od osób fizycznych turniej pokerowy został przeprowadzony przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów o grach i zakładach wzajemnych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy wygrana Wnioskodawcy podlega opodatkowaniu... Zdaniem Wnioskodawcy, jego wygrana jest zwolniona od podatku w myśl ustawy od osób fizycznych art. 21 ust. 1 pkt 6.