PD.01.1.SS.0717-20/06 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

1. Czy zgodnie z przepisami art. 66 ustawy Ordynacja podatkowa możliwe jest przeniesienie własności części działki gruntowej na Skarb Państwa (gminę, powiat, województwo) w wartości odpowiadającej powstałemu zobowiązaniu podatkowemu z tytułu podatku spadkowego, za zwrotem różnicy pomiędzy wartością działki, a kwotą podatku spadkowego (w ratach lub innej formie ustalonej za porozumieniem stron)?
2. Czy egzekucja należności podatkowej zostanie zawieszona do czasu załatwienia formalności związanych z przeniesieniem własności?

PD.01.1.SS.0717-20/06

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. egzekucja
  2. prawo własności
  3. przeniesienie prawa
  4. wygaśnięcie zobowiązania
  5. zobowiązanie podatkowe
  1. Ordynacja podatkowa (ORD) -> Zobowiązania podatkowe -> Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych -> Szczególne przypadki wygaśnięcia

POSTANOWIENIE

Prezydent Miasta Krakowa działając na podstawie art. 14a § 1-4, art. 14b § 1, § 2 i § 7, art. 216 w związku z art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 3 ust. 1 pkt 4a, art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach skarbowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) postanawia wydać pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego przez (...), zam. (...), przy ul. (...), uznając, że w odniesieniu do stanu faktycznego przedstawionego we wniosku Podatniczki z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie wydania pisemnej interpretacji prawa podatkowego - zaprezentowane stanowisko jest nieprawidłowe w obowiązującym stanie faktycznym.

UZASADNIENIE

1. Przedmiot interpretacji:
a) czy zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 66 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) możliwe jest przeniesienie własności części działki gruntowej o powierzchni 1.474 m2, położonej przy ul. (...) , obręb (...), na SkarbPaństwa (gminę, powiat, województwo), w wartości odpowiadającejpowstałemu zobowiązaniu podatkowemu z tytułu podatku spadkowego, zazwrotem różnicy pomiędzy wartością działki, a kwotą podatku spadkowego(w ratach lub innej formie ustalonej za porozumieniem stron);
b) czy egzekucja należności podatkowej zostanie zawieszona do czasu załatwienia formalności związanych z przeniesieniem własności.

2. Stan faktyczny:

Zgodnie z ustną wolą, Podatniczka wraz córką stała się beneficjentem spadku po rodzicach, obejmującego m.in. działkę o powierzchni 1.474 m2, położonej przy ul. (...).
Zdaniem Podatniczki możliwe jest przeniesienie własności części działki gruntowej na Skarb Państwa (gminę, powiat, województwo) w wartości odpowiadającej powstałemu zobowiązaniu podatkowemu z tytułu podatku od spadku i darowizn, za zwrotem różnicy pomiędzy wartością działki, a kwotą podatku spadkowego (na zasadach określonych za porozumieniem stron). Na czas załatwienia formalności związanych z przeniesieniem własności zostanie zawieszona egzekucyjna należności podatkowej z tytułu przedmiotowego podatku. Podatniczka proponuje takie rozwiązanie opisanej powyżej sprawy, ze względu na brak wystarczających środków pieniężnych do uregulowania zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od spadku i darowizn w gotówce.

3. Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 66 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) możliwe jest szczególne wygaśnięcie zobowiązania podatkowego przez przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz gminy (powiatu lub województwa) - w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących dochody ich budżetów.

4. Stanowisko organu podatkowego:

Ustosunkowując się do powyższego tutejszy organ podatkowy wyjaśnia:
Zgodnie z treścią art. 66 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej możliwe jest przeniesienie własności rzeczy i praw majątkowych (gdy chodzi wyłącznie o prawa zbywalne) w zamian za zaległości podatkowe na rzecz jednostki samorządu terytorialnego - w zakresie podatków stanowiących dochód właściwej jednostki samorządowej.

Przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych jest szczególnym sposobem wygaśnięcia zobowiązania podatkowego. Może nastąpić tylko w zamian za zaległości podatkowe (tj. po upływie terminu płatności podatku) i może spowodować wygaśnięcie zobowiązania podatkowego w całości bądź w części (art. 59 § 1 pkt 6 Ordynacji podatkowej).

Przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych w zamian za zaległości w podatkach stanowiących dochód budżetu gminy następuje na wniosek podatnika, skierowany do właściwego prezydenta miasta (wójta, burmistrza) wykonującego zadanie z zakresu administracji samorządowej.
Minimalną treścią wniosku powinno być stwierdzenie zamiaru dokonania przeniesienia, wskazanie rzeczy lub prawa, których przeniesienie miałoby dotyczyć (nie można wykluczyć propozycji wariantowych) oraz wskazanie zaległości, w zamian za którą (które) przeniesienie może nastąpić. Powinna być też ujawniona wartość rzeczy lub prawa.

W toku rozpatrywania wniosku musi nastąpić przede wszystkim sprecyzowanie rzeczy lub praw objętych wnioskowanym przeniesieniem. W tym zakresie konieczne są zgodne ustalenia podatnika i drugiej strony przyszłej umowy. W efekcie zawsze należy określić wszystkie elementy niezbędne w konkretnym przypadku do konstrukcji umowy o przeniesieniu własności rzeczy i praw majątkowych w zamian za zaległości: oznaczenie przedmiotu umowy, tj. przenoszonych rzeczy lub praw, oznaczenie zaległości podatkowej lub zaległości podatkowych (przeniesienie może dotyczyć dowolnej liczby rzeczy lub praw z jednej, i dowolnej liczby zaległości podatkowych z drugiej strony), wartość objętą przeniesieniem (niekoniecznie pod postacią wyceny poszczególnych rzeczy lub praw, choć z oczywistych względów wycena taka musi istnieć jako merytoryczna podstawa zawarcia umowy). Konieczne jest określenie wysokości zaległości podatkowej i odsetek za zwłokę (art. 51 § 3 Ordynacji podatkowej); skutek w postaci całkowitego lub częściowego wygaśnięcia zobowiązania podatkowego zależeć będzie od wartości przedmiotu umowy.

Jedna umowa może dotyczyć zaległości podatkowych z różnych tytułów, o ile strony umowy są właściwe w zakresie każdej z nich.

Przeniesienie własności rzeczy i praw majątkowych w zamian za zaległości podatkowe nie może spowodować sytuacji, gdy wobec wartości przedmiotu umowy przekraczającej sumę zaległości z odsetkami powstanie wierzytelność podatnika w wysokości różnicy tych wielkości.

Zawarcie umowy przenoszącej własność rzeczy lub praw majątkowych w zamian za zaległości podatkowe, stanowiące szczególny przypadek wygaśnięcia zobowiązania podatkowego, ma charakter czynności cywilnoprawnej, a nie administracyjnoprawnej, wobec czego nie mają do niej zastosowania przepisy o postępowaniu administracyjnym. W szczególności odmowa przez organ administracji samorządowej zawarcia tej umowy nie ma charakteru czynności administracyjnej o charakterze władczym, a jest jedynie przejawem cywilnoprawnej zasady swobody w zawieraniu umów (sprawa cywilna).

Wymóg formy pisemnej zawarcia umowy (art. 66 § 3 Ordynacji podatkowej) należy potraktować jako minimalny - gdy przepisy wymagają formy kwalifikowanej powinna ona być zachowana (dotyczy to w szczególności notarialnej formy przeniesienia własności nieruchomości).

Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego w drodze przeniesienia własności rzeczy i praw majątkowych potwierdzane jest decyzją organu podatkowego pierwszej instancji. Wbrew literalnej treści art. 66 § 5 Ordynacji podatkowej merytoryczną przesłanką tej decyzji jest nie zawarcie, a wykonanie umowy - ono właśnie powinno być przedmiotem postępowania poprzedzającego decyzję.

Nadto, mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.) stwierdzić należy, że tylko zgodnie z art. 56 § 1 możliwe jest zawieszenie postępowania egzekucyjnego w przypadkach enumeratywnie wyliczonych. Wśród tych przesłanek brak jest zamiaru zawarcia umowy i wygaśnięcia zobowiązania podatkowego w trybie art. 66 § 2 Ordynacji podatkowej.

Jedną z przesłanek zawieszenia postępowania egzekucyjnego jest wniosek podatnika - dłużnika. Jest to jednak przesłanka podlegająca swobodnej ocenie i uznaniu organu egzekucyjnego. Dlatego też złożony wniosek nie musi być zawsze przez organ uwzględniony.

Mając na uwadze powyższe orzeczono, jak na wstępie.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej niniejsza interpretacja przepisów prawa podatkowego nie jest wiążąca dla podatnika. Jeżeli jednak podatnik zastosował się do interpretacji, organ nie może wydać decyzji ustalającej jego zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia danego postanowienia, jeżeli taka decyzja była byłaby niezgodna z prawem.
Niniejsza interpretacja zgodnie z art. 14b § 2 Ordynacji podatkowej jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji. Zgodnie z art. 14b § 7 Ordynacji podatkowej niniejsze postanowienie, jak stanie się ostateczne, po usunięciu danych identyfikujących podatnika, zostanie przesłane do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie celem jego zamieszczenia na stronie internetowej izby skarbowej.

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Urzędu Miasta Krakowa Wydział Podatków i Opłat, 31-549 Kraków, Al. Powstania Warszawskiego 10, w terminie 7 dni od daty doręczenia.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.