ITPB3/423-160/11/MT | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy przeniesienie na Gminę prawa wieczystego użytkowania gruntów w zamian za wygaśnięcie zobowiązań Spółki z tytułu podatku od nieruchomości – dokonywane w trybie art. 66 § 1 Ordynacji podatkowej – skutkuje dla Spółki powstaniem przychodu z tytułu odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych (art. 12 ust. 1 w zw. z art. 14 ust. 1 updop)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 21 marca 2011 r. (data wpływu 28 marca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie braku powstania po stronie Spółki przychodu z tytułu odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych wskutek przeniesienia na Gminę prawa wieczystego użytkowania gruntów w zamian za wygaśnięcie zobowiązań Spółki z tytułu podatku od nieruchomości w trybie art. 66 § 1 Ordynacji podatkowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 marca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie braku powstania po stronie Spółki przychodu z tytułu odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych wskutek przeniesienia na Gminę prawa wieczystego użytkowania gruntów w zamian za wygaśnięcie zobowiązań Spółki z tytułu podatku od nieruchomości w trybie art. 66 § 1 Ordynacji podatkowej.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka posiada zaległości wobec Gminy z tytułu nie płaconego od 2008 r. podatku od nieruchomości, stanowiącego dochód Gminy. Na mocy porozumienia z Gminą Spółka zamierza zawrzeć umowę przenoszącą na rzecz Gminy prawo wieczystego użytkowania gruntów następujących działek:

 1. Działki niezabudowane o nr:
  1. 2998 - powierzchnia działki 520 m2;
  2. 3002 - powierzchnia działki 1044 m2;
  3. 3003 - powierzchnia działki 1118 m2;
  4. 3004 - powierzchnia działki 737 m2;
 2. Działki częściowo zabudowane o nr:
  1. 2999 - powierzchnia działki 528 m2, powierzchnia zabudowy - 14 m2, co stanowi 2,65% powierzchni działki ogółem,
  2. 3000 - powierzchnia działki 1015 m2, powierzchnia zabudowy - 90 m2, co stanowi 8,87% powierzchni działki ogółem,
  3. 3001 - powierzchnia działki 1032 m2, powierzchnia zabudowy - 40 m2, co stanowi 3,94% powierzchni działki ogółem.

Działki o nr 2998, 2999, 3000, 3001, 3002, 3003 zostały zakupione w 2006 r. przez spółkę – „Z.” Sp. z o.o. od osoby fizycznej (akt notarialny z dnia 22 czerwca 2006 r.).

Działka nr 3004 została w 2002 r. wniesiona aportem przez spółkę „U.” Sp. z o.o. do spółki – „Z.” Sp. z o.o., w zamian za udziały tej spółki (akt notarialny z dnia 7 lutego 2002 r.).

Obecnie wszystkie działki są własnością Wnioskodawcy, gdyż z dniem 2 stycznia 2007 r. nastąpiło połączenie spółek, t.j. Wnioskodawca metodą łączenia udziałów przejął majątek spółki – „Z.” Sp. z o.o. i spółka przejęta została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego.

Przekazanie Gminie prawa wieczystego użytkowania powyższych gruntów odbędzie się, za zgodą naczelnika urzędu skarbowego, na mocy art. 66 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy czynność przeniesienia na Gminę prawa wieczystego użytkowania gruntów w zamian za wygaśnięcie zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...
 2. Czy czynność przeniesienia na Gminę prawa wieczystego użytkowania gruntów w zamian za wygaśnięcie zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości będzie skutkowała powstaniem opodatkowanego przychodu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Niniejsza interpretacja indywidualna stanowi ocenę stanowiska Wnioskodawcy w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Wniosek Spółki w zakresie podatku od towarów i usług stanowi przedmiot odrębnego rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy, czynność przeniesienia na Gminę prawa wieczystego użytkowania gruntów w zamian za wygaśnięcie zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości nie będzie skutkowała powstaniem opodatkowanego przychodu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Spółka argumentuje powyższe, odnosząc się do fragmentu stanowiska w zakresie pytania pierwszego, dotyczącego określenia instytucji przewidzianej w art. 66 Ordynacji podatkowej, w którym wskazano, że przepis ten stanowi o szczególnej formie wygaśnięcia zobowiązania podatkowego. Przenosząc własność prawa wieczystego użytkowania gruntów na rzecz Gminy, Spółka powoduje wygaśnięcie zobowiązania podatkowego kosztem swego majątku, Gmina zaś zyskuje zaspokojenie swojej wierzytelności podatkowej, tyle że w formie innej niż pieniężna.

Jak wskazano we fragmencie stanowiska do pytania pierwszego, do którego odnosi się Wnioskodawca, przepis art. 66 § 1 Ordynacji podatkowej przewiduje szczególny przypadek wygaśnięcia zobowiązania podatkowego poprzez przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych, na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w zamian za zaległości podatkowe. Regulacja zawarta w art. 66 Ordynacji podatkowej nie dotyczy obrotu gospodarczego, wprowadza zaś szczególny mechanizm poboru podatków. Podatek nie jest świadczeniem pieniężnym, które może być uzyskiwane ”w zamian” za inne świadczenie, ponieważ zasadniczą cechą podatku jest jego jednostronność i nieekwiwalentność. Spółka regulując zaległy podatek od nieruchomości nie uzyskuje nic w zamian, również Gmina zgadzając się na uregulowanie zaległego podatku od nieruchomości przy wykorzystaniu umownej formy przeniesienia własności, przewidzianej w art. 66 § 2 Ordynacji podatkowej, wykonuje jedynie swoje kompetencje w zakresie egzekwowania dochodów publicznych.

W ocenie Wnioskodawcy, nie będą w tej sytuacji miały zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż Spółka nie uzyska żadnego przychodu, ani podlegającego, ani niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Spółka podnosi, że za jej stanowiskiem w sprawie nie opodatkowania czynności przekazania Gminie prawa wieczystego użytkowania gruntów w zamian za wygaśnięcie zobowiązania podatkowego podatkiem dochodowym od osób prawnych przemawia orzecznictwo sądów administracyjnych:

 1. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. sygn. akt III SA/Wa 2224/09,
 2. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 września 2009 r. sygn. akt III SA/Wa 901/09,
 3. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 24 sierpnia 2010 r. sygn. akt I SA/Gd 548/10,
 4. uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 października 2007 r. sygn. akt I FPS 2/07,
 5. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 stycznia 2008 r. sygn. akt I FSK 501/06.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu jej datowania.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.