Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wygaśnięcie zobowiązania podatkowego. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
19
lip

Istota:

Opodatkowania przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w zamian za wygaśnięcie zobowiązania podatkowego.

Fragment:

(...) wygaśnięcie zobowiązania podatkowego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 26 maja 2010r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w zamian za wygaśnięcie zobowiązania podatkowego. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 14 lipca 2010r. (data wpływu 19 lipca 2010r.). W dniu 30 lipca 2010r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający z upoważnienia Ministra Finansów wydał dla Wnioskodawcy indywidualną interpretację znak: IBPP1/443-485/10/AZb uznając, że stanowisko Wnioskodawcy w zakresie opodatkowania przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w zamian za wygaśnięcie zobowiązania podatkowego jest nieprawidłowe. Wnioskodawca na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 30 lipca 2010r. znak: IBPP1/443-485/10/AZb złożył skargę z dnia 4 października 2010r., w której zażądał uchylenia w całości zaskarżonej indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyrokiem z dnia 1 czerwca 2011r. sygn. akt III SA/Gl 2540/10 uchylił zaskarżoną interpretację z dnia 30 lipca 2010r. znak: IBPP1/443-485/10/AZb .

2011
1
lip

Istota:

Spółka komandytowa dokonująca przelewu środków pieniężnych z należącego do niej rachunku bankowego jako zaliczki na podatek dochodowy oraz podatek roczny wspólnika tejże spółki, bez uprzedniego powierzenia jej tych środków, nie może być uznana za posłańca (wyręczyciela). W takiej sytuacji de facto nie dochodzi do zapłaty zaliczki na podatek dochodowy, jak i podatku rocznego wspólnika spółki, a tym samym nie następuje wygaśnięcie zobowiązania podatkowego tegoż podmiotu, stosownie do treści przepisów art. 59 § 1 pkt 1 w związku z art. 60 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. Reasumując, mając na uwadze powyższe oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, iż wpłacenie kwoty zaliczki oraz podatku przez pracowników działu księgowości, z konta bankowego Spółki komandytowej, nie powoduje wygaśnięcia zobowiązania podatkowego u Wnioskodawcy.

Fragment:

W przypadku, gdy osoba trzecia dokonująca wpłaty podatku działa w imieniu i na rachunek podatnika i dokonuje zapłaty podatku ze środków pieniężnych podatnika, należy uznać, że wskutek dokonanej wpłaty nastąpiło wygaśnięcie zobowiązania podatkowego podatnika w trybie art. 59 § 1 pkt 1 ustawy - Ordynacja podatkowa. Z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, iż jest wspólnikiem spółki komandytowej. Z tytułu uczestnictwa w Spółce, Wnioskodawca opłaca miesięczne zaliczki na poczet podatku dochodowego, jak również podatek roczny. Zarówno kwoty zaliczek na podatek dochodowy, jak i samego podatku rocznego są obliczane przez pracowników działu księgowości spółki, a następnie są przelewane na rachunek Urzędu Skarbowego. Ww. płatności uiszczane są z konta bankowego należącego do Spółki, której Wnioskodawca jest wspólnikiem. Mając na uwadze powyższe w rozpatrywanej sprawie niezbędne jest rozstrzygnięcie, czy zapłata zaliczek na podatek dochodowy oraz samego podatku dokonana przez pracowników Spółki komandytowej w roli posłańca (wyręczyciela), stanowi wystarczającą przesłankę do uznania, iż czynność ta powoduje wygaśnięcie zobowiązania podatkowego u samego Wnioskodawcy. Stosownie do art. 4 Ordynacji podatkowej obowiązkiem podatkowym jest wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach.

2011
1
kwi

Istota:

Czy jest możliwe skorygowanie zeznań za lata 1995 i 1996 oraz skorzystanie w zeznaniu za 2003 rok z odliczenia w ramach ulgi odsetkowej?

Fragment:

(...) budynek w wykonaniu działalności gospodarczej, albo nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego. Jednocześnie ust. 2 pkt 7 powołanego wyżej art. 26b stanowi, iż odliczenie, o którym mowa w ust. 1 stosuje się, jeżeli podatnik lub jego małżonek nie korzystał lub nie korzysta z odliczenia od dochodu (przychodu) lub podatku wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe, przeznaczonych na: zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, budowę budynku mieszkalnego, wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej, zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo osoby, która wybudowała ten budynek w wykonaniu działalności gospodarczej, nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne, przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu, systematyczne gromadzenie oszczędności na rachunku oszczędnościowo-kredytowym w banku prowadzącym kasę mieszkaniową, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

2011
1
mar

Istota:

Czy wygaśnięcie zobowiązania podatkowego w podatkach stanowiących dochody budżetu gminy na skutek przeniesienia własności prawa użytkowania wieczystego gruntu na rzecz gminy w trybie art. 66 Ordynacji podatkowej, przy założeniu, że czynność przeniesienia własności tego prawa podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, nastąpi do warości netto czy brutto przenoszonego prawa?

Fragment:

Wnioskodawca przedstawił własne stanowisko w sprawie, tj. w jego ocenie wygaśnięcie zobowiązania podatkowego powinno nastąpić do wartości brutto nabytego prawa użytkowania wieczystego gruntu. Postanowieniem (...) Naczelnik Urzędu Skarbowego (...) uznał za nieprawidłowe stanowisko Prezydenta Miasta (...) w sprawie będącej przedmiotem wniosku. Po przeanalizowaniu udzielonej przez organ pierwszej instancji odpowiedzi Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdza co następuje: Zgodnie z art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W rozpatrywanej sprawie wnioskodawca, tj. Prezydenta Miasta (...) nie jest podatnikiem w rozumieniu art. 15 i nast. ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż to nie on dokonuje dostawy prawa użytkowania wieczystego gruntu. Wobec powyższego nie jest on upoważniony do występowania do organu podatkowego z pytaniem dotyczącym opodatkowania przedmiotowej transakcji, a co za tym idzie Naczelnik Urzędu Skarbowego (...) nie miał prawa do odpowiadania na to pytanie.

2011
1
lut

Istota:

1. Jaką stawką VAT należy opodatkować przeniesienie własności rzeczy lub prawa w trybie art. 66 Ordynacji podatkowej?
2. Czy w przypadku wystąpienia opodatkowania, wygaszenie zobowiązań podatkowych następuje w kwocie netto czy brutto przenoszonej rzeczy / prawa?
3. Czy przeniesienie własności w trybie art. 66 Ordynacji podatkowej należy dokumentować fakturą VAT?

Fragment:

Przeniesienie własności rzeczy w trybie art. 66 § 1 Ordynacji podatkowej na rzecz Skarbu Państwa, gminy, powiatu lub województwa w zamian za zaległości podatkowe stanowi dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jeżeli przedmiotem przeniesienia własności w powyższych przypadkach są prawa majątkowe, czynności tego rodzaju stanowią świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy, podlegajace również opodatkowaniu. Stawka podatku będzie uzależniona od stawki podatku właściwej dla przedmiotu przeniesienia własności. W przypadku przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych w trybie art. 66 § 1 Ordynacji podatkowej wygaszenie zobowiązań podatkowych następuje w wysokości wartości przenoszonej rzeczy lub prawa majątkowego wynikającej z umowy o której stanowi § 2 pkt. 1 art. 66 z uwzględnieniem postanowień art. 55 § 2. Przeniesienie własności w trybie art.66 ustawy Ordynacja podatkowa rodzi obowiązek wystawienia faktury. Zgodnie z art. 106 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.