Wygaśnięcie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wygaśnięcie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
20
sty

Istota:

Czy wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego gruntu orzeczone decyzją administracyjną w zamian za odszkodowanie na rzecz Wnioskodawcy stanowi odpłatną dostawę towarów

Fragment:

(...) art. 134 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji dróg gminnych realizowanych w ramach projektu inwestycyjnego "...", Prezydent Miasta orzekł o ustaleniu odszkodowania na rzecz Spółki w wysokości 1.241.971 złotych za wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego, ustanowionego na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 3/108, 3/111, 3/129, 3/130, 3/133 oraz 3/157 w obrębie 1026 miasta. Odszkodowanie za wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego w kwocie 1.241.971 złotych, o którym mowa wyżej, zostało ustalone na podstawie operatu szacunkowego określającego aktualną wartość rynkową kompleksu działek położonych w obrębie geodezyjnym 1026 miasta. Zgodnie z punktem 10 przedmiotowego operatu szacunkowego ppkt 5 "Oszacowana wartość rynkowa nieruchomości nie obejmuje podatków i opłat związanych ze sprzedażą nieruchomości w tym podatku VAT”. Zatem w przedstawionym stanie (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy wygaśnięcie wymagalnego niezapłaconego zobowiązania podatnika (dłużnika) i wygaśnięcie odpowiadającej temu zobowiązaniu wierzytelności spółki zależnej (wierzyciela), w wyniku połączenia tych spółek w drodze przejęcia wierzyciela (spółki przejmowanej) przez dłużnika (spółkę przejmującą) spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych po stronie spółki przejmującej?

Fragment:

(...) Stan faktyczny: Spółka z o.o. (podatnik) posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym innej spółki z o.o., wobec której ma zobowiązanie wymagalne (dług), zapadłe w kwocie 700.000 zł z tytułu czynszu najmu. Wierzytelność z tytułu czynszu stanowiła w poszczególnych okresach dla spółki zależnej (wierzyciela) przychód należny. Od dochodu z tego tytułu spółka (wierzyciel) odprowadziła w odpowiednich okresach podatek dochodowy. Zaś dla podatnika zobowiązanie z tytułu czynszu stanowiło koszt uzyskania przychodu. Podatnik w 2004r. zamierza dokonać połączenia ze spółką zależną (wierzycielem) poprzez przejęcie całego jej majątku. Ocena prawna stanu faktycznego: Uregulowania dotyczące zasad łączenia się spółek zawarte są w ustawie z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.). Zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 K.s.h. połączenie może być dokonane przez przeniesienie całego majątku spółki (...)