Wydawnictwo | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wydawnictwo. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
14
cze

Istota:

Czy wydawnictwo prawidłowo rozpoznaje przychód podatkowy z prenumeraty czasopisma pod datą opłacenia tej prenumeraty (uregulowania należności) przez klienta?”

Fragment:

(...) wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także otrzymanych lub zwróconych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów). Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wydawnictwo sprzedaje swoje pismo w drodze prenumeraty. Klienci, którzy chcą je regularnie otrzymywać opłacają „z góry” cenę za egzemplarze w okresie prenumeraty. Wydawnictwo wystawia fakturę dokumentującą opłacenie prenumeraty pod datą wpływu środków pieniężnych na rachunek Wydawnictwa. Data opłacenia prenumeraty jest co do zasady wcześniejsza niż okres, którego dotyczy. Wykupienie prenumeraty polega na zapłacie za czasopisma, które zostaną dostarczone prenumeratorowi w przyszłości. Z tego względu, prenumerata jest typową przedpłatą dokonywaną na poczet przyszłej dostawy. Z treści art. 12 ust. 4 pkt 1 updop wynika, że o (...)

2012
15
mar

Istota:

Omawiane przekazanie książek samo w sobie nie stanowi odrębnej czynności dostawy towarów, w związku z czym nie może również stanowić nieodpłatnej dostawy towarów podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.

Fragment:

(...) z uczestników obrotu gospodarczego nie poniósłby ekonomicznego ciężaru podatku VAT. Pozostawałoby to w sprzeczności z zasadą powszechności i neutralności opodatkowania. Nieodpłatne przekazanie towarów handlowych, które nie wypełniają definicji prezentów o małej wartości w rozumieniu art. 7 ust. 4 lub próbek w rozumieniu art. 7 ust. 7 ustawy, traktowane jest jak dostawa towarów i rodzi konieczność opodatkowania podatkiem VAT. W przedmiotowych okolicznościach Wnioskodawca (wydawnictwo), zgodnie z zawartymi umowami ma obowiązek przekazywać twórcom określoną liczbę egzemplarzy autorskich wydanych książek. Dotyczy to również recenzentów, tłumaczy i innych osób zaangażowanych w wydanie książek dziełowych. Wnioskodawca jest bezpośrednim wydawcą książek i podatek należny jest pomniejszany w całości o podatek naliczony z faktur kosztowych dotyczących wydawanych książek. Ponadto, jak wskazał Wnioskodawca, wykonanie i dostarczenie twórcom tych (...)

2012
14
mar

Istota:

Nieodpłatne przekazywanie obowiązkowych egzemplarzy książek na rzecz bibliotek, wynikające z ustawy o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych, spełnia dyspozycję art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT i podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

Fragment:

(...) o podatku od towarów i usług ani też art. 7 ust. 2 tej ustawy. Jest to obowiązek ustawowy i odbiorca jest wskazany w ustawie z dnia 7 listopada 1996 roku o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych. Są to egzemplarze nieodpłatne dostarczane, na koszt wydawcy i nie są wliczane do nakładu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego, w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazywania książek przez wydawnictwo na rzecz uprawnionych bibliotek uznaje się za nieprawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez towary, w myśl art. 2 pkt 6 cyt. ustawy, należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Stosownie do art. 7 (...)

2011
1
paź

Istota:

Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu dostawy książek.

Fragment:

(...) powstanie obowiązek podatkowy w stosunku do tych książek, liczy się dla każdego kolejnego wydania odrębnie. Tym samym nie należy sumować liczby dni, w ciągu których książki Wydawnictwa każdorazowo składowane są w magazynie hurtowni do czasu ich zwrotu do Wydawnictwa. Ad. pytanie 4 W przedmiotowej sprawie obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu dostawy książek powstanie, zgodnie z zapisami art. 19 ust. 13 pkt 3 ustawy o VAT, z chwilą wystawienia przez Wydawnictwo faktury dokumentującej faktyczną sprzedaż książek przez hurtownię z jej magazynu, lub z upływem 120. dnia nieprzerwanego składowania książek Wydawnictwa w magazynie hurtowni, o ile przed upływem 120 dni książki te nie zostały zwrócone przez hurtownię do Wydawnictwa. Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy uznaje się za prawidłowe. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w (...)

2011
1
maj

Istota:

Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować dostawę tygodnika o symbolu PKWiU 22.13.10, oznaczonego symbolem ISSN 1231-4250, który ukazuje się w nakładzie 3,5 - 5 tys. egzemplarzy?

Fragment:

(...) W dniu 21.06.2007 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupcy wpłynął wniosek Spólki o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Wniosek dot. opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostawy tygodnika o symbolu PKWiU 22.13.10 , oznaczonego symbolem ISSN 1231-4250, który ukazuje się w nakładzie 3,5 – 5 tys. egzemplarzy. Zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym przez Spółkę, tygodnik wytwarzany jest metodami poligraficznymi i publikowane w nim są: informacje o charakterze lokalnym, dotyczącym życia społecznego , politycznego i kulturalnego z terenu miasta i okolicznych gmin oraz nieodpłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy i teksty reklamowe, które zajmują nie więcej niż 50 % powierzchni gazety. Przedsiębiorstwo, jako wydawca tygodnika korzysta przy redagowaniu gazety z materiałów własnych (materiały przeznaczone do publikacji pozyskiwane są przez dziennikarzy zatrudnionych (...)

2011
1
maj

Istota:

Jakie konsekwencje w podatku od towarów i usług powoduje nieodpłatne przekazanie przez wydawcę książek obowiązkowych egzemplarzy bibliotecznych ?

Fragment:

(...) Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 oraz § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60, ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28 grudnia 2006 r. Nr AKF 587/12/06 (data wpływu: 29 grudnia 2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zmianami) stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko jest nieprawidłowe. Uczelnia, jako wydawca książek, jest obowiązana, na podstawie przepisu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U. Nr 152, poz. 722, zmiana: Dz. U. z 2003 r. Nr 130, poz. 1188) do nieodpłatnego przekazywania uprawnionym bibliotekom określonym w rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia (...)

2011
1
kwi

Istota:

Jaki będzie moment osiągnięcia przychodu ze sprzedaży - za pośrednictwem kolportera - czasopism?

Fragment:

(...) obniża przychód dla celów podatku dochodowego i odpowiednio - o ile zwrócony towar posiada wartość handlową - powoduje zmianę kosztów uzyskania przychodów. Jeżeli więc sprzedaż tygodników następowałaby z momentem ich wydania odbiorcy - zwrot niesprzedanych przez dystrybutora egzemplarzy powodowałby korektę przychodu bez korekty kosztów uzyskania przychodów, bowiem zwrócony towar nie posiada już wartości handlowej (będzie natomiast przychodem sprzedaż czasopism, jeżeli wydawnictwo sprzeda je na makulaturę). W celu określenia momentu powstania przychodu dla celów podatku dochodowego istotnym jest ustalenie daty wydania towaru lub wykonania usługi. W stosunkach gospodarczych pomiędzy podmiotami gospodarczymi istnieją jednak przypadki, w których wydanie rzeczy nie jest równoznaczne z ich sprzedażą. Takim przypadkiem jest np. umowa komisu oraz szczególne rodzaje umów sprzedaży, jak np. umowa kolportażu prasy z prawem zwrotu egzemplarzy nie (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy sprzedaż egzemplarzy archiwalnych tygodnia, tzn. po ukazaniu się kolejnych numerów lub kolejnego numeru Gazety, powinna być opodatkowana stawką 7% VAT tak jak dla PKWiU 22.13.10-00.21, czy też takową sprzedaż należy traktować na równi ze sprzedażą makulatury z zastosowaniem stawki podstawowej 22%?

Fragment:

(...) jak również osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej. Zapytanie podatnika - "Czy sprzedaż egzemplarzy archiwalnych tygodnia, tzn. po ukazaniu się kolejnych lub kolejnego numeru Gazety, powinna być opodatkowana stawką 7% VAT tak jak dla PKWiU 22.13.10-00.21, czy też takową sprzedaż należy traktować na równi ze sprzedażą makulatury z zastosowaniem stawki podstawowej 22% ?" Zdaniem Podatnika nr PKWiU nie ulega zmianie w przypadku sprzedaży numerów archiwalnych, Wydawnictwo powinno stosować, zgodnie z art. 41 ust.2 (Załącznik nr 3 poz. 49) w przypadku takiej sprzedaży stawkę przewidzianą dla PKWiU 22.13.10-00.21, czyli 7%, niezależnie od daty wydania Gazety wydrukowanej na okładce. Odnosząc się do przedmiotowego stanu faktycznego tutejszy organ podatkowy stwierdza co następuje: Zgodnie z art. 5 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54 poz. 535 ze zm.) zwaną dalej ustawą - opodatkowaniu podatkiem od (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy wartość darowizny w postaci reklamy umieszczonej w ramach promocji "last minute", jako zapełnienie powierzchni reklamowej gazety, dla celów stosowania przepisów ustawy o VAT w odniesieniu do obowiązku naliczenia podatku, powinna zostać pomniejszona o stosowany przez Wydawnictwo rabat w wysokości do 99% wartości cennikowej?

Fragment:

(...) wystawi fakturę korygującą na faktyczną ilość sprzedanych egzemplarzy. Nabywcami gazet będą dowolne podmioty, jak również osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej. Zapytanie podatnika - "czy wartość darowizny w postaci reklamy umieszczonej w ramach promocji "last minute", jako zapełnienie powierzchni reklamowej gazety, dla celów stosowania przepisów ustawy o VAT w odniesieniu do obowiązku naliczenia podatku, powinna zostać pomniejszona o stosowany przez Wydawnictwo rabat w wysokości do 99% wartości cennikowej"? Zdaniem Podatnika zgodnie z art. 29 ust.4 ustawy wartość od jakiej zostanie naliczony podatek VAT może zostać pomniejszony o udzielone rabaty. W przypadku oferty "last minute" przed zamknięciem numeru, możliwe jest zastosowanie rabatu nawet w wysokości 99% wartości cennikowej danego modułu, i od tak obliczonej wartości należy odprowadzić podatek VAT w fakturze wewnętrznej dokumentującej przekazanie darowizny. Odnosząc się do (...)

2011
1
mar

Istota:

1. Czy przekazanie przez Gazetę będącą własnością Gminy mieszkańcom gminy wydawnictwa informacyjno-promocyjnego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze. zm.).
2. Czy Urząd Gminy ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupów związanych z wydaniem gazety (chodzi o zakup usług drukowania i naświetlania gazety oraz usług fotograficznych na potrzeby gazety) na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Fragment:

(...) Na podstawie art. 15 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Zaznaczyć jednak należy, iż zgodnie z art. 15 ust. 6 nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy o samorządzie gminnym zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy promocji gminy. W przedstawionym przez podatnika stanie faktycznym wskazane jest, iż wydawanie Gazety Polkowickiej, na podstawie regulaminu organizacyjnego Urzędu (...)