RO-XV/412/PDOF-138/85/AM/07 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy mógłbym zaliczyć w koszty uzyskania przychodu wydatki związane z obiadami przed pracą. Czy w moim przypadku, miesięczne wykupienie talonów na obiady można zakwalifikować jako koszty uzyskania przychodu ?

RO-XV/412/PDOF-138/85/AM/07

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. koszty uzyskania przychodów
  2. wydatki osobiste
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05-03-2007 r. stwierdza, iż poniesione przez podatnika wydatki na zakup talonów na obiady nie stanowią kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej przez niego pozarolniczej działalności gospodarczej, gdyż są to wydatki o charakterze osobistym, niezależne od prowadzonej działalności gospodarczej.U Z A S A D N I E N I E Pismem z dnia 05-03-2007 r., uzupełnionym dnia 26-03-2007r., zwrócił się Pan z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny:

Prowadzi Pan działalność gospodarczą (nauka języków obcych). Zajęcia odbywają się codziennie po godzinie 16. Spotkał się Pan niejednokrotnie z firmami, w których pracownicy dostawali od pracodawcy talony na obiady. Sformułował Pan też następujące pytanie: czy mógłbym zaliczyć w koszty uzyskania przychodu wydatki związane z obiadami przed pracą. Czy w moim przypadku, miesięczne wykupienie talonów na obiady można zakwalifikować jako koszty uzyskania przychodu ?Sformułował Pan też własne stanowisko w sprawie stwierdzając, że przedmiotowe wydatki związane z zakupem talonów obiadowych stanowią koszt uzyskania przychodu.Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku mając na uwadze stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę oraz stan prawny obowiązujący w dacie zaistnienia tego zdarzenia, postanawia udzielić następującej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Dla podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy. Powyższe oznacza, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów. Wydatki muszą być zatem związane z wykonywaną działalnością gospodarczą i poniesione w celu uzyskania przychodów z tej działalności i nie mogą być wymienione w katalogu wydatków nie uznawanych za taki koszt.

Wprawdzie wydatki na wykupienie talonów na obiady przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą nie zostały wyłączone z kosztów na podstawie art. 23 ustawy, jednakże nie upoważnia to jeszcze podatnika do zaliczenia go do kosztów podatkowych, ponieważ między kosztem a przychodem musi wystąpić związek przyczynowo-skutkowy. Wydatki poniesione przez podatnika na potrzeby osobiste, w tym na obiady takiego związku z przychodem nie wykazują.Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż prowadzi Pan działalność gospodarczą (nauka języków obcych). Zajęcia odbywają się codziennie po godzinie 16. Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujące przepisy należy stwierdzić, że poniesione przez Pana wydatki na zakup talonów na obiady nie stanowią kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej przez Pana pozarolniczej działalności gospodarczej. Są to wydatki osobiste związane wyłącznie z potrzebami fizjologicznymi niezależnie od prowadzonej działalności gospodarczej. Zatem Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku stwierdza, iż stanowisko podatnika zawarte we wniosku z dnia 19-02-2007 r. jest nieprawidłowe. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego informuje, iż dokumenty dołączone do wniosku o udzielenie interpretacji, nie podlegały ocenie przez organ podatkowy.Zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, interpretacja niniejsza nie jest wiążąca dla wnioskodawcy. Wydana interpretacja jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli właściwych dla wnioskodawcy – art. 14b § 2 w/w ustawy.Informacja co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego jest wiążąca do czasu zmiany przepisów prawa, które były przedmiotem interpretacji.Stronie przysługuje zażalenie do organu odwoławczego Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku za pośrednictwem Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku ul. Świętojańska 13, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego postanowienia.Zażalenie powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 w związku z art. 239 Ordynacji podatkowej).

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.