PD-Ia-415-18/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie nauki jazdy zakup i wymianę soczewek w okularach własnych na soczewki przeciwsłoneczne z filtrem?

PD-Ia-415-18/05

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. koszty uzyskania przychodów
  2. okulary
  3. wydatki osobiste
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

Pismem z dnia 21.04.2005r. podatnik zwrócił się o interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego w odniesieniu do stanu faktycznego: wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie nauki jazdy i zamierza ponieść wydatki na zakup i wymianę soczewek w okularach własnych na soczewki przeciwsłoneczne z filtrem.

W związku z powyższym wnioskodawca zwraca się z zapytaniem: czy w/w zakup może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.

Podatnik stoi na stanowisku, że poniesione wydatki na zakup i wymianę soczewek w okularach własnych na soczewki przeciwsłoneczne z filtrem może ująć w kosztach uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.

Ustosunkowując się do powyżej przedstawionych kwestii swierdza się co następuje: konstrukcja kosztów uzyskania przychodów określona w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( j.t. Dz. U z 2000r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) oparta jest na swoistej klauzuli generalnej stanowiącej, iż kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła, są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy. Wykładnia językowa użytego przez ustawodawcę zwrotu "wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu " oznacza, iż podatnik ma możliwość odliczenia dla celów podatkowych koniecznych ( niezbędnych ) wydatków pod wszakże warunkiem, iż wykaże ich bezpośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma lub mieć może bezpośredni wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Z tego zatem względu nie mogą być uznane za koszty prowadzenia działalności gospodarczej wydatki, które ponosi każda osoba fizyczna i to nie zależnie od tego, czy prowadzi określoną działalność gospodarczą czy też nie. Przykładem tego rodzaju wydatków osobistych niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej a ponoszonych przez wszystkie osoby fizyczne są: zakup środków hogieny osobistej, zakup garniturów, koszul, krawatów, kurtki, obuwia, zakup zegarka na rękę, zakup okularów, zakup muzycznych płyt kompaktowych przez adwokata, zakup magnetofonu czy radioodbiornika. Są to typowe wydatki konsumpcyjne niezwiązane bezpośrednio z przychodem podatnika, które winne być zatem pokrywane z jego dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Biorąc pod uwagę w/w uregulowania prawne należy stwierdzić, że wydatki na zakup i wymianę soczewek w okularach własnych na soczewki przeciwsłoneczne z filtrem nie powinny być zaliczane do kosztów działalności gospodarczej. Zatem stanowisko wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe.

Powyższa interpretacja została wydana w oparciu o stan faktyczny przedstawiony we wniosku podatnika oraz stan prawny obowiązujący w dniu wydania.

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.