IBPB1/415-429/08/BK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków związanych z zakupem i eksploatacją wysoko zaawansowanej technologicznie protezy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana P. przedstawione we wniosku z dnia 8 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura – 26 maja 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:
- braku możliwości korzystania z tzw. ulgi rehabilitacyjnej, w sytuacji opodatkowania dochodów z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – jest prawidłowe, - możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków związanych z nabyciem i eksploatacją wysoko zaawansowanej technologicznie protezy lewej nogi - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 maja 2008r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie braku możliwości korzystania z tzw. ulgi rehabilitacyjnej w sytuacji opodatkowania dochodów z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków związanych z nabyciem i eksploatacją wysoko zaawansowanej technologicznie protezy.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca od 1998r. prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie produkcji i sprzedaży Systemów Solarnych (kolektorów słonecznych). W ramach działalności zatrudnia kilkunastu pracowników. Jako jedyny właściciel firmy wymyślił i wdrożył wszystkie procesy i technologie obowiązujące w firmie, w związku z czym otrzymał wiele nagród i medali za innowacyjność produkcji.Od roku 2006 opłaca podatek dochodowy wg stawki liniowej 19%.W roku 2007 zachorował na chorobę nowotworową (nowotwór kości podudzia lewej nogi). Od września 2007 r. – do nadal przebywa na zwolnieniu lekarskim - obecnie w okresie świadczenia rehabilitacyjnego. W ramach leczenia koniecznym była amputacja lewej nogi powyżej kolana. Dalsza chemioterapia rokuje nadzieję na przezwyciężenie tej choroby. Wraca do zdrowia. Posiada orzeczenie lekarskie potwierdzające niepełnosprawność w stopniu znacznym. Nie ubiega się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych o rentę, gdyż będzie mógł w przyszłości nadal prowadzić działalność. Pod jednym wszakże warunkiem, że będzie w stanie fizycznie się przemieszczać. Wtedy będzie mógł zachować, utrzymać, prowadzić i rozwijać działalność gospodarczą.Zamierza dokonać w Szwecji zakupu wysoko zaawansowanej technologicznie protezy lewej nogi. W związku z czym zamierza wszelkie koszty związane z jej nabyciem (wyjazd do Szwecji, pomiary, wykonanie protezy, koszty prób i przymiarek, zakup protezy, jej konserwacja, przyszłe naprawy i ewentualne w przyszłości konieczne modernizacje) – zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, jako poniesione w celu zachowania i utrzymania źródła przychodu a także uzyskania tego przychodu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zaliczając ww. wydatki, do kosztów podatkowych uzyskania przychodu z działalności gospodarczej postąpi prawidłowo...

Zdaniem wnioskodawcy jako podatnik prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną w formie liniowej (19%) nie ma możliwości skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej i odliczenia tych wydatków od dochodu przed opodatkowaniem.Natomiast art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że kosztem są wszystkie koszty przedsiębiorcy służące uzyskaniu lub zachowaniu lub utrzymaniu źródła przychodu – oprócz wymienionych w art. 23. Wnioskodawca stwierdza, że planowane wydatki nie są wymienione w art. 23, a z całą pewnością służą zachowaniu i utrzymaniu źródła przychodów. Źródłem przychodów bowiem jest działalność, która jest nierozerwalnie związana z jego osobą, intelektem i przedsiębiorczością. Jego działalność gospodarcza jest emanacją aktywności i pracy tak umysłu jak i ciała (w tym rąk i nóg).Wnioskodawca podkreśla, że nie będzie istniała działalność, gdy z powodu niepełnosprawności zostanie zamknięty w czterech ścianach, jak kolejny spośród kilkuset tysięcznej rzeszy osób niepełnosprawnych, wykluczonych ze społeczeństwa z powodu braku możliwości poruszania się. Skoro kosztem uzyskania przychodów mogą być – dla prowadzącego działalność - koszty używania samochodów osobowych lub motocykli, to tym bardziej są nimi koszty używania sztucznych nóg przedsiębiorcy.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzam co następuje:

Stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Aby zatem dany wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodów musi spełniać łącznie następujące przesłanki:

  • musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
  • nie może być wymieniony w art. 23 ww. ustawy, wśród wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów,
  • musi być należycie udokumentowany.

Powyższe oznacza, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów. Wydatki muszą być zatem związane z wykonywaną działalnością gospodarczą i poniesione w celu uzyskania przychodów z tej działalności i nie mogą być wymienione w katalogu wydatków nie uznawanych za taki koszt. Wprawdzie wydatki rehabilitacyjne osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą nie zostały wyłączone z kosztów na podstawia art. 23 ww. ustawy, jednakże nie upoważnia to podatnika do zaliczenia ich do kosztów podatkowych, bowiem między tym kosztem a przychodem musi wystąpić związek przyczynowo-skutkowy. Wydatki poniesione przez podatnika na własne potrzeby, a do takich bezsprzecznie należy zaliczyć wydatki związane z zakupem i eksploatacją protezy kończyny dolnej, takiego związku z przychodem nie wykazują. Są to wydatki osobiste, ułatwiające osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie w społeczeństwie i wykonywanie codziennych czynności życiowych, niezależne od tego czy prowadzi ona pozarolniczą działalność gospodarczą.Z tytułu ponoszenia tego rodzaju wydatków ustawodawca przewidział stosowne ulgi, potocznie określane jako ulgi rehabilitacyjne.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 29-30c oraz art. 30e, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.Odliczenie to, nie ma jednak zastosowania do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie dochodów wg zasad określonych w art. 30c ww. ustawy. Ale podatnik ma możliwość wyboru; albo preferencyjny sposób opodatkowania, albo opodatkowanie wg skali określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z możliwością skorzystania z ww. ulgi.

Mając na względzie powyższe, stanowisko wnioskodawcy, iż:

  • w sytuacji korzystania z opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie może korzystać z tzw. ulgi rehabilitacyjnej, jest prawidłowe,
  • może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z nabyciem wysoko zaawansowanej protezy lewej nogi, jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.