1435/DM/436/16/07/BP | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy wpłaty pieniężne dokonywane przez rodziców na rzecz wnioskodawcy przeznaczone na: - pokrycie jego wydatków osobistych- zakup na jego rzecz jednostek w funduszu inwestycyjnym podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn

1435/DM/436/16/07/BP

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. darowizna
  2. wydatki osobiste
  1. Podatek od spadków i darowizn (SD) -> Przedmiot opodatkowania -> Przedmiot podatku

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w części dotyczącej opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn postanawia

nie potwierdzić stanowiska zawartego w wymienionym piśmie

Zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym we wniosku, rodzice wnioskodawcy w okresie jego studiów dokonywali na rzecz wnioskodawcy wpłat pieniężnych. Uzyskane środki były przeznaczane na pokrycie wydatków wnioskodawcy związanych z nauką, jak i wydatków o charakterze osobistym. Niezależnie od powyższego, rodzice wnioskodawcy nabywali na jego rzecz jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym.

Zgodnie z art.1 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 28.07.1983r. (Dz.U. z 2004r Nr 142 poz.1514 ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium RP lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium RP tytułem darowizny.

Definicję darowizny zawiera art.888 ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 Nr 16 poz.923 ze zm.) zgodnie z którym przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku.

Jednakże powyższy przepis nie oznacza, iż każde nieodpłatne świadczenie jest darowizną

Art.128 ustawy z dnia 25.02.1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964r. Nr 9 poz.59 ze zm.) definiuje pojecie obowiązku alimentacyjnego, który polega na obowiązku dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Zakres obowiązku alimentacyjnego wyznacza art.135 Kodeksu rodzinnego, zgodnie z którym, zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Granice czasowe obowiązku alimentacyjnego wyznacza z kolei art.133 § 2 Kodeksu rodzinnego, zgodnie z którym, rodzice są obowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Należy uznać, że wydatki dokonywane przez rodziców na pokrycie potrzeb wnioskodawcy mieszczą się w definicji obowiązku alimentacyjnego. Ze stanu faktycznego, przedstawionego we wniosku, wynika bowiem, iż środki otrzymane od rodziców, wnioskodawca, który sami nie miał źródła utrzymania, przeznaczał np. na wydatki związane z nauką, wydatki osobiste czy wydatki na wyjazdy wakacyjne.

Tym samym, wpłaty od rodziców jako realizacja obowiązku alimentacyjnego nie będą podlegały podatkowi od darowizn.

Nie mieści się natomiast w kategorii obowiązku alimentacyjnego nabywanie przez rodziców na rzecz wnioskodawcy jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym. Przyczyniają się one bowiem do powiększenia majątku wnioskodawcy, nie stanowią zaś środków niezbędnych do jego podstawowej egzystencji.

W związku z powyższym, zgodnie z art.9 ust.1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, opodatkowaniu podlegać będzie nabycie, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej 9.637,00zł. Zgodnie z art.9 ust.2 w/w ustawy, jeżeli nabycie własności rzeczy i praw majątkowych od tej samej osoby następuje więcej niż jeden raz, do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych dolicza się wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie. Od podatku obliczonego od łącznej wartości nabytych rzeczy i praw majątkowych potrąca sie podatek przypadający od opodatkowanych poprzednio nabytych rzeczy i praw majątkowych. Wynikająca z obliczenia nadwyżka podatku nie podlega ani zaliczeniu na poczet innych podatków, ani zwrotowi. Nabywcy obowiązani są w zeznaniu podatkowym wymienić rzeczy i prawa majątkowe nabyte w podanym wyżej okresie.

Termin do złożenia zeznania określa art.17a w/w ustawy, zgodnie z którym podatnicy podatku są obowiązani, z zastrzeżeniem ust.2, złożyć, w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych według ustalonego wzoru. Do zeznania podatkowego dołącza się dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania.

Moment powstania obowiązku podatkowego określa art.6 ust.1 pkt.4 w/w ustawy, zgodnie z którym obowiązek podatkowy powstaje przy nabyciu w drodze darowizny z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy – z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na poprzednie darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia oświadczeń.

Podsumowując, w sytuacji gdy wartość dokonanych darowizn, będzie przekraczała kwotę 9.637,00zł od każdego z rodziców, w takiej sytuacji na wnioskodawcy ciąży obowiązek złożenia zeznania podatkowego dla każdej czynności darowizny.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.