Wydatki osobiste | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wydatki osobiste. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
2
gru

Istota:

Do kosztów uzyskania przychodów z najmu nie można zaliczyć wydatków, na wynajem innego lokalu mieszkalnego na własne cele mieszkaniowe. Są to typowe wydatki o charakterze osobistym, są one bowiem ponoszone przede wszystkim w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych a nie wyłącznie w celu osiągnięcia, zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Wydatki te nie są bowiem poniesione w związku z uzyskiwaniem przychodu ze źródła jakim jest najem, bądź zachowania lub zabezpieczenia tego źródła przychodu, ale stanowią wydatki osobiste Wnioskodawczyni.

Fragment:

(...) wydatków, na wynajem innego lokalu mieszkalnego na własne cele mieszkaniowe. Są to typowe wydatki o charakterze osobistym, są one bowiem ponoszone przede wszystkim w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych a nie wyłącznie w celu osiągnięcia, zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Wydatki te nie są bowiem poniesione w związku z uzyskiwaniem przychodu ze źródła jakim jest najem, bądź zachowania lub zabezpieczenia tego źródła przychodu, ale stanowią wydatki osobiste Wnioskodawczyni. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na (...)

2011
1
lip

Istota:

W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków związanych z nabyciem biżuterii diamentowej stanowiącej wzór handlowy niezbędny przy pozyskiwaniu klientów

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Paniprzedstawione we wniosku z dnia 5 stycznia 2009r. (data wpływu do tut. Biura – 30 stycznia 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków związanych z nabyciem biżuterii diamentowej - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 30 stycznia 2009r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - gabinet lekarski neurochirurgiczny - może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu zakup okularów korekcyjnych - progresywnych (soczewki progresywne wraz z oprawkami) ze względu na specyfikę wykonywanych operacji, w których niezbędna jest dokładność i niebywała precyzja?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 20 lipca 2009 r. (data wpływu 23 lipca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej zakupu okularów korekcyjnych - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 lipca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku (...)

2011
1
cze

Istota:

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków związanych z zakupem i eksploatacją wysoko zaawansowanej technologicznie protezy.

Fragment:

(...) działalność gospodarczą nie zostały wyłączone z kosztów na podstawia art. 23 ww. ustawy, jednakże nie upoważnia to podatnika do zaliczenia ich do kosztów podatkowych, bowiem między tym kosztem a przychodem musi wystąpić związek przyczynowo-skutkowy. Wydatki poniesione przez podatnika na własne potrzeby, a do takich bezsprzecznie należy zaliczyć wydatki związane z zakupem i eksploatacją protezy kończyny dolnej, takiego związku z przychodem nie wykazują. Są to wydatki osobiste, ułatwiające osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie w społeczeństwie i wykonywanie codziennych czynności życiowych, niezależne od tego czy prowadzi ona pozarolniczą działalność gospodarczą.Z tytułu ponoszenia tego rodzaju wydatków ustawodawca przewidział stosowne ulgi, potocznie określane jako ulgi rehabilitacyjne. Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 29-30c oraz art. 30e, stanowi dochód ustalony (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy wpłaty pieniężne dokonywane przez rodziców na rzecz wnioskodawcy przeznaczone na: - pokrycie jego wydatków osobistych- zakup na jego rzecz jednostek w funduszu inwestycyjnym podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn

Fragment:

(...) jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Należy uznać, że wydatki dokonywane przez rodziców na pokrycie potrzeb wnioskodawcy mieszczą się w definicji obowiązku alimentacyjnego. Ze stanu faktycznego, przedstawionego we wniosku, wynika bowiem, iż środki otrzymane od rodziców, wnioskodawca, który sami nie miał źródła utrzymania, przeznaczał np. na wydatki związane z nauką, wydatki osobiste czy wydatki na wyjazdy wakacyjne. Tym samym, wpłaty od rodziców jako realizacja obowiązku alimentacyjnego nie będą podlegały podatkowi od darowizn. Nie mieści się natomiast w kategorii obowiązku alimentacyjnego nabywanie przez rodziców na rzecz wnioskodawcy jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym. Przyczyniają się one bowiem do powiększenia majątku wnioskodawcy, nie stanowią zaś środków niezbędnych do jego podstawowej egzystencji. W związku z (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy mógłbym zaliczyć w koszty uzyskania przychodu wydatki związane z obiadami przed pracą. Czy w moim przypadku, miesięczne wykupienie talonów na obiady można zakwalifikować jako koszty uzyskania przychodu ?

Fragment:

(...) takiego związku z przychodem nie wykazują.Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż prowadzi Pan działalność gospodarczą (nauka języków obcych). Zajęcia odbywają się codziennie po godzinie 16. Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujące przepisy należy stwierdzić, że poniesione przez Pana wydatki na zakup talonów na obiady nie stanowią kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej przez Pana pozarolniczej działalności gospodarczej. Są to wydatki osobiste związane wyłącznie z potrzebami fizjologicznymi niezależnie od prowadzonej działalności gospodarczej. Zatem Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku stwierdza, iż stanowisko podatnika zawarte we wniosku z dnia 19-02-2007 r. jest nieprawidłowe. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego informuje, iż dokumenty dołączone do wniosku o udzielenie interpretacji, nie podlegały ocenie przez organ podatkowy.Zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy zakupiony ubiór reprezentacyjny dla właściciela firmy stanowi koszt uzyskania przychodu?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wejherowie po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 04.02.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z zakupem garnituru oraz koszul stwierdza, że stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. Uzasadnienie Podatnik przed dniem 20.11.2004r. był zatrudniony na podstawie umowy o pracę, w związku z czym nie ponosił żadnych wydatków związanych z zakupem odzieży reprezentacyjnej. Z dniem 20.11.2004r. rozpoczął własną działalność, której przedmiotem jest pośrednictwo w sprzedaży samochodów. Firma, z którą współpracuje Podatnik wyznaczyła wytyczne, co do wyglądu osób pracujących na stanowisku sprzedawcy, w związku (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie nauki jazdy zakup i wymianę soczewek w okularach własnych na soczewki przeciwsłoneczne z filtrem?

Fragment:

(...) Pismem z dnia 21.04.2005r. podatnik zwrócił się o interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego w odniesieniu do stanu faktycznego: wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie nauki jazdy i zamierza ponieść wydatki na zakup i wymianę soczewek w okularach własnych na soczewki przeciwsłoneczne z filtrem. W związku z powyższym wnioskodawca zwraca się z zapytaniem: czy w/w zakup może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej. Podatnik stoi na stanowisku, że poniesione wydatki na zakup i wymianę soczewek w okularach własnych na soczewki przeciwsłoneczne z filtrem może ująć w kosztach uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej. Ustosunkowując się do powyżej przedstawionych kwestii swierdza się co następuje: konstrukcja kosztów uzyskania przychodów określona w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od (...)

2011
1
lut

Istota:

Ze złożonego podania wynika, że chodzi o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), a mianowicie, czy zakup okularów korekcyjnych z filtrami antyrefleksyjnymi oraz przeciwsłonecznych samochodowych dla właściciela Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej jest kosztem uzyskania przychodu ?

Fragment:

(...) Z przedstawionego stanu faktycznego zawartego w złożonym zapytaniu wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą polegającą na świadczeniach medycznych jako lekarz rodzinny w formie spółki cywilnej. Zdaniem Pana poniesione wydatki na zakup okularów korekcyjnych przystosowanych do pracy przy komputerze oraz okularów przeciwsłonecznych niezbędnych do jazdy samochodem w trakcie przemieszczania się pomiędzy dwoma ośrodkami zdrowia stanowią koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej przez spółkę cywilną. Zgodnie z ogólną definicją kosztów uzyskania przychodów zawartą w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła, są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy. W myśl tego przepisu podatnik może odliczyć od przychodów z poszczególnego źródła koszty uzyskania przychodów, pod (...)

2011
1
lut

Istota:

Na co dzień przedstawiam wiadomości w lokalnej telewizji. Wymagana jest ode mnie dobra prezencja, Dbanie o wizerunek związane jest z różnymi kosztami, które muszę ponosić między innymi opłaty za usługi stomatrologiczne. Czy do kosztów uzyskania przychodu mogę zaliczyć usługę stomatologiczną?

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. Nr 14 z 2000 r. Poz.176 z późn. zm./ kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiagnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Zwrot w celu znaczy, że nie każdy wydatek poniesiony przez podatników w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą jest kosztem uzyskania przychodów, warunkiemjest aby pomiędzy wydatkiem a osiągniętym przychodem zachodził związek przyczynowo - skutkowy. W kontekscie powyższego nie można uznać za koszt uzyskania przychodów wydatku na standardową usługę stomatologiczną ponieważ jest to wydatek osobisty ponoszony niezależnie od prowadzenia działalności gospodarczej. Wydatków osobistych nie zalicza się co do zasady,do kosztów działalności gospodarczej, poniewaź nie mają one wpływu na powstanie lub zwiększenie przychodu. (...)