Wydatki na zakup kasy rejestrującej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wydatki na zakup kasy rejestrującej. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
wrz

Istota:

Możliwość skorzystania z ulgi na zakup 2 kolejnych kas rejestrujących

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 19 sierpnia 2009r. (data wpływu 24 sierpnia 2009r.), uzupełnionym pismem z dnia 9 listopada 2009r. (data wpływu 17 listopada 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości skorzystania z ulgi na zakup 2 kolejnych kas rejestrujących - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 24 sierpnia 2009r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 23 października 2009r. o udzielenie pisemnej interpretacji (...)

2011
1
sie

Istota:

Obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej usług fryzjerstwa

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 20 października 2008r. (data wpływu 30 stycznia 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej usług fryzjerstwa – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 30 stycznia 2009r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania za (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy spółka jawna, powstała w wyniku przekształcenia działalności gospodarczej osoby fizycznej (małżeństwa) będzie mogła odliczyć od podatku należnego 50% kwoty wydatkowanej na zakup nowych kas rejestrujących?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29.08.1997r Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: z 2005r Dz.U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie prawa do odliczenia od podatku należnego kwot wydatkowanych na zakup kas fiskalnych przez spółkę jawną powstałą w wyniku przekształcenia działalności gospodarczej osoby fizycznej (małżeństwa) stwierdzam, że stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE Podatnik wystąpił do tut. organu podatkowego o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w następującym stanie faktycznym: W wyniku przekształcenia działalności gospodarczej prowadzonej dotychczas wspólnie przez małżonków na podstawie odrębnych wpisów do ewidencji działalności (...)

2011
1
kwi

Istota:

Przedmiotem pytania jest określenie czy podatnik prowadzący aktualnie ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kas fiskalnych w obowiązujących terminach może odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup kolejnej kasy rejestrującej - kasy rezerwowej.

Fragment:

(...) Działając na postawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23.12.2004 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2706 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie po rozpatrzeniu odwołania z dnia 19.07.2006 r. wniesionego przez pełnomocnika G. Sp. z o.o. doradcę prawnego Pawła P., od decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 11.07.2006 r. znak: IS.IX/3-443/133/06 w sprawie interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług tj. prawa do odliczenia 50% ceny zakupu dodatkowej, rezerwowej kasy rejestrującej (nie więcej niż 2.500 zł), postanawia utrzymać w mocy decyzję organu pierwszej instancji. W oparciu o przepis art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy można skorzystać z ulgi z tytułu zakupu kas rejestrujących w sytuacji, gdy w złożonym oświadczeniu poinformowano o miejscu i planowanej docelowej ilości kas w liczbie czterech, które zamierzano instalować w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 216 § 1, art.14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 tekst jednolity z późn. zm.) w odpowiedzi na Pana pismo z dnia .02.2006 r. dotyczące zapytania czy można skorzystać z ulgi z tytułu zakupu kas rejestrujących w sytuacji, gdy w złożonym oświadczeniu poinformował Pan o miejscu i planowanej docelowej ilości kas w liczbie czterech, które zamierzał Pan instalować w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej – nie podzielam Pana stanowiska w sprawie. UZASADNIENIE Z przedstawionego przez Pana w piśmie z dnia 02.2006r. stanu faktycznego wynika, że w złożonym w dniu 23 kwietnia 2001 r., zgodnie z wymogami § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2000r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 121, poz. 1295) oświadczeniu poinformował Pan o planowanej docelowo ilości kas w liczbie 4 sztuk, gdzie jedna z nich będzie zarejestrowana jako rezerwowa w terminie (...)

2011
1
kwi

Istota:

Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy w przedstawionej sytuacji:jest zwolniony z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy zastosowaniu kasy rejestrującej, do dnia przekroczenia obrotów z tej sprzedaży w wysokości 20.000 zł., nie dłużej niż do dnia 31.03.2006 r., oraz czy ma prawo do odliczenia od podatku należnego przysługującej kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej, w przypadku rozpoczęcia ewidencjonowania w ww. terminie.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach stwierdza, że Pani stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 12.02.2006 r., który wpłynął w dniu 13.02.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej: zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej, prawa do odliczenia od podatku należnego części kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej jest prawidłowe. W dniu 13.02.2006 r. do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości, naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy należy mi się zwrot ulgi z kasy fiskalnej zgodnie z art. 111 pkt. 4 ustawy o podatku od towarów i usług?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z nr 8/2005, poz. 60 z późniejszymi zmianami) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rybniku stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku bez znaku z datą 7.02.2007r., który wpłynął do tut. Urzędu Skarbowego w dniu 8.02.2007r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Podatnika - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17.01.2007r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rybniku wpłynęło pismo bez znaku z datą 25.01.2007r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.Pismem z dnia 30.01.2007r. organ podatkowy wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku. W odpowiedzi Podatnik złożył ponowny wniosek bez znaku z datą 07.02.2007r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego – 8.02.2007r.).Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy podatnik musi dokonać zwrotu kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej w związku z jej okresowym nieużywaniem z uwagi na działalność sezonową?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) stwierdzam, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 23.01.2006r., data wpływu 25.01.2006r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej zwrotu odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej w związku z jej okresowym nieużywaniem, jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25.01.2006r. do Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek (...)

2011
1
kwi

Istota:

Dot. ulgi z tytułu zakupu nowej kasy rejestrującej w nowopowstałej spółce cywilnej zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.).

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15 grudnia 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kutnie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny uznaje Pana stanowisko za nieprawidłowe. Wnioskiem z dnia 15.12.2005 r. zwrócił się Pan z zapytaniem w sprawie ulgi z tytułu zakupu nowej kasy rejestrującej w nowopowstałej spółce cywilnej zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).Informuje Pan, że do dnia 31.12.2005 r. prowadzona była działalność gospodarcza Przedsiębiorstwo Ogólno Budowlane i Transportowe "B..." w Kutnie na imię obojga małżonków. W związku ze zmianami przepisów dot. prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki małżeńskiej (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy będzie mógł skorzystać z odliczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4 ustawy o VAT w przypadku, jeśli rozpocznie Pan sprzedaż na rzecz osób fizycznych po dniu 01.09.2006r., zakładając że:
- nie zainstaluje Pan kasy fiskalnej przed dniem 01.09.2006r. w związku z nie prowadzeniem sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
- rozpocznie Pan tę sprzedaż w okresie późniejszym,
- przed dokonaniem pierwszej sprzedaży podlegającej ewidencjonowaniu na kasie dokona Pan jej zakupu i dopełni wszelkich formalności wymaganych do uzyskania odliczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4 ustawy o VAT,
czy zostanie spełniony warunek terminowego zainstalowania kasy rejestrującej ?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie , działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01. 06. 2006r. w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku. W dniu 01. 06. 2006r. wpłynęło do tut. Organu Pana pismo dotyczące interpretacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) W powyższym wniosku przedstawia Pan następujący stan faktyczny: W dniu 01. 02. 2006r. rozpoczął Pan prowadzenie działalności gospodarczej polegającej między innymi na handlu częściami samochodowymi. Do dnia złożenia wniosku nie dokonał Pan żadnej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Nie przewiduje Pan również, że w najbliższej przyszłości takie zdarzenie nastąpi, (...)