Wydatki na ulepszenie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wydatki na ulepszenie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wymienionych i poniesionych wydatków na remont pomieszczeń piwnicznych oraz wymianę elewacji w budynku.

Fragment:

(...) będą w pomieszczeniach piwnicy Budynku Niskiego. W ocenie Spółki wykonane prace mają na celu przywrócenie pierwotnego stanu technicznego i użytkowego przedmiotowych pomieszczeń, wraz z wymianą zużytych składników technicznych. Nie zmieniają one charakteru ani funkcji tych pomieszczeń ani budynku. Należy je zatem uznać za remont, a poniesione wydatki zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów. Natomiast prace związane z wymianą elewacji budynku stanowią wydatki na ulepszenie, gdyż w wyniku modernizacji następuje wzrost wartości użytkowej budynku w stosunku do jego wartości z dnia przyjęcia go do używania, co skutkuje z kolei wydłużonym okresem używania oraz obniżonymi kosztami eksploatacji. Zatem zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o pdop, nie uważa się ich za koszty uzyskania przychodów. Będą one natomiast powiększać wartość początkową budynku, stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych, które zgodnie z (...)

2011
1
cze

Istota:

1) Czy sprzedaż wydzielonej części nieruchomości, tj. użytkowania wieczystego gruntu wraz z posadowionymi na nim budynkami jest zwolniona z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 oraz art. 43 ust. 2 pkt 1 ustawy VAT?
2) Czy określone w stanie faktycznym wydatki, poniesione przez Spółkę nie stanowią wydatków na ulepszenie?

Fragment:

(...) gdy: suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji. Powyższy przepis oznacza, iż wydatki na ulepszenie danego środka trwałego zaliczane są w koszty podatkowe poprzez odpisy amortyzacyjne. Należy przy tym zauważyć, iż ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie precyzuje użytych w niej pojęć przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja, czy modernizacja. A zatem np. w odniesieniu do nieruchomości, nie znając szczegółowego stanu technicznego budynku i szczegółowego zakresu wykonanych robót, trudno jest w drodze indywidualnej interpretacji jednoznacznie (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy w przypadku dokonania transakcji sprzedaży kamienicy jestem zobowiązany do zapłaty podatku VAT.

Fragment:

(...) Postanowienie Na podstawie art. 216, oraz 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z wnioskiem z dnia 01.03.2007 r. ( data wpływu do Urzędu 05.03.2007 r.) uzupełnionym w dniu 11.05.2007 r. o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga - stwierdza, że stanowisko w przedstawionym stanie faktycznym jest prawidłowe. U z a s a d n i e n i e Wnioskiem z dnia 01.03.2007 r. uzupełnionym 11.05.2007 r. Strona wystąpiła o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z zakresu podatku od towarów i usług i stawia pytanie: czy w przypadku dokonania transakcji sprzedaży kamienicy jest zobowiązany do zapłaty podatku VAT. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą i jest podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu tej (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy można zaliczyć wydatki adaptacyjno-remontowe do kosztów prowadzonej działalności gospodarczej.

Fragment:

(...) W przedstawionym stanie faktycznym podatnik wskazał, że prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą „Praktyka Lekarzy Rodzinnych” w ramach spółki cywilnej. W miesiącu wrześniu 2006r. został zakupiony lokal biurowy z przeznaczeniem na gabinety lekarskie, który wymagał wykonania zarówno prac remontowych /wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, grzejników, posadzek, malowanie pomieszczeń/ jak i adaptacyjnych /budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wydzielenie drugiej ubikacji dla pacjentów, zabudowa logii ścianką aluminiową, wydzielenie pomieszczeń gabinetu zabiegowego i rejestracji/. Na przebudowę lokalu uzyskano stosowne pozwolenie. W/w prace wykonano w okresie od grudnia 2006r. do lutego 2007r.Od 26 lutego 2007r. rozpoczęto działalność w nowym lokalu. Stanowisko podatnika. Zdaniem podatnika wydatki poniesione na prace remontowe /wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, grzejników, posadzek, malowanie pomieszczeń/ należy zaliczyć do kosztów (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy wydatki na ulepszenie w trakcie roku podatkowego powodują zwiększenie podstawy podatku i wymiaru podatku, w danym roku podatkowym, czy na dzień 01 stycznia następnego roku podatkowego

Fragment:

(...) gazociągu, trasa jego przebiegu, przepustowość i ciśnienie gazu. Wydatki na ulepszenie gazociągów zwiększają wartość początkową środków trwałych i są rozliczane poprzez odpisy amortyzacyjne zgodnie z ustawą o rachunkowości i ustawą podatkową. Pytanie podatnika brzmi czy wydatki na ulepszenie w trakcie roku podatkowego powodują zwiększenie podstawy podatku i wymiaru podatku, w danym roku podatkowym, czy na dzień 01 stycznia następnego roku podatkowego? Zdaniem podatnika wydatki na ulepszenie gazociągów nie powodują zwiększenia podstawy i wymiaru podatku od nieruchomości w trakcie roku podatkowego, gdyż nie nastąpiła zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, która skutkowałaby podwyższeniem podatku zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Na mocy art.2 ust. l pkt 3 w związku z art. la ust. l pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy wydatki na ulepszenie sieci gazowej w trakcie roku podatkowego powodują zwiększenie podstawy podatku i wymiaru podatku w danym roku podatkowym czy na 1 stycznia następnego roku podatkowego.

Fragment:

(...) podatkowej z dnia 10 lipca 2006 roku znak: AN/521/07/2006 jest prawidłowe Uzasadnienie Pismem z dnia 10 lipca 2006 roku ... Spółka ... Sp. z o.o. Oddział w ... zwróciła się do Burmistrza Gniewkowa z zapytaniem czy wydatki na ulepszenie sieci gazowej w trakcie roku podatkowego powodują zwiększenie podstawy podatku i wymiaru podatku w danym roku podatkowym czy na 1 stycznia następnego roku podatkowego. We wniosku podatnik wyraził swoje stanowisko w tej sprawie wskazując, że wydatki na ulepszenie gazociągów nie powodują zwiększenia podstawy i wymiaru podatku od nieruchomości w trakcie roku podatkowego, gdyż nie nastąpiła zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania. Mając na uwadze obowiązujący stan prawny Burmistrz Gniewkowa dokonał interpretacji prawa podatkowego w zakresie pytania przedstawionego przez podatnika. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844) (...)

2011
1
kwi

Istota:

Wątpliwości Podatnika budzi, czy wydatki na ulepszenie, rozszerzenie wersji oprogramowania o dodatkowy moduł do wersji podstawowej, mogą być uznawane za koszt uzyskania przychodu w całości jednorazowo w miesiącu zakupu, czy też powinny być one traktowane jako odrębna wartość niematerialna i prawna podlegająca amortyzacji.

Fragment:

(...) zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym zakup przez Spółkę dodatkowej aplikacji "okienko do rozliczania zaliczek" nie przekracza 3.500 zł. Nie ma zatem niebezpieczeństwa, że Spółka postąpi niewłaściwe zaliczając bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów wydatek na nabytą aplikację, nawet jeśli jej zakup oznaczał nabycie nowej licencji. Reasumując w przedstawionym stanie faktycznym stanowisko Podatnika, iż wydatki na ulepszenie oprogramowania o dodatkowy moduł do wersji podstawowej mogą być uznane w całości za koszt uzyskania przychodu jest prawidłowe. (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy wydatki na ulepszenie w trakcie roku podatkowego powodują zwiększenie podstawy podatku i wymiaru podatku w danym roku podatkowym, czy na dzień 1 stycznia następnego roku podatkowego.

Fragment:

(...) gazociągu, trasa jego przebiegu, przepustowość i ciśnienie gazu. Wydatki na ulepszenie gazociągów zwiększają wartość początkową środków trwałych i są rozliczane poprzez odpisy amortyzacyjne zgodnie z ustawą o rachunkowości i ustawą podatkową. Pytanie podatnika brzmi: Czy wydatki na ulepszenie w trakcie roku podatkowego powodują zwiększenie podstawy podatku i wymiaru podatku w danym roku podatkowym, czy na dzień 1 stycznia następnego roku podatkowego? Zdaniem podatnika wydatki na ulepszenie gazociągu nie powodują zwiększenia podstawy i wymiaru podatku od nieruchomości w trakcie roku podatkowego, gdyż nie nastąpiła zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, która skutkowałaby podwyższeniem podatku zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z późn. zm.). Wójt Gminy Złotniki Kujawskie w oparciu o wyżej przedstawiony przez podatnika stan faktyczny dokonuje (...)

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy momentu, od którego należy zwiększyć podstawę opodatkowania budowli w podatku od nieruchomości tj. czy w danym roku podatkowym czy od dnia 1 stycznia następnego roku podatkowego.

Fragment:

(...) przedstawionego we wniosku przez Spółkę stanu faktycznego wynika, że ww. Spółka dokonuje w ciągu roku rozbudowy, przebudowy lub modernizacji istniejącej sieci gazowej. W wyniku dokonanych ulepszeń zwiększa się wartość początkowa środków trwałych. Pytanie Wnioskodawcy dotyczy momentu, od którego należy zwiększyć podstawę opodatkowania budowli w podatku od nieruchomości tj. czy w danym roku podatkowym czy od dnia 1 stycznia następnego roku podatkowego. W ocenie Podatnika wydatki na ulepszenie gazociągów nie powodują zwiększenia podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości, gdyż nie nastąpiła zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, która skutkowałaby podwyższeniem podatku od nieruchomości zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Organ podatkowy zważył, co następuje. Sposób ustalenia podstawy opodatkowania w przypadku budowli co do zasady określa art. 4 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy wydatki na ulepszenie sieci gazowej w trakcie roku podatkowego powodują zwiększenie podstawy podatku i wymiaru podatku, w danym roku podatkowym, czy na 01 stycznia następnego roku podatkowego.

Fragment:

(...) iż stanowisko podatnika wyrażone we wniosku dnia 21 lipca 2006r. znak: AN/533/07/2006 jest prawidłowe. UZASADNIENIE Pismem z dnia 21 lipca 2006r., ... sp. z o. o. Oddział w Bydgoszczy zwróciła się z zapytaniem czy wydatki na ulepszenie sieci gazowej w trakcie roku podatkowego powodują zwiększenie podstawy podatku i wymiaru podatku, w danym roku podatkowym, czy na 01 stycznia następnego roku podatkowego. Jednocześnie podatnik wyraził własne stanowisko w tej sprawie wskazując, że wydatki na ulepszenie gazociągów nie powodują zwiększenia podstawy i wymiaru podatku od nieruchomości w trakcie roku podatkowego, gdyż nie nastąpiła zmiana wykorzystania przedmiotu opodatkowania lub jego części. Burmistrz Kruszwicy, po przeanalizowaniu stanu faktycznego oraz mając na uwadze obowiązujący stan prawny dokonuje interpretacji prawa podatkowego w zakresie pytania postawionego przez podatnika. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i (...)