Wydatki na rzecz udziałowca | Interpretacje podatkowe

Wydatki na rzecz udziałowca | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wydatki na rzecz udziałowca. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Pytanie podatnika dotyczy możliwości zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu deklaracji ponoszone w związku z podróżami służbowymi Prezesa Zarządu oraz Członków Zarządu, którzy nie są zatrudnieni w Spółce na umowę o pracę oraz czy podstawę do zaliczenia w ciężar kosztów wydatków związanych z przelotem, stanowi dokument wydrukowany z Internetu, na podstawie, którego odbywa się rezerwacja miejsca w samolocie wraz z zapłatą z konta firmowego.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60) w sprawie udzielenia interpretacji, co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego, na wniosek Strony z dnia 03.02.2005 r. (data wpływu 08.02.2005 r.) uzupełniony o podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Spółki w dniu 13.04.2005 r., w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych postanawia uznać stanowisko Spółki przedstawione w/w piśmie za prawidłowe. Uzasadnienie Spółka zwróciła się z zapytaniem czy koszty delegacji ponoszone w związku z podróżami służbowymi Prezesa Zarządu oraz Członków Zarządu, którzy nie są zatrudnieni w Spółce na umowę o pracę stanowią koszt uzyskania przychodu oraz czy podstawę do zaliczenia w ciężar kosztów wydatków związanych z przelotem, stanowi dokument wydrukowany z internetu, na podstawie (...)
2011
1
mar

Istota:
Spółka pyta o możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów diet i ryczałtów udokumentowanych rozliczeniami delegacji służbowych Prezesa
Fragment:
(...) W odpowiedzi na pismo Spółki Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie dokonuje zmiany udzielonej interpretacji w odniesieniu do możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów pozostałych wydatków związanych z kosztami delegacji Prezesa tj. wydatków z tytułu diet i ryczałtów. Mając na względzie interpretację Ministerstwa Finansów z dnia 22.09.2003r (brak sygnatury), należy stwierdzić, iż wydatki na rzecz osób wchodzących w skład zarządu spółki, w tym zwrot kosztów delegacji, są kosztem uzyskania przychodu, jeżeli zostały w tym celu poniesione. Kwestie ewentualnych uprawnień do diet, podobnie jak i do zwrotu np. kosztów podróży bądź noclegów członków władz statutowych osoby prawnej niebędących jej pracownikami, należy rozpatrywać na tle przepisów bądź postanowień regulaminów i statutów określających ich prawa i obowiązki. O ile postanowienia regulaminów i statutów przewidują zwrot należności z tytułu podróży osób (...)
2011
1
lut

Istota:
Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej spółki, prywatnych samochodów osobowych przez członków zarządu spółki (i zarazem jej udziałowców), nie jest powiązane z ich statusem jako pracowników spółki, lecz powinno być oceniane pod kątem wymagań określonych w art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy podatkowej
Fragment:
(...) prywatnych samochodów udziałowców jako kosztów uzyskania przychodów przez spółkę. Jak można przypuszczać, pogląd ten jest pochodną potraktowania art. 16 ust. 1 pkt 38 updop jako przepisu szczególnego w stosunku do art. 16 ust. 1 pkt 51 tej ustawy. Według Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, stanowisko to jest jednak błędne. Organy podatkowe, a w ślad za nimi NSA mylnie potraktowały wydatki z tytułu kosztów używania prywatnego samochodu na potrzeby spółki jako „wydatki na rzecz udziałowca". Odmienne stanowisko zajął uprzednio NSA w wyrokach z 25 maja 1997 r., SA/Sz/269/97 i SA/Sz/270/97. Sąd ten stwierdził wówczas, iż w art. 16 ust. 1 pkt 38 updop „chodzi o wydatki jednostronnie ponoszone przez podatnika na rzecz udziałowców, a nie o zwrot wydatków (kosztów) poniesionych przez udziałowca jako odrębny podmiot na rzecz spółki, którą koszt ten obciążał". W uzasadnieniu wyroków NSA o sygnaturach SA/Sz/269/97 i SA/Sz/270/97 wskazano, że (...)
2011
1
sty

Istota:
Fragment:
(...) Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), „kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 16 ust. 1 tej ustawy”. Przepis ten oznacza, że wszelkie koszty, jakie podatnik poniesie w celu osiągnięcia przychodów, są kosztem uzyskania przychodów, chyba że zostały wymienione w art. 16 ust. 1 tej ustawy. W przypadku wydatków ponoszonych przez spółki na rzecz udziałowców lub akcjonariuszy, ustawodawca wprowadził w art. 16 ust. 1 pkt 38 tej ustawy ograniczenie w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów wydatków na rzecz udziałowców (akcjonariuszy) nie będących pracownikami tych spółek w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt. 38 wyżej powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych „nie uważa się za koszty uzyskania przychodu wydatków (...)
2011
1
sty

Istota:
Pytanie podatnika dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, wydatków jednoosobowej spółki z o.o. ponoszonych przez nią na podstawie umowy zawartej z osobą fizyczną, będącą jednocześnie jedynym udziałowcem i jedynym członkiem zarządu. Umowa ta została zawarta pomiędzy podatnikiem reprezentowanym przez ww. osobę fizyczną oraz tą osobą fizyczną w formie aktu notarialnego w dniu 23.01.2004 r. i dotyczy m. in. następujących kategorii czynności wykonywanych przez osobę fizyczną: sprawowanie funkcji prezesa zarządu, prowadzenie spraw spółki, reprezentacja spółki, pełnienie roli kierownika zakładu pracy a także stałego zlecenia w zakresie handlu, zaopatrzenia Spółki w materiały, towary oraz zbytu produktów i towarów, marketingu i reklamy.
Fragment:
(...) Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy. Stosownie natomiast do treści art. 210 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037, ze zm., dalej zwana „ksh”) w umowie między spółką a członkiem zarządu, spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. Jednakże przepisu tego nie stosuje się na mocy art. 210 § 2 ww. ustawy, w sytuacji, gdy wspólnik spółki jednoosobowej jest zarazem jedynym członkiem zarządu. W takiej bowiem sytuacji, czynność prawna musi być dokonana w formie aktu notarialnego. Wobec powyższego należy stwierdzić, iż zawarta w formie aktu notarialnego umowa pomiędzy osobą fizyczną a podatnikiem zawarta została z zachowaniem przepisów ksh i jest ważnym tytułem do ponoszenia przez spółkę wydatków. (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.