Wydatki na rzecz udziałowca | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wydatki na rzecz udziałowca. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Pytanie podatnika dotyczy możliwości zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu deklaracji ponoszone w związku z podróżami służbowymi Prezesa Zarządu oraz Członków Zarządu, którzy nie są zatrudnieni w Spółce na umowę o pracę oraz czy podstawę do zaliczenia w ciężar kosztów wydatków związanych z przelotem, stanowi dokument wydrukowany z Internetu, na podstawie, którego odbywa się rezerwacja miejsca w samolocie wraz z zapłatą z konta firmowego.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60) w sprawie udzielenia interpretacji, co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego, na wniosek Strony z dnia 03.02.2005 r. (data wpływu 08.02.2005 r.) uzupełniony o podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Spółki w dniu 13.04.2005 r., w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych postanawia uznać stanowisko Spółki przedstawione w/w piśmie za prawidłowe. Uzasadnienie Spółka zwróciła się z zapytaniem czy koszty delegacji ponoszone w związku z podróżami służbowymi Prezesa Zarządu oraz Członków Zarządu, którzy nie są zatrudnieni w Spółce na umowę o pracę stanowią koszt uzyskania przychodu oraz czy podstawę do zaliczenia w ciężar kosztów wydatków związanych z przelotem, stanowi dokument wydrukowany z internetu, na podstawie (...)

2011
1
lut

Istota:

Spółka pyta o możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów diet i ryczałtów udokumentowanych rozliczeniami delegacji służbowych Prezesa

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pismo Spółki Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie dokonuje zmiany udzielonej interpretacji w odniesieniu do możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów pozostałych wydatków związanych z kosztami delegacji Prezesa tj. wydatków z tytułu diet i ryczałtów. Mając na względzie interpretację Ministerstwa Finansów z dnia 22.09.2003r (brak sygnatury), należy stwierdzić, iż wydatki na rzecz osób wchodzących w skład zarządu spółki, w tym zwrot kosztów delegacji, są kosztem uzyskania przychodu, jeżeli zostały w tym celu poniesione. Kwestie ewentualnych uprawnień do diet, podobnie jak i do zwrotu np. kosztów podróży bądź noclegów członków władz statutowych osoby prawnej niebędących jej pracownikami, należy rozpatrywać na tle przepisów bądź postanowień regulaminów i statutów określających ich prawa i obowiązki. O ile postanowienia regulaminów i statutów przewidują zwrot należności z tytułu podróży osób (...)

2011
1
sty

Istota:

Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej spółki, prywatnych samochodów osobowych przez członków zarządu spółki (i zarazem jej udziałowców), nie jest powiązane z ich statusem jako pracowników spółki, lecz powinno być oceniane pod kątem wymagań określonych w art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy podatkowej

Fragment:

(...) prywatnych samochodów udziałowców jako kosztów uzyskania przychodów przez spółkę. Jak można przypuszczać, pogląd ten jest pochodną potraktowania art. 16 ust. 1 pkt 38 updop jako przepisu szczególnego w stosunku do art. 16 ust. 1 pkt 51 tej ustawy. Według Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, stanowisko to jest jednak błędne. Organy podatkowe, a w ślad za nimi NSA mylnie potraktowały wydatki z tytułu kosztów używania prywatnego samochodu na potrzeby spółki jako „wydatki na rzecz udziałowca". Odmienne stanowisko zajął uprzednio NSA w wyrokach z 25 maja 1997 r., SA/Sz/269/97 i SA/Sz/270/97. Sąd ten stwierdził wówczas, iż w art. 16 ust. 1 pkt 38 updop „chodzi o wydatki jednostronnie ponoszone przez podatnika na rzecz udziałowców, a nie o zwrot wydatków (kosztów) poniesionych przez udziałowca jako odrębny podmiot na rzecz spółki, którą koszt ten obciążał". W uzasadnieniu wyroków NSA o sygnaturach SA/Sz/269/97 i SA/Sz/270/97 wskazano, że (...)

2011
1
sty

Istota:

Fragment:

(...) Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), „kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 16 ust. 1 tej ustawy”. Przepis ten oznacza, że wszelkie koszty, jakie podatnik poniesie w celu osiągnięcia przychodów, są kosztem uzyskania przychodów, chyba że zostały wymienione w art. 16 ust. 1 tej ustawy. W przypadku wydatków ponoszonych przez spółki na rzecz udziałowców lub akcjonariuszy, ustawodawca wprowadził w art. 16 ust. 1 pkt 38 tej ustawy ograniczenie w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów wydatków na rzecz udziałowców (akcjonariuszy) nie będących pracownikami tych spółek w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt. 38 wyżej powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych „nie uważa się za koszty uzyskania przychodu wydatków (...)

2011
1
sty

Istota:

Pytanie podatnika dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, wydatków jednoosobowej spółki z o.o. ponoszonych przez nią na podstawie umowy zawartej z osobą fizyczną, będącą jednocześnie jedynym udziałowcem i jedynym członkiem zarządu. Umowa ta została zawarta pomiędzy podatnikiem reprezentowanym przez ww. osobę fizyczną oraz tą osobą fizyczną w formie aktu notarialnego w dniu 23.01.2004 r. i dotyczy m. in. następujących kategorii czynności wykonywanych przez osobę fizyczną: sprawowanie funkcji prezesa zarządu, prowadzenie spraw spółki, reprezentacja spółki, pełnienie roli kierownika zakładu pracy a także stałego zlecenia w zakresie handlu, zaopatrzenia Spółki w materiały, towary oraz zbytu produktów i towarów, marketingu i reklamy.

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy. Stosownie natomiast do treści art. 210 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037, ze zm., dalej zwana „ksh”) w umowie między spółką a członkiem zarządu, spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. Jednakże przepisu tego nie stosuje się na mocy art. 210 § 2 ww. ustawy, w sytuacji, gdy wspólnik spółki jednoosobowej jest zarazem jedynym członkiem zarządu. W takiej bowiem sytuacji, czynność prawna musi być dokonana w formie aktu notarialnego. Wobec powyższego należy stwierdzić, iż zawarta w formie aktu notarialnego umowa pomiędzy osobą fizyczną a podatnikiem zawarta została z zachowaniem przepisów ksh i jest ważnym tytułem do ponoszenia przez spółkę wydatków. (...)