USP-II-415/13/2005 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy koszty związane z uczestnictwem w kursie (opłata za kurs, zwrot kosztów podróży i kosztów zakwaterowania w ośrodku w czasie uczestniczenia w kursie) oraz opłaty za egzamin mogą być kosztem uzyskania przychodów w Spółce.

USP-II-415/13/2005

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. dokształcanie
  2. koszty uzyskania przychodów
  3. szkolenie pracownicze
  4. wydatki na rzecz pracowników
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

Spółka kapitałowa przedstawiła stan faktyczny, z którego wynika, że poniosła wydatek na kurs, w którym uczestniczył Prezes Spółki. Celem kursu było przygotowanie uczestników kursu do zdania egzaminu i uzyskania tytułu licencjonowanego zarządcy nieruchomości.

Przedmiotem działalności Spółki jest wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja ciepła. W przedmiotach działalności spółki wpisanych do KRS widnieje również wpis: „zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi, zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi”. Jednak Spółka nie prowadzi działalności polegającej na zarządzaniu nieruchomościami i nie uzyskuje z tego tytułu żadnych przychodów. Udziały w Spółce posiada wyłącznie Gmina Y.

Prezes Spółki będący równocześnie członkiem zarządu ma zawartą umowę o pracę z Zarządem Miejskim (udziałowcem), reprezentowanym jednoosobowo przez Burmistrza Miasta.

Podatnik przedstawia w tej sprawie następujące stanowisko:

Zgodnie z art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodu, są koszty poniesione przez Zakład w celu osiągnięcia przychodu.

Spółka nie prowadzi działalności polegającej na zarządzaniu nieruchomościami na podstawie zawartych umów o powierzenie zarządu. Zdaniem Spółki uzyskanie tytułu kwalifikowanego zarządcy nie mieści się w zakresie działalności spółki, a poniesione przez spółkę wydatki w tym wypadku nie stanowią kosztów uzyskania przychodu.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Drawsku Pomorskim podziela stanowisko Spółki i stosownie do postanowień art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) informuje, że:

Przepis art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy.

Z przepisu tego wynika, że jednym z warunków umożliwiających zaliczenie wydatków osoby prawnej do kosztów podatkowych jest ich związek z osiągniętymi lub potencjalnymi przychodami.

Kosztami uzyskania przychodu są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów. Jeżeli podatnik nie wykaże, że poniesione wydatki mogą mieć wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu lub nie przedstawi rzeczowych argumentów wskazujących na celowość wydatków z punktu widzenia zabezpieczenia źródła przychodów, to wydatek nie może zostać uznany za koszt uzyskania przychodów.

Kwalifikując poniesiony wydatek na szkolenie do kosztów uzyskania przychodów należy każdorazowo przeprowadzić analizę sytuacji i odpowiedzieć na pytanie, czy zdobytą wiedzę osoba kształcąca się będzie miała możliwość wykorzystać w trakcie wykonywania swoich obowiązków ( na swoim stanowisku pracy).

W opisanej sytuacji odpowiedź na tak postawione pytanie jest negatywna.

Z pewnością Prezes Spółki nie może w swojej pracy wykorzystać wiedzy zdobytej na kursie na tytułu licencjonowanego zarządcy nieruchomości. Spółka bowiem nie prowadzi działalności w tym zakresie, a faktyczny przedmiot działalności Spółki to produkcja i dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody).

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.