PSUS/PB-RI-PDP/423-193/P/256/06/APM/95527 IPB2/423-197/06 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy wydatki poniesione w związku z przyjazdem amerykańskich pracowników mogą być przez Spółkę zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

PSUS/PB-RI-PDP/423-193/P/256/06/APM/95527 IPB2/423-197/06

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. koszty uzyskania przychodów
  2. wydatki na rzecz pracowników
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) s t w i e r d z a m, że stanowisko podatnika - przedstawione we wniosku z dnia 12.06.2006r. który wpłynął w dniu 14.06.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, tj. czy wydatki poniesione w związku z przyjazdem amerykańskich pracowników mogą być przez Spółkę zaliczone do kosztów uzyskania przychodów - jest prawidłowe.

W dniu 14 czerwca 2006 r. do Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa  stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia na które przysługuje zażalenie.

Stan faktyczny opisany przez wnioskodawcę oraz jego stanowisko w sprawie.

  1. stan faktyczny:

W zapytaniu o interpretację prawa podatkowego Wnioskodawca przedstawił stan faktyczny z którego wynika, że analizuje on możliwość wprowadzenia systemu ERP w Spółce. W ramach wykonywanych prac i analiz uczestniczyli pracownicy Spółki z USA, którzy porównali rozwiązania biznesowe Wnioskodawcy do rozwiązań stosowanych w USA, które pomogłyby w szybszym wdrożeniu nowego systemu ERP. Wynikiem prac zespołu amerykańskiego jest raport w formie pisemnej z proponowanymi zmianami.

Podczas pobytu w Polsce Wnioskodawca pokrywał koszty zakwaterowania oraz przelotu pracowników Spółki z USA.

  1. zapytanie Podatnika:

Wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem, czy wydatki poniesione w związku z przyjazdem amerykańskich pracowników przez Spółkę mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

  1. stanowisko Podatnika:

Zdaniem Wnioskodawcy prace wykonane przez amerykańskich pracowników nad analizą i zaopiniowaniem obecnie używanego systemu informatycznego mają na celu wprowadzenie nowego systemu ERP. Zaletą wprowadzenia sytemu ERP jest poprawa funkcjonowania Spółki poprzez usprawnienie systemu informacji, poprawy funkcjonowania pracy, oraz podejmowania lepszych decyzji biznesowych. Podatnik stoi na stanowisku, że wprowadzenie systemu ERP jest ściśle związane z poprawą funkcjonowania Spółki, a więc przychodem. Tak więc wszelkie wydatki poniesione w celu wdrożenia nowego systemu stanowią koszt uzyskania przychodu.

Ocena prawna stanowiska pytającego.

W świetle przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego wyjaśniam, iż podstawę prawną kwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodu stanowi przepis art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), zgodnie z którym kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Zgodnie z powyższym Podatnik ma możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich wydatków, pod warunkiem, że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu i których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów. Ponadto wydatki te nie mogą znajdować się w określonym w art. 16 ust. 1 katalogu kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodu, oraz muszą być prawidłowo udokumentowane.

W zaprezentowanym stanie faktycznym Spółka poniosła wydatki na rzecz pracowników Spółki z USA z tytułu zakwaterowania oraz przelotu. Efektem ich pobytu w Polsce jest raport w formie pisemnej z proponowanymi zmianami dotyczący wdrożenia nowego systemu ERP.

Wyżej wymienione wydatki na rzecz pracowników Spółki z USA świadczących pracę na rzecz Wnioskodawcy, mogą odpowiadać kryteriom wynikającym z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pod warunkiem, że Podatnik wykaże, iż był zobowiązany do poniesienia wydatku a wykonane prace udokumentowane raportem porównującym rozwiązania biznesowe w celu wdrożenia systemu informatycznego ERP są związane z prowadzoną przez niego działalnością, mogą przyczynić się do zwiększenia osiąganego przychodu poprzez usprawnienie funkcjonowania Spółki, oraz że celem ich poniesienia było zabezpieczenie źródła przychodów.

Jeżeli wydatki poniesione przez Wnioskodawcę z tytułu zakwaterowania oraz przelotu pracowników innej Spółki spełniają wyżej wymienione kryteria i zostały prawidłowo udokumentowane oraz zaewidencjonowane, podlegają one uwzględnieniu przy ustalaniu podstawy opodatkowania jako koszty uzyskania przychodu.

Reasumując, w świetle ww. przepisów stanowisko Podatnika, że wydatki poniesione na rzecz pracowników Spółki z USA z tytułu zakwaterowania oraz przelotu w celu wdrożenia systemu ERP stanowią koszt uzyskania przychodu - uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 143 ustawy Ordynacja podatkowa, postanowienie niniejsze zostało wydane z upoważnienia Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

koszty uzyskania przychodów
PD-/415/13/06/AW | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

wydatki na rzecz pracowników
US.PD-I-423/18/1/06 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.