PD-Ia-415-38/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy Spółka z o.o., nie tworząca Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, może zaliczyć wydatki na rzecz pracowników do kosztów uzyskania przychodów?

PD-Ia-415-38/05

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. wydatek
  2. wydatki na rzecz pracowników
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

Pismem z dnia 22 grudnia 2005r. Spółka z o.o. zwróciła się do tutejszego organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zakwalifikowania niektórych wydatków na rzecz pracowników do kosztów uzyskania przychodów.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka, zgodnie z przepisem art. 3 ust. 3b ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych /Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm./, posiada w regulaminie wynagradzania postanowienie o nie tworzeniu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Niemniej w trosce o podtrzymanie i umacnianie więzi pracowników z firmą, Spółka ponosi pewne wydatki na rzecz pracowników, w tym m. in. na zakup stołu tenisowego, wynajem hali sportowej, czy też zorganizowanie spotkania wigilijnego.

Zdaniem Podatnika wydatki te przyczyniają się do poprawy stosunków międzyludzkich w zakładzie pracy, wpływają na jakość i efekty pracy - w związku z czym winny stanowić koszt uzyskania przychodu.

Uwzględniając powyższe, tutejszy organ podatkowy zauważa co następuje:

Zgodnie z ogólnie przyjętą zasadą wynikającą z przepisu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm./, kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy.

Natomiast przepis art. 16 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy stanowi, że kosztem uzyskania przychodów są odpisy i zwiększenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych obciążające koszty pracodawcy, jeżeli środki pieniężne stanowiące równowartość tych odpisów zostały wpłacone na rachunek funduszu.

Ponadto do kosztów uzyskania przychodów zalicza się te wydatki, których poniesienie związane jest z uzyskaniem przychodu.

W związku z powyższym do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć tzw. koszty pracownicze. Pojęcie to obejmuje przede wszystkim wynagrodzenia, premie, diety, nagrody i ewentualne wydatki ponoszone na dokształcanie pracowników.

W odniesieniu do wydatków pokrywających m. in. koszty spotkań integracyjnych, czy też organizowanie okolicznościowych spotkań z pracownikami, nie jest możliwe wykazanie związku przyczynowo - skutkowego między tymi wydatkami a prowadzoną działalnością gospodarczą oraz osiągniętym przychodem.

Wydatki tego rodzaju wyszczególnione są w art. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, jako szeroko rozumiana działalność socjalna, czyli usługi na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, czy też pomocy materialnej, podlegają finansowaniu za pośrednictwem tego właśnie funduszu, a nie mogą stanowić bezpośredniego kosztu działalności firmy.

Interpretacji udzielono na podstawie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w dniu jej sporządzenia.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.