PD-415/INT/29a/07/ACH | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy można uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów wydatki dotyczące zakupu ubrań dla pracowników, reprezentujących stoisko firmy?

PD-415/INT/29a/07/ACH

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. koszty uzyskania przychodów
  2. podatek dochodowy od osób fizycznych
  3. wydatki na rzecz pracowników
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

P O S T A N O W I E N I E

Działając na podstawie art. 216 § 1, art. 14a § 1, §4 ustawy z dnia 29.08.1997r.- Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu stanowisko Pani zawarte we wniosku z dnia 28.06.2007r uzupełnionepismem z dnia 20 sierpnia 2007r dotyczące zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów ponoszonych wydatków na zakup ubrań reprezentacyjnych dla pracowników - uznaje za prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

W myśl art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r Nr 8 poz. 60 ze zm.) , stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie – art. 14a § 4 Ordynacji.

Pismem z dnia 28.06.2007r zwróciła się Pani do Naczelnika tutejszego Urzędu o interpretację przepisów prawa podatkowego.
Z treści złożonego wniosku wynika, że prowadzi Pani działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży obrazów, figur, malowanego szkła na terenie kraju i za granicą , korzystając z opodatkowania w formie zasad ogólnych-podatek liniowy .
Zapytanie Pani dotyczy między innymi wyjaśnienia, czy można uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów wydatki dotyczące zakupu ubrań dla pracowników, reprezentujących stoisko firmy.
W złożonym piśmie, zawarła Pani swoje stanowisko w sprawie, iż ponoszone wydatki, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiągniętymi przychodami, w tym służą zabezpieczeniu i lub zachowaniu źródła przychodów ,stanowią koszt uzyskania przychodów.

Rozpatrując sprawę , należy stwierdzić co następuje:

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r Nr 14 poz. 176 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. (...).W takim ujęciu kosztami związanymi z działalnością gospodarczą będą zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskanymi przychodami jak i pozostające w związku pośrednim, jeśli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione, w celu uzyskania przychodów.
Zaznaczyć przy tym należy , iż obowiązkiem podatnika, jako odnoszącego ewidentną korzyść z faktu zaliczenia określonych wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów, jest wykazanie, w oparciu o zgromadzone dowody, związku pomiędzy poniesieniem kosztu a uzyskaniem przychodu.
Zatem, o sposobie klasyfikacji kosztów decyduje sam podatnik i to on ponosi odpowiedzialność za zaliczenie ich do kosztów uzyskania przychodów.
Targi branżowe służą zaprezentowaniu produkowanych bądź sprzedawanych przez firmę towarów, co wiąże się z poniesieniem kosztów wynajmu stoiska, obsługujących go hostess itp. W poruszanej kwestii kosztów ubioru, jeśli będzie to odzież służąca do wykonywania działalności gospodarczej, będzie ona jednolitą odzieżą pracowników bezpośrednio obsługujących klientów, wyposażona w charakterystyczne cechy firmy ( barwa, krój, logo) to utraci ona charakter odzieży osobistej. I chociaż nie posiada cech odzieży ochronnej lub narzuconej przepisami sanitarnymi -to wydatki na zakup takiej odzieży mogą stanowić koszt uzyskania przychodów. Zatem, stanowisko Pani uznano za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania postanowienia.

Stosownie z art. 14 b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja o której mowa w art. 14a § 1, nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Jeżeli jednak podatnik zastosował się do tej interpretacji , organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej ich zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia , o którym mowa w art. 14a § 4 , jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu. Interpretacja , o której mowa w art. 14a § 1 , jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowych właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5 ( art. 14b § 2 Ordynacja podatkowa).

Od niniejszego postanowienia na podstawie art. 14a § 4 i art. 236 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r Ordynacja podatkowa służy prawo złożenia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzegu w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia – art. 236 § 2 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

Zażalenie, zgodnie z art. 222 w związku z art. 239 Ordynacji podatkowej powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.