D-1/415/179/2004 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Jestem właścicielem firmy, która zatrudnia 8 pracowników. Wg. ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych nie mam obowiązku tworzenia takiego funduszu, ze względu na ilość zatrudnionych osób, ale uzyskałem informację w "X", że mam prawo do poniesienia kosztów na rzecz moich pracowników np. wynajem sali gimnastycznej dla pracowników, wykupienie karnetów na basen itp.
Moje pytanie brzmi: rozliczając się poprzez księgę przychodów i rozchodów, w którym miejscu mam zaksięgować poniesione koszty i jaki jest limit finansowy na jednego pracownika w skali roku.
W uzupełnieniu ponoszenia kosztów na rzecz pracowników. W myśl art. 21 ust. 1 pkt 67 i 78b pracodawca może ponieść wydatki na rzecz pracowników na:
- nagrody rzeczowe w imprezach kulturalnych i sportowych,
- paczki świąteczne,
- bilety na imprezy kulturalne i sportowe (wykupienie biletów na basen lub do hali sportowej).
Limit wydatku nieopodatkowanego na jednego pracownika w skali roku wynosi 380 zł. Koszty poniesione będą księgowane w książce przychodów i rozchodów w 14 rubryce „Pozostałe koszty”.

D-1/415/179/2004

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. koszty uzyskania przychodów
  2. wydatki na rzecz pracowników
  3. świadczenia na rzecz pracowników
  4. świadczenia rzeczowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytanie Pana (wspólnika spółki cywilnej) z dnia 15.04.2004 r. o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych informuję:

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) wolne od podatku dochodowego są wartość rzeczowych świadczeń otrzymanych przez pracownika, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych – do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.
Wolna od podatku dochodowego jest zatem tylko wartość rzeczowych świadczeń otrzymywanych przez pracowników, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych do wysokości nie przekraczającej w ciągu całego roku podatkowego w sumie 380 zł.
W świetle wyżej powołanych przepisów gdy pracodawca dokona wypłaty rzeczowych świadczeń z innych źródeł niż ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych to nie są one objęte zwolnieniem przewidzianym w art. 21 ust. 1 pkt 67 w/w ustawy o podatku dochodowym; tym samym bez względu na ich wartość podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Według stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu uważa Pan, że w prowadzonym przedsiębiorstwie gdzie zatrudnionych jest ośmiu pracowników, nie mając obowiązku tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, ma Pan prawo do ponoszenia wydatków na rzecz swoich pracowników na:
- wynajem sali gimnastycznej czy wykupienie karnetów na basen
- nagrody rzeczowe w imprezach kulturalnych i sportowych
- paczki świąteczne.
Ponadto uważa Pan, iż z racji tych wydatków ponosi odpowiednie koszty uzyskania przychodu księgowane jako pozostałe koszty.
Ustosunkowując się do przedstawionego stanu faktycznego przez sfinansowanie rzeczowych świadczeń pracownikom z innych środków poza środkami z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych będzie ciążył na Panu jako przedsiębiorcy - współwłaścicielu spółki cywilnej obowiązek odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy wg zasady tak jak od wynagrodzeń.
Powołana wyżej ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych rozstrzyga także problem świadczeń rzeczowych jako kosztu uzyskania przychodu.
Zgodnie z art. 22 ust. 1 w/w ustawy o podatku dochodowym kosztami uzyskania przychodu z poszczególnych źródeł są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy, których nie uważa się za koszty uzyskania przychodu.
W świetle definicji kosztów uzyskania przychodów ustalonej w w/w ustawie o podatku dochodowym, jeśli poniesienie wydatku ma bezpośredni wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu to może być on dla celów podatkowych zaliczony do kosztów uzyskania przychodu poza przypadkami wydatków wyraźnie wymienionych w art. 23 tej ustawy, które to nie stanowią kosztów uzyskania przychodu.
W związku z powyższym wartość rzeczowych świadczeń (zakupione karnety na basen, bilety na imprezy kulturalne i sportowe), która została przekazana na rzecz pracowników, stanowi - co do zasady dla pracodawcy prowadzącego podatkową księgę przychodów i rozchodów koszt uzyskania przychodu tak samo jak inne wynagrodzenia pracowników, dlatego też winny być zaewidencjonowane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów jako „wynagrodzenia”.
Biorąc powyższe pod uwagę podziela się stanowisko Pana w części zaewidencjonowania w ciężar kosztów fakt sfinansowania świadczeń rzeczowych na rzecz zatrudnionych pracowników przy ścisłym zachowaniu w/w przepisów prawa podatkowego. Natomiast wobec braku obowiązku tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie podziela się stanowiska w kwestii limitu rzeczowych świadczeń w wielkości 380 zł wolnych w roku podatkowym od podatku dochodowego od osób fizycznych.

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.