1471/DPR1/423/29/07/MK | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych, tj. wody mineralnej, kawy, herbaty przeznaczonych dla pracowników w czasie wykonywania pracy, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

1471/DPR1/423/29/07/MK

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. wydatki na rzecz pracowników
  2. zakup napojów
  3. zakup żywności
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.03.2007r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych, tj. wody mineralnej, kawy, herbaty przeznaczonych dla pracowników w czasie wykonywania pracy, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny,

postanawia:

uznać stanowisko Strony za prawidłowe.

UZASADNIENIE

Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika, że Bank zapewnia pracownikom w czasie wykonywania pracy wodę mineralną oraz napoje, w szczególności: kawę, herbatę. Bank udostępnia również dodatki do napojów, takie jak: mleko, cukier i syrop owocowy. Woda, napoje jak i dodatki dostępne są dla wszystkich pracowników, którzy mogą bez ograniczeń korzystać z nich w czasie pracy.Zdaniem Banku wydatki ponoszone na rzecz pracowników w postaci wody, napojów oraz dodatków pozostają w związku z prowadzoną przez Stronę działalnością gospodarczą , ponieważ ich celem jest zapewnienie odpowiedniego komfortu pracy, a poprzez to zwiększenie zadowolenia pracowników, co wpływa na zwiększenie efektywności ich pracy. Wydatki te wpływają więc pośrednio na wielkość uzyskanych przychodów. Ponadto Bank podkreśla, że w świetle § 112 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r., nr 169, poz. 1650), pracodawca jest obowiązany zapewnić wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia lub inne napoje, a pracownikom zatrudnionym stale lub okresowo w warunkach szczególnie uciążliwych zapewnić oprócz wody, inne napoje. W ocenie Strony, w świetle powyższej regulacji wydatki na rzecz pracowników, które są ponoszone w związku z realizacją obowiązków nałożonych przez przepisy prawa na Bank, będą kosztami uzyskania przychodów. Ponadto Bank zwraca uwagę, iż na mocy ustawy z dnia 2 grudnia 1994r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 1995r. Nr 5, poz. 25) został skreślony art. 16 ust. 1 pkt 35 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który stanowił, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków ponoszonych przez podatnika na rzecz pracowników, jeżeli obowiązek ich ponoszenia nie wynikał z układu zbiorowego pracy lub innych aktów prawnych. Spółka uważa, że wykładnia celowościowa powyższej zmiany przepisów prowadzi do wniosku, iż celem wprowadzenia tej nowelizacji było poszerzenie zakresu wydatków ponoszonych na rzecz pracowników, które mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów i umożliwienie zaliczenia do tej grupy kosztów m.in. wydatków na wodę i napoje.Dla potwierdzenia przedstawionego we wniosku stanowiska Bank powołuje się na interpretacje prawa podatkowego wydane przez Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego z dnia 09.02.2005r. Nr DP/P1/423-0003/5/05/AK oraz Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie z dnia 06.08.2004r. Nr PD-423/5/GŁ/04.

Biorąc pod uwagę przedstawiony przez Stronę stan faktyczny oraz stanowisko w sprawie Naczelnik tut. Urzędu Skarbowego stwierdza, co następuje:

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), wg brzmienia obowiązującego od dnia 01.01.2007r., kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy(...). Przepis ten oznacza, że podatnik ma możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wszelkich kosztów, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio związanych z uzyskiwanymi przychodami, pod tym jednak warunkiem, że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu lub wiąże się z zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów. Warunkiem więc uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu jest istnienie między nim a osiągnięciem przychodu związku przyczynowo-skutkowego, czyli wykazanie, że poniesienie wydatku ma lub może mieć wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu.

Dodatkowo podkreślenia wymaga fakt, iż zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatne, odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Przepisy wykonawcze regulujące powyższy obowiązek to: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. Nr 60, poz.279), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz.1650). W ocenie Naczelnika tut. Urzędu powołany we wniosku przez Spółkę przepis § 112 cyt. wyżej rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczy obowiązku zapewnienia przez pracodawcę wszystkim pracownikom wody zdatnej do picia lub innych napojów, przy czym nie jest sprecyzowane, jakiego rodzaju mają to być napoje. Należy więc uznać, że ustawodawca pozostawił to w gestii pracodawcy, pod warunkiem, iż woda i napoje będą dostępne w ilościach zaspokajających potrzeby pracownika w ciągu całej zmiany roboczej. W sytuacji zatem, gdy pracodawca, ponosząc wydatki na rzecz pracownika, realizuje ciążący na nim ustawowy obowiązek zapewnienia pracownikom napojów, wydatki takie stanowią niewątpliwie koszty uzyskania uzyskania przychodów. Z kolei w przypadku świadczeń, do których ponoszenia na podstawie odrębnych przepisów, pracodawca nie jest zobligowany, wydatki te będą mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, pod warunkiem wykazania związku przyczynowo-skutkowego z uzyskiwanym przychodem, przy czym związek ten może być pośredni. Biorąc więc pod uwagę przedstawiony przez Spółkę stan faktyczny oraz prawny sprawy, w ocenie Naczelnika tut. Urzędu wydatki na wymienione artykuły spożywcze Spółka będzie miała prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art.15 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Tym samym stanowisko Strony zaprezentowane we wniosku jest prawidłowe.Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak na wstępie.Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.