Wydatki na rzecz pracowników | Interpretacje podatkowe

Wydatki na rzecz pracowników | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wydatki na rzecz pracowników. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy koszty ponoszone przez pracodawcę na rzecz pracowników w postaci dofinansowania uczestnictwa w zajęciach sportowych, rekreacyjnych poza godzinami pracy, przy zaliczaniu wartości takich świadczeń do wynagrodzenia tych osób (wliczane są do podstawy opodatkowania i do składek ZUS) stanowią koszt uzyskania przychodu dla firmy?
Fragment:
(...) od osób prawnych i mogą zostać zakwalifikowane do kosztów podatkowych. Jeśli jednak spotkanie nie służy takiemu celowi, a przebywanie pracowników ze sobą jest celem samym w sobie, to w takim przypadku nie można uznać, iż wydatki takie mają związek z przychodem, wobec czego nie stanowią one kosztu uzyskania przychodów. Jak wynika z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ze środków obrotowych finansuje wydatki na rzecz pracowników w postaci imiennych kart umożli¬wiających korzystanie z obiektów sportowych i rekreacyjnych. Zdaniem Wnioskodawcy, udział pracowników w zajęciach sportowych służy integracji i poprawia nastrój, sprzyja zwiększeniu wydajności i efektywności pracy, zintegrowania pracowników z firmą, co w konsekwencji przekłada się na wysokość osiąganych przez Spółkę przychodów. Świadczenia te doliczane są do wynagrodzeń za pracę, wchodzą do podstawy opodatkowania (...)
2011
1
wrz

Istota:
Czy wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych, tj. wody mineralnej, kawy, herbaty przeznaczonych dla pracowników w czasie wykonywania pracy, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.
Fragment:
(...) Ponadto Bank podkreśla, że w świetle § 112 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r., nr 169, poz. 1650), pracodawca jest obowiązany zapewnić wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia lub inne napoje, a pracownikom zatrudnionym stale lub okresowo w warunkach szczególnie uciążliwych zapewnić oprócz wody, inne napoje. W ocenie Strony, w świetle powyższej regulacji wydatki na rzecz pracowników, które są ponoszone w związku z realizacją obowiązków nałożonych przez przepisy prawa na Bank, będą kosztami uzyskania przychodów. Ponadto Bank zwraca uwagę, iż na mocy ustawy z dnia 2 grudnia 1994r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 1995r. Nr 5, poz. 25) został skreślony art. 16 ust. 1 pkt 35 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który stanowił, że nie uważa się za (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy można uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów wydatki dotyczące zakupu ubrań dla pracowników, reprezentujących stoisko firmy?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 216 § 1, art. 14a § 1, §4 ustawy z dnia 29.08.1997r.- Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu stanowisko Pani zawarte we wniosku z dnia 28.06.2007r uzupełnionepismem z dnia 20 sierpnia 2007r dotyczące zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów ponoszonych wydatków na zakup ubrań reprezentacyjnych dla pracowników - uznaje za prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W myśl art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r Nr 8 poz. 60 ze zm.) , stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem (...)
2011
1
maj

Istota:
Podatniczka pyta, czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na zakup kawy, herbaty, dodatków do nich (cukru, śmietanki) oraz soków owocowych, przeznaczonych dla pracowników firmy, w ramach zapewnienia im odpowiednich warunków pracy.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa(jedn. tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław – Fabryczna stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 22.12.2005 r., który wpłynął w dniu 05.01.2006 r., o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej możliwości zaliczenia w ciężar kosztów, wydatków poniesionych na zakup kawy, herbaty, cukru, śmietanki oraz soków owocowych, przeznaczonych dla pracowników firmy, jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 05.01.2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław – Fabryczna wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14a § 1, ustawy Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy wydatki poniesione w związku z przyjazdem amerykańskich pracowników mogą być przez Spółkę zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
Fragment:
(...) źródła przychodów. Ponadto wydatki te nie mogą znajdować się w określonym w art. 16 ust. 1 katalogu kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodu, oraz muszą być prawidłowo udokumentowane. W zaprezentowanym stanie faktycznym Spółka poniosła wydatki na rzecz pracowników Spółki z USA z tytułu zakwaterowania oraz przelotu. Efektem ich pobytu w Polsce jest raport w formie pisemnej z proponowanymi zmianami dotyczący wdrożenia nowego systemu ERP. Wyżej wymienione wydatki na rzecz pracowników Spółki z USA świadczących pracę na rzecz Wnioskodawcy, mogą odpowiadać kryteriom wynikającym z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pod warunkiem, że Podatnik wykaże, iż był zobowiązany do poniesienia wydatku a wykonane prace udokumentowane raportem porównującym rozwiązania biznesowe w celu wdrożenia systemu informatycznego ERP są związane z prowadzoną przez niego działalnością, mogą przyczynić się do zwiększenia (...)
2011
1
kwi

Istota:
Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników.
Fragment:
(...) wniosek podatnika ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania prawa podatkowego w jego indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa. W myśl art. 14 a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o którym mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że spółka ponosi wydatki na rzecz pracowników z tytułu: profilaktycznej opieki zdrowotnej, posiłków profilaktycznych, zakupu odzieży i ubrań roboczych, przewozów pracowniczych, szkoleń, kursów, opłat za naukę w szkołach wyższych oraz korzystania z ulgowej odpłatności za energię elektryczną. Powyższe świadczenia wykonują obce podmioty, które po wykonaniu świadczenia wystawiają faktury na spółkę. Jednostka kwalifikuje te świadczenia jako nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników. (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy Spółka z o.o., nie tworząca Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, może zaliczyć wydatki na rzecz pracowników do kosztów uzyskania przychodów?
Fragment:
(...) wydatków na rzecz pracowników do kosztów uzyskania przychodów. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka, zgodnie z przepisem art. 3 ust. 3b ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych /Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm./, posiada w regulaminie wynagradzania postanowienie o nie tworzeniu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Niemniej w trosce o podtrzymanie i umacnianie więzi pracowników z firmą, Spółka ponosi pewne wydatki na rzecz pracowników, w tym m. in. na zakup stołu tenisowego, wynajem hali sportowej, czy też zorganizowanie spotkania wigilijnego. Zdaniem Podatnika wydatki te przyczyniają się do poprawy stosunków międzyludzkich w zakładzie pracy, wpływają na jakość i efekty pracy - w związku z czym winny stanowić koszt uzyskania przychodu. Uwzględniając powyższe, tutejszy organ podatkowy zauważa co następuje: Zgodnie z ogólnie przyjętą zasadą wynikającą z przepisu art. 15 ust. 1 ustawy (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy koszty związane z uczestnictwem w kursie (opłata za kurs, zwrot kosztów podróży i kosztów zakwaterowania w ośrodku w czasie uczestniczenia w kursie) oraz opłaty za egzamin mogą być kosztem uzyskania przychodów w Spółce.
Fragment:
(...) Spółka kapitałowa przedstawiła stan faktyczny, z którego wynika, że poniosła wydatek na kurs, w którym uczestniczył Prezes Spółki. Celem kursu było przygotowanie uczestników kursu do zdania egzaminu i uzyskania tytułu licencjonowanego zarządcy nieruchomości. Przedmiotem działalności Spółki jest wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja ciepła. W przedmiotach działalności spółki wpisanych do KRS widnieje również wpis: „zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi, zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi”. Jednak Spółka nie prowadzi działalności polegającej na zarządzaniu nieruchomościami i nie uzyskuje z tego tytułu żadnych przychodów. Udziały w Spółce posiada wyłącznie Gmina Y. Prezes Spółki będący równocześnie członkiem zarządu ma zawartą umowę o pracę z Zarządem Miejskim (udziałowcem), reprezentowanym jednoosobowo przez Burmistrza Miasta. Podatnik przedstawia w tej sprawie następujące stanowisko: Zgodnie z art. 15 (...)
2011
1
lut

Istota:
Jestem właścicielem firmy, która zatrudnia 8 pracowników. Wg. ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych nie mam obowiązku tworzenia takiego funduszu, ze względu na ilość zatrudnionych osób, ale uzyskałem informację w "X", że mam prawo do poniesienia kosztów na rzecz moich pracowników np. wynajem sali gimnastycznej dla pracowników, wykupienie karnetów na basen itp.
Moje pytanie brzmi: rozliczając się poprzez księgę przychodów i rozchodów, w którym miejscu mam zaksięgować poniesione koszty i jaki jest limit finansowy na jednego pracownika w skali roku.
W uzupełnieniu ponoszenia kosztów na rzecz pracowników. W myśl art. 21 ust. 1 pkt 67 i 78b pracodawca może ponieść wydatki na rzecz pracowników na:
- nagrody rzeczowe w imprezach kulturalnych i sportowych,
- paczki świąteczne,
- bilety na imprezy kulturalne i sportowe (wykupienie biletów na basen lub do hali sportowej).
Limit wydatku nieopodatkowanego na jednego pracownika w skali roku wynosi 380 zł. Koszty poniesione będą księgowane w książce przychodów i rozchodów w 14 rubryce „Pozostałe koszty”.
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytanie Pana (wspólnika spółki cywilnej) z dnia 15.04.2004 r. o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych informuję: Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) wolne od podatku dochodowego są wartość rzeczowych świadczeń otrzymanych przez pracownika, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych – do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. Wolna od podatku dochodowego jest zatem tylko wartość rzeczowych świadczeń otrzymywanych przez pracowników, (...)
2011
1
sty

Istota:
Fragment:
(...) Zgodnie z przepisem art. 22 ust 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodu z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Zwrot w „celu” użyty w tym przepisie oznacza, że nie wszystkie wydatki ponoszone przez podatnika w związku z prowadzonym przedsiębiorstwem podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania. Aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu, między tym wydatkiem a osiągniętym przychodem musi zachodzić związek przyczynowy tego typu, że poniesienie wydatku ma wpływ na powstanie lub zwiększenie tego przychodu. Ponadto wydatki ponoszone na rzecz pracownika z tytułu świadczeń na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nie zostały wymienione w art. 23 wyżej cytowanej ustawy o podatku dochodowym jako wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.