Wydatki na rzecz pracowników | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wydatki na rzecz pracowników. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
wrz

Istota:

Czy koszty ponoszone przez pracodawcę na rzecz pracowników w postaci dofinansowania uczestnictwa w zajęciach sportowych, rekreacyjnych poza godzinami pracy, przy zaliczaniu wartości takich świadczeń do wynagrodzenia tych osób (wliczane są do podstawy opodatkowania i do składek ZUS) stanowią koszt uzyskania przychodu dla firmy?

Fragment:

(...) od osób prawnych i mogą zostać zakwalifikowane do kosztów podatkowych. Jeśli jednak spotkanie nie służy takiemu celowi, a przebywanie pracowników ze sobą jest celem samym w sobie, to w takim przypadku nie można uznać, iż wydatki takie mają związek z przychodem, wobec czego nie stanowią one kosztu uzyskania przychodów. Jak wynika z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ze środków obrotowych finansuje wydatki na rzecz pracowników w postaci imiennych kart umożli¬wiających korzystanie z obiektów sportowych i rekreacyjnych. Zdaniem Wnioskodawcy, udział pracowników w zajęciach sportowych służy integracji i poprawia nastrój, sprzyja zwiększeniu wydajności i efektywności pracy, zintegrowania pracowników z firmą, co w konsekwencji przekłada się na wysokość osiąganych przez Spółkę przychodów. Świadczenia te doliczane są do wynagrodzeń za pracę, wchodzą do podstawy opodatkowania (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych, tj. wody mineralnej, kawy, herbaty przeznaczonych dla pracowników w czasie wykonywania pracy, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Fragment:

(...) Ponadto Bank podkreśla, że w świetle § 112 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r., nr 169, poz. 1650), pracodawca jest obowiązany zapewnić wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia lub inne napoje, a pracownikom zatrudnionym stale lub okresowo w warunkach szczególnie uciążliwych zapewnić oprócz wody, inne napoje. W ocenie Strony, w świetle powyższej regulacji wydatki na rzecz pracowników, które są ponoszone w związku z realizacją obowiązków nałożonych przez przepisy prawa na Bank, będą kosztami uzyskania przychodów. Ponadto Bank zwraca uwagę, iż na mocy ustawy z dnia 2 grudnia 1994r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 1995r. Nr 5, poz. 25) został skreślony art. 16 ust. 1 pkt 35 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który stanowił, że nie uważa się za (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy można uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów wydatki dotyczące zakupu ubrań dla pracowników, reprezentujących stoisko firmy?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 216 § 1, art. 14a § 1, §4 ustawy z dnia 29.08.1997r.- Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu stanowisko Pani zawarte we wniosku z dnia 28.06.2007r uzupełnionepismem z dnia 20 sierpnia 2007r dotyczące zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów ponoszonych wydatków na zakup ubrań reprezentacyjnych dla pracowników - uznaje za prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W myśl art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r Nr 8 poz. 60 ze zm.) , stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem (...)

2011
1
maj

Istota:

Podatniczka pyta, czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na zakup kawy, herbaty, dodatków do nich (cukru, śmietanki) oraz soków owocowych, przeznaczonych dla pracowników firmy, w ramach zapewnienia im odpowiednich warunków pracy.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa(jedn. tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław – Fabryczna stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 22.12.2005 r., który wpłynął w dniu 05.01.2006 r., o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej możliwości zaliczenia w ciężar kosztów, wydatków poniesionych na zakup kawy, herbaty, cukru, śmietanki oraz soków owocowych, przeznaczonych dla pracowników firmy, jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 05.01.2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław – Fabryczna wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14a § 1, ustawy Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy wydatki poniesione w związku z przyjazdem amerykańskich pracowników mogą być przez Spółkę zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

Fragment:

(...) źródła przychodów. Ponadto wydatki te nie mogą znajdować się w określonym w art. 16 ust. 1 katalogu kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodu, oraz muszą być prawidłowo udokumentowane. W zaprezentowanym stanie faktycznym Spółka poniosła wydatki na rzecz pracowników Spółki z USA z tytułu zakwaterowania oraz przelotu. Efektem ich pobytu w Polsce jest raport w formie pisemnej z proponowanymi zmianami dotyczący wdrożenia nowego systemu ERP. Wyżej wymienione wydatki na rzecz pracowników Spółki z USA świadczących pracę na rzecz Wnioskodawcy, mogą odpowiadać kryteriom wynikającym z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pod warunkiem, że Podatnik wykaże, iż był zobowiązany do poniesienia wydatku a wykonane prace udokumentowane raportem porównującym rozwiązania biznesowe w celu wdrożenia systemu informatycznego ERP są związane z prowadzoną przez niego działalnością, mogą przyczynić się do zwiększenia (...)

2011
1
kwi

Istota:

Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników.

Fragment:

(...) wniosek podatnika ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania prawa podatkowego w jego indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa. W myśl art. 14 a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o którym mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że spółka ponosi wydatki na rzecz pracowników z tytułu: profilaktycznej opieki zdrowotnej, posiłków profilaktycznych, zakupu odzieży i ubrań roboczych, przewozów pracowniczych, szkoleń, kursów, opłat za naukę w szkołach wyższych oraz korzystania z ulgowej odpłatności za energię elektryczną. Powyższe świadczenia wykonują obce podmioty, które po wykonaniu świadczenia wystawiają faktury na spółkę. Jednostka kwalifikuje te świadczenia jako nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników. (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy Spółka z o.o., nie tworząca Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, może zaliczyć wydatki na rzecz pracowników do kosztów uzyskania przychodów?

Fragment:

(...) wydatków na rzecz pracowników do kosztów uzyskania przychodów. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka, zgodnie z przepisem art. 3 ust. 3b ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych /Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm./, posiada w regulaminie wynagradzania postanowienie o nie tworzeniu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Niemniej w trosce o podtrzymanie i umacnianie więzi pracowników z firmą, Spółka ponosi pewne wydatki na rzecz pracowników, w tym m. in. na zakup stołu tenisowego, wynajem hali sportowej, czy też zorganizowanie spotkania wigilijnego. Zdaniem Podatnika wydatki te przyczyniają się do poprawy stosunków międzyludzkich w zakładzie pracy, wpływają na jakość i efekty pracy - w związku z czym winny stanowić koszt uzyskania przychodu. Uwzględniając powyższe, tutejszy organ podatkowy zauważa co następuje: Zgodnie z ogólnie przyjętą zasadą wynikającą z przepisu art. 15 ust. 1 ustawy (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy koszty związane z uczestnictwem w kursie (opłata za kurs, zwrot kosztów podróży i kosztów zakwaterowania w ośrodku w czasie uczestniczenia w kursie) oraz opłaty za egzamin mogą być kosztem uzyskania przychodów w Spółce.

Fragment:

(...) Spółka kapitałowa przedstawiła stan faktyczny, z którego wynika, że poniosła wydatek na kurs, w którym uczestniczył Prezes Spółki. Celem kursu było przygotowanie uczestników kursu do zdania egzaminu i uzyskania tytułu licencjonowanego zarządcy nieruchomości. Przedmiotem działalności Spółki jest wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja ciepła. W przedmiotach działalności spółki wpisanych do KRS widnieje również wpis: „zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi, zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi”. Jednak Spółka nie prowadzi działalności polegającej na zarządzaniu nieruchomościami i nie uzyskuje z tego tytułu żadnych przychodów. Udziały w Spółce posiada wyłącznie Gmina Y. Prezes Spółki będący równocześnie członkiem zarządu ma zawartą umowę o pracę z Zarządem Miejskim (udziałowcem), reprezentowanym jednoosobowo przez Burmistrza Miasta. Podatnik przedstawia w tej sprawie następujące stanowisko: Zgodnie z art. 15 (...)

2011
1
sty

Istota:

Jestem właścicielem firmy, która zatrudnia 8 pracowników. Wg. ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych nie mam obowiązku tworzenia takiego funduszu, ze względu na ilość zatrudnionych osób, ale uzyskałem informację w "X", że mam prawo do poniesienia kosztów na rzecz moich pracowników np. wynajem sali gimnastycznej dla pracowników, wykupienie karnetów na basen itp.
Moje pytanie brzmi: rozliczając się poprzez księgę przychodów i rozchodów, w którym miejscu mam zaksięgować poniesione koszty i jaki jest limit finansowy na jednego pracownika w skali roku.
W uzupełnieniu ponoszenia kosztów na rzecz pracowników. W myśl art. 21 ust. 1 pkt 67 i 78b pracodawca może ponieść wydatki na rzecz pracowników na:
- nagrody rzeczowe w imprezach kulturalnych i sportowych,
- paczki świąteczne,
- bilety na imprezy kulturalne i sportowe (wykupienie biletów na basen lub do hali sportowej).
Limit wydatku nieopodatkowanego na jednego pracownika w skali roku wynosi 380 zł. Koszty poniesione będą księgowane w książce przychodów i rozchodów w 14 rubryce „Pozostałe koszty”.

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytanie Pana (wspólnika spółki cywilnej) z dnia 15.04.2004 r. o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych informuję: Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) wolne od podatku dochodowego są wartość rzeczowych świadczeń otrzymanych przez pracownika, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych – do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. Wolna od podatku dochodowego jest zatem tylko wartość rzeczowych świadczeń otrzymywanych przez pracowników, (...)

2011
1
sty

Istota:

Fragment:

(...) Zgodnie z przepisem art. 22 ust 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodu z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Zwrot w „celu” użyty w tym przepisie oznacza, że nie wszystkie wydatki ponoszone przez podatnika w związku z prowadzonym przedsiębiorstwem podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania. Aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu, między tym wydatkiem a osiągniętym przychodem musi zachodzić związek przyczynowy tego typu, że poniesienie wydatku ma wpływ na powstanie lub zwiększenie tego przychodu. Ponadto wydatki ponoszone na rzecz pracownika z tytułu świadczeń na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nie zostały wymienione w art. 23 wyżej cytowanej ustawy o podatku dochodowym jako wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania (...)