IPTPP3/4512-514/15-4/BM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Prawo do odliczenia podatku naliczonego dotyczącego wydatków inwestycyjnych i bieżących.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643), art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U., poz. 1649 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 26 listopada 2015 r. (data wpływu 30 listopada 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 21 stycznia 2016 r. (data wpływu 25 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu wydatków inwestycyjnych oraz pozostałych wydatków inwestycyjnych związanych z polem namiotowym i polem caravaningowym – jest prawidłowe,
 • prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu wydatków bieżących związanych z polem namiotowym i polem caravaningowym -jest prawidłowe,
 • sposobu odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z polem namiotowym i polem caravaningowym, z faktur otrzymanych do 31 grudnia 2013 r. oraz od 1 stycznia 2015 r. - jest prawidłowe,
 • sposobu odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z polem namiotowym i polem caravaningowym, z faktur otrzymanych od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania czynności odpłatnego udostępnienia pola namiotowego oraz pola caravaningowego za czynności podlegające opodatkowaniu VAT, niekorzystające ze zwolnienia z VAT, prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu wydatków inwestycyjnych oraz pozostałych wydatków inwestycyjnych związanych z polem namiotowym i polem caravaningowym, prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu wydatków bieżących związanych z polem namiotowym i polem caravaningowym i sposobu odliczenia podatku naliczonego.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 21 stycznia 2016 r. (data wpływu 25 stycznia 2016 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Gmina i Miasto .... (dalej: Gmina) jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.

Gmina, jako jednostka samorządu terytorialnego jest odpowiedzialna za realizację projektów inwestycyjnych, których przedmiotem jest budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na obszarach położonych na terenie Gminy. W ramach realizacji przedmiotowych inwestycji Gmina występowała w charakterze inwestora. Podstawę prawną powyższego działania Gminy, stanowią art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), zgodnie z którymi: „Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych”.

W latach 2012 - 2013 Gmina przeprowadziła inwestycję (dalej: „Inwestycja”) w celu zagospodarowania przestrzeni turystycznej przy Zbiorniku .... w miejscowości ..... polegającej m.in. na budowie infrastruktury - obiektów rekreacyjnych (dalej: „Infrastruktura”).

Do przedmiotowej Infrastruktury rekreacyjnej zalicza się m.in.: pole namiotowe i pole caravaningowe, (dalej: „Obiekty”). Gmina zaznaczyła, iż jedynie wskazane wyżej Obiekty są przedmiotem składanego wniosku o interpretację.

Gmina jest właścicielem powstałej Infrastruktury, której całokształtem działalności (m.in. obsługą administracyjną, pobieraniem opłat itp.) zajmuje się nowopowstały wydział działający w Urzędzie Gminy i Miasta ..... - Wydział Infrastruktury Turystyczno-Sportowej, Zamówień Publicznych, Funduszy Unijnych i Promocji Urzędu Gminy i Miasta ......

Powyższą Inwestycję Gmina w całości sfinansowała środkami własnymi.

Opisywana Infrastruktura pełni m.in. funkcję integracyjną społeczności lokalnej, jak i regionalnej. Wszystkie działania podjęte w ramach zrealizowanego projektu tj. nowo powstałego pola namiotowego i pola caravaningowego miały na celu zagospodarowanie nieatrakcyjnych terenów leżących nad Zbiornikiem Wodnym ..... oraz stworzenie dogodnych warunków dla kontrolowanego rozwoju turystyki i rekreacji.

Z tytułu realizacji Obiektów, Gmina poniosła w przeszłości określone wydatki inwestycyjne, m.in. na roboty budowlane, zakup materiałów oraz usług obcych, itp. (dalej: „Wydatki Inwestycyjne”). Wśród Wydatków Inwestycyjnych będących przedmiotem niniejszego wniosku znajdują się m.in. roboty budowlane, instalacje elektryczne, projekty techniczne, projekty inwestorskie, itp.

Wartość Inwestycji przekroczyła kwotę 15 tysięcy złotych netto.

Niewykluczone, iż w przyszłości Gmina poniesie dodatkowe wydatki inwestycyjne związane z Obiektami, które zwiększą wartość opisywanej Infrastruktury. Mogą to być przykładowo wydatki na dodatkową rozbudowę, przebudowę wybudowanych Obiektów itp. (dalej: „Pozostałe Wydatki Inwestycyjne”).

Ponadto, Gmina ponosiła/ ponosi/ będzie ponosić bieżące wydatki związane z utrzymaniem Obiektów, obejmujące zarówno nabycie towarów m.in. środki czystości, artykuły przemysłowe niezbędne do utrzymania Obiektów, drobne materiały itp., jak i usług m.in. drobne prace remontowe/konserwacyjne, itp. (dalej: „Wydatki Bieżące”).

Zrealizowana Inwestycja została zaklasyfikowana jako środek trwały podlegający amortyzacji dla potrzeb rachunkowości prowadzonej przez Gminę zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. 2009 r., nr 152, poz. 1223 ze zm.).

Dokument księgowy OT związany z Inwestycją został wydany w dniu 31 grudnia 2013 r.

Gmina pobiera opłaty od osób i podmiotów pragnących skorzystać z pola namiotowego czy pola caravaningowego zgodnie z ustalonym cennikiem. Powyższe opłaty są nierozerwalnie związane z możliwością korzystania z terenu Inwestycji.

Z uwagi na charakter Inwestycji, tj. budowa środka trwałego przeznaczonego do wykorzystania, co do zasady w sezonie letnim, pierwsza faktyczna sprzedaż w odniesieniu do Obiektów nastąpiła w maju 2015 r., niemniej już od momentu oddania Inwestycji do użytkowania Obiekty zostały przeznaczone w całości zgodnie z zamiarem, tj. do czynności odpłatnego udostępniania na rzecz zainteresowanych.

Pobierane opłaty za odpłatne udostępnianie Obiektów stanowiły/ stanowią/będą stanowić bezpośrednio dochód (obrót) Gminy. Gmina dokumentowała/dokumentuje/ będzie dokumentować czynności odpłatnego udostępniania Obiektów za pomocą faktur VAT (względnie paragonów) oraz rozliczać z tego tytułu podatek należny według stawki podstawowej, wykazując go w swoich rejestrach sprzedaży VAT oraz w deklaracjach VAT-7.

Obiekty nie były/ nie są / nie będą wykorzystywane do wykonywania działalności zwolnionej z VAT.

Usługi odpłatnego udostępniania Obiektów, czyli pola namiotowego i pola caravaningowego. Gmina klasyfikowała/ klasyfikuje/ będzie klasyfikować pod numerem PKWiU 55 (Usługi związane z zakwaterowaniem) zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Opisane we wniosku wykorzystanie terenu pod pole namiotowe i caravaningowe to szereg cyklicznych, powtarzalnych okresowo, w sposób zorganizowany czynności, podejmowanych przez Gminę w celach zarobkowych.

Gmina już od momentu planowania Inwestycji (czyli także jeszcze przed wystawieniem faktur przez (pod)wykonawców Inwestycji) posiadała (i nadal posiada) zamiar odpłatnego wykorzystywania powstałych Obiektów do czynności opodatkowanych VAT - tj. do usług polegających na odpłatnym udostępnianiu Inwestycji.

Z tytułu poniesionych/ ponoszonych Wydatków Inwestycyjnych, Przyszłych Wydatków Inwestycyjnych, Wydatków Bieżących, Gmina otrzymywała/ otrzymuje/ będzie otrzymywała faktury zakupowe z wykazanym na nich VAT naliczonym.

Gmina nie dokonywała odliczenia podatku naliczonego zarówno od Wydatków Bieżących, jak i Wydatków Inwestycyjnych związanych z Obiektami, gdyż w pierwszej kolejności Gmina chce potwierdzić prawidłowość dokonania takiego odliczenia w drodze interpretacji indywidualnej Ministra Finansów.

Gmina ponosiła wydatki inwestycyjne związane z polem namiotowym oraz polem caravaningowym w roku 2012.

Gmina otrzymywała faktury dokumentujące wydatki inwestycyjne związane z polem namiotowym i polem caravaningowym w 2012 r. oraz w 2013 r, otrzymała jedną fakturę korygującą „in minus”.

Faktury dokumentujące wydatki inwestycyjne oraz wydatki bieżące związane z polem namiotowym oraz polem caravaningowym są wystawione na Gminę.

Gmina od początku planowania Inwestycji, miała zamiar wykorzystywania jej do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, jednakże nie podsiada dokumentów w powyższym zakresie wprost mówiących o takim zamiarze czy planach.

Gmina podkreśliła, iż brak takich dokumentów nie może świadczyć o braku planów/zamiarów Gminy do wykorzystywania przedmiotowych Inwestycji o czynności opodatkowanych.

Pola namiotowe oraz pole caravaningowe, o których mowa w pytaniu, zostały objęte protokołem odbioru z dnia 14 grudnia 2012 r. Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie została wydana w dniu 2 sierpnia 2013 r. - natomiast data uprawomocnienia się powyższej decyzji to 17 sierpnia 2013 r. Natomiast protokół przyjęcia (OT) został wystawiony w dniu 31 grudnia 2013 r.

Pole namiotowe oraz pole caravaningowe między dniem oddania do użytkowania, a majem 2015 r. nie były wykorzystywane do żadnych czynności wymienionych w wezwaniu, tj. czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, zwolnionych od tego podatku czy niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Pole namiotowe i pole caravaningowe nie było/ nie jest oraz według najlepszej wiedzy Gminy na chwile obecną, nie będzie wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (oznaczone we wniosku jako nr 2, 3 i 4).
 1. Czy Gminie przysługiwało/ przysługuje/ będzie przysługiwać pełne prawo do odliczenia VAT naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących Wydatki Inwestycyjne związane z Obiektami oraz Pozostałe Wydatki Inwestycyjne związane z Obiektami...
 2. Czy Gminie przysługiwało/ przysługuje/ będzie przysługiwać pełne prawo do odliczenia VAT naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących Wydatki Bieżące związane z Obiektami...
 3. W jaki sposób Gmina miała/ ma/ będzie miała prawo dokonać odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych z budową Obiektów...

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Gminie przysługiwało/ przysługuje/ będzie przysługiwać pełne prawo do odliczenia VAT naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących Wydatki Inwestycyjne związane z Inwestycją oraz Pozostałe Wydatki Inwestycyjne związane z Obiektami.
 2. Gminie przysługiwało/ przysługuje/ będzie przysługiwać pełne prawo do odliczenia VAT naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących Wydatki Bieżące związane z Obiektami...
 3. W odniesieniu do wydatków związanych z opisywanymi Obiektami, poniesionych do dnia 31 grudnia 2014 r. Gmina ma prawo dokonać odliczenia podatku naliczonego w deklaracjach za okresy rozliczeniowe, w których otrzymała faktury (poprzez korekty tych deklaracji), nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia podatku należnego.

Natomiast, w przypadku wydatków związanych z Obiektami ponoszonych od dnia 1 stycznia 2015 r. Gmina może/ będzie mogła zrealizować prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w bieżącej oraz następnych deklaracjach VAT, o ile nie upłynęły dwa kolejne okresy rozliczeniowe licząc od końca okresu, w którym otrzymała fakturę i powstał obowiązek podatkowy u sprzedawcy. Natomiast po upływie powyższych okresów. Gmina może/będzie mogła dokonać korekty stosownych deklaracji VAT za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

UZASADNIENIE

Ad. 1 i 2. (we wniosku oznaczone jako Ad. 2 i 3)

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT „w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124”. Natomiast w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT „kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług”.

Z treści wskazanej powyżej regulacji wynika zatem, iż prawo do odliczenia VAT naliczonego przysługuje przy łącznym spełnieniu dwóch przesłanek, tj.:

 • nabywcą towarów / usług jest podatnik VAT oraz
 • nabywane towary / usługi są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Zdaniem Gminy, Gmina w analizowanym przypadku działała/ działa/ będzie działać, jako podatnik VAT i tym samym, stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, Gminie powinno przysługiwać prawo do odliczenia pełnej kwoty VAT naliczonego od Wydatków Inwestycyjnych, Wydatków Bieżących, poniesionych/ ponoszonych na budowę/ utrzymanie Obiektów.

W zakresie spełnienia drugiej z przesłanek, Gmina pragnie zauważyć, że poniesione/ ponoszone wydatki związane z budową/ utrzymaniem Obiektów były/ są/ będą bezpośrednio związane wyłącznie z wykonywaniem czynności opodatkowanych VAT tj. z odpłatnym udostępnianiem opisywanych Obiektów przez Gminę. Poniesione/ ponoszone przez Gminę Wydatki Bieżące, Wydatki Inwestycyjne, umożliwiały/ umożliwiają/ będą umożliwiały wykonywanie czynności opodatkowanych VAT.

W świetle argumentów przedstawionych w uzasadnieniu do pytania 1 nie ulega wątpliwości, że towary i usługi nabywane i wykorzystywane w trakcie budowy/ utrzymania Obiektów były/ są/ będą bezpośrednio związane wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi VAT. Jednocześnie, należy wskazać, że towary oraz usługi nabywane dla potrzeb przedmiotowej Inwestycji nie służą i nie będą służyć do wykonywaniu czynności, które nie są opodatkowane VAT lub które byłyby z VAT zwolnione.

Mając powyższe na uwadze, Gminie powinno przysługiwać pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego w zakresie powyższych Wydatków Inwestycyjnych i Wydatków Bieżących oraz pozostałych Wydatków Inwestycyjnych.

Gmina pragnie podkreślić, że stanowisko odmienne od przedstawionego powyżej pozostawałoby w sprzeczności z fundamentalną zasadą opodatkowania VAT, jaką jest zasada neutralności tego podatku, podkreślana wielokrotnie w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz polskich sądów administracyjnych. Przykładowo, Gmina pragnie przytoczyć orzeczenie TSUE w sprawie C-37/95 Ghent Coal, w którym Trybunał stwierdził, iż „prawo do odliczenia zostało wprowadzone, aby całkowicie uwolnić przedsiębiorcę od kosztów VAT zapłaconego lub podlegającego zapłacie w toku jego działalności gospodarczej. Wspólny system podatku od wartości dodanej konsekwentnie zapewnia, że każda działalność gospodarcza, niezależnie od jej celu i efektu, pod warunkiem, że sama podlega VAT, jest opodatkowana w sposób całkowicie neutralny”.

Tym samym, zdaniem Gminy, nie powinna być ona traktowana mniej korzystniej niż inne podmioty gospodarcze, świadczące odpłatne usługi udostępniania mienia znajdującego się w ich władaniu i korzystające w związku z tym z prawa do odliczenia podatku naliczonego przy poniesionych wydatkach, zarówno w odniesieniu do Wydatków Inwestycyjnych, jak i Wydatków Bieżących niezbędnych do wykonywania czynności opodatkowanych.

Skoro, bowiem Gmina, jako czynny podatnik VAT, zobowiązana będzie uiszczać VAT należny z tytułu usług udostępnienia Obiektów na rzecz osób i podmiotów z niej korzystających, to tym samym, powinna ona mieć jednocześnie prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków warunkujących możliwość ich świadczenia.

W konsekwencji, w opinii Gminy spełnione są obie przesłanki unormowane w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT dla skorzystania z prawa do dokonania odliczenia VAT naliczonego, tj. zarówno występowanie przez Gminę w charakterze podatnika VAT, jak i wykorzystywanie nabytych towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. Tym samym należy uznać, że Gmina ma prawo do dokonania odliczenia VAT naliczonego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług związanych z budową i utrzymaniem Obiektów.

Reasumując należy uznać, że świadczenie przez Gminę odpłatnej usługi udostępniania Obiektów na rzecz osób i podmiotów z niej korzystających, będzie stanowić dla Gminy usługę podlegającą opodatkowaniu VAT. Jednocześnie, ponieważ poniesione wydatki na budowę/utrzymanie Obiektów były/ są/ będą bezpośrednio związane z czynnościami opodatkowanymi VAT, Gminie przysługiwało/ przysługuje/ będzie przysługiwać pełne prawo do odliczenia VAT naliczonego od Wydatków Bieżących, Wydatków Inwestycyjnych oraz Pozostałych Wydatków Inwestycyjnych związanych z Obiektami.

Ad. 3 (we wniosku oznaczone jako Ad. 4)

Dla rozliczeń VAT dotyczących okresów upływających z dniem 31 grudnia 2013, zgodnie z art. 86 ust. 10 ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r.) prawo do obniżenia kwoty podatku naliczonego powstaje, co do zasady, w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-5 oraz ust. 11, 12, 16 i 18.

Natomiast zgodnie z art. 86 ust 11 ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r.), jeśli podatnik nie zrealizuje tego uprawnienia w rozliczeniu za ww. okres, wówczas może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Ponadto, w myśl art. 86 ust. 13 ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r.), jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa powyżej, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.

Natomiast dla rozliczeń VAT dotyczących okresów po 1 stycznia 2014 r. zgodnie z treścią art. 86 ust. 10 i 11 ustawy o VAT w obecnie obowiązującym brzmieniu, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy, a jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, l0d i l0e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

W myśl art. 86 ust. 13 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, l0d, l0e i 11, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem niemającym zastosowania w niniejszym przypadku.

Mając powyższe na uwadze, Gmina stoi na stanowisku, iż w odniesieniu do wydatków związanych z opisywanymi Obiektami, poniesionych do dnia 31 grudnia 2014 r., Gmina ma prawo dokonać odliczenia podatku naliczonego w deklaracjach za okresy rozliczeniowe, w których otrzymała faktury (poprzez korekty tych deklaracji), nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia podatku należnego.

Natomiast w przypadku wydatków związanych z Obiektami ponoszonych od dnia 1 stycznia 2015 r. Gmina może/ będzie mogła zrealizować prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w bieżącej oraz następnych deklaracjach VAT, o ile nie upłynęły dwa kolejne okresy rozliczeniowe licząc od końca okresu, w którym otrzymała fakturę i powstał obowiązek podatkowy u sprzedawcy. Natomiast po upływie powyższych okresów, Gmina może/będzie mogła dokonać korekty stosownych deklaracji VAT za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w zakresie :
 • prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu wydatków inwestycyjnych oraz pozostałych wydatków inwestycyjnych związanych z polem namiotowym i polem caravaningowym – jest prawidłowe,
 • prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu wydatków bieżących związanych z polem namiotowym i polem caravaningowym - jest prawidłowe,
 • sposobu odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z polem namiotowym i polem caravaningowym, z faktur otrzymanych do 31 grudnia 2013 r. oraz od 1 stycznia 2015 r. - jest prawidłowe,
 • sposobu odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z polem namiotowym i polem caravaningowym, z faktur otrzymanych od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. – jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ww. przepis z dniem 1 stycznia 2014 r. otrzymał następujące brzmienie: „Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Powołane przepisy stanowią implementację art. 167 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347, str. 1, z późn. zm.) zgodnie z którym prawo do odliczenia powstaje w momencie, gdy podatek, który podlega odliczeniu, staje się wymagalny. Jeżeli towary i usługi wykorzystywane są na potrzeby opodatkowanych transakcji podatnika, podatnik jest uprawniony, w państwie członkowskim, w którym dokonuje tych transakcji, do odliczenia od kwoty VAT, którą jest zobowiązany zapłacić - VAT należnego lub zapłaconego w tym państwie członkowskim od towarów i usług, które zostały mu dostarczone lub które mają być mu dostarczone przez innego podatnika (art. 168 lit. a Dyrektywy).

Na podstawie art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy – nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast, w myśl art. 88 ust. 4 ustawy (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r.), obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Od 1 stycznia 2014 r. ww. art. 88 ust. 4 ustawy obowiązuje w brzmieniu: obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni lub pośredni związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Jak wskazano powyżej, najistotniejszym warunkiem umożliwiającym podatnikowi realizację prawa do odliczenia jest związek dokonanych zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Jednocześnie oceny czy związek ten istnieje lub będzie istniał w przyszłości należy dokonać w momencie realizowania zakupów towarów i usług zgodnie z zasadą niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według ust. 2 powołanego artykułu, w brzmieniu obowiązującym do 31 marca 2013 r. – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Od dnia 1 kwietnia 2014 r. powyższy przepis art. 15 ust. 2 ustawy otrzymał następujące brzmienie: „działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych”.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Zapis ten jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE.L. Nr 347 s. 1, ze zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

W każdych okolicznościach podmioty prawa publicznego są uważane za podatników w związku z czynnościami określonymi w załączniku I, chyba że niewielka skala tych działań sprawia, że mogą być one pominięte.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np.: czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych) – tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Z opisu sprawy wynika, że Gmina będąca zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, w latach 2012 - 2013 przeprowadziła inwestycję w celu zagospodarowania przestrzeni turystycznej przy Zbiorniku ..... w miejscowości ..... polegającej na budowie infrastruktury - obiektów rekreacyjnych. Do przedmiotowej Infrastruktury rekreacyjnej zalicza się m.in.: pole namiotowe i pole caravaningowe. Z tytułu realizacji Obiektów, Gmina poniosła w przeszłości określone wydatki inwestycyjne, m.in. na roboty budowlane, zakup materiałów oraz usług obcych, (dalej: „Wydatki Inwestycyjne”). Wśród Wydatków Inwestycyjnych będących przedmiotem niniejszego wniosku znajdują się roboty budowlane, instalacje elektryczne, projekty techniczne, projekty inwestorskie. Wartość Inwestycji przekroczyła kwotę 15 tysięcy złotych netto.

Niewykluczone, iż w przyszłości Gmina poniesie dodatkowe wydatki inwestycyjne związane z Obiektami, które zwiększą wartość opisywanej Infrastruktury. Mogą to być przykładowo wydatki na dodatkową rozbudowę, przebudowę wybudowanych Obiektów (dalej: „Pozostałe Wydatki Inwestycyjne”).

Gmina ponosiła wydatki inwestycyjne związane z polem namiotowym oraz polem caravaningowym w roku 2012.

Gmina otrzymywała faktury dokumentujące wydatki inwestycyjne związane z polem namiotowym i polem caravaningowym w 2012 r. oraz w 2013 r, otrzymała jedną fakturę korygującą „in minus”.

Faktury dokumentujące wydatki inwestycyjne oraz wydatki bieżące związane z polem namiotowym oraz polem caravaningowym są wystawione na Gminę.

Ponadto, Gmina ponosiła/ ponosi/ będzie ponosić bieżące wydatki związane z utrzymaniem Obiektów, obejmujące zarówno nabycie towarów, takich jak: środki czystości, artykuły przemysłowe niezbędne do utrzymania Obiektów, drobne materiały, takich jak: usług jak drobne prace remontowe/konserwacyjne (dalej: „Wydatki Bieżące”).

Z tytułu poniesionych/ ponoszonych Wydatków Inwestycyjnych, Przyszłych Wydatków Inwestycyjnych, Wydatków Bieżących, Gmina otrzymywała/ otrzymuje/ będzie otrzymywała faktury zakupowe z wykazanym na nich VAT naliczonym.

Gmina pobiera opłaty od osób i podmiotów pragnących skorzystać z pola namiotowego czy pola caravaningowego zgodnie z ustalonym cennikiem.

Pobierane opłaty za odpłatne udostępnianie Obiektów stanowiły/ stanowią/będą stanowić bezpośrednio dochód (obrót) Gminy. Gmina dokumentowała/dokumentuje/ będzie dokumentować czynności odpłatnego udostępniania Obiektów za pomocą faktur VAT (względnie paragonów) oraz rozliczać z tego tytułu podatek należny według stawki podstawowej, wykazując go w swoich rejestrach sprzedaży VAT oraz w deklaracjach VAT-7.

Od momentu oddania Inwestycji do użytkowania Obiekty zostały przeznaczone w całości zgodnie z zamiarem, tj. do czynności odpłatnego udostępniania na rzecz zainteresowanych. Obiekty nie były/ nie są / nie będą wykorzystywane do wykonywania działalności zwolnionej z VAT. Pole namiotowe i pole caravaningowe nie było/ nie jest oraz według najlepszej wiedzy Gminy na chwile obecną, nie będzie wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu.

Wskazać w tym miejscu należy, że w interpretacji nr IPTPP3/4512-514/15-3/BM stwierdzono, że czynności odpłatnego udostępniania pola namiotowego oraz pola caravaningowego stanowiły/stanowią/będą stanowić po stronie Gminy czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy, niekorzystające ze zwolnienia od podatku VAT.

Podkreślić należy, że zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT do wykonywania czynności opodatkowanych.

W omawianej sprawie obydwa warunki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy są/będą spełnione, ponieważ Gmina jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny, a wydatki inwestycyjne i pozostałe wydatki inwestycyjne związane z Obiektami tj. polem namiotowym oraz polem caravaningowym oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem ww. obiektów były/są/będą przez Wnioskodawcę wykorzystywane wyłącznie do wykonywania przez Gminę czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zatem z uwagi na związek ww. wydatków wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca miał/ma/będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących ich poniesienie w całości.

Realizacja prawa do odliczenia podatku powinna nastąpić na zasadach zawartych w art. 86 ust. 10-13 ustawy.

Na podstawie art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r., prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-5 oraz ust. 11, 12, 16 i 18.

Zgodnie z art. 86 ust. 11 ustawy, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013r., jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Prawo do obniżenia podatku należnego może być realizowane także w trybie art. 86 ust. 13 ustawy. W myśl tego przepisu, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r., jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 11, 12, 16 i 18, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.

Natomiast od 1 stycznia 2014 r. – w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 35, z późn. zm.) – ww. przepisy art. 86 ust. 10, 11 i 13 ustawy otrzymały następujące brzmienie:

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy (art. 86 ust. 10 ustawy).

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a – powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny (art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy).

Przepis ust. 10 stosuje się odpowiednio do całości lub części zapłaty uiszczanej przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi (art. 86 ust. 10c ustawy).

Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d, 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (art. 86 ust. 11 ustawy).

Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 10d, 10e i 11, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 13a (art. 86 ust. 13 ustawy).

Przy czym, zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, do rozliczeń za okresy rozliczeniowe, które upływają w dniu 31 grudnia 2013 r., stosuje się przepisy art. 86 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2014 r.

W związku z powyższym w odniesieniu do faktur dokumentujących poniesione wydatki, otrzymanych do dnia 31 grudnia 2013 r. należy wskazać, że skoro Wnioskodawca nie skorzystał z prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z polem namiotowym oraz polem caravaningowym, będzie mógł to uczynić poprzez złożenie korekt deklaracji podatkowych na zasadach określonych w art. 86 ust. 13 ustawy za okresy, w których wystąpiło prawo do odliczenia podatku, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.

Natomiast w odniesieniu do faktur zakupowych dokumentujących poniesione wydatki, które Wnioskodawca otrzymał/otrzyma po 1 stycznia 2014 r., Gmina będzie mogła zrealizować prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony za okres rozliczeniowy, w którym spełni wszystkie warunki do dokonania odliczenia, tj. w odniesieniu do nabytych towarów lub usług powstanie u sprzedawcy obowiązek podatkowy i Wnioskodawca otrzyma fakturę, lub za dwa następne okresy rozliczeniowe. Natomiast, jeżeli Wnioskodawca nie dokona odliczenia podatku naliczonego w powyższych okresach, będzie mógł to prawo zrealizować poprzez złożenie korekt deklaracji podatkowych za okresy, w których wystąpiło prawo do odliczenia podatku, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.

Z uwagi na powyższe, stanowisko Wnioskodawcy w części wskazującej, że w odniesieniu do faktur otrzymanych od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., Gmina będzie miała prawo dokonać odliczenia podatku naliczonego poprzez korekty deklaracji za okresy rozliczeniowe, w których otrzymała faktury, należało uznać za nieprawidłowe. Bowiem w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., warunkiem realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego - oprócz otrzymania faktury - jest jeszcze powstanie obowiązku podatkowego w odniesieniu do nabytych towarów lub usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w zakresie stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego w części dotyczącej prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i pozostałych wydatków inwestycyjnych, prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków bieżących oraz sposobu odliczenia podatku naliczonego. Natomiast wniosek w zakresie stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego w części dotyczącej uznania czynności odpłatnego udostępnienia pola namiotowego oraz pola caravaningowego za czynności podlegające opodatkowaniu VAT, niekorzystające ze zwolnienia z VAT, został rozstrzygnięty w interpretacji indywidualnej Nr IPTPP3/4512-514/15-3/BM.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym/opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.