IPTPB3/423-44/12-2/MF | Interpretacja indywidualna

Czy wydatki inwestycyjne poniesione na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, przekraczające wartość wydatków inwestycyjnych wskazanych w przejętym Zezwoleniu, poniesione na cel wskazany w Zezwoleniu, mogą dalej stanowić wydatki kwalifikowane po dacie połączenia i tym samym będą podstawą do zwolnienia z podatku dochodowego i korzystania z pomocy publicznej przez Spółkę przejmującą?
IPTPB3/423-44/12-2/MFinterpretacja indywidualna
 1. inwestycje
 2. limit
 3. następstwo prawne
 4. pomoc publiczna
 5. specjalna strefa ekonomiczna
 6. sukcesja
 7. sukcesja uniwersalna
 8. wydatki inwestycyjne
 9. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 3 lutego 2012 r. (data wpływu 6 lutego 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych przejęcia spółki korzystającej ze zwolnienia przedmiotowego z tytułu prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 lutego 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych przejęcia spółki korzystającej ze zwolnienia przedmiotowego z tytułu prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca - Spółka Akcyjna planuje w przyszłości dokonać przejęcia swojej jednoosobowej spółki działającej pod nazwą „H” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą. Połączenie Spółek ma nastąpić zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm., dalej: „KSH”) przez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą.

Aktualnie, Spółka przejmowana prowadzi działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej: „Strefa”) na podstawie zezwolenia z 2005 r. (dalej: „Zezwolenie”).

Zezwolenie obowiązuje do dnia 28 maja 2017 r. i dotyczy prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Strefy, rozumianej jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w zakresie wyrobów i usług wytworzonych na terenie Strefy, określonych w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w zezwoleniu jako:

 • wyroby budowlane z tworzyw sztucznych, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKWiU 25.23),
 • wyroby z tworzyw sztucznych pozostałe (PKWiU 25.24),
 • elementy złączne, śruby i wkręty, sprężyny (PKWiU 28.74),
 • wyroby metalowe gotowe pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKWiU 28.75),
 • maszyny i urządzenia specjalnego przeznaczenia pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKWiU 29.56),
 • produkcja sprzętu medycznego, chirurgicznego oraz przyrządów ortopedycznych (PKWiU 33.10).

Spółka przejmowana korzysta z pomocy regionalnej, udzielonej w formie zwolnienia podatkowego, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z Zezwoleniem, Spółka przejmowana była zobligowana do poniesienia na terenie Strefy wydatków inwestycyjnych o wartości łącznej 90.000.000,00 PLN, w tym:

 • co najmniej 10.000.000 PLN nie później niż do dnia 31 grudnia 2006 r.,
 • dodatkowo co najmniej 12.000.000 PLN nie później niż do dnia 31 grudnia 2008 r.,
 • dodatkowo co najmniej 68.000.000 PLN nie później niż do dnia 31 grudnia 2010 r.

Spółka przejmowana znacznie przekroczyła kwotę 90.000.000 PLN, tj. określoną w Zezwoleniu minimalną kwotę wydatków inwestycyjnych poniesionych na terenie Strefy. Do dnia 31 listopada 2011 r. Spółka przejmowana poniosła wydatki inwestycyjne o wartości powyżej 128.000.000 PLN oraz planuje dalsze ponoszenie wydatków.

Wydatki dotychczas poniesione i planowane na przyszłość są ściśle związane z realizacją tej samej inwestycji, o której mowa w Zezwoleniu. W oparciu o nią prowadzona będzie działalność gospodarcza na terenie Strefy w zakresie określonym w Zezwoleniu.

Na podstawie Zezwolenia Spółka przejmowana uzyskała prawo do korzystania z pomocy regionalnej, udzielonej w formie zwolnienia podatkowego, na podstawie art .17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jak wskazano powyżej, Spółka przejmowana dokonała odpowiednich inwestycji wywiązując się ze swoich obowiązków wynikających z Zezwolenia oraz korzysta aktualnie z przysługującego jej na podstawie Zezwolenia prawa do zwolnienia z podatku dochodowego.

Spółka przejmująca również prowadzi działalność na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej i aktualnie posiada zezwolenie wydane w 2009 r. na produkcję urządzeń medycznych tzw. Pen-Needle, których produkcja zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług mieści się pozycji „Strzykawki, igły, cewniki, kaniule itp.; przyrządy okulistyczne oraz pozostałe instrumenty i urządzenia do zastosowań medycznych, gdzie indziej nie sklasyfikowane” (PKWiU 33.50.13.0).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wydatki inwestycyjne poniesione na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, przekraczające wartość wydatków inwestycyjnych wskazanych w przejętym Zezwoleniu, poniesione na cel wskazany w Zezwoleniu, mogą dalej stanowić wydatki kwalifikowane po dacie połączenia i tym samym będą podstawą do zwolnienia z podatku dochodowego i korzystania z pomocy publicznej przez Spółkę przejmującą...

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki inwestycyjne poniesione na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, przekraczające wartość wydatków inwestycyjnych wskazanych w przejętym Zezwoleniu, poniesione na cel wskazany w Zezwoleniu, mogą dalej stanowić wydatki kwalifikowane po dacie połączenia i będą podstawą do zwolnienia z podatku dochodowego i korzystania z pomocy publicznej przez Spółkę przejmującą.

W ocenie Wnioskodawcy, po planowanym połączeniu Spółka przejmująca stanie się następcą prawnym Spółki przejmowanej. Z dniem połączenia na Wnioskodawcę przejdzie Zezwolenie z 2005 r. udzielone Spółce przejmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 494 § 1 i § 2 ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), Spółka przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki przejmowanej. Na Spółkę przejmującą przejdą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej.

Z dniem przejęcia Spółka przejmująca stanie się także sukcesorem praw i obowiązków Spółki przejmowanej na gruncie prawa podatkowego.

Wnioskodawca wskazuje, iż zasady sukcesji praw i obowiązków na gruncie prawa podatkowego regulują przepisy rozdziału 14 działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.). I tak zgodnie z art. 93 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, osoba prawna powstała w wyniku łączenia się osób prawnych wstępuje we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się spółek. Ponadto, zgodnie z art. 93 § 2 pkt l Ordynacji podatkowej, przepis art. 93 § 1 stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie innej osoby prawnej.

Ponadto, w myśl art. 93d Ordynacji podatkowej, przepisy art. 93 - 93c mają zastosowanie również do praw i obowiązków wynikających z decyzji wydanych na podstawie przepisów prawa podatkowego. Wnioskodawca stwierdza, iż zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej wydawane jest w formie decyzji, z której wynikają konkretne prawa i obowiązki.

Spółka przejmująca po przejęciu Spółki przejmowanej stanie się zatem następcą prawnym praw i obowiązków wynikających z przejęcia Zezwolenia posiadanego przez Spółkę przejmowaną. Tym samym, z dniem połączenia na Spółkę przejmującą przejdą wszystkie prawa i obowiązki wynikające z przejętego Zezwolenia.

W ocenie Wnioskodawcy, pomoc regionalna w formie zwolnienia z podatku dochodowego, z jakiej będzie mogła korzystać Spółka przejmująca, powinna być wyliczana w oparciu o kwotę faktycznie wydatkowaną i nie jest ograniczona wartością wydatków inwestycyjnych wskazanych w Zezwoleniu.

Specjalne strefy ekonomiczne są częścią terytorium kraju wyodrębnioną administracyjnie, na której możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach, a w szczególności korzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych, o czym wyraźnie stanowi art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 ze zm.). Podstawą do korzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, o którym mowa w art. 16 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Ponadto na podstawie art. 17 ust 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zwolnienie, o którym mowa w ust. l pkt 34, przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

Pomocą publiczną udzielaną przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą na terenie strefy jest niezapłacony przez tego przedsiębiorcę podatek obliczony od dochodu osiąganego wyłącznie z działalności prowadzonej na terenie strefy na podstawie właściwego zezwolenia. Wielkość tego zwolnienia jest uzależniona od wysokości poniesionych przez przedsiębiorcę wydatków inwestycyjnych. Rodzaj tych wydatków został określony przez Radę Ministrów w rozporządzeniach ustanawiających poszczególne strefy ekonomiczne.

Stosownie do § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 215, poz. 2183 ze zm.), obowiązującego w dniu wydania Zezwolenia, pomoc regionalna udzielana przedsiębiorcy w formie zwolnień podatkowych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z zm.) stanowi pomoc regionalną z tytułu:

 • kosztów nowej inwestycji, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą, określonych odpowiednio w § 6-8, lub
 • tworzenia nowych miejsc pracy, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, obejmujących koszty płacy brutto tych pracowników, powiększone o obowiązkowe płatności związane z ich zatrudnieniem, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników.

Na podstawie § 3 ust. 4 ww. rozporządzenia, przez nową inwestycję należy rozumieć inwestycję związaną z utworzeniem lub rozbudową przedsiębiorstwa, z rozpoczęciem w przedsiębiorstwie działań obejmujących dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego, zmian wyrobu lub usługi, w tym także zmian w zakresie sposobu świadczenia usług, jak również zakup majątku zlikwidowanego lub będącego w likwidacji przedsiębiorstwa, albo przedsiębiorstwa, które uległoby likwidacji w przypadku niedokonania inwestycji w formie zakupu tego przedsiębiorstwa lub jego części.

Jednocześnie § 3 ust. 7 ww. rozporządzenia stanowi, iż pomoc przeznaczona na nowe inwestycje może być udzielana wraz z pomocą na tworzenie nowych miejsc pracy, pod warunkiem że łącznie wielkość tych pomocy nie przekracza maksymalnej wielkości pomocy określonej w § 4, przy czym dopuszczalną wielkość pomocy określa się jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy i wyższej kwoty kosztów: nowej inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników.

Zgodnie natomiast z § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia, maksymalna intensywność pomocy regionalnej określona w § 3 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2-4, wynosi:

 1. 30% - w przypadku inwestycji realizowanych na obszarach należących do podregionów oznaczonych numerami statystycznymi 22 i 42, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 58, poz. 685 ze zm.);
 2. 40% - w przypadku inwestycji realizowanych na obszarach należących do podregionów oznaczonych numerami statystycznymi 4, 17 i 30, o których mowa w rozporządzeniu wymienionym w pkt 1;
 3. 50% - w przypadku inwestycji realizowanych na pozostałych obszarach.

Regulacja § 4 ust. 2 ww. rozporządzenia stanowi zaś, iż w przypadku pomocy regionalnej udzielanej małemu lub średniemu przedsiębiorcy, w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 70/2001/WE z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001 r.), z wyłączeniem przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu, maksymalną intensywność pomocy podwyższa się o 15 punktów procentowych brutto.

Ponadto zgodnie z § 6 ust 1 ww. rozporządzenia, za wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą uznaje się koszty inwestycji, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy, jeżeli możliwość ich odliczeń wynika z odrębnych przepisów, poniesione w trakcie obowiązywania zezwolenia w związku z realizacją inwestycji na terenie strefy na:

 • zakup albo wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub ich spłatę określoną w umowie leasingu lub innej umowie o podobnym charakterze, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu, pod warunkiem zaliczenia ich - zgodnie z odrębnymi przepisami – do składników majątku podatnika,
 • rozbudowę lub modernizację istniejących środków trwałych,

- zaliczone do wartości początkowej tych środków trwałych zgodnie z przepisami o podatku dochodowym.

W ocenie Wnioskodawcy z powyższych przepisów, które znajdują zastosowanie do przedstawionego zdarzenia przyszłego, wynikają następujące przesłanki pozwalające na zakwalifikowanie danego wydatku jako objętego pomocą:

 • wydatek musi stanowić koszt inwestycji, przy czym należy przyjąć, że przez koszty inwestycji, należy rozumieć koszty „nowej inwestycji”, o której mowa w § 3 ust. 4 rozporządzenia,
 • wydatek musi być poniesiony w trakcie obowiązywania zezwolenia strefowego,
 • wydatek musi być poniesiony w związku z realizacją inwestycji na terenie strefy,
 • wydatek musi być przeznaczony na cele określone w § 6 ust. 1 rozporządzenia,
 • wydatek musi być zaliczony do wartości początkowej środków trwałych.

Jeżeli więc poniesione przez Spółkę przejmującą po przejęciu Zezwolenia nakłady inwestycyjne spełniają wskazane wyżej przesłanki, stanowią one tym samym, zdaniem Wnioskodawcy, wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną, a zatem są równocześnie podstawą do zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, należy dodatkowo podkreślić, że ani przepisy ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, ani przepisy rozporządzenia, ani przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ani również Zezwolenie nie określają górnego limitu wydatków inwestycyjnych w Strefie, który ograniczałby wartość przysługującego Spółce przejmowanej zwolnienia podatkowego (pomocy regionalnej).

Zezwolenie, które przejdzie na Wnioskodawcę z dniem przejęcia Spółki przejmowanej nie wprowadza żadnych dodatkowych warunków poza obowiązkiem przestrzegania regulaminu Strefy i innych przepisów prawa. Zezwolenie nie określa w szczególności maksymalnego poziomu dokonanych inwestycji, a jedynie minimalną wysokość wydatków inwestycyjnych, na co wskazują użyte w Zezwoleniu sformułowania „co najmniej” przy wskazaniu kwot tych wydatków.

Wnioskodawca wskazuje, iż zgodnie z art. 4 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, wielkość pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie strefy na podstawie zezwolenia oraz koszty inwestycji uwzględniane przy obliczaniu wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorców określa rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy.

Zdaniem Wnioskodawcy, udzielone Zezwolenie określa minimalny poziom nakładów inwestycyjnych, która to kwota stanowi konieczny warunek dla prowadzenia działalności w Strefie. W Zezwoleniu określono jedynie minimalną kwotę wydatków, które należy ponieść, aby uzyskać możliwość zwolnień podatkowych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie Strefy. Wynika to wprost z brzmienia Zezwolenia, zgodnie z którym „poniesienie na terenie strefy wydatków inwestycyjnych (...) w wysokości: co najmniej (...) Łączne nakłady inwestycyjne wyniosą (..)”. W ocenie Wnioskodawcy, taki zapis oznacza, iż wysokość zwolnienia z opodatkowania należy obliczać w oparciu o rzeczywiście poniesione nakłady inwestycyjne, w tym także przewyższające minimalną wartość określoną w Zezwoleniu.

W związku z powyższym, minimalną kwotę wydatków inwestycyjnych koniecznych do poniesienia przez Spółkę przejmowaną w związku z działalnością na terenie Strefy określa Zezwolenie i dla Spółki przejmowanej kwota ta wynosiła 90.000.000 PLN. A zatem, kwota ta stanowiła dolny limit, w związku z którym Spółka przejmowana jest uprawniona dalej do korzystania z pomocy publicznej.

W sytuacji więc, gdy Spółka przejmowana poniosła koszty inwestycji w kwocie wyższej od wskazanej w Zezwoleniu przy spełnieniu pozostałych warunków określonych w przepisach rozporządzenia, jest uprawniona do dalszego korzystania z tej pomocy, ale tylko do wysokości uwzględniającej zasady przyznawania przedsiębiorcom pomocy regionalnej.

Tym samym, Spółka przejmująca, jako następca prawny Spółki przejmowanej, po przejęciu Spółki przejmowanej będzie uprawniona do dalszego korzystania z tej pomocy, ale także tylko do wysokości uwzględniającej zasady przyznawania przedsiębiorcom pomocy regionalnej.

Zdaniem Wnioskodawcy, na następcę prawnego przechodzą takie prawa i obowiązki, które istniały przed połączeniem obu podmiotów. Aby następca prawny mógł skorzystać z jakichś uprawnień, takie uprawnienia muszą przysługiwać w chwili połączenia Jego poprzednikowi.

Wnioskodawca wskazuje, iż uprawnienie Spółki przejmowanej do dalszego korzystania z pomocy także w sytuacji, gdy przy zachowaniu pozostałych warunków Zezwolenia Spółka przejmowana poniosła wydatki inwestycyjne w kwocie wyższej od wskazanej w Zezwoleniu, zostało potwierdzone w interpretacji indywidualnej z dnia 15 czerwca 2011 r., Nr ILPB3/423-115/11-4/MM wydanej na wniosek Spółki przejmowanej przez działającego z upoważnienia Ministra Finansów Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu.

W interpretacji tej wskazano w szczególności, iż: „(...) do kosztów inwestycji kwalifikujących się da objęcia pomocą publiczną Spółka może zaliczyć poniesione do dnia 31 grudnia 2010 r. i po tym dniu, zgodnie z wydanym Jej zezwoleniem, wydatki w kwocie przekraczającej kwotę wyznaczoną Jej jako minimalną, nieprzekraczającej wysokości wartości dopuszczalnej regionalnej pomocy publicznej.

Wnioskodawca zauważa, iż przedstawione wyżej stanowisko w zakresie uprawnienia do dalszego korzystania z pomocy także w sytuacji przekroczenia kwoty wydatków inwestycyjnych wskazanej w zezwoleniu jest szeroko akceptowane przez polskie organy podatkowe. Przykładowo, w interpretacji indywidualnej z dnia 11 grudnia 2008 r., Nr ILPB3/423-576/08-2/HS Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał, iż: „zwolnienia podatkowe (m.in. zwolnienie wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) są odstępstwem od reguły powszechności i sprawiedliwości opodatkowania, w związku z tym przepisy dotyczące zwolnień powinny być interpretowane ściśle, zgodnie z wykładnią językową. W związku z powyższym, minimalną kwotę wydatków inwestycyjnych koniecznych do poniesienia przez Spółkę w związku z działalnością na terenie X Specjalnej Strefy Ekonomicznej określa zezwolenie na działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (...). A zatem kwota ta stanowi dolny limit, w związku z którym Spółka jest uprawniona do korzystania z pomocy publicznej, co oznacza, że rzeczywiste nakłady inwestycyjne nie mogą być niższe niż określone w zezwoleniu. W sytuacji więc, gdy Spółka poniosła koszty inwestycji w kwocie wyższej od wskazanej w zezwoleniu (...) przy spełnieniu pozostałych warunków określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie X Specjalnej Strefy Ekonomicznej, uprawnia ją to do dalszego korzystania z tej pomocy, ale tylko do wysokości uwzględniającej zasady przyznawania przedsiębiorcom pomocy regionalnej”.

Natomiast Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 2 października 2008 r., Nr ITPB3/423-390/08/AM wskazał, że: „(...) maksymalna wysokość zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym, pomimo braku jej określenia kwotowego, jest ograniczona wartością maksymalnej intensywności pomocy (w przypadku Wnioskodawcy - 50%) i wielkością faktycznie poniesionych wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą, także w przypadku przekroczenia minimalnej kwoty wydatków inwestycyjnych określonej w zezwoleniu.

Wnioskodawca wskazuje, iż Jego stanowisko znajduje potwierdzenie także w:

 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 30 września 2008 r., nr IBPB3/423-571/08/AM,
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 7 października 2008 r., nr ILPB3/423-432/08-2/HS,
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 14 maja 2009 r., nr ITPB3/423-120/09/DK,
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 18 marca 2010 r., nr ILPB3/423-1165/09-2/ŁM,
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 24 maja 2010 r., nr IBPBI/ 423-358/10/AK,
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 25 sierpnia 2010 r., nr IBPBI/2/423-772/10/PP,
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 2 grudnia 2011 r., nr ILPB3/423-422/11-2/MM.

Zdaniem Wnioskodawcy, osoby prawne łączące się poprzez przejęcie wstępują w prawa i obowiązki podmiotu przejmowanego z dniem połączenia. W takim dniu sukcesji podlegają wszelkie prawa i obowiązki, które ciążyły lub przysługiwały poprzednikowi, a wynikały z przepisów prawa podatkowego. Skoro prawo do dalszego korzystania z pomocy publicznej w sytuacji, gdy Spółka przejmowana poniosła koszty inwestycji w kwocie wyższej od wskazanej w Zezwoleniu przy spełnieniu pozostałych warunków określonych w przepisach rozporządzenia, uprawniało ją do dalszego korzystania z tej pomocy, ale tylko do wysokości uwzględniającej zasady przyznawania przedsiębiorcom pomocy regionalnej, to prawo to z dniem przejęcia przechodzi na Spółkę przejmującą. Tym samym, po przejęciu Wnioskodawca będzie uprawniony do dalszego korzystania z tej pomocy, do wysokości uwzględniającej zasady przyznawania przedsiębiorcom pomocy regionalnej.

Zatem wydatki inwestycyjne ponoszone po dniu przejęcia, w ocenie Wnioskodawcy, będą uprawniały do dalszego korzystania z pomocy publicznej przez Spółkę przejmującą, bowiem Zezwolenie wydane Spółce przejmowanej określało jedynie termin poniesienia tychże wydatków. Zachowanie tego terminu jest więc niezbędne do skorzystania przez Wnioskodawcę z pomocy publicznej. W sytuacji więc, gdy Spółka przejmująca ponosić będzie koszty inwestycji po dacie przejęcia, przekraczające minimalną wartość kosztów kwalifikowanych określoną w przejętym Zezwoleniu, przy spełnieniu pozostałych warunków określonych w przepisach rozporządzenia, będzie uprawniona do dalszego korzystania z tej pomocy do wysokości uwzględniającej zasady przyznawania przedsiębiorcom pomocy regionalnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.