IPTPB3/423-350/14-2/KJ | Interpretacja indywidualna

Ustalenia, czy wydatki inwestycyjne, które zostały poniesione przez Spółkę przewyższające minimalną kwotę określoną w zezwoleniu powiększają kwotę przysługującego Spółce zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
IPTPB3/423-350/14-2/KJinterpretacja indywidualna
 1. limit
 2. specjalna strefa ekonomiczna
 3. warunki zwolnienia
 4. wydatki inwestycyjne
 5. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 10 października 2014 r. (data wpływu 15 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wydatki inwestycyjne, które zostały poniesione przez Spółkę przewyższające minimalną kwotę określoną w zezwoleniu powiększają kwotę przysługującego Spółce zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 października 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wydatki inwestycyjne, które zostały poniesione przez Spółkę przewyższające minimalną kwotę określoną w zezwoleniu powiększają kwotę przysługującego Spółce zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka X sp. z o.o. (dalej: Spółka) prowadzi działalność na terenie (...) Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej: SSE) na podstawie zezwolenia nr (...), wydanego w dniu (...) 2007 r. (dalej: Zezwolenie) w związku z inwestycją realizowaną na terenie miasta (...) (dalej: Inwestycja).

Zezwolenie udzielone zostało na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE, rozumianej jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa, w ramach następujących pozycji polskiej klasyfikacji wyrobów i usług (dalej: PKWiU):

 • PKWiU 21: Masa włóknista, papier i wyroby z papieru;
 • PKWiU 22: Druki i zapisane nośniki informacji;
 • PKWiU 21: Chemikalia, wyroby chemiczne i włókna sztuczne, za wyjątkiem biopaliw:
 • PKWiU 25: Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych;
 • PKWiU 73.1: Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych;
 • PKWIU 74.3: Usługi w zakresie badań i analiz technicznych.

Warunki Zezwolenia były dotychczas dwukrotnie zmieniane, po raz pierwszy decyzją Ministra Gospodarki nr (...) z dnia (...) 2010 r. w zakresie zmiany terminu poniesienia wydatków inwestycyjnych oraz terminu na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy. Druga zmiana Zezwolenia, na podstawie decyzji Ministra Gospodarki nr (...) z dnia (...) 2011 r., dotyczyła wydłużenia terminu na utworzenie i utrzymania miejsc pracy.

Zgodnie z pkt II Zezwolenia w brzmieniu uwzględniającym powyższe zmiany, warunki prowadzenia przez Spółkę działalności gospodarczej na terenie SSE obejmują obecnie:

 1. poniesienie na terenie SSE wydatków inwestycyjnych w rozumieniu § 6 ust. 1 rozporządzenia SSE w kwocie co najmniej 93 814 602 zł do dnia 31 grudnia 2010 r.;
 2. utworzenie na terenie SSE co najmniej 80 miejsc pracy 31 marca 2011 r. oraz utrzymanie tego zatrudnienia do dnia 31 marca 2016 r.;
 3. zakończenie inwestycji do dnia 31 grudnia 2014 r. oraz
 4. przestrzeganie regulaminu i innych regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania SSE.

Biorąc pod uwagę fakt, że wartość wydatków inwestycyjnych poniesionych przez Spółkę jest wyższa niż wartość dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych na terenie SSE pracowników, Spółka korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych przysługującego na podstawie Zezwolenia z tytułu poniesionych wydatków inwestycyjnych.

W związku z realizacją Inwestycji, Spółka dotychczas poniosła na terenie SSE wydatki kwalifikowane w wysokości przekraczającej kwotę 93 814 602 zł, tj. minimalną wartość wydatków inwestycyjnych, do poniesienia których Spółka była zobowiązana zgodnie z Zezwoleniem.

Po osiągnięciu minimalnego poziomu wydatków inwestycyjnych określonego w Zezwoleniu, Spółka kontynuuje realizację Inwestycji, a co za tym idzie, ponosi dalsze wydatki inwestycyjne z nią związane stanowiące koszty kwalifikujących się do objęcia pomocą, o których mowa w § 6 ust. 1 rozporządzenia SSE.

Spółka zaznacza, że w związku z niedawną zmianą Jej struktury właścicielskiej, w ostatnim czasie zmianie uległa m.in. nazwa spółki z (...) na X sp. z o.o. oraz zasady reprezentacji Spółki i osoby upoważnione do Jej reprezentacji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wszystkie wydatki inwestycyjne kwalifikujące się do objęcia pomocą w rozumieniu § 6 ust. 1 rozporządzenia SSE, które zostały dotychczas faktycznie poniesione przez Spółkę po uzyskaniu Zezwolenia oraz będą ponoszone w przyszłości w związku z inwestycją na terenie SSE do końca terminu zakończenia inwestycji (tj. 31 grudnia 2014 r.) przewyższające minimalną kwotę wydatków inwestycyjnych określoną w Zezwoleniu (tj. 93 814 602 zł) powiększają kwotę przysługującego Spółce zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przy uwzględnieniu wskaźnika maksymalnej intensywności pomocy publicznej...

Zdaniem Wnioskodawcy, wszystkie wydatki inwestycyjne kwalifikujące się do objęcia pomocą w rozumieniu § 6 ust. 1 rozporządzenia SSE, które zostały dotychczas faktycznie poniesione przez Spółkę po uzyskaniu Zezwolenia oraz będą ponoszone w przyszłości w związku z inwestycją na terenie SSE do końca terminu zakończenia inwestycji (tj. 31 grudnia 2014 r.) przewyższające minimalną kwotę wydatków inwestycyjnych określoną w Zezwoleniu (tj. 93 814 602 zł) powiększają kwotę przysługującego Spółce zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przy uwzględnieniu wskaźnika maksymalnej intensywności pomocy publicznej.

W konsekwencji, za podstawę kalkulacji wartości zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych przysługującego Spółce na podstawie Zezwolenia należy przyjąć kwotę faktycznie poniesionych wydatków inwestycyjnych, również w sytuacji, gdy przekraczają one minimalną wartość wydatków inwestycyjnych określonych w pkt II.1 Zezwolenia (tj. 93 814 602 zł), kwalifikujących się do objęcia pomocą w rozumieniu § 6 ust. 1 rozporządzenia SSE poniesionych na terenie SSE po dniu uzyskania Zezwolenia i do końca terminu zakończenia inwestycji określonego w pkt II.3 Zezwolenia.

 1. Podstawa prawna

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.), z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych zwolnione są dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o SSE, przy czym wartość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wartości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

W myśl art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 247, z późn. zm., dalej: ustawa o SSE), podstawą do korzystania z pomocy publicznej udzielanej na jej podstawie jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy. Powyższy zapis został rozwinięty w art. 12 ustawy o SSE, zgodnie z którym, dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o SSE, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione z podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przepis szczególny regulujący maksymalną dopuszczalną wartość pomocy publicznej udzielanej w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych został zamieszczony w § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2006 r. w sprawie (...) specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 200, poz. 1473, z późn. zm., dalej: rozporządzenie SSE), na podstawie którego pomoc regionalna udzielana w formie zwolnień podatkowych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi pomoc regionalną z tytułu:

 1. kosztów nowej inwestycji, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą, określonych w § 6, lub
 2. tworzenia nowych miejsc pracy, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, obejmujących koszty płacy brutto tych pracowników, powiększone o obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników.

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia SSE za wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną uznaje się koszty inwestycji, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy, jeżeli możliwość ich odliczeń wynika z odrębnych przepisów, poniesione na terenie strefy w trakcie obowiązywania zezwolenia, będące:

 1. ceną nabycia gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego;
 2. ceną nabycia albo kosztem wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, pod warunkiem zaliczenia ich, zgodnie z odrębnymi przepisami, do składników majątku podatnika;
 3. kosztem rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych;
 4. ceną nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.
 1. Sytuacja Spółki

Tak jak wcześniej wspomniano, w przypadku Spółki wartość wydatków inwestycyjnych jest wyższa niż wartość dwuletnich kosztów pracy, stąd też Spółka korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu poniesionych wydatków inwestycyjnych. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia SSE, Spółka kalkuluje wartość przysługującego jej zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy regionalnej wyznaczonej dla województwa łódzkiego zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia SSE (50%) oraz wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą, o których mowa w § 6 ust. 1 rozporządzenia SSE.

Wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą w myśl powyższych regulacji jaka została dotychczas poniesiona przez Spółkę w związku z inwestycją przekroczyła już jednak wartość minimalną wskazaną w pkt. II.1 Zezwolenia. Co więcej, w oparciu o wskazane wyżej przepisy, wartość zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych jest uzależniona jedynie od intensywności pomocy regionalnej oraz wysokości poniesionych przez przedsiębiorcę kosztów kwalifikowanych w rozumieniu § 6 ust. 1 rozporządzenia SSE.

Należy również zaznaczyć, że ani treść Zezwolenia, ani obowiązujące Spółkę regulacje strefowe nie wyznaczają maksymalnej wysokości wydatków inwestycyjnych, jaka może być brana pod uwagę przy kalkulacji puli zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych przysługującej Spółce na podstawie Zezwolenia. Ograniczeń w powyższym zakresie nie zawierają w szczególności ani ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, ani ustawa o SSE, ani rozporządzenie SSE w brzmieniu obowiązującym Spółkę.

Z tego też względu, zdaniem Spółki, powinna ona kalkulować wartość przysługującego Jej zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych w oparciu o wartość faktycznie poniesionych wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia SSE.

 1. Obligatoryjna treść zezwolenia

Zgodnie z art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy o SSE w brzmieniu obowiązującym Spółkę, „Zezwolenie określa przedmiot działalności gospodarczej oraz warunki dotyczące w szczególności:

 1. zatrudnienia przez przedsiębiorcę przy prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie strefy przez określony czas określonej liczby pracowników;
 2. dokonania przez przedsiębiorcę inwestycji na terenie strefy o wartości przewyższającej określoną kwotę”.

Z powyższego przepisu nie wynika zatem obowiązek określenia w zezwoleniu maksymalnej wartości wydatków inwestycyjnych, które może ponieść przedsiębiorca na realizację inwestycji, w związku z którą otrzymał zezwolenie.

Powyższe znajduje potwierdzenie w pkt. II.1 Zezwolenia wydanego dla Spółki, gdzie do określenia poziomu wydatków inwestycyjnych użyto określenia „co najmniej”, co oznacza zobowiązanie Spółki do poniesienia nakładów w określonej minimalnej wartości w określonym terminie.

Gramatyczna (językowa) interpretacja zwrotu „co najmniej” użytego w Zezwoleniu dla określenia minimalnego poziomu wydatków inwestycyjnych powinna być oczywista – Spółka zobowiązana jest do poniesienia w związku z inwestycją wydatków w kwocie równej lub przewyższającej określony w Zezwoleniu minimalny próg.

Fakt poniesienia przez Spółkę wydatków inwestycyjnych przewyższających ich minimalną wartość określoną w Zezwoleniu nie wyklucza zatem i nie będzie wykluczał objęcia również nadwyżki wydatków kwalifikowanych pomocą regionalną w postaci zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych. Wręcz przeciwnie, gdyby inwestycja Spółki nie przekroczyła tej wartości, Spółka nie spełniłaby warunków określonych w Zezwoleniu.

Należy również zaznaczyć, że w dniu 4 sierpnia 2008 r. nastąpiła nowelizacja ustawy o SSE na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 118, poz. 746; dalej: ustawa nowelizacyjna), w ramach której do art. 16 ust. 2 ustawy o SSE został wprowadzony wymóg w zakresie określenia w zezwoleniu m.in. maksymalnej wysokości kosztów kwalifikowanych inwestycji i dwuletnich kosztów kwalifikowanych pracy. Powyższa nowelizacja nastąpiła już jednak po wydaniu Zezwolenia dla Spółki, stąd też zmiany przez nią wprowadzone – w tym w szczególności w zakresie wymogu określenia w wydawanych zezwoleniach maksymalnej wysokości kosztów kwalifikowanych inwestycji – nie znajdują w przypadku Spółki zastosowania, co znajduje potwierdzenie w art. 4 ust. 1 ustawy nowelizacyjnej, zgodnie z którym „Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie stref wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują moc”.

W związku z powyższym, skoro w momencie wydania Zezwolenia dla Spółki brak było w przepisach prawnych jakiegokolwiek ograniczenia w zakresie wartości maksymalnych kosztów kwalifikowanych, które mogą stanowić podstawę kalkulacji zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, Spółka powinna mieć możliwość obliczania puli przysługującego Jej zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych w oparciu o wartość faktycznie poniesionych wydatków, o ile spełniają one wymogi z § 6 ust. 1 rozporządzenia SSE.

 1. Termin na poniesienie maksymalnych wydatków inwestycyjnych

W pkt. II.l Zezwolenia, poza minimalną wartością wydatków inwestycyjnych kwalifikujących się do objęcia pomocą w myśl § 6 ust. 1 rozporządzenia SSE, został określony również wymagany termin na ich poniesienie, który zgodnie z obecnym brzmieniem Zezwolenia został wskazany jako 31 grudnia 2010 r. Należy jednak uznać, że zgodnie z brzmieniem Zezwolenia, powyższa data jest jednak dla Spółki wiążąca jedynie w kontekście poniesienia przez Nią w powyższym terminie minimalnych, wymaganych Zezwoleniem wydatków inwestycyjnych.

Spółka stoi na stanowisku, że jedynym ograniczeniem wartości kosztów kwalifikowanych w rozumieniu § 6 ust. 1 rozporządzenia SSE uwzględnianych przy obliczaniu wartości zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych jest ograniczenie czasowe wyznaczone przez termin zakończenia inwestycji, określony w punkcie II.3 Zezwolenia jako 31 grudnia 2014 r. Podstawą kalkulacji puli zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych winny być zatem wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą w rozumieniu § 6 ust. 1 rozporządzenia SSE, poniesione przez Spółkę od dnia wydania Zezwolenia do dnia 31 grudnia 2014 r.

 1. Jednolita linia interpretacyjna organów podatkowych

Spółka wskazuje, że w sytuacji będącej przedmiotem wniosku, Jej stanowisko znajduje potwierdzenie w jednolitej linii interpretacyjnej organów podatkowych prezentowanej w ostatnich latach.

Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, w interpretacji indywidualnej z dnia 26 marca 2014 r. (sygn. ILPB3/423-618/13-2/KS) potwierdził stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym jest on uprawniony do „(...) do obliczania limitu maksymalnej pomocy publicznej w oparciu o wszystkie kwalifikowane wydatki inwestycyjne w rozumieniu Rozporządzenia, poniesione w trakcie obowiązywania Zezwolenia w związku z realizacją inwestycji na terenie SSE. Tę tezę potwierdza również treść Zezwolenia, która określa wyłącznie poziom wydatków kwalifikowanych, do poniesienia których Wnioskodawca jest zobowiązany. Wnioskodawca jest więc zarazem uprawniony do poniesienia wydatków kwalifikowanych w kwocie przekraczającej wielkość wskazaną w Zezwoleniu, które będą stanowić wydatek inwestycyjny, zwiększający dostępny dla Wnioskodawcy limit pomocy publicznej”.

Prawidłowość podejścia Spółki potwierdza również pozytywna interpretacja indywidualna z dnia 20 marca 2013 r. (sygn. ILPB3/423-9/13-2/AO), wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, w której Organ przychylił się do stanowiska wnioskodawcy, że „(...) wydatki inwestycyjne poniesione przez Wnioskodawcę w związku z realizowaną inwestycją na terenie SSE w trakcie obowiązywania Zezwolenia (...) przewyższające minimalną kwotę wydatków inwestycyjnych określoną w Zezwoleniu, powiększą kwotę przysługującego Wnioskodawcy zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy od podatku dochodowym od osób prawnych, przy uwzględnieniu wskaźnika maksymalnej intensywności pomocy i kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, określonych w przepisach wykonawczych do ustawy o SSE. Z obowiązujących Wnioskodawcę przepisów o prowadzeniu działalności na terenie SSE oraz z treści Zezwolenia nie wynika bowiem, w ocenie Wnioskodawcy, ani górny limit wydatków inwestycyjnych, ani data, po której wydatki takie nie mogą być ponoszone”.

Również Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z dnia 31 lipca 2013 r. (sygn. IPTPB3/423-190/13-2/GG) pozytywnie ustosunkował się do stanowiska wnioskodawcy, zgodnie z którym: „(...) do obliczenia wielkości pomocy publicznej udzielonej w formie zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowego od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74 poz. 397 ze zm.), uwzględnia się wszystkie wydatki inwestycyjne faktycznie poniesione po dniu uzyskania Zezwolenia i w okresie jego ważności (w tym poniesionych po dniu 31 grudnia 2007 r.), kwalifikujące się do objęcia pomocą, tzn. także tę część wydatków, która przekracza wysokość wydatków inwestycyjnych określoną w Zezwoleniu. (...)”.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że w powołanej powyżej pozytywnej interpretacji indywidualnej, wnioskodawca argumentował, że – analogicznie jak ma to miejsce w przypadku Spółki –„(...) treść Zezwolenia potwierdza, iż wartość nakładów, do poniesienia których Spółka jest zobowiązana w celu skorzystania z pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych jest wielkością minimalną (...). Tym samym, zdaniem spółki, jest ona uprawniona do poniesienia wydatków kwalifikujących się do objęcia omawianą pomocą publiczną w kwocie przekraczającej wielkość wskazaną w Zezwoleniu, które to wydatki będą zwiększały limit pomocy publicznej przysługujący Spółce. (...)”.

Także w interpretacji indywidualnej z dnia 23 maja 2012 r., wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (sygn. IBPBI/2/423-194/12/PP), Organ zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy, zgodnie z którym, „(...) Zezwolenie, określa wyłącznie minimalny poziom wydatków inwestycyjnych, do poniesienia których Spółka jest zobowiązana. Jednocześnie Spółka stoi na stanowisku, że uprawniona była zarazem do poniesienia kwalifikowanych wydatków inwestycyjnych, w kwocie przekraczającej wielkość wskazaną w Zezwoleniu, które to wydatki zwiększają dostępny dla Spółki limit pomocy publicznej”.

W uzasadnieniu do wydanej interpretacji Organ podkreślił, że: „(...) w sytuacji poniesienia przez Wnioskodawcę wydatków inwestycyjnych w kwocie wyższej od wskazanej w zezwoleniu, przy spełnieniu pozostałych warunków określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej, Spółka uprawniona jest do dalszego korzystania z pomocy publicznej, ale tylko do wysokości uwzględniającej zasady przyznawania przedsiębiorcom pomocy regionalnej. Jednocześnie należy podkreślić, iż wartość pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcy na działalność w specjalnej strefie ekonomicznej nie może przekroczyć wartości dopuszczalnej regionalnej pomocy publicznej w związku z realizacją danej inwestycji (...)”.

Stanowisko Spółki w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych kalkulowanego w oparciu o wartość wydatków faktycznie poniesionych, a nie jedynie minimalnego poziomu wydatków wskazanego w zezwoleniu znajduje także poparcie w innych interpretacjach indywidualnych organów podatkowych, w tym m.in. w:

 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 21 maja 2012 r. (sygn. IBPBI/2/423-184/12/AK);
 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 2 grudnia 2011 r. (sygn. ILPB3/423-422/11-2/MM);
 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 18 listopada 2011 r. (sygn. IBPBI/2/423-1035/11/AK);

Mając na uwadze powyższe, Spółka wnosi o potwierdzenie zaprezentowanego przez Nią stanowiska, zgodnie z którym do obliczenia wielkości pomocy publicznej udzielanej w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, Spółka powinna uwzględniać wszystkie wydatki inwestycyjne kwalifikujące się do objęcia pomocą w rozumieniu § 6 ust. 1 rozporządzenia SSE, w tym także tę część tych wydatków, która przewyższa minimalną kwotę wydatków inwestycyjnych określoną w Zezwoleniu; poniesione przez Nią w związku z inwestycją na terenie SSE po uzyskaniu Zezwolenia i do końca terminu realizacji inwestycji określonego w Zezwoleniu (tj. 31 grudnia 2014 r.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Spółki.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...), po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.