ILPB3/423-380/14-2/JG | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wydatki inwestycyjne poniesione w związku z realizowaną inwestycją na terenie SSE w trakcie obowiązywania Zezwolenia, przewyższające minimalną kwotę wydatków inwestycyjnych określoną w Zezwoleniu, powiększą kwotę przysługującego Spółce zwolnienia podatkowego.
ILPB3/423-380/14-2/JGinterpretacja indywidualna
 1. dochody wolne od podatku
 2. limit
 3. pomoc publiczna
 4. pomoc regionalna
 5. specjalna strefa ekonomiczna
 6. warunki zwolnienia
 7. wydatki inwestycyjne
 8. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z 22 lipca 2014 r. (data wpływu 28 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wydatki inwestycyjne poniesione w związku z realizowaną inwestycją na terenie SSE w trakcie obowiązywania Zezwolenia, przewyższające minimalną kwotę wydatków inwestycyjnych określoną w Zezwoleniu, powiększą kwotę przysługującego Spółce zwolnienia podatkowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wydatki inwestycyjne poniesione w związku z realizowaną inwestycją na terenie SSE w trakcie obowiązywania Zezwolenia, przewyższające minimalną kwotę wydatków inwestycyjnych określoną w Zezwoleniu, powiększą kwotę przysługującego Spółce zwolnienia podatkowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (dalej jako: Spółka) jest producentem metalowych części dla przemysłu samochodowego wytwarzanych w technologii ciśnieniowego odlewania stopów aluminium. W dniu 27 grudnia 2006 r. otrzymała zezwolenie (z późniejszymi zmianami na podstawie decyzji Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2008 r. oraz z dnia 23 czerwca 2009 r.) na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, podstrefa (...), rozumianej jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w zakresie wytwarzanych wyrobów i usług świadczonych na terenie Strefy, określonych w następujących pozycjach PKWiU Głównego Urzędu Statystycznego w sekcji D, podsekcji DJ:

 1. Dział 27 Grupa 27.5 – Usługi odlewnicze;
 2. Dział 28 Grupa 28.4 – Usługi kucia, prasowania, wytłaczania i walcowania metali, usługi w zakresie metalurgii proszków;
 3. Dział 28 Grupa 28.5 – Usługi obróbki metali i nakładania powłok na metale; usługi w zakresie obróbki mechanicznej elementów metalowych;
 4. Dział 28 Grupa 28.6 – Wyroby nożownicze, narzędzia i drobne wyroby metalowe ogólnego przeznaczenia.

W oparciu o wyżej wymienione zezwolenie z późniejszymi zmianami, Spółka rozpoczęła na terenie Strefy inwestycję polegającą na budowie od podstaw fabryki części metalowych dla przemysłu samochodowego wytwarzanych w technologii ciśnieniowego odlewania stopów aluminium. Wyżej wymienione zezwolenie ustaliło następujące warunki prowadzenia działalności gospodarczej:

 1. Zezwolenie zostało udzielone do dnia 15 listopada 2017 r.
 2. Wykonanie inwestycji i poniesienie na terenie Strefy wydatków inwestycyjnych w rozumieniu par. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, o wartości przewyższającej kwotę 5.000.000,00 EURO (słownie: pięć milionów EURO) w terminie do dnia 31 grudnia 2008 r.
 3. Utworzenie na terenie Strefy co najmniej 50 nowych miejsc pracy do dnia 31 marca 2008 r. i utrzymanie zatrudnienia na poziomie co najmniej 50 pracowników od dnia 31 marca 2008 r. do dnia 31 marca 2013 r., zmienione później decyzją Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2008 r. oraz z dnia 23 czerwca 2009 r. na „(...) do dnia 31 grudnia 2009 r. i utrzymanie zatrudnienia na poziomie co najmniej 50 pracowników od dnia 31 grudnia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Spółka kontynuuje rozwój działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej (dalej: SSE) i ponosi w tym celu dalsze wydatki inwestycyjne związane z inwestycją objętą Zezwoleniem, ponad minimalną kwotę wskazaną w Zezwoleniu. W odniesieniu do dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie Zezwolenia Spółka korzysta z pomocy regionalnej udzielonej w formie zwolnienia od podatku dochodowego, zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397). Spółka kalkuluje limit przysługującej jej pomocy przy zastosowaniu wskaźnika maksymalnej intensywności pomocy regionalnej przewidzianej dla lokalizacji inwestycji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionym stanie faktycznym wydatki inwestycyjne poniesione przez Wnioskodawcę w związku z realizowaną inwestycją na terenie SSE w trakcie obowiązywania Zezwolenia, jednak po dniu 31 grudnia 2008 r. przewyższające minimalną kwotę wydatków inwestycyjnych określonych w Zezwoleniu, powiększą kwotę przysługującego Wnioskodawcy zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy uwzględnieniu wskaźnika maksymalnej intensywności pomocy i kosztów kwalifikowalnych do objęcia pomocą, określonych w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 1994 r. Nr 123, poz. 600 ze zm.; dalej: ustawa o SSE)...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym stanie faktycznym wydatki inwestycyjne poniesione przez Spółkę w związku z realizowaną inwestycją na terenie SSE w trakcie obowiązywania Zezwolenia, jednak po dniu 31 grudnia 2008 r. przewyższające minimalną kwotę wydatków inwestycyjnych określoną w Zezwoleniu, powiększą kwotę przysługującego jej zezwolenia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy uwzględnieniu wskaźnika maksymalnej intensywności pomocy i kosztów kwalifikowalnych do objęcia pomocą, określonych w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych. Z obowiązujących Spółkę przepisów o prowadzeniu działalności na terenie SSE oraz treści Zezwolenia nie wynika bowiem – w ocenie Wnioskodawcy – ani górny limit wydatków inwestycyjnych, ani data, po której wydatki takie nie mogą być ponoszone.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zezwolenia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o SSE, podstawą do korzystania z pomocy publicznej jest Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy, w tym przypadku SSE, uprawniające do korzystania z pomocy publicznej. Zgodnie natomiast z ust. 2 ww. przepisu, w brzmieniu obowiązującym w okresie od dnia otrzymania przez Spółkę Zezwolenia do dnia 3 sierpnia 2008 r. włącznie, zezwolenie określa przedmiot działalności gospodarczej oraz warunki dotyczące w szczególności:

 1. Zatrudnienia przez przedsiębiorcę przy prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie strefy przez określony czas określonej liczby pracowników;
 2. Dokonania przez przedsiębiorcę inwestycji na terenie strefy o wartości przewyższającej określoną kwotę.

Z dniem 4 sierpnia 2008 r. na podstawie dodanych ustawą z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 118, poz. 746, dalej ustawa nowelizująca) do ww. ustępu punktów 3 i 4, wymaganymi elementami zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE stały się:

 1. Wskazanie terminu zakończenia inwestycji;
 2. Wskazanie maksymalnej wysokości kosztów kwalifikowalnych inwestycji i dwuletnich kosztów kwalifikowalnych pracy.

W oparciu o ustawę nowelizującą wydane zostały również nowe przepisy wykonawcze regulujące zasady prowadzenia działalności w SSE, tj. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 232, poz. 1548, dalej: Rozporządzenie z 2008 r.)

Zgodnie jednak z art. 4 ust. 1 ustawy nowelizującej, zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE wydane przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej zachowują moc. Jednocześnie zgodnie z par. 8 Rozporządzenia z 2008 r., do przedsiębiorcy, który posiada zezwolenie wydane przed dniem wejścia w życie Rozporządzenia z 2008 r., stosuje się dotychczasowe warunki udzielania pomocy regionalnej. Zezwolenie przysługujące Spółce zostało jej natomiast udzielone w trakcie obowiązywania rozporządzenia z dnia 14 września 2004 r. w sprawie SSE (Dz. U. Nr 222, poz. 2252 z póź. zm.)

Z powyższych przepisów, zdaniem Spółki, wynika, że dla oceny warunków prowadzenia przez nią działalności gospodarczej na terenie SSE, zastosowanie znajdzie art. 16 ust. 2 ustawy o SSE w brzmieniu sprzed dnia 4 sierpnia 2008 r. Należy zatem uznać, że warunki określone w Zezwoleniu na podstawie powyższego przepisu są nadal wiążące, pomimo zmienionego przez ustawę nowelizującą art. 16 ustawy o SSE, który obecnie wskazuje na obowiązek ustalenia w Zezwoleniu maksymalnego poziomu wydatków kwalifikowalnych i terminu zakończenia inwestycji.

Podobnie, ze względu na powołane powyżej brzmienie par. 8 Rozporządzenia z 2008 r., wprowadzenie tego Rozporządzenia do polskiego porządku prawnego pozostaje bez wpływu na zasady kwalifikowania i obliczania wydatków inwestycyjnych na potrzeby kalkulacji pomocy publicznej i w tym zakresie również stosuje się do wydatków ponoszonych na podstawie Zezwolenia przepisy dotychczasowe.

W konsekwencji, z uwagi na to, że:

 • przepisy obowiązujące Wnioskodawcę w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie Zezwolenia nie nakazują, by Zezwolenie określało górny limit wydatków inwestycyjnych oraz termin zakończenia inwestycji, zaś w treści zezwolenia nie zostało wprowadzone takie oznaczenie górnego limitu wydatków inwestycyjnych, jak również oznaczenie terminu zakończenia inwestycji;
 • z treści Zezwolenia nie wynika w żaden sposób, aby po wskazanym w Zezwoleniu terminie wydatki traciły charakter wydatków inwestycyjnych w rozumieniu przepisów strefowych;
 • brzmienie Zezwolenia wskazuje jednoznacznie, że określona w nim kwota wydatków inwestycyjnych ma charakter dolnego limitu (warunek poniesienia wydatków inwestycyjnych o wartości przewyższającej kwotę 5.000.000,00 Euro,

Spółka stoi na stanowisku, że wskazany w zezwoleniu termin 31 grudnia 2008 r. należy wyłącznie rozumieć jako określenie daty, do której powinny zostać poniesione wydatki minimalne warunkujące możliwość korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie Zezwolenia, a wskazana w Zezwoleniu kwota wydatków służy wyłączne określeniu minimalnego poziomu wydatków, które Spółka powinna była ponieść do dnia 31 grudnia 2008 r.

Tym samym, w przypadku Spółki, maksymalna wysokość zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych w odniesieniu do dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie Zezwolenia jest jedynie ograniczona wartością maksymalnej intensywności pomocy i wielkością poniesionych wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą, także w przypadku przekroczenia minimalnej kwoty wydatków inwestycyjnych określonej w Zezwoleniu. W rezultacie ponoszenie kosztów inwestycyjnych po dacie wskazanej w Zezwoleniu – w całym okresie obowiązywania Zezwolenia, tj. do dnia 15 listopada 2017 r. – w wysokości przekraczającej minimalną wartość kosztów kwalifikowalnych określoną w Zezwoleniu, powinno uprawniać Spółkę do dalszego korzystania z pomocy regionalnej na podstawie Zezwolenia, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów określonych w polskich przepisach i do wysokości uwzględniającej zasady przyznawania przedsiębiorcom pomocy regionalnej.

Stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach organów podatkowych, np. w:

 1. interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 27 listopada 2012 r. sygn. IPTPB3/423-312/12-2/KJ,
 2. interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 14 maja 2012 r. sygn. ILPB3/423-47/12-3/MM,
 3. interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 20 kwietnia 2012 r. sygn. IPTPB3/423-44/12-2/MF,
 4. interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 7 lutego 2012 r. sygn. ITPB3/423-566/11/AM,
 5. interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 25 lutego 2011 r. sygn. ILPB4/423-320/10-2/DS.

Podsumowując powyższe, zdaniem Spółki, ponoszenie wydatków inwestycyjnych po dniu 31 grudnia 2008 r. w wysokości przekraczającej minimalną wartość wydatków inwestycyjnych określoną w Zezwoleniu, powiększą kwotę przysługującego jej zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów określonych w polskich przepisach i do wysokości uwzględniającej zasady przyznawania przedsiębiorcom pomocy regionalnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnosząc się do powołanych przez Spółkę interpretacji indywidualnych należy stwierdzić, że są one rozstrzygnięciami wydanymi w konkretnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się odnoszących, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.