IBPBI/2/423-470/14/AP | Interpretacja indywidualna

Czy w analizowanym zdarzeniu przyszłym, przy wyliczaniu wysokości limitu dostępnego zwolnienia podatkowego pod uwagę należy wziąć faktyczną wysokość kosztów kwalifikowanych poniesionych w ramach inwestycji będącej podstawą do wydania na rzecz Spółki Zezwolenia, w okresie od dnia wydania tego Zezwolenia w całym okresie jego ważności, także w części, w jakiej wydatki te przewyższają kwotę minimalnych nakładów inwestycyjnych określonych w treści niniejszego Zezwolenia?
IBPBI/2/423-470/14/APinterpretacja indywidualna
 1. limit
 2. pomoc publiczna
 3. specjalna strefa ekonomiczna
 4. warunki zwolnienia
 5. wydatki inwestycyjne
 6. zezwolenie
 7. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 29 stycznia 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 31 stycznia 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy przy wyliczaniu wysokości limitu zwolnienia podatkowego pod uwagę należało wziąć faktyczną wysokość kosztów kwalifikowanych poniesionych w ramach inwestycji będącej podstawą do wydania na rzecz Spółki Zezwolenia, a więc także w części, w jakiej wydatki te przewyższały kwotę minimalnych nakładów inwestycyjnych określonych w treści niniejszego Zezwolenia (stan faktyczny) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 stycznia 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy przy wyliczaniu wysokości limitu zwolnienia podatkowego pod uwagę należało wziąć faktyczną wysokość kosztów kwalifikowanych poniesionych w ramach inwestycji będącej podstawą do wydania na rzecz Spółki Zezwolenia, a więc także w części, w jakiej wydatki te przewyższały kwotę minimalnych nakładów inwestycyjnych określonych w treści niniejszego Zezwolenia.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka prowadzi działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej: „Strefa” lub „SSE”) na podstawie Zezwolenia z 30 lipca 2002 r. (dalej: „Zezwolenie”). Jest to działalność gospodarcza obejmująca działalność produkcyjną, handlową i usługową w zakresie wyrobów i usług wytworzonych na terenie Strefy określonych w:

 • sekcji D, podsekcji DM, klasie 35.30 - statki powietrzne i kosmiczne;
 • sekcji K, grupie 73.1 - usługi badawcze rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych;
 • sekcji K, grupie 74.3 - usługi w zakresie badań i analiz technicznych;
 • sekcji D, podsekcji DL, klasie 33.20 - instrumenty i przyrządy pomiarowe, kontrolne, badawcze i nawigacyjne;
 • sekcji K, grupie 72.1 - usługi doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego;
 • sekcji K, grupie 72.6 - usługi związane z informatyką pozostałe,

według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług Głównego Urzędu Statystycznego.

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej: „ustawa o PDOP”), dochód Spółki generowany na terenie SSE w zakresie określonym w Zezwoleniu podlega zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej: „PDOP”). Spółka korzysta ze zwolnienia w PDOP z tytułu kosztów nowej inwestycji.

Spółkę obowiązują przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia ... specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. Nr 88 poz. 397 ze zm., dalej: „Rozporządzenie Strefowe”) w brzmieniu właściwym na dzień uzyskania Zezwolenia. Powyższe wynika z przepisów intertemporalnych zamieszczonych w poszczególnych ustawach nowelizujących ustawę z 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 1994 r., Nr 123, poz. 600 ze zm., dalej: „ustawa o SSE”) oraz § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych, zgodnie z którym, do przedsiębiorcy, który posiada zezwolenie wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się dotychczasowe warunki udzielania pomocy regionalnej.

W odniesieniu do wydatków inwestycyjnych Zezwolenie Spółki stanowi, że warunkiem prowadzenia działalności na terenie SSE jest „Poniesienie wydatków inwestycyjnych w rozumieniu § 6 ust. 1 rozporządzenia z dnia 18.06.1996 r. w sprawie ustanowienia ... specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. Nr 88 poz. 397 z późn. zmian.), w wysokości co najmniej 42.530.000,00 PLN (słownie: czterdzieści dwa miliony pięćset trzydzieści tysięcy) w terminie do dnia 31.12.2006 r., z czego w poszczególnych latach w rachunku narastającym:

 • 12.297.000,00 PLN w terminie do 31.12.2002 r.,
 • 29.242.000,00 PLN w terminie do 31.12.2003 r.,
 • 37.480.000,00 PLN w terminie do 31.12.2004 r.,
 • 41.530.000,00 PLN w terminie do 31.12.2005 r.,
 • 42.530.000,00 PLN w terminie do 31.12.2006 r.”

Zezwolenie zostało udzielone do 8 sierpnia 2016 r. Zezwolenie nie określa przy tym daty zakończenia inwestycji, ani też maksymalnej wartości nakładów inwestycyjnych, które mogą zostać rozpoznane jako kwalifikowane dla celów obliczenia dostępnej dla Spółki puli pomocy publicznej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w analizowanym stanie faktycznym, przy wyliczaniu wysokości limitu zwolnienia podatkowego pod uwagę należało wziąć faktyczną wysokość kosztów kwalifikowanych poniesionych w ramach inwestycji będącej podstawą do wydania na rzecz Spółki Zezwolenia, a więc także w części, w jakiej wydatki te przewyższały kwotę minimalnych nakładów inwestycyjnych określonych w treści Zezwolenia...

Zdaniem Spółki, dla celu obliczenia wielkości dostępnej pomocy publicznej uwzględnia się całkowitą wartość wydatków inwestycyjnych związanych z projektem będącym podstawą do wydania Zezwolenia i spełniających jednocześnie definicję kosztu kwalifikowanego poniesionych począwszy od dnia wydania Zezwolenia w całym okresie jego ważności, a więc także w części, która przewyższa minimalną wielkość wydatków inwestycyjnych określoną w jego treści.

Wskazane stanowisko Spółki jest w pełni zgodne z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa, treścią udzielonego Wnioskodawcy Zezwolenia, a także z jednolitym w tym zakresie stanowiskiem organów podatkowych wyrażonym w analogicznych sprawach.

Pomoc publiczna udzielana podatnikom działającym na terenie SSE w postaci zwolnienia od PDOP przyjmuje formę pomocy regionalnej, która udzielana jest w celu wspierania nowych inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją.

Stosownie do art. 16 ust. 1 i 2 ustawy o SSE, w brzmieniu właściwym na dzień przyznania Spółce Zezwolenia, podstawą do korzystania z pomocy publicznej jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy, uprawniające do korzystania z pomocy publicznej, zwane dalej „zezwoleniem”.

Zezwolenie określa przedmiot działalności gospodarczej oraz warunki dotyczące w szczególności:

 1. zatrudnienia przez przedsiębiorcę przy prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie strefy przez określony czas określonej liczby pracowników,
 2. dokonania przez przedsiębiorcę inwestycji na terenie strefy o wartości przewyższającej określoną kwotę.

Przywołany powyżej przepis określa precyzyjnie, że zapisy Zezwolenia posiadanego przez Spółkę powinny być odczytywane jako warunki prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE, których spełnienie determinuje możliwość korzystania ze zwolnienia podatkowego.

Regulacje odnoszące się do wartości zwolnienia podatkowego, jakie dostępne jest dla Spółki zawarte zostały w § 3 Rozporządzenia Strefowego.

Zgodnie z § 3 ust. 2, wielkość pomocy regionalnej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego z tytułu realizacji nowej inwestycji, stanowi iloczyn maksymalnej intensywności pomocy ustalonej dla danego obszaru, zgodnie z § 3 ust. 2 z uwzględnieniem § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie pomocy regionalnej dla przedsiębiorców (Dz.U. Nr 28, poz. 306), i kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą, o których mowa w § 6 Rozporządzenia Strefowego.

Tym samym, przepisy obowiązujące na dzień uzyskania przez Spółkę Zezwolenia nie zawierają uregulowań wskazujących na to, że warunki dotyczące minimalnych kosztów inwestycji określone w treści Zezwolenia ograniczają jednocześnie górną granicę wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną.

Spółka podkreśla również, że w momencie wydania na jej rzecz Zezwolenia nie obowiązywały przepisy pozwalające na zamieszczanie w treści Zezwoleń maksymalnej kwoty kosztów kwalifikowanych, stanowiących podstawę dla celów kalkulacji dostępnego zwolnienia podatkowego. Wymóg odnośnie określania w treści zezwoleń strefowych maksymalnej wartości kosztów kwalifikowanych został wprowadzony na podstawie ustawy z 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 118 poz. 746), a więc po dacie uzyskania Zezwolenia przez Spółkę.

Dodatkowo, § 6 Rozporządzenia Strefowego stanowi, że za wydatki inwestycyjne, stanowiące koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną uznaje się wydatki faktycznie poniesione po dniu uzyskania zezwolenia, niezwrócone przedsiębiorcy w jakiejkolwiek formie, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy - jeżeli podatki te podlegają odliczeniu od należnego podatku od towarów i usług. Przepis określa zatem jedynie początek okresu, w którym ponoszone wydatki mogą zostać uznane za koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą.

Również sama treść Zezwolenia posiadanego przez Spółkę potwierdza, że wskazana w nim wartość wydatków inwestycyjnych jest wielkością minimalną. Świadczy o tym literalne brzmienie Zezwolenia, w którym posłużono się zwrotem: „poniesienie wydatków inwestycyjnych (...) w wysokości co najmniej 42.530.000,00 PLN w terminie do dnia 31.12.2006 roku”.

Zezwolenie posiadane przez Spółkę nie określa również terminu zakończenia inwestycji.

Reasumując, w świetle przytoczonych powyżej regulacji, z uwagi na brak przepisów ograniczających wielkość kwalifikowanych wydatków inwestycyjnych wyłącznie do wielkości wskazanej w Zezwoleniu, jako wielkości minimalnej, Spółka stoi na stanowisku, że uprawniona jest do obliczania limitu maksymalnej pomocy publicznej w oparciu o wszelkie kwalifikowane wydatki inwestycyjne w rozumieniu Rozporządzenia Strefowego poniesione w związku z realizacją projektu, który był podstawą do uzyskania Zezwolenia, w terminie od daty uzyskania Zezwolenia aż do zakończenia okresu, na który zostało ono udzielone.

Stanowisko Spółki, zgodnie z którym do celów obliczenia dostępnej puli pomocy publicznej ma ona możliwość uwzględnienia całości wydatków inwestycyjnych poniesionych na terenie SSE po dniu uzyskania Zezwolenia w okresie na jakim zostało ono udzielone, zgodne jest z jednolitą linią interpretacyjną prezentowaną przez organy podatkowe.

Prawidłowość stanowiska zaprezentowanego przez Spółkę w niniejszym wniosku potwierdza m.in.:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 6 września 2013 r., sygn. IBPBI/2/423-738/13/CzP;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 5 września 2013 r., sygn. ILPB1/415-708/13-2/AG;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 20 marca 2013 r., sygn. ILPB3/423-6/13-2/AO;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 23 maja 2012 r., sygn. IBPBI/2/423-194/12/PP;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 15 listopada 2012 r., sygn. ILPB3/423-352/12-2/AO;
 • interpretacja indywidulana Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 2 grudnia 2011 r., sygn. ILPB3/423-422/11-2/MM;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 24 maja 2010 r., sygn. IBPBI/2/423-358/10/AK;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 13 maja 2009 r., sygn. IPPB3/423-96/09-2/MS;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy 14 maja 2009 r., sygn. ITPB3/423-120/09/DK.

Wszystkie wskazane powyżej interpretacje indywidualne potwierdzają, że w przypadku przedsiębiorców posiadających zezwolenia strefowe niezawierające górnego limitu wydatków inwestycyjnych:

 • za koszty kwalifikowane zwiększające wielkość dostępnego zwolnienia podatkowego może zostać rozpoznana całkowita wartość wydatków inwestycyjnych;
 • wydatki inwestycyjne będące kosztem kwalifikowanym mogą być ponoszone w całym okresie obowiązywania zezwolenia strefowego.

Mając na uwadze przedstawione argumenty, a w szczególności biorąc pod uwagę jednolitą linię interpretacyjną organów podatkowych w przedmiotowym zakresie Spółka wnosi o potwierdzenie prawidłowości przedstawionego przez nią stanowiska.

Dodatkowo, Spółka wskazuje, że zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 8 maja 2007 r. (sygn. I SA/Rz 254/07), przepisy rozporządzenia regulujące szczegółowe kwestie związane z korzystaniem ze zwolnienia z PDOP (w tym kalkulacji limitu pomocy publicznej) stanowią normy prawa podatkowego, do których zastosowanie winny mieć przepisy art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienić należy, że w zakresie pytania dotyczącego zdarzenia przyszłego wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.