Wydatki inwestycyjne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wydatki inwestycyjne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
kwi

Istota:

1. Czy kwota zaliczek uiszczonych w znaczeniu kasowym przed dniem uzyskania zezwolenia strefowego, może zostać uwzględniona w wartości wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą w momencie uznania ich za poniesione, czyli w momencie faktycznej dostawy i zapłaty pozostałej części ceny danego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej (dostawa i zapłata pozostałej części nastąpi po dniu uzyskania zezwolenia). Jeśli odpowiedź jest negatywna, to czy pozostała wartość poniesionego nakładu na dany środek trwały zapłacona po uzyskaniu zezwolenia może zostać (w tej części) zaliczona do kwalifikowanych wydatków inwestycyjnych.
2. Czy w okresie ponoszenia wydatków w ramach dwóch pokrywających się w czasie zezwoleń można dowolnie kwalifikować wydatki do poszczególnych zezwoleń, nawet wtedy, gdy dotyczą jednego środka trwałego (np. budowa obiektu, czy dostawa z montażem dokumentowana wieloma fakturami na jeden obiekt) z zamiarem skorzystania ze zwolnień podatkowych?
3. Czy można zaliczyć do wydatków inwestycyjnych kwalifikujących się do objęcia pomocą nakłady na środek trwały, który w okresie trwania zezwolenia nie został przyjęty do użytkowania, a nakłady te zostały poniesione w trakcie okresu trwania zezwolenia i stanowiły na dzień upływu czasu trwania zezwolenia środek trwały w budowie?

Fragment:

Przepis § 5 ust. 1 Rozporządzenia SSE stanowi, iż zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu kosztów nowej inwestycji przysługuje przedsiębiorcy, począwszy od miesiąca, w którym poniósł wydatki inwestycyjne w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej. Powyższe sformułowanie doprowadziło do powstania wątpliwości, czy dla określenia momentu poniesienia wydatku inwestycyjnego dla celów dyskontowania, a tym samym kalkulacji kwoty przysługującego Spółce do wykorzystania zwolnienia podatkowego można przyjąć również kwotę zaliczki zapłaconej przed uzyskaniem zezwolenia, podczas gdy dostawa została dokonana w okresie posiadania zezwolenia. To znaczy czy ta zapłacona zaliczka może być uznana za koszt kwalifikowany w momencie dostawy (poniesienia) wydatku inwestycyjnego. Rodzi to również nowe wątpliwości czy zapłaty zaliczki na poczet wydatku inwestycyjnego przed uzyskaniem zezwolenia strefowego pozwala na zaliczenie tego wydatku do kosztu kwalifikowanego. Ma to istotne znaczenie zarówno dla zaliczenia tego wydatku do limitu wydatków inwestycyjnego, jak również określenia daty poniesienia wydatku dla celów dyskontowania. Ponadto Spółka realizuje aktualnie nakłady inwestycyjne dotyczące dwóch zezwoleń Nr .. i Nr ..., w związku z tym pojawiły się wątpliwości co do prawidłowości przypisania poszczególnych wydatków realizowanych inwestycji do poszczególnych zezwoleń, a więc również prawidłowego ustalenia wysokości wydatków dla poszczególnych zezwoleń, jak również momentu uznania ponoszonych wydatków dla tych zezwoleń dla celów dyskontowania.

2018
14
kwi

Istota:

Czy wobec poniesienia przez Spółkę komandytową wydatków inwestycyjnych przewyższających minimalną kwotę określoną w Zezwoleniu, cała kwota tych wydatków może stanowić koszty kwalifikowane inwestycji, w oparciu o które kalkulowana jest wysokość dostępnej dla Wnioskodawcy pomocy publicznej, tj. czy wydatki inwestycyjne w rozumieniu § 6 Rozporządzenia, które zostały poniesione przez Spółkę komandytową w związku z realizowaną inwestycją na terenie SSE w trakcie obowiązywania Zezwolenia, przewyższające minimalną kwotę wydatków inwestycyjnych określoną w Zezwoleniu powiększają kwotę przysługującego Wnioskodawcy zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 Ustawy o CIT?

Fragment:

Spółka komandytowa spełniła powyższe warunki, przy czym istnieje możliwość, że wartość poniesionych przez Spółkę komandytową wydatków inwestycyjnych w związku z realizacją kolejnych inwestycji w ramach zadań opisanych w biznes planie przekroczyła minimalną kwotę wydatków inwestycyjnych określoną w Zezwoleniu. W przedstawionym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym, Zezwolenie nie określa żadnych dodatkowych warunków, w tym w szczególności Zezwolenie nie określa maksymalnego poziomu nakładów inwestycyjnych. Zdaniem Wnioskodawcy, udzielone Zezwolenie określa jedynie minimalny poziom wydatków inwestycyjnych, które Spółka komandytowa zobowiązana jest ponieść jako warunek konieczny do korzystania ze zwolnienia podatkowego z tytułu działalności w SSE. Brak górnego limitu wydatków inwestycyjnych. W ocenie Wnioskodawcy, wykładnia językowa użytego w treści Zezwolenia sformułowania „ co najmniej ” wskazuje, że Spółka komandytowa zobowiązana była do poniesienia wydatków inwestycyjnych w kwocie minimalnej, tj. w kwocie nie mniejszej niż 100.000 EUR w terminie do 30 czerwca 2009 r. Zatem, jest to minimalny pułap wydatków inwestycyjnych, jakie Spółka komandytowa powinna była ponieść, aby być uprawniona do korzystania (poprzez wspólników Spółki komandytowej) z pomocy publicznej w formie zwolnienia z opodatkowania CIT.

2018
29
mar

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego dotyczącego wydatków inwestycyjnych i bieżących w związku z realizacją projektu

Fragment:

Jak wskazała Gmina, wydatki inwestycyjne będą dotyczyły działalności gospodarczej oraz realizacji zadań publicznych niebędących działalnością gospodarczą. Przy czym Gmina podała, że potrafi przyporządkować wydatki inwestycyjne do działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy VAT. Bezpośrednia alokacja – w ocenie Wnioskodawcy – to przypisanie wartości zarówno ponoszonych wydatków inwestycyjnych jak i bieżących do czynności podlegających opodatkowaniu VAT z uwzględnieniem wartości ponoszonych nakładów na poszczególne obiekty podłączane do sieci kanalizacyjnej jak i ilości odprowadzanych ścieków z poszczególnych podmiotów korzystających z sieci. Bezpośrednia alokacja w zakresie wydatków inwestycyjnych jest możliwa na podstawie dokumentacji inwestycyjnej oraz protokołów odbioru robót i kosztorysów przedstawianych przez wykonawców gdzie zostanie szczegółowo wyliczona wartość przypadająca na poszczególne podmioty korzystające z sieci kanalizacyjnej. Bezpośrednia alokacja w zakresie wydatków bieżących jest możliwa na podstawie ilości odprowadzanych ścieków z poszczególnych podmiotów korzystających z sieci. Jednocześnie Gmina wskazała, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będzie wykorzystywała ponoszone wydatki wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, tj. oczyszczanie i odprowadzanie ścieków od mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej oraz podmiotów gospodarczych korzystających z sieci kanalizacyjnej.

2017
4
sie

Istota:

Czy Spółka będzie uprawniona do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych przysługującego jej z tytułu kosztów kwalifikowanych na podstawie Nowego Zezwolenia począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniesione zostaną wydatki inwestycyjne i osiągnięty zostanie poziom zatrudnienia, określone w Nowym Zezwoleniu, w okresie od dnia uzyskania Nowego Zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy publicznej?

Fragment:

Wnioskodawca zakłada przy tym, że będzie kalkulował wartość przysługującej mu pomocy publicznej w formie zwolnienia podatkowego w oparciu o wydatki inwestycyjne. Spółka powzięła wątpliwości w zakresie właściwego momentu rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia, które przysługiwałoby jej na podstawie Nowego Zezwolenia. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Spółka będzie uprawniona do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych przysługującego jej z tytułu kosztów kwalifikowanych na podstawie Nowego Zezwolenia począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniesione zostaną wydatki inwestycyjne i osiągnięty zostanie poziom zatrudnienia, określone w Nowym Zezwoleniu, w okresie od dnia uzyskania Nowego Zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy publicznej? Zdaniem Wnioskodawcy, będzie on uprawniony do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych przysługującego mu z tytułu kosztów kwalifikowanych na podstawie Nowego Zezwolenia począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniesione zostaną wydatki inwestycyjne i osiągnięty zostanie poziom zatrudnienia, określone w Nowym Zezwoleniu, w okresie od dnia uzyskania Nowego Zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy publicznej. Uzasadnienie Stanowiska Wnioskodawcy: 1.

2016
28
lis

Istota:

Prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących Wydatki Inwestycyjne ponoszone na wyodrębnioną część Świetlicy przeznaczoną na wynajem.

Fragment:

W przyszłości mogą wystąpić sytuacje, w których wydatki bieżące lub wydatki inwestycyjne będą ponoszone na całą Świetlicę bez dokładnego wyodrębnienia, której części wydatki te dotyczą (np. wydatki na remont całego dachu, remont całej elewacji). Dotychczas, Gmina nic dokonała odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących Wydatki Inwestycyjne i Bieżące ponoszone na wyodrębnioną część Świetlicy wiejskiej, gdyż w pierwszej kolejności Gmina chce potwierdzić prawidłowość dokonania takiego odliczenia w drodze interpretacji indywidualnej Ministra Finansów. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gminie przysługiwało/przysługuj/będzie przysługiwać pełne prawo do odliczenia VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących Wydatki Inwestycyjne ponoszone na wyodrębnioną część Świetlicy? (oznaczone we wniosku jako nr 2) Zdaniem Wnioskodawcy: Gminie przysługiwało/przysługuje pełne prawo do odliczenia VAT naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących Wydatki Inwestycyjne związane z wyodrębnioną częścią Świetlicy (udostępnianą wyłącznie odpłatnie). Uzasadnienie Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT „ w zakresie. w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15. przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 ”.

2016
22
cze

Istota:

Czy momentem poniesienia wydatków inwestycyjnych kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną jest dzień ich ujęcia w księgach rachunkowych (zgodnie z metodą memoriałową)?

Fragment:

Chodzi zatem o wydatki inwestycyjne, które zostały przez dany podmiot zrealizowane i to w określonym czasie, objętym zezwoleniem, na prowadzenie działalności na danym terenie (strefy). Ograniczenie czasowe, jak również fakt pośredniego zwrotu poniesionych wydatków inwestycyjnych wskazuje, że chodzi o wartości, które zostały przez przedsiębiorcę faktycznie wydatkowane. Należy więc uznać, że aby przedsiębiorca mógł skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego, którego wartość uzależniona jest od wielkości poniesionych przez tego przedsiębiorcę wydatków kwalifikowanych jako koszty inwestycji, to „ poniesienie ” musi oznaczać wydatek faktycznie zrealizowany, a nie samą deklarację o zamiarze jego poniesienia, czy też zobowiązanie do poniesienia go w przyszłości. W związku z powyższym, dla obliczenia wielkości zwolnienia podatkowego nie jest wystarczające jedynie zarachowanie wydatku bez jego faktycznego poniesienia. Reasumując, moment poniesienia wydatków inwestycyjnych, będących podstawą zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, oznacza ich poniesienie zgodnie z zasadą kasową, tj. z chwilą zapłaty. Tym samym stanowisko Spółki jest nieprawidłowe.

2016
22
cze

Istota:

Czy momentem poniesienia wydatków inwestycyjnych kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną jest dzień ich ujęcia w księgach rachunkowych (zgodnie z metodą memoriałową)?

Fragment:

Chodzi zatem o wydatki inwestycyjne, które zostały przez dany podmiot zrealizowane i to w określonym czasie, objętym zezwoleniem, na prowadzenie działalności na danym terenie (strefy). Ograniczenie czasowe, jak również fakt pośredniego zwrotu poniesionych wydatków inwestycyjnych wskazuje, że chodzi o wartości, które zostały przez przedsiębiorcę faktycznie wydatkowane. Należy więc uznać, że aby przedsiębiorca mógł skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego, którego wartość uzależniona jest od wielkości poniesionych przez tego przedsiębiorcę wydatków kwalifikowanych jako koszty inwestycji, to „ poniesienie ” musi oznaczać wydatek faktycznie zrealizowany, a nie samą deklarację o zamiarze jego poniesienia, czy też zobowiązanie do poniesienia go w przyszłości. W związku z powyższym, dla obliczenia wielkości zwolnienia podatkowego nie jest wystarczające jedynie zarachowanie wydatku bez jego faktycznego poniesienia. Reasumując, moment poniesienia wydatków inwestycyjnych, będących podstawą zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, oznacza ich poniesienie zgodnie z zasadą kasową, tj. z chwilą zapłaty. Tym samym stanowisko Spółki jest nieprawidłowe.

2016
13
mar

Istota:

W zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących Wydatki Inwestycyjne związane z Inwestycją, Pozostałe Wydatki Inwestycyjne związane z Przystanią Jachtową, Wydatki Bieżące oraz sposobu dokonania odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z budową Przystani Jachtowej

Fragment:

Z tytułu realizacji Inwestycji, Gmina poniosła w przeszłości określone wydatki inwestycyjne, m.in. na roboty budowlane, zakup materiałów oraz usług obcych, itp. (dalej: „ Wydatki Inwestycyjne ”). Wśród Wydatków Inwestycyjnych będących przedmiotem niniejszego wniosku znajdują się m.in. roboty związane z budową nabrzeża ze stalowej ścianki szczelnej wraz z wykonaniem niezbędnych robót ziemnych i umocnieniowych, adaptacji dna i skarp zbiornika dla celów Przystani Jachtowej wraz z placem manewrowym i niezbędnym uzbrojeniem i instalacjami, pali kotwiących i pomostów pływających, zakup usług obcych i materiałów, nadzór inwestorski, projekty, plany i koncepcje inwestorskie itp. Wśród ww. Wydatków Inwestycyjnych będących przedmiotem niniejszego wniosku nie znajdują się natomiast wydatki związane z budową drogi technologicznej, placu manewrowego, ciągu pieszego i chodnika, zjazdu do slipu oraz plaży. Wydatki te mogą być jednak przedmiotem odrębnego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej składanej do Ministra Finansów. Wartość Inwestycji przekroczyła kwotę 15 tysięcy złotych netto. Niewykluczone, iż w przyszłości Gmina poniesie dodatkowe wydatki inwestycyjne związane z Przystanią Jachtową, które zwiększą wartość opisywanego środka trwałego.

2016
4
mar

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego dotyczącego wydatków inwestycyjnych i bieżących.

Fragment:

Z tytułu realizacji Obiektów, Gmina poniosła w przeszłości określone wydatki inwestycyjne, m.in. na roboty budowlane, zakup materiałów oraz usług obcych, (dalej: „ Wydatki Inwestycyjne ”). Wśród Wydatków Inwestycyjnych będących przedmiotem niniejszego wniosku znajdują się roboty budowlane, instalacje elektryczne, projekty techniczne, projekty inwestorskie. Wartość Inwestycji przekroczyła kwotę 15 tysięcy złotych netto. Niewykluczone, iż w przyszłości Gmina poniesie dodatkowe wydatki inwestycyjne związane z Obiektami, które zwiększą wartość opisywanej Infrastruktury. Mogą to być przykładowo wydatki na dodatkową rozbudowę, przebudowę wybudowanych Obiektów (dalej: „ Pozostałe Wydatki Inwestycyjne ”). Gmina ponosiła wydatki inwestycyjne związane z polem namiotowym oraz polem caravaningowym w roku 2012. Gmina otrzymywała faktury dokumentujące wydatki inwestycyjne związane z polem namiotowym i polem caravaningowym w 2012 r. oraz w 2013 r, otrzymała jedną fakturę korygującą „ in minus ”. Faktury dokumentujące wydatki inwestycyjne oraz wydatki bieżące związane z polem namiotowym oraz polem caravaningowym są wystawione na Gminę. Ponadto, Gmina ponosiła/ ponosi/ będzie ponosić bieżące wydatki związane z utrzymaniem Obiektów, obejmujące zarówno nabycie towarów, takich jak: środki czystości, artykuły przemysłowe niezbędne do utrzymania Obiektów, drobne materiały, takich jak: usług jak drobne prace remontowe/konserwacyjne (dalej: „ Wydatki Bieżące ”).

2016
14
sty

Istota:

Czy do obliczania przez Spółkę wielkości dostępnego limitu zwolnienia podatkowego powinna zostać przyjęta kwota wydatków inwestycyjnych faktycznie poniesionych przez Spółkę w związku z realizacją inwestycji na terenie Strefy w całym okresie obowiązywania Zezwoleń, tj. również kwota wydatków inwestycyjnych przewyższająca minimalną wielkość nakładów inwestycyjnych określonych w poszczególnych Zezwoleniach (uwzględniając wskaźnik maksymalnej intensywności pomocy publicznej oraz zasady dyskontowania)? (stan faktyczny)

Fragment:

Wydatki inwestycyjne ponoszone przez Spółkę w ramach uzyskanych Zezwoleń spełniają kryteria określone w § 6 odpowiednich Rozporządzeń Strefowych. Pomimo, że faktyczna kwota wydatków inwestycyjnych poniesionych w ramach Zezwoleń przekroczyła kwotę minimalną nakładów inwestycyjnych zapisaną w poszczególnych Zezwoleniach, Spółka jeszcze do niedawna ponosiła wydatki inwestycyjne, w związku z realizacją przedsięwzięć, na których realizację zostały udzielone Spółce Zezwolenia. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy do obliczania przez Spółkę wielkości dostępnego limitu zwolnienia podatkowego powinna zostać przyjęta kwota wydatków inwestycyjnych faktycznie poniesionych przez Spółkę w związku z realizacją inwestycji na terenie Strefy w całym okresie obowiązywania Zezwoleń, tj. również kwota wydatków inwestycyjnych przewyższająca minimalną wielkość nakładów inwestycyjnych określonych w poszczególnych Zezwoleniach (uwzględniając wskaźnik maksymalnej intensywności pomocy publicznej oraz zasady dyskontowania)... (stan faktyczny) Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka ma prawo uznać całość wydatków inwestycyjnych, tj. również w wartości przewyższającej minimalną kwotę określoną w poszczególnych Zezwoleniach, za koszty kwalifikowane inwestycji.