Wydatki inwestycyjne | Interpretacje podatkowe

Wydatki inwestycyjne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wydatki inwestycyjne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Spółka będzie uprawniona do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych przysługującego jej z tytułu kosztów kwalifikowanych na podstawie Nowego Zezwolenia począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniesione zostaną wydatki inwestycyjne i osiągnięty zostanie poziom zatrudnienia, określone w Nowym Zezwoleniu, w okresie od dnia uzyskania Nowego Zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy publicznej?
Fragment:
Wnioskodawca zakłada przy tym, że będzie kalkulował wartość przysługującej mu pomocy publicznej w formie zwolnienia podatkowego w oparciu o wydatki inwestycyjne. Spółka powzięła wątpliwości w zakresie właściwego momentu rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia, które przysługiwałoby jej na podstawie Nowego Zezwolenia. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Spółka będzie uprawniona do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych przysługującego jej z tytułu kosztów kwalifikowanych na podstawie Nowego Zezwolenia począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniesione zostaną wydatki inwestycyjne i osiągnięty zostanie poziom zatrudnienia, określone w Nowym Zezwoleniu, w okresie od dnia uzyskania Nowego Zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy publicznej? Zdaniem Wnioskodawcy, będzie on uprawniony do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych przysługującego mu z tytułu kosztów kwalifikowanych na podstawie Nowego Zezwolenia począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniesione zostaną wydatki inwestycyjne i osiągnięty zostanie poziom zatrudnienia, określone w Nowym Zezwoleniu, w okresie od dnia uzyskania Nowego Zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy publicznej. Uzasadnienie Stanowiska Wnioskodawcy: 1.
2017
4
sie

Istota:
Prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących Wydatki Inwestycyjne ponoszone na wyodrębnioną część Świetlicy przeznaczoną na wynajem.
Fragment:
W przyszłości mogą wystąpić sytuacje, w których wydatki bieżące lub wydatki inwestycyjne będą ponoszone na całą Świetlicę bez dokładnego wyodrębnienia, której części wydatki te dotyczą (np. wydatki na remont całego dachu, remont całej elewacji). Dotychczas, Gmina nic dokonała odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących Wydatki Inwestycyjne i Bieżące ponoszone na wyodrębnioną część Świetlicy wiejskiej, gdyż w pierwszej kolejności Gmina chce potwierdzić prawidłowość dokonania takiego odliczenia w drodze interpretacji indywidualnej Ministra Finansów. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gminie przysługiwało/przysługuj/będzie przysługiwać pełne prawo do odliczenia VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących Wydatki Inwestycyjne ponoszone na wyodrębnioną część Świetlicy? (oznaczone we wniosku jako nr 2) Zdaniem Wnioskodawcy: Gminie przysługiwało/przysługuje pełne prawo do odliczenia VAT naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących Wydatki Inwestycyjne związane z wyodrębnioną częścią Świetlicy (udostępnianą wyłącznie odpłatnie). Uzasadnienie Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT „ w zakresie. w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15. przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 ”.
2016
28
lis

Istota:
Czy momentem poniesienia wydatków inwestycyjnych kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną jest dzień ich ujęcia w księgach rachunkowych (zgodnie z metodą memoriałową)?
Fragment:
Chodzi zatem o wydatki inwestycyjne, które zostały przez dany podmiot zrealizowane i to w określonym czasie, objętym zezwoleniem, na prowadzenie działalności na danym terenie (strefy). Ograniczenie czasowe, jak również fakt pośredniego zwrotu poniesionych wydatków inwestycyjnych wskazuje, że chodzi o wartości, które zostały przez przedsiębiorcę faktycznie wydatkowane. Należy więc uznać, że aby przedsiębiorca mógł skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego, którego wartość uzależniona jest od wielkości poniesionych przez tego przedsiębiorcę wydatków kwalifikowanych jako koszty inwestycji, to „ poniesienie ” musi oznaczać wydatek faktycznie zrealizowany, a nie samą deklarację o zamiarze jego poniesienia, czy też zobowiązanie do poniesienia go w przyszłości. W związku z powyższym, dla obliczenia wielkości zwolnienia podatkowego nie jest wystarczające jedynie zarachowanie wydatku bez jego faktycznego poniesienia. Reasumując, moment poniesienia wydatków inwestycyjnych, będących podstawą zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, oznacza ich poniesienie zgodnie z zasadą kasową, tj. z chwilą zapłaty. Tym samym stanowisko Spółki jest nieprawidłowe.
2016
22
cze

Istota:
Czy momentem poniesienia wydatków inwestycyjnych kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną jest dzień ich ujęcia w księgach rachunkowych (zgodnie z metodą memoriałową)?
Fragment:
Chodzi zatem o wydatki inwestycyjne, które zostały przez dany podmiot zrealizowane i to w określonym czasie, objętym zezwoleniem, na prowadzenie działalności na danym terenie (strefy). Ograniczenie czasowe, jak również fakt pośredniego zwrotu poniesionych wydatków inwestycyjnych wskazuje, że chodzi o wartości, które zostały przez przedsiębiorcę faktycznie wydatkowane. Należy więc uznać, że aby przedsiębiorca mógł skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego, którego wartość uzależniona jest od wielkości poniesionych przez tego przedsiębiorcę wydatków kwalifikowanych jako koszty inwestycji, to „ poniesienie ” musi oznaczać wydatek faktycznie zrealizowany, a nie samą deklarację o zamiarze jego poniesienia, czy też zobowiązanie do poniesienia go w przyszłości. W związku z powyższym, dla obliczenia wielkości zwolnienia podatkowego nie jest wystarczające jedynie zarachowanie wydatku bez jego faktycznego poniesienia. Reasumując, moment poniesienia wydatków inwestycyjnych, będących podstawą zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, oznacza ich poniesienie zgodnie z zasadą kasową, tj. z chwilą zapłaty. Tym samym stanowisko Spółki jest nieprawidłowe.
2016
22
cze

Istota:
W zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących Wydatki Inwestycyjne związane z Inwestycją, Pozostałe Wydatki Inwestycyjne związane z Przystanią Jachtową, Wydatki Bieżące oraz sposobu dokonania odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z budową Przystani Jachtowej
Fragment:
Z tytułu realizacji Inwestycji, Gmina poniosła w przeszłości określone wydatki inwestycyjne, m.in. na roboty budowlane, zakup materiałów oraz usług obcych, itp. (dalej: „ Wydatki Inwestycyjne ”). Wśród Wydatków Inwestycyjnych będących przedmiotem niniejszego wniosku znajdują się m.in. roboty związane z budową nabrzeża ze stalowej ścianki szczelnej wraz z wykonaniem niezbędnych robót ziemnych i umocnieniowych, adaptacji dna i skarp zbiornika dla celów Przystani Jachtowej wraz z placem manewrowym i niezbędnym uzbrojeniem i instalacjami, pali kotwiących i pomostów pływających, zakup usług obcych i materiałów, nadzór inwestorski, projekty, plany i koncepcje inwestorskie itp. Wśród ww. Wydatków Inwestycyjnych będących przedmiotem niniejszego wniosku nie znajdują się natomiast wydatki związane z budową drogi technologicznej, placu manewrowego, ciągu pieszego i chodnika, zjazdu do slipu oraz plaży. Wydatki te mogą być jednak przedmiotem odrębnego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej składanej do Ministra Finansów. Wartość Inwestycji przekroczyła kwotę 15 tysięcy złotych netto. Niewykluczone, iż w przyszłości Gmina poniesie dodatkowe wydatki inwestycyjne związane z Przystanią Jachtową, które zwiększą wartość opisywanego środka trwałego.
2016
13
mar

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego dotyczącego wydatków inwestycyjnych i bieżących.
Fragment:
Z tytułu realizacji Obiektów, Gmina poniosła w przeszłości określone wydatki inwestycyjne, m.in. na roboty budowlane, zakup materiałów oraz usług obcych, (dalej: „ Wydatki Inwestycyjne ”). Wśród Wydatków Inwestycyjnych będących przedmiotem niniejszego wniosku znajdują się roboty budowlane, instalacje elektryczne, projekty techniczne, projekty inwestorskie. Wartość Inwestycji przekroczyła kwotę 15 tysięcy złotych netto. Niewykluczone, iż w przyszłości Gmina poniesie dodatkowe wydatki inwestycyjne związane z Obiektami, które zwiększą wartość opisywanej Infrastruktury. Mogą to być przykładowo wydatki na dodatkową rozbudowę, przebudowę wybudowanych Obiektów (dalej: „ Pozostałe Wydatki Inwestycyjne ”). Gmina ponosiła wydatki inwestycyjne związane z polem namiotowym oraz polem caravaningowym w roku 2012. Gmina otrzymywała faktury dokumentujące wydatki inwestycyjne związane z polem namiotowym i polem caravaningowym w 2012 r. oraz w 2013 r, otrzymała jedną fakturę korygującą „ in minus ”. Faktury dokumentujące wydatki inwestycyjne oraz wydatki bieżące związane z polem namiotowym oraz polem caravaningowym są wystawione na Gminę. Ponadto, Gmina ponosiła/ ponosi/ będzie ponosić bieżące wydatki związane z utrzymaniem Obiektów, obejmujące zarówno nabycie towarów, takich jak: środki czystości, artykuły przemysłowe niezbędne do utrzymania Obiektów, drobne materiały, takich jak: usług jak drobne prace remontowe/konserwacyjne (dalej: „ Wydatki Bieżące ”).
2016
4
mar

Istota:
Czy do obliczania przez Spółkę wielkości dostępnego limitu zwolnienia podatkowego powinna zostać przyjęta kwota wydatków inwestycyjnych faktycznie poniesionych przez Spółkę w związku z realizacją inwestycji na terenie Strefy w całym okresie obowiązywania Zezwoleń, tj. również kwota wydatków inwestycyjnych przewyższająca minimalną wielkość nakładów inwestycyjnych określonych w poszczególnych Zezwoleniach (uwzględniając wskaźnik maksymalnej intensywności pomocy publicznej oraz zasady dyskontowania)? (stan faktyczny)
Fragment:
Wydatki inwestycyjne ponoszone przez Spółkę w ramach uzyskanych Zezwoleń spełniają kryteria określone w § 6 odpowiednich Rozporządzeń Strefowych. Pomimo, że faktyczna kwota wydatków inwestycyjnych poniesionych w ramach Zezwoleń przekroczyła kwotę minimalną nakładów inwestycyjnych zapisaną w poszczególnych Zezwoleniach, Spółka jeszcze do niedawna ponosiła wydatki inwestycyjne, w związku z realizacją przedsięwzięć, na których realizację zostały udzielone Spółce Zezwolenia. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy do obliczania przez Spółkę wielkości dostępnego limitu zwolnienia podatkowego powinna zostać przyjęta kwota wydatków inwestycyjnych faktycznie poniesionych przez Spółkę w związku z realizacją inwestycji na terenie Strefy w całym okresie obowiązywania Zezwoleń, tj. również kwota wydatków inwestycyjnych przewyższająca minimalną wielkość nakładów inwestycyjnych określonych w poszczególnych Zezwoleniach (uwzględniając wskaźnik maksymalnej intensywności pomocy publicznej oraz zasady dyskontowania)... (stan faktyczny) Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka ma prawo uznać całość wydatków inwestycyjnych, tj. również w wartości przewyższającej minimalną kwotę określoną w poszczególnych Zezwoleniach, za koszty kwalifikowane inwestycji.
2016
14
sty

Istota:
Czy do obliczania przez Spółkę wielkości dostępnego limitu zwolnienia podatkowego powinna zostać przyjęta kwota wydatków inwestycyjnych faktycznie poniesionych przez Spółkę w związku z realizacją inwestycji na terenie Strefy w całym okresie obowiązywania Zezwoleń, tj. również kwota wydatków inwestycyjnych przewyższająca minimalną wielkość nakładów inwestycyjnych określonych w poszczególnych Zezwoleniach (uwzględniając wskaźnik maksymalnej intensywności pomocy publicznej oraz zasady dyskontowania)? (zdarzenie przyszłe)
Fragment:
Wydatki inwestycyjne ponoszone przez Spółkę w ramach uzyskanych Zezwoleń spełniają kryteria określone w § 6 odpowiednich Rozporządzeń Strefowych. Pomimo, że faktyczna kwota wydatków inwestycyjnych poniesionych w ramach Zezwoleń przekroczyła kwotę minimalną nakładów inwestycyjnych zapisaną w poszczególnych Zezwoleniach, Spółka jeszcze do niedawna ponosiła wydatki inwestycyjne, w związku z realizacją przedsięwzięć, na których realizację zostały udzielone Spółce Zezwolenia. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy do obliczania przez Spółkę wielkości dostępnego limitu zwolnienia podatkowego powinna zostać przyjęta kwota wydatków inwestycyjnych faktycznie poniesionych przez Spółkę w związku z realizacją inwestycji na terenie Strefy w całym okresie obowiązywania Zezwoleń, tj. również kwota wydatków inwestycyjnych przewyższająca minimalną wielkość nakładów inwestycyjnych określonych w poszczególnych Zezwoleniach (uwzględniając wskaźnik maksymalnej intensywności pomocy publicznej oraz zasady dyskontowania)... (zdarzenie przyszłe) Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka ma prawo uznać całość wydatków inwestycyjnych, tj. również w wartości przewyższającej minimalną kwotę określoną w poszczególnych Zezwoleniach, za koszty kwalifikowane inwestycji.
2016
14
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych na przebudowę i modernizację świetlicy wiejskiej.
Fragment:
W ocenie Gminy, poniesione wydatki inwestycyjne związane z przebudową i modernizacją świetlicy wiejskiej są powiązane w sposób bezpośredni i konieczny ze świadczeniem usługi dzierżawy tego obiektów na rzecz osoby trzeciej, które to świadczenie jest opodatkowane podstawową stawką VAT. Mając na uwadze powyższe, w analizowanym przypadku obie przesłanki do odliczenia VAT od wydatków inwestycyjnych na przebudowę i modernizację świetlicy wiejskiej są spełnione, a w konsekwencji stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT Gminie przysługuje pełne prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych związanych z przebudową i modernizacją świetlicy wiejskiej. Tytułem przykładu Gmina wskazała, że jej stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacji Ministra Finansów wydanej w analogicznym stanie faktycznym przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2014 r. o sygn. ILPP5/443-60/14-6/PG , w której podkreślono, że „ w sytuacji oddania przedmiotowych świetlic budowanych/modernizowanych aktualnie oraz budowanych/modernizowanych w przyszłości w odpłatne korzystanie na podstawie umowy cywilnoprawnej, zgodnie z art. 86 ust. 1, ust 10, ust. 10b, ust. 11 oraz ust. 13 ustawy, Gminie będzie przysługiwało prawo do bieżącego odliczania podatku naliczonego od wydatków związanych z tymi inwestycjami.
2015
20
gru

Istota:
Czy momentem poniesienia wydatków inwestycyjnych kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną jest dzień ich ujęcia w księgach rachunkowych (zgodnie z metodą memoriałową)?
Fragment:
Zgodnie z treścią Zezwolenia, Spółka jest zobowiązana w szczególności do dokonania, po dniu wydania Zezwolenia, inwestycji na terenie SSE, tj. poniesienia na realizację nowej inwestycji wydatków inwestycyjnych (kosztów inwestycyjnych) w rozumieniu § 6 Rozporządzenia SSE. Spółka, po uzyskaniu Zezwolenia ponosi i będzie ponosiła nadal wydatki inwestycyjne na terenie SSE. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy momentem poniesienia wydatków inwestycyjnych kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną jest dzień ich ujęcia w księgach rachunkowych (zgodnie z metodą memoriałową)... Zdaniem Wnioskodawcy, momentem poniesienia wydatków inwestycyjnych kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną jest ich zarachowanie zgodnie z metodą memoriałową. Zgodnie z art. 12 ustawy z 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 ze zm., dalej: „ Ustawa o SSE ”), dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia na działalność w specjalnej strefie ekonomicznej, przez osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Z kolei z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że zwolnienie od podatku dochodowego dotyczy dochodu uzyskanego z tytułu działalności w specjalnej strefie ekonomicznej, nie wskazując przy tym, ani warunków uzyskania zwolnienia, ani jego wielkości.
2015
3
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.