Wydatki innego podmiotu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wydatki innego podmiotu. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy można zaliczyć, i w którym momencie, do kosztów uzyskania przychodu kwotę należności głównej związaną z zakupem przez zakład oleju a wynikającą z niezapłaconych faktur zakupu, kwotę odsetek od tych należności i kwotę kosztów sądowych? Powyższe uregulowane zostało przez Gminę na mocy prawomocnego wyroku sądowego.

Fragment:

(...) Postanowienie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kraśniku zgodnie z przepisem art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytanie L.dz.283/03/2007 z dnia 28.03.2007r, przesłane za pośrednictwem poczty w dniu 30.03.2007r.(data stempla), które wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 02 kwietnia 2007r. postanawia: uznać przedstawione przez podatnika stanowisko za prawidłowe w części dotyczącej należności głównej i kosztów sądowych. uznać przedstawione przez podatnika stanowisko za nieprawidłowe w części dotyczącej odsetek. Uzasadnienie Stan faktyczny przedstawiony przez podatnika: Zakład zwrócił się z zapytaniem czy można zaliczyć, i w którym momencie, do kosztów uzyskania przychodu kwotę należności głównej związaną z zakupem przez zakład oleju a wynikającą z niezapłaconych faktur zakupu, kwotę odsetek od tych należności i kwotę kosztów sądowych. (...)

2011
1
kwi

Istota:

1. Czy ponoszone przez Spółkę od 1997 r. do dnia dzisiejszego i w przyszłości, wpłaty na podtrzymanie działalności "A" Sp. z o.o. w likwidacji i prowadzenie przez nią postępowań prawnych, stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodów w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych?2. W jaki sposób na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy rozliczyć w czasie ponoszone na rzecz "A" Sp. z o.o. w likwidacji wydatki dotyczące podtrzymywania jej egzystencji i prowadzonych postępowań prawnych?

Fragment:

(...) Decyzja Na podstawie art. 233 związku z art. 239 i art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 Nr 8 poz. 60), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, po rozpatrzeniu zażalenia Sp. z o.o. "H" z dnia 30.06.2006 r. wniesionego na postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 20.06.2006 r. nr 1471/DPD1/423/54/06/MK/1 w sprawie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego orzeka -odmówić zmiany postanowienia organu pierwszej instancji. UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 27.03.2006 r. Spółka zwróciła się o udzielenie interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej. Z opisanego stanu faktycznego wynika, że Spółka zawarła z firmą "A" Sp. z o.o. w likwidacji umowę, na mocy której nabyła jej przedsiębiorstwo w całości. Jednocześnie w dacie zawarcia umowy sprzedaży "A" Sp. z o.o. w likwidacji posiadała roszczenia o ustanowienie użytkowania wieczystego oraz (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy poniesiony wydatek w imieniu klienta stanowi koszt uzyskania przychodu Spółki, a zwrócona kwota stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 24.11.2006r. (data wpływu do US Warszawa Mokotów 28.11.2006r.), przekazanego do tut. Urzędu pismem z dnia 22.02.2007r. Nr 1449/BP/422/331/07/IB przez Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy poniesiony wydatek w imieniu klienta stanowi koszt uzyskania przychodu Spółki, a zwrócona kwota stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: uznać stanowisko Strony za prawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika, że w ramach prowadzonej (...)

2011
1
mar

Istota:

Pytanie dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłat za parkowanie prywatnego samochodu osobowego przewodniczącego Organizacji

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście po rozpatrzeniu wniosku złożonego w tut. Urzędzie dnia 23.02.2005r. (uzupełnionego dnia17.03.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika dotyczącej zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłat za parkowanie prywatnego samochodu osobowego przewodniczącego Organizacji postanawia - potwierdzić stanowisko podatnika. Uzasadnienie Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że podatnik ponosi wydatki w postaci opłat za parkowanie prywatnego samochodu osobowego przewodniczącego. Przewodniczący nie pobiera wynagrodzenia za pełnioną funkcję jak również nie łączy go z Organizacją żadna umowa cywilno-prawna. Koszty parkowania samochodu udokumentowane są kwitem z (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy koszty wypłaconych prowizji od ilości sprzedanych na terenie Rosji aparatów pochłaniających są w myśl art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po zapoznaniu się z treścią pisma F. „K.” S.A. z dnia 20.09.2004 r. (znak: DK 1515/04, data wpływu do tut. Urzędu 21.09.2004 r.), uzupełnionego w dniu 24.09.04 r. pismem znak: DK 1523/04, o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w związku z wątpliwościami spółki, czy koszty wypłaconych prowizji od ilości sprzedanych na terenie Rosji aparatów pochłaniających są w myśl art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów dla F. „K.” S.A., przedstawia następujące wyjaśnienie: Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż F. „K.” S.A. będącego producentem aparatów 73ZW12 i wkładów amortyzujących do aparatu 73 ZW łączą z obywatelami Rosji umowy pośrednictwa, na podstawie których, (...)