Wydatki innego podmiotu | Interpretacje podatkowe

Wydatki innego podmiotu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wydatki innego podmiotu. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy można zaliczyć, i w którym momencie, do kosztów uzyskania przychodu kwotę należności głównej związaną z zakupem przez zakład oleju a wynikającą z niezapłaconych faktur zakupu, kwotę odsetek od tych należności i kwotę kosztów sądowych? Powyższe uregulowane zostało przez Gminę na mocy prawomocnego wyroku sądowego.
Fragment:
(...) Postanowienie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kraśniku zgodnie z przepisem art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytanie L.dz.283/03/2007 z dnia 28.03.2007r, przesłane za pośrednictwem poczty w dniu 30.03.2007r.(data stempla), które wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 02 kwietnia 2007r. postanawia: uznać przedstawione przez podatnika stanowisko za prawidłowe w części dotyczącej należności głównej i kosztów sądowych. uznać przedstawione przez podatnika stanowisko za nieprawidłowe w części dotyczącej odsetek. Uzasadnienie Stan faktyczny przedstawiony przez podatnika: Zakład zwrócił się z zapytaniem czy można zaliczyć, i w którym momencie, do kosztów uzyskania przychodu kwotę należności głównej związaną z zakupem przez zakład oleju a wynikającą z niezapłaconych faktur zakupu, kwotę odsetek od tych należności i kwotę kosztów sądowych. (...)
2011
1
maj

Istota:
1. Czy ponoszone przez Spółkę od 1997 r. do dnia dzisiejszego i w przyszłości, wpłaty na podtrzymanie działalności "A" Sp. z o.o. w likwidacji i prowadzenie przez nią postępowań prawnych, stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodów w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych?2. W jaki sposób na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy rozliczyć w czasie ponoszone na rzecz "A" Sp. z o.o. w likwidacji wydatki dotyczące podtrzymywania jej egzystencji i prowadzonych postępowań prawnych?
Fragment:
(...) Decyzja Na podstawie art. 233 związku z art. 239 i art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 Nr 8 poz. 60), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, po rozpatrzeniu zażalenia Sp. z o.o. "H" z dnia 30.06.2006 r. wniesionego na postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 20.06.2006 r. nr 1471/DPD1/423/54/06/MK/1 w sprawie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego orzeka -odmówić zmiany postanowienia organu pierwszej instancji. UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 27.03.2006 r. Spółka zwróciła się o udzielenie interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej. Z opisanego stanu faktycznego wynika, że Spółka zawarła z firmą "A" Sp. z o.o. w likwidacji umowę, na mocy której nabyła jej przedsiębiorstwo w całości. Jednocześnie w dacie zawarcia umowy sprzedaży "A" Sp. z o.o. w likwidacji posiadała roszczenia o ustanowienie użytkowania wieczystego oraz (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy poniesiony wydatek w imieniu klienta stanowi koszt uzyskania przychodu Spółki, a zwrócona kwota stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 24.11.2006r. (data wpływu do US Warszawa Mokotów 28.11.2006r.), przekazanego do tut. Urzędu pismem z dnia 22.02.2007r. Nr 1449/BP/422/331/07/IB przez Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy poniesiony wydatek w imieniu klienta stanowi koszt uzyskania przychodu Spółki, a zwrócona kwota stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: uznać stanowisko Strony za prawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika, że w ramach prowadzonej (...)
2011
1
kwi

Istota:
Pytanie dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłat za parkowanie prywatnego samochodu osobowego przewodniczącego Organizacji
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście po rozpatrzeniu wniosku złożonego w tut. Urzędzie dnia 23.02.2005r. (uzupełnionego dnia17.03.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika dotyczącej zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłat za parkowanie prywatnego samochodu osobowego przewodniczącego Organizacji postanawia - potwierdzić stanowisko podatnika. Uzasadnienie Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że podatnik ponosi wydatki w postaci opłat za parkowanie prywatnego samochodu osobowego przewodniczącego. Przewodniczący nie pobiera wynagrodzenia za pełnioną funkcję jak również nie łączy go z Organizacją żadna umowa cywilno-prawna. Koszty parkowania samochodu udokumentowane są kwitem z (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy koszty wypłaconych prowizji od ilości sprzedanych na terenie Rosji aparatów pochłaniających są w myśl art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów?
Fragment:
(...) Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po zapoznaniu się z treścią pisma F. „K.” S.A. z dnia 20.09.2004 r. (znak: DK 1515/04, data wpływu do tut. Urzędu 21.09.2004 r.), uzupełnionego w dniu 24.09.04 r. pismem znak: DK 1523/04, o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w związku z wątpliwościami spółki, czy koszty wypłaconych prowizji od ilości sprzedanych na terenie Rosji aparatów pochłaniających są w myśl art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów dla F. „K.” S.A., przedstawia następujące wyjaśnienie: Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż F. „K.” S.A. będącego producentem aparatów 73ZW12 i wkładów amortyzujących do aparatu 73 ZW łączą z obywatelami Rosji umowy pośrednictwa, na podstawie których, (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.