ITPP3/4512-341/16/JC | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego z tytułu ponoszonych wydatków na realizację projektu.
ITPP3/4512-341/16/JCinterpretacja indywidualna
 1. gmina
 2. odliczenia
 3. wydatek
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 24 czerwca 2016 r. (data wpływu 27 czerwca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu ponoszonych wydatków na realizację projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 czerwca 2016 r. został złożony wniosek o wydanie pisemnej interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu ponoszonych wydatków na realizację projektu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Zarząd Województwa ... w dniu ... 2016 r. uchwałą nr ... przyjął Regulamin Konkursu Nr ..../16 dla działania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe Regionalnego programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2014-2020 - Projekty Zintegrowane poprzez powiązanie z projektami realizowanymi w poddziałaniu 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej w ramach Osi priorytetowej 3 Edukacja. W ramach ww. konkursu Powiat przygotował wniosek o dofinansowanie projektu pn. „P.”. Projekt objęty dofinansowaniem przewiduje udzielenie Powiatowi dofinansowania ze środków unijnych RPO do 85% planowanych kosztów realizacji projektu. Warunkiem zakwalifikowania podatku VAT jako wydatku kwalifikowanego przez IZ RPO w ramach realizacji ww. projektu jest przedłożenie indywidualnej interpretacji podatkowej.

W ramach projektu przewidywane są prace związane z doposażeniem i utworzeniem pracowni dydaktycznych w dwóch szkołach zawodowych będących jednostkami budżetowymi Powiatu (Z. i ZS.) dla profilów należących do branż: Środowisko, Turystyka, sport i rekreacja, Chemia lekka. Ponadto projekt zostanie uzupełniony szkoleniami odpowiadającymi na potrzeby kształconej w jednostkach młodzieży. W ramach projektu planowane są zadania:

 1. Wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych
 2. Kursy i szkolenia z zakresu kształcenia ustawicznego - Branża Chemia lekka ;
 3. Kursy i szkolenia z zakresu kształcenia ustawicznego - Branża Środowisko;
 4. Kursy i szkolenia z zakresu kształcenia ustawicznego - Branża Turystyka, sport i rekreacja ;
 5. Kursy i szkolenia z zakresu kształcenia ustawicznego - Branża turystyka, sport i rekreacja;
 6. Studium wykonalności;
 7. Utworzenie pracowni gastronomicznej (roboty budowlane);
 8. Promocja.

Przewidywany okres realizacji zadania to 2016-2018 (płatności przewidziane zostały na lata 2017-2018).

Obecnie Powiat przygotowuje się do gruntownych zmian związanych z centralizacją rozliczeń podatku VAT. Dlatego też od stycznia 2017 roku Powiat jak i jego jednostki organizacyjne należy traktować jako jeden podmiot. Oznacza to, że podatek VAT od czynności opodatkowanych wykonywanych zarówno przez Powiat jak i jego jednostki organizacyjne, będzie rozliczać Powiat.

W myśl art. 4 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814) Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgimanzjalnym, w tym m.in. w zakresie edukacji publicznej, utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń administracyjnych. Zadania z zakresu edukacji prowadzą jednostki budżetowe - szkoły - wykonujące usługi edukacji (zwolnione od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług). Obiekty w których prowadzona jest działalność edukacyjna należą do powiatu, który zobowiązany jest do utrzymania ich zgodnie z wymogami prawa budowlanego, utrzymania bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i wychowania i opieki, wykonywania remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie jak też wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt do pełnej realizacji programów nauczania i programów wychowawczych. Z wykonywanych w ten sposób czynności Powiat nie osiąga żadnych przychodów (obrotów) ponosi jedynie wydatki w zakresie realizacji ustawowych zadań. W związku z tym, podatek naliczony wykazany w otrzymanych przez Powiat fakturach dokumentujących poniesienie kosztów w związku z robotami budowlanymi, zakupem sprzętu dydaktycznego i wyposażenia oraz organizacja kursów i szkoleń wystawionych przez wykonawców za te usługi w żaden sposób nie będzie mógł być odliczony od podatku należnego. Towary i usługi nabyte w celu realizacji ww. projektu nie będą generowały w przyszłości dla powiatu sprzedaży opodatkowanej. Brak stosownego dokumentu z Izby Skarbowej uniemożliwi zaliczenie poniesionych wydatków brutto jako koszt kwalifikowany.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w ramach realizacji projektu pn. „P.”, Powiat ma jakąkolwiek możliwość odzyskania podatku od towarów i usług (zarówno na dzień sporządzenia wniosku o dofinansowanie, jak również mając na uwadze planowany sposób wykorzystania w przyszłości majątku nabytego/wytworzonego w związku z realizacją projektu)...

Zdaniem Wnioskodawcy, Powiat nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług (obniżenia podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony) zarówno na dzień sporządzania wniosku o dofinansowanie, jak również mając na uwadze planowany sposób wykorzystania w przyszłości majątku nabytego/wytworzonego w związku z realizacją projektu. Otrzymanie powyższej interpretacji podatkowej jest niezbędne przy ubieganiu się o dofinansowanie projektu pn. „P.” w ramach działania 4.1 RPO ... na lata 2014-2020.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy).

Z treści cytowanego art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Analiza treści wniosku oraz przywołanych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług prowadzi do stwierdzenia, że – z uwagi na brzmienie art. 86 ust. 1 ustawy – Powiatowi nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego, bowiem z treści wniosku wynika, że wydatki związane z jego realizacją nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi.

Interpretacja dotyczy opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.