ITPB3/4510-2/16/DK | Interpretacja indywidualna

Interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na nabycie i sprzedaż udziałów spółki kapitałowej określonych w pytaniach.
ITPB3/4510-2/16/DKinterpretacja indywidualna
 1. sprzedaż udziałów
 2. spółka kapitałowa
 3. wydatek
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 29 grudnia 2015 r. (data wpływu 4 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na nabycie i sprzedaż udziałów spółki kapitałowej określonych w pytaniach – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 stycznia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na nabycie i sprzedaż udziałów spółki kapitałowej określonych w pytaniach.

W złożonym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym podlegającym w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych. W 2011 roku Wnioskodawca utworzył na terenie Republiki Czeskiej spółkę typu s.r.o. (spolećnost z rućenim omezenym), która jest odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka Czeska”). Wnioskodawca posiadał 100% udziałów w Spółce Czeskiej. W związku z zawiązaniem Spółki Czeskiej Wnioskodawca wniósł wkład pieniężny na pokrycie kapitału zakładowego Spółki Czeskiej. W kolejnych latach Wnioskodawca dokonał dwukrotnie podwyższenia – wkładem pieniężnym – kapitału zakładowego w Spółce Czeskiej, tym samym zwiększyła się wartość posiadanych przez niego udziałów w Spółce Czeskiej.

Ponadto Wnioskodawca poniósł:

 • wydatki na pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego, które potrzebne było do założenia Spółki Czeskiej,
 • wydatki na uwierzytelnienie podpisu w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Czeskiej,
 • wydatki na przelewy wkładów pieniężnych w związku z założeniem Spółki Czeskiej oraz podwyższeniem kapitału zakładowego w Spółce Czeskiej,
 • wydatki związane z obsługą prawną i notarialną sprzedaży udziałów w Polsce i w Czechach.

W 2015 roku Wnioskodawca dokonał zbycia 100% udziałów w Spółce Czeskiej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy wydatki poniesione przez Wnioskodawcę w postaci wkładu pieniężnego przeznaczonego na pokrycie kapitału zakładowego oraz na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce Czeskiej stanowić będą dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu w momencie sprzedaży udziałów w Spółce Czeskiej...
 2. Czy wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego, które potrzebne było do założenia Spółki Czeskiej stanowić będą dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu w momencie sprzedaży udziałów w Spółce Czeskiej...
 3. Czy wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na uwierzytelnienie podpisu w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Czeskiej stanowić będą dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu w momencie sprzedaży udziałów w Spółce Czeskiej...
 4. Czy wydatki (prowizje) poniesione przez Wnioskodawcę na przelewy wkładów pieniężnych w związku z założeniem Spółki Czeskiej oraz podwyższeniem kapitału zakładowego w Spółce Czeskiej stanowić będą dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu w momencie sprzedaży udziałów w Spółce Czeskiej...
 5. Czy wydatki poniesione przez Wnioskodawcę związane z obsługą prawną i notarialną sprzedaży udziałów w Spółce Czeskiej stanowić będą dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu w momencie sprzedaży udziałów w Spółce Czeskiej...

We własnym stanowisku w sprawie w odniesieniu do pytania pierwszego Wnioskodawca wskazał, że wydatki poniesione przez Spółkę w postaci wkładu pieniężnego przeznaczonego na pokrycie kapitału zakładowego oraz na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce Czeskiej stanowić będą dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu w momencie sprzedaży udziałów w Spółce Czeskiej.

We własnym stanowisku w sprawie w odniesieniu do pytania drugiego Wnioskodawca wskazał, że wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego, które potrzebne było do założenia Spółki Czeskiej stanowić będą dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu w momencie sprzedaży udziałów w Spółce Czeskiej.

We własnym stanowisku w sprawie w odniesieniu do pytania trzeciego Wnioskodawca wskazał, że wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na uwierzytelnienie podpisu w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Czeskiej stanowić będą dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu w momencie sprzedaży udziałów w Spółce Czeskiej.

We własnym stanowisku w sprawie w odniesieniu do pytania czwartego Wnioskodawca wskazał, że wydatki (prowizje) poniesione przez Wnioskodawcę na przelewy wkładów pieniężnych w związku z założeniem Spółki Czeskiej oraz podwyższeniem kapitału zakładowego w Spółce Czeskiej stanowić będą dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu w momencie sprzedaży udziałów w Spółce Czeskiej.

We własnym stanowisku w sprawie w odniesieniu do pytania piątego Wnioskodawca wskazał, że wydatki poniesione przez Wnioskodawcę związane z obsługą prawną i notarialną sprzedaży udziałów w Spółce Czeskiej stanowić będą dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu w momencie sprzedaży udziałów w Spółce Czeskiej.

W ocenie Wnioskodawcy za przyjęciem takiego stanowiska przemawiają następujące okoliczności.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.) (dalej: „Ustawa o CIT”) podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Z uwagi na fakt, że Wnioskodawca, będący polskim rezydentem podatkowym dokonał zbycia udziałów w Spółce Czeskiej do oceny prawnej przedstawionego zdarzenia należy stosować przepisy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku sporządzonej w Warszawie z dnia 13 września 2011 r. (Dz.U. 2012 r., poz. 991), dalej („Umowa”).

Zgodnie z art. 13 ust. 4 Umowy (regulującym zyski z przeniesienia własności majątku w postaci udziałów) „Zyski z przeniesienia własności jakiegokolwiek majątku, innego niż wymieniony w ustępach 1, 2, 3, podlegają opodatkowaniu wyłącznie w tym Umawiającym się Państwie, w którym przenoszący własność ma miejsce zamieszkania lub siedzibę. W myśl Umowy w sytuacji uzyskania przychodu z kapitałów pieniężnych zastosowanie znajdzie przepis art. 13 Umowy zatytułowany „Zyski ze sprzedaży majątku”. Ponieważ w przedstawionym stanie faktycznym przenoszącym własność udziałów jest Wnioskodawca będący polskim rezydentem podatkowym do oceny prawnej tego zdarzenia należy zastosować przepisy Ustawy CIT.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy o CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...).

Zapis taki oznacza, że kosztami uzyskania przychodów są wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, pod tym jednak warunkiem, że mają one związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma bądź też może mieć wpływ na wielkość osiąganych przychodów, lub służyć zachowaniu albo zabezpieczeniu źródła przychodów. Kosztami zatem będą zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów, w tym dla zagwarantowania funkcjonowania źródła przychodów

Zgodnie z treścią art. 16 ust. 1 pkt 8 Ustawy o CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 7e.

Z powyższego wynika więc, że nie można uznać za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce, jednakże wydatki takie są kosztem uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji).

Użycie przez ustawodawcę określenia „wydatki na nabycie” oznacza, że do kosztów uzyskania przychodów – ale dopiero z chwilą sprzedaży udziałów lub akcji – zalicza się wydatki bezpośrednio warunkujące nabycie tych udziałów lub akcji, tj. takie, bez których poniesienia skuteczne nabycie udziałów lub akcji nie byłoby możliwe. Podsumowując oznacza to, że do „wydatków na nabycie” zalicza się wydatki bezpośrednio warunkujące nabycie udziałów, tj. takie, bez których poniesienia skuteczne nabycie udziałów nie byłoby możliwe.

Odnosząc powyższe do przedstawionego opisu stanu faktycznego podnieść należy, że w przypadku sprzedaży udziałów w Spółce Czeskiej kosztem uzyskania przychodów Wnioskodawcy będzie kwota łącznych wydatków, jakie Wnioskodawca poniósł (poniesie) na objęcie udziałów w kapitale zakładowym oraz w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Czeskiej. Kwota łącznych wydatków obejmowała będzie w tym zakresie wartość kwot faktycznie wpłaconych przez Wnioskodawcę do Spółki Czeskiej w związku z objęciem udziałów w Spółce Czeskiej, w tym w ramach podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki.

W ocenie Wnioskodawcy do wydatków bezpośrednio warunkujących objęcie udziałów, tj. takich, bez których poniesienia skuteczne objęcie udziałów nie byłoby możliwe zaliczyć należy również wydatki na pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego oraz uwierzytelnienie podpisów, ponieważ stanowiły one formalny wymóg odpowiednio założenia spółki oraz podwyższenia jej kapitału zakładowego.

Z powyższych względów – konieczności poniesienia danego wydatku w celu objęcia udziałów Spółki Czeskiej – zaliczyć należy w ocenie Wnioskodawcy prowizje za przelewy wkładów pieniężnych dokonywane przez Wnioskodawcę do Spółki Czeskiej tytułem objęcia udziałów w kapitale zakładowym a następnie podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Czeskiej.

Powyższe dotyczy również wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę związanych z obsługą prawną i notarialną sprzedaży udziałów w Spółce Czeskiej.

Powyższe stanowisko Wnioskodawcy potwierdzają liczne interpretacje organów podatkowych:

 • Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 24 stycznia 2011 r., sygn. IPPB3/423-720/10-4/AG: „Reasumując w momencie sprzedaży udziałów spółek zależnych Spółka mogła zaliczyć na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do kosztów uzyskania przychodów wydatki na objecie/nabycie sprzedawanych udziałów, tj. wartość wkładów pieniężnych, wniesionych przez nią w momencie utworzenia spółki zależnej, jak i w momencie podwyższenia jej kapitału zakładowego w kolejnych latach oraz wydatki warunkujące samą transakcję sprzedaży tych udziałów, takie jak: usługi prawne, koszty notarialne, itp.”;
 • Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 26 marca 2014 r., sygn. ILPB3/423-619/13-5/PR: „Użycie przez ustawodawcę określenia „wydatki na nabycie” oznacza, że do kosztów uzyskania przychodów – ale dopiero z chwilą sprzedaży udziałów lub akcji – zalicza się wydatki bezpośrednio warunkujące nabycie tych udziałów lub akcji, tj. takie, bez których poniesienia skuteczne nabycie udziałów lub akcji nie byłoby możliwe. Do takich wydatków można także zaliczyć np. opłaty notarialne, prowizja biura maklerskiego”;
 • Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 lutego 2010 r. (sygn. IPPB3/423-848/09-2/JB), w której potwierdzono stanowisko podatnika, zgodnie z którym: „pojęcie wydatków na objęcie lub nabycie udziałów w spółce mającej osobowość prawną nie zostało zdefiniowane w przepisach podatkowych W orzecznictwie sądów administracyjnych i praktyce organów skarbowych ugruntowane jest stanowisko, iż pod tym pojęciem należy rozumieć wszelkie wydatki bezpośrednio warunkujące nabycie lub objęcie udziałów, tj. takie bez których poniesienia skuteczne nabycie udziałów nie byłoby możliwe”.

Ponadto, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, iż: „niewątpliwie bezpośrednimi kosztami uzyskania przychodu ze zbycia udziałów będą: cena zakupu udziałów, opłaty notarialne i podatek od czynności cywilnoprawnych. Podobnie kosztem bezpośrednio warunkującym nabycie udziałów są w opinii Spółki wydatki na opłaty sądowe poniesione w celu zabezpieczenia wykonania umowy zakupu udziałów oraz koszty wynagrodzenia powiernicze zarządzanie środkami E przez S i związanego z tym rachunku bankowego”;

 • Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 16 marca 2009 r. (sygn. ITPB3/423-4/09/PS) zgodnie z którą: „użycie przez ustawodawcę określenia – wydatki na nabycie – oznacza, że do kosztów – ale dopiero z chwilą sprzedaży udziałów lub akcji – zalicza się wszelkie koszty bezpośrednio warunkujące nabycie tych udziałów lub akcji, bez których poniesienia nie byłoby możliwe skuteczne nabycie udziałów lub akcji. Takie wydatki stanowią koszty uzyskania przychodów pod warunkiem, że spełniają ogólne przesłanki zaliczenia ich do kosztów podatkowych wynikające z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Do typowych kosztów warunkujących nabycie udziałów lub akcji zaliczyć należy zapłaconą cenę udziałów lub akcji oraz inne koszty bezpośrednio związane z tym zakupem (opłaty, notarialne, prowizje biura maklerskiego itp.)”;
 • Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 10 października 2008 r. (sygn. ILPB3/423-447/08-2/MM) w której stwierdzono, iż: „użycie przez ustawodawcę określenia „wydatki na nabycie” oznacza, że do kosztów uzyskania przychodów – ale dopiero z chwilą sprzedaży udziałów lub akcji – zalicza się wydatki bezpośrednio warunkujące nabycie tych udziałów lub akcji, tj. takie, bez których poniesienia skuteczne nabycie udziałów lub akcji nie byłoby możliwe. Takimi wydatkami są np. cena zakupu udziałów (akcji), opłaty notarialne, prowizja biura maklerskiego, podatek od czynności cywilnoprawnych, związane z ich zakupem”.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w odniesieniu do przedstawionych pytań jest prawidłowe.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny, stosownie do art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do przywołanych przez Spółkę rozstrzygnięć organów podatkowych należy wskazać, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania, ani konsekwencji wiążących dla podjętego rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.