ITPB2/415-1192/14/IL | Interpretacja indywidualna

Czy wydatki związane z wykończeniem domu w stanie deweloperskim (tj. wydatki na zakup armatury łazienkowej i kuchennej, kafelek, klejów, farb, podłóg, i innych, niezbędne do przystosowania domu do stanu umożliwiającego jego zamieszkanie), poniesione po podpisaniu umowy przedwstępnej nabycia gruntu wraz z posadowionym na nim domem jednorodzinnym, bez poniesienia których nie byłoby możliwe zamieszkanie w nabywanej nieruchomości, stanowią wydatki, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
ITPB2/415-1192/14/ILinterpretacja indywidualna
 1. budynek mieszkalny
 2. cele mieszkaniowe
 3. wydatek
 4. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 21 grudnia 2014 r. (data wpływu 29 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku tym przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 27 stycznia 2010 r. Wnioskodawca zakupił wraz z żoną (na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej) lokal mieszkalny. Koszt zakupu wraz z kosztami aktu notarialnego wyniósł 299.797 zł 24 gr. Lokal ten został sprzedany za kwotę 349.000 zł na podstawie aktu notarialnego zawartego w dniu 15 grudnia 2011 r. Należną zapłatę Wnioskodawca otrzymał następnego dnia. Kilka dni przed sprzedażą mieszkania, tj. w dniu 6 grudnia 2011 r. Wnioskodawca podpisał wraz z żoną przedwstępną umowę sprzedaży, na mocy której zobowiązał się zakupić nieruchomość gruntową zabudowaną domem mieszkalnym w stanie deweloperskim od firmy zajmującej się jego budową. Kwota zakupu została ustalona w wysokości 519.000 zł. Wnioskodawca wpłacił zaliczkę w wysokości 205.000 zł. i z uwagi, że kwotę tą wpłacił przed uzyskaniem przychodu ze sprzedaży mieszkania, to według niego nie może jej ująć w wydatkach na cel mieszkaniowy uprawniających do skorzystania ze zwolnienia podatkowego, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W dniu 10 grudnia 2011 r. na mocy umowy przedwstępnej nieruchomość została wydana Wnioskodawcy i jego żonie w posiadanie (odpowiedni zapis w akcie notarialnym), oraz został sporządzony stosowny protokół odbioru. Od tego momentu Wnioskodawca ponosił koszty utrzymania tej nieruchomości i rozpoczął prace wykończeniowe. Umowę sprzedaży przenoszącą własność tej nieruchomości Wnioskodawca wraz z żoną podpisał w dniu 3 lutego 2012 r. Wtedy też zapłacił pozostałą część ceny zakupu domu w kwocie 314.000 zł, z czego 194.000 zł gotówką, a 120.000 zł z kredytu bankowego. Kwotę wpłaconą gotówką oraz koszty zawarcia aktu notarialnego (2.823,18 zł) zaliczono do wydatków na cel mieszkaniowy uprawniający do skorzystania ze zwolnienia podatkowego. Pomiędzy 15 grudnia 2011 r. (uzyskanie przychodu ze sprzedaży mieszkania, już po podpisaniu umowy przedwstępnej zakupu domu) a 3 lutego 2012 r. (przeniesienie własności domu) Wnioskodawca poniósł wydatki na wykończenie domu w wysokości 33.017 zł 23 gr. Wnioskodawca podnosi, iż bez poniesienia tych wydatków (zakupu armatury łazienkowej, kafelek, klejów, farb, podłóg) niemożliwe byłoby zamieszkanie w zakupionym domu. Posiada na to stosowne faktury. Po podpisaniu aktu notarialnego zakupu domu w dniu 3 lutego 2012 r. były kontynuowane prace wykończeniowe. Wnioskodawca posiada faktury na kwotę 8.073 zł 45 gr. Wydatki poniesione po podpisaniu umowy przedwstępnej, jak i wydatki poniesione po zawarciu aktu notarialnego przenoszącego własność Wnioskodawca potraktował jako wydatki na cele mieszkaniowe i przyjął je do wyliczenia dochodu zwolnionego z opodatkowania zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wydatki związane z wykończeniem domu w stanie deweloperskim (tj. wydatki na zakup armatury łazienkowej i kuchennej, kafelek, klejów, farb, podłóg, i innych, niezbędne do przystosowania domu do stanu umożliwiającego jego zamieszkanie), poniesione po podpisaniu umowy przedwstępnej nabycia gruntu wraz z posadowionym na nim domem jednorodzinnym, bez poniesienia których nie byłoby możliwe zamieszkanie w nabywanej nieruchomości, stanowią wydatki, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Wnioskodawca wskazuje, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe. Udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Wnioskodawca podnosi, iż z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d ww. ustawy wynika, że za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego.

Wnioskodawca uważa, że posiadając tytuł prawny do dysponowania lokalem (na podstawie umowy przedwstępnej) wydatki na zakup materiałów remontowo-budowlanych na wykonanie prac wykończeniowych poczynione w czasie, kiedy jeszcze nie był właścicielem przedmiotowej nieruchomości służyły realizacji jego własnych celów mieszkaniowych. Określony w ustawie warunek tzn. wydatkowanie nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, uzyskanych przychodów ze sprzedaży nieruchomości na m.in. budowę, remont lub modernizację własnego lokalu mieszkalnego nie precyzuje czy lokal ten ma być własnością podatnika już w okresie dokonywania na niego nakładów, czy też ma być własnością podatnika w chwili dokonywania oceny spełnienia przez podatnika warunków zwolnienia podatkowego. Według Wnioskodawcy ustawodawca wskazał, że jedynym terminem, który winien być przestrzegany to termin dwóch lat na wydatkowanie przychodu na wyraźnie określony cel, którym są własne cele mieszkaniowe. W ocenie Wnioskodawcy ulga mieszkaniowa jest zwolnieniem podatkowym celu społecznego, za który należy uznać alokowanie środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości w sposób prowadzący do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych podatnika. W tej sytuacji zdaniem Wnioskodawcy można przyjąć przedstawioną przeze niego wykładnię przepisu ustanawiającego zwolnienie. W opinii Wnioskodawcy we wskazanym ustawowo terminie (w ciągu 2 lat od sprzedaży mieszkania) nastąpiło przeniesienie własności lokalu mieszkalnego, który wykończono z wykorzystaniem zakupionych materiałów remontowo-budowlanych. Tym samym zdaniem Wnioskodawcy spełniła on warunek konieczny dla uzyskania prawa do ulgi, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany;

W świetle powyższego, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości lub ww. praw majątkowych następuje przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie i nie zostaje dokonane w wykonaniu działalności gospodarczej stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z przedstawionego we stanu faktycznego wynika, że w dniu 27 stycznia 2010 r. Wnioskodawca zakupił wraz z żoną (na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej) lokal mieszkalny. Koszt zakupu wraz z kosztami aktu notarialnego wyniósł 299.797 zł 24 gr. Lokal ten został sprzedany za kwotę 349.000 zł na podstawie aktu notarialnego zawartego w dniu 15 grudnia 2011 r. Należną zapłatę Wnioskodawca otrzymał następnego dnia. Kilka dni przed sprzedażą mieszkania, tj. w dniu 6 grudnia 2011 r. Wnioskodawca podpisał wraz z żoną przedwstępną umowę sprzedaży, na mocy której zobowiązał się zakupić nieruchomość gruntową zabudowaną domem mieszkalnym w stanie deweloperskim od firmy zajmującej się jego budową. Kwota zakupu została ustalona w wysokości 519.000 zł. Wnioskodawca wpłacił zaliczkę w wysokości 205.000 zł. i z uwagi, że kwotę tą wpłacił przed uzyskaniem przychodu ze sprzedaży mieszkania, to według niego nie może jej ująć w wydatkach na cel mieszkaniowy uprawniających do skorzystania ze zwolnienia podatkowego, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W dniu 10 grudnia 2011 r. na mocy umowy przedwstępnej nieruchomość została wydana Wnioskodawcy i jego żonie w posiadanie (odpowiedni zapis w akcie notarialnym), oraz został sporządzony stosowny protokół odbioru. Od tego momentu Wnioskodawca ponosił koszty utrzymania tej nieruchomości i rozpoczął prace wykończeniowe. Umowę sprzedaży przenoszącą własność tej nieruchomości Wnioskodawca wraz z żoną podpisał w dniu 3 lutego 2012 r. Wtedy też zapłacił pozostałą część ceny zakupu domu w kwocie 314.000 zł, z czego 194.000 zł gotówką, a 120.000 zł z kredytu bankowego. Kwotę wpłaconą gotówką oraz koszty zawarcia aktu notarialnego (2.823,18 zł) zaliczono do wydatków na cel mieszkaniowy uprawniający do skorzystania ze zwolnienia podatkowego. Pomiędzy 15 grudnia 2011 r. (uzyskanie przychodu ze sprzedaży mieszkania, już po podpisaniu umowy przedwstępnej zakupu domu) a 3 lutego 2012 r. (przeniesienie własności domu) Wnioskodawca poniósł wydatki na wykończenie domu w wysokości 33.017 zł 23 gr. Wnioskodawca podnosi, iż bez poniesienia tych wydatków (zakupu armatury łazienkowej, kafelek, klejów, farb, podłóg) niemożliwe byłoby zamieszkanie w zakupionym domu. Posiada na to stosowne faktury. Po podpisaniu aktu notarialnego zakupu domu w dniu 3 lutego 2012 r. były kontynuowane prace wykończeniowe. Wnioskodawca posiada faktury na kwotę 8.073 zł 45 gr. Wydatki poniesione po podpisaniu umowy przedwstępnej, jak i wydatki poniesione po zawarciu aktu notarialnego przenoszącego własność Wnioskodawca potraktował jako wydatki na cele mieszkaniowe i przyjął je do wyliczenia dochodu zwolnionego z opodatkowania zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przenosząc zatem powyższe uregulowania prawne na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że odpłatne zbycie mieszkania przed upływem pięcioletniego okresu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy stanowi źródło przychodu podlegającego opodatkowaniu, według zasad obowiązujących od 1 stycznia 2009 r.

W myśl art. 30e ust. 1 powołanej powyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19 % podstawy obliczenia podatku.

Zgodnie z art. 30e ust. 4 ww. ustawy po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3 (PIT-39), wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł (art. 30e ust. 5 ww. ustawy).

Natomiast zgodnie z art. 30e ust. 2 ww. ustawy, podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. Przepis art. 14 ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z art. 19 ust. 3 ww. ustawy wartość rynkową, o której mowa w ust. 1, rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia. Natomiast jeżeli wartość wyrażona w cenie określonej w umowie odpłatnego zbycia znacznie odbiega od wartości rynkowej nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej wezwie strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej. W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej określi wartość z uwzględnieniem opinii biegłego lub biegłych. Jeżeli wartość ustalona w ten sposób odbiega co najmniej o 33% od wartości wyrażonej w cenie, koszty opinii biegłego lub biegłych ponosi zbywający (art. 19 ust. 4 ustawy).

Stosownie do przepisu art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

Nadto, zgodnie z art. 22 ust. 6e ww. ustawy wysokość nakładów, o których mowa powyżej, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

Zgodnie z art. 22 ust. 6f ww. ustawy koszty nabycia lub koszty wytworzenia, o których mowa w ust. 6c, są corocznie podwyższane, począwszy od roku następującego po roku, w którym nastąpiło nabycie lub wytworzenie zbywanych rzeczy lub praw majątkowych, do roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym nastąpiło ich zbycie, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku podatkowego w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Dochód ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) –c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 tej ustawy – może jednak zostać objęty zwolnieniem z opodatkowania przy spełnieniu warunków określonych w tym przepisie. Stanowi on, że wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 1ww. ustawy za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131 uważa się wydatki poniesione na:

 1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
 2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
 3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
 4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
 5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego

- położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej;

W myśl art. 21 ust. 26 ww. ustawy przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d i e, rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach.

Zgodnie z art. 21 ust. 27 ww. ustawy w przypadku ponoszenia wydatków na cele mieszkaniowe w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium podatnik ponosi wydatki na cele mieszkaniowe.

Ponadto zgodnie z art. 21 ust. 28 ww. ustawy za wydatki, o których mowa w ust. 25, nie uważa się wydatków poniesionych na:

 1. nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub
 2. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, adaptację lub remont budynku albo jego części

- przeznaczonych na cele rekreacyjne.

Mając na uwadze przedstawione powyżej uregulowania prawne stwierdzić należy, iż podstawową okolicznością decydującą o zastosowaniu zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest fakt wydatkowania począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie - przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości i określonych praw majątkowych , o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c na cele mieszkaniowe wskazane m.in. w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) , które obejmuje m.in. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego.

Zatem za wydatki poniesione na cele, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131, w związku z ust. 25 pkt 1 lit. d) ww. ustawy uprawniające do przedmiotowego zwolnienia uznać należy wydatki poniesione na wykończenie budynku mieszkalnego tj. zakup armatury łazienkowej i kuchennej, kafelek, klejów, farb, podłóg w sytuacji, gdy budynek ten służyć ma zaspokajaniu własnych potrzeb mieszkaniowych Wnioskodawcy.

W przedmiotowej sytuacji rozstrzygnięcia wymaga jednak czy do zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uprawnia również wydatkowanie środków ze sprzedaży mieszkania na wykończenie budynku mieszkalnego , który Wnioskodawca objął w posiadanie na mocy umowy przedwstępnej sprzedaży i protokołu odbioru, ale w momencie ponoszenia ww. wydatków nie był jeszcze właścicielem tego budynku, tj. poniósł wydatki przed podpisaniem aktu notarialnego.

W związku z tym wskazać należy, iż wprowadzając warunek wydatkowania nie później, niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości na – między innymi – remont własnego budynku mieszkalnego ustawodawca nie sprecyzował, czy budynek mieszkalny ma być własnością podatnika już w okresie dokonywania na niego nakładów.

Mając na uwadze że ww. zwolnienie jest normą celu społecznego uznać należy że, wydatki poniesione na wykończenie budynku mieszkalnego oddanego przez dewelopera w stanie niewykończonym, czyli wydatki na zakup: armatury łazienkowej i kuchennej, kafelek, klejów, farb, podłóg, mieszczą się w pojęciu wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i uprawniają do zastosowania zwolnienia wynikającego z ww. przepisu, skoro przeniesienie na Wnioskodawcę własności nieruchomości nastąpiło w terminie dwóch lat licząc od dnia uzyskania przychodu ze sprzedaży.

Reasumując, stwierdzić należy, że w przedstawionym stanie faktycznym do zwolnienia wynikającego z art. 21 ust.1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uprawnia wydatkowanie przychodu ze sprzedaży mieszkania na wykończenie budynku mieszkalnego, który Wnioskodawca zakupił od dewelopera niezależnie od tego że wydatki na ten cel zostały poniesione przed sporządzeniem umowy w formie aktu notarialnego przenoszącej na Wnioskodawcę własność tego budynku tj. wydatki na zakup armatury łazienkowej i kuchennej, kafelek, klejów, farb, podłóg.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012, poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.