ITPB1/4511-931/15/AK | Interpretacja indywidualna

Czy wydatki szczegółowo opisane w stanie faktycznym stanowią koszt uzyskania przychodów?
ITPB1/4511-931/15/AKinterpretacja indywidualna
 1. odzież
 2. odzież ochronna
 3. odzież osobista
 4. wydatek
 5. zakup
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 4 września 2015 r. (data wpływu 8 września 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 5 listopada 2015 r. (data wpływu 10 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na zakup specjalistycznej odzieży – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na zakup specjalistycznej odzieży.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą polegającą na łowiectwie i pozyskiwaniu zwierząt łownych, a także na pozyskiwaniu drewna i dziko rosnących produktów leśnych na zlecenia Gmin, Powiatów, Związków Łowieckich i innych podmiotów gospodarczych.

Gminy mając obowiązek wynikający m.in. z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku zlecają Wnioskodawcy m.in. zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierząt, jak również przewóz zwierząt z terenów komunalnych. Dodatkowo Wnioskodawca otrzymuje zlecenia wyrobu drewna na ogniska i dostarczania ich na tereny wskazane przez Zleceniodawcę jak również przewozu zwierzyny z terenów komunalnych i usług zoologiczno-łowieckich, w tym również prowadzenie całodobowego pogotowia do spraw zwierząt łownych.

W związku z wykonywanymi zleceniami Wnioskodawca zakupuje odzież ochronną zarówno zabezpieczającą przed czynnikami atmosferycznymi jak również niezbędną przy wykonywaniu prac narażających Wnioskodawcę na działania wody, czynników biologicznych (krew, sierść, tkanka martwa) oraz niskiej i wysokiej temperatury stwarzającej ryzyko dla zdrowia i bezpieczeństwa. Dokonywane zakupy: odzież przeciwdeszczowa, ochronna, pochodząca ze sklepów myśliwskich, czapki, kapelusze z nadrukiem zwierzyny, kamizelki ostrzegawcze, kamizelki typu drwal, spodnie myśliwskie, koszula typu safari, T-shirty, obuwie terenowe, obuwie typu grom, sznurówki, bielizna i skarpety termoaaktywne, odzież terenowa typu Xtreme, kalosze, swetry ocieplane, polar, rękawice, szal khaki.

Zakupiona odzież ulega zabrudzeniu bez możliwości usunięcia szkód (rozdarcia, zanieczyszczenia typu krew, odchody, żywica i inne) co zmusza Wnioskodawcę do uzupełniania niezbędnego uposażenia. Zakupiona odzież ochronna i obuwie ma charakter faktycznie roboczy, jest opatrzona niejednokrotnie (np. ze względu na barwę) cechami charakterystycznymi dla miejsca wykonywania usług tj. lasy, parki – barwa moro, zieleń; w kontaktach z kontrahentami – logo firmy. Ww. odzież nie służy zaspokojeniu prywatnych potrzeb. Używanie odzieży jest konieczne do zachowania odpowiednich warunków przy wykonywaniu zleconych prac.

Wnioskodawca nadmienia, że wskazane we wniosku usługi stanowią sprzedaż opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca jest członkiem Polskiego Związku Łowieckiego i posiada uprawnienia do wykonywania polowań. W umowach o świadczenie usług zawieranych ze Zleceniodawcami wielokrotnie wymagane jest posiadanie uprawnień do wykonywania polowań, odłowień i wypłaszania, co najmniej 5 letnie członkostwo w Polskim Związku Łowieckim a także uprawnień do posiadania broni. Zakup wymienionej odzieży nie służy zaspokojeniu prywatnych potrzeb, tak więc nie służy zaspokojeniu potrzeb związanych z polowaniem wykonywanym poza działalnością gospodarczą.

Dodatkowo należy nadmienić, że firma prowadzi na szeroką skalę działania w zakresie łowiectwa i ekologii. Wnioskodawca potrzebuje kilku zestawów odzieży zbliżonej krojem i funkcjonalnością (dla wykładowcy przyrodnika, badacza/zoologa, opiekuna zwierząt, łowcy/myśliwego). Odzież ulega szybszemu zużyciu i osłabieniu wskutek częstej konserwacji chemicznej. Nie może to być ta sama odzież dla działań zupełnie różnych pod względem wymagań fizycznych i sprzętowych, choć zbliżonych tematycznie. W niektórych dziedzinach działań odzież ulega szczególnemu i szybkiemu zniszczeniu (czasem po kilku, a nawet po jednej interwencji):

 • inwentaryzacje, badania przyrodnicze w terenie,
 • odławianie i wypłaszanie dzikich zwierząt w ciężkim terenie, najczęściej w warunkach nocnych i trudnych warunkach pogodowych,
 • podnoszenie dzikich i domowych zwierząt rannych i chorych i przewożenie do lecznic i ośrodków rehabilitacji, służba sanitarno-weterynaryjna,
 • podnoszenie zwierząt martwych, padliny, przewóz do punktów utylizacji,
 • uśmiercanie dzikich zwierząt, czyszczenie tusz do punktów skupu,
 • edukacja ekologiczna, szkolenia grup młodzieży i dorosłych w formie wykładów i warsztatów, prezentowanie firmy na zewnątrz np. na sympozjach (prowadzone szkolenia są związane ze sprzedażą opodatkowaną).

Wnioskodawca nadmienia, że ze względu na to iż usługi w ramach prowadzonej działalności wykonywane są często przez 7 dni w tygodniu, natomiast charakter polowań wykonywanych poza działalnością jest sporadyczny, niejako mający charakter towarzyski. To powoduje, że ubrania wykorzystywane w działalności gospodarczej nie są wykorzystane w kontaktach prywatnych. Biorąc pod uwagę pozycję Wnioskodawcy w środowisku nie byłoby nawet dobrze odbierane używanie choćby nieznacznie uszkodzonej i trwale poplamionej odzieży podczas polowań wykonywanych prywatnie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wydatki szczegółowo opisane w stanie faktycznym stanowią koszt uzyskania przychodów...

Zdaniem Wnioskodawcy, zakupiona odzież ochronna, o której mowa w opisanym stanie faktycznym stanowi koszt uzyskania przychodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy.

Aby określony wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu musi spełniać łącznie następujące przesłanki:

 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie znajduje się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Generalnie należy przyjąć, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów, bądź też zabezpieczenie lub zachowanie tego źródła przychodów, o ile w myśl przepisów ww. ustawy nie podlegają wyłączeniu z tychże kosztów. Przy czym, związek przyczynowy pomiędzy poniesieniem wydatku a osiągnięciem przychodu, bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem jego źródła należy oceniać indywidualnie w stosunku do każdego wydatku. Z oceny tego związku powinno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może przyczynić się do osiągnięcia przychodu bądź służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą polegającą na łowiectwie i pozyskiwaniu zwierząt łownych, a także na pozyskiwaniu drewna i dziko rosnących produktów leśnych na zlecenia podmiotów gospodarczych.

Wnioskodawca otrzymuje zlecenia wyrobu drewna na ogniska i dostarczania ich na tereny wskazane przez Zleceniodawcę jak również przewozu zwierzyny z terenów komunalnych i usług zoologiczno-łowieckich, w tym również prowadzenie całodobowego pogotowia do spraw zwierząt łownych.

W związku z wykonywanymi zleceniami Wnioskodawca dokonuje zakupu odzieży ochronnej zarówno zabezpieczającą przed czynnikami atmosferycznymi jak również niezbędną przy wykonywaniu prac narażających Wnioskodawcę na działania wody, czynników biologicznych (krew, sierść, tkanka martwa) oraz niskiej i wysokiej temperatury stwarzającej ryzyko dla zdrowia i bezpieczeństwa. Wnioskodawca nadmienia, że zakupiona odzież ulega zabrudzeniu bez możliwości usunięcia szkód (rozdarcia, zanieczyszczenia typu krew, odchody, żywica i inne) co zmusza Wnioskodawcę do uzupełniania niezbędnego uposażenia. Zakupiona odzież ochronna i obuwie ma charakter faktycznie roboczy, jest opatrzona niejednokrotnie (np. ze względu na barwę) cechami charakterystycznymi dla miejsca wykonywania usług tj. lasy, parki – barwa moro, zieleń; w kontaktach z kontrahentami-logo firmy. Ponadto Wnioskodawca podkreśla, że zakup odzieży nie służy zaspokojeniu prywatnych potrzeb. Używanie odzieży jest konieczne do zachowania odpowiednich warunków przy wykonywaniu zleconych prac. Zakup wymienionej odzieży nie służy zaspokojeniu prywatnych potrzeb, tak więc nie służy zaspokojeniu potrzeb związanych z polowaniem wykonywanym poza działalnością gospodarczą.

Wnioskodawca potrzebuje kilku zestawów odzieży zbliżonej krojem i funkcjonalnością (dla wykładowcy przyrodnika, badacza/zoologa, opiekuna zwierząt, łowcy/myśliwego). Odzież ulega szybszemu zużyciu i osłabieniu wskutek częstej konserwacji chemicznej. Nie może to być ta sama odzież dla działań zupełnie różnych pod względem wymagań fizycznych i sprzętowych, choć zbliżonych tematycznie.

W świetle powyższego stwierdzić należy, że w złożonym wniosku Wnioskodawca wykazał związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy ww. wydatkami, a uzyskiwaniem przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Ponadto z treści wniosku nie wynika, aby wydatki na wskazane we wniosku zakupy Wnioskodawca ponosił w celach prywatnych. Co równie istotne, powyższe wydatki, jako niewskazane w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie zostały przez ustawodawcę wyłączone z kosztów uzyskania przychodów.

Zauważyć należy, że wydatki na zakup specjalistycznej odzieży mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej jedynie w takim zakresie w jakim racjonalnie jest to uzasadnione w tej działalności. Jeżeli zatem bezpośrednim celem poniesienia przedmiotowych wydatków jest prawidłowe wykonywanie działalności, to wydatki te mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Jednakże podkreślić należy, że wydatki te będą mogły stanowić koszty uzyskania przychodów tylko i wyłącznie w sytuacji, jeśli nie mają one charakteru osobistego, bowiem wydatki osobiste nie mają na celu uzyskania przychodu z działalności gospodarczej, czy też zachowania lub zabezpieczenia tego źródła przychodu. W konsekwencji wydatki ponoszone w celach prywatnych (osobistych) nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Podkreślić również należy, że o tym co jest celowe i potrzebne w prowadzonej działalności, decyduje podmiot prowadzący działalność gospodarczą, a nie organ podatkowy. Na podatniku spoczywa obowiązek wykazania związku poniesionych kosztów z działalnością gospodarczą, w tym okoliczności, że ich poniesienie ma wpływ na wysokość osiągniętych przychodów, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia sporu w tej kwestii.

Przy czym, posiadane dowody nie mogą się ograniczać do faktur (rachunków) stwierdzających wysokość poniesionych wydatków, lecz winny to być dowody umożliwiające w sposób bezsporny ustalenie związku przyczynowo-skutkowego poniesionych wydatków z przychodami z prowadzonej działalności gospodarczej, a ponadto potwierdzającymi racjonalność poniesionych wydatków.

Zatem, o ile spełnione zostaną powyższe warunki, wydatki poniesione na zakup wskazanej we wniosku odzieży specjalistycznej, mogą stanowić koszty podatkowe prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej.

Nadmienić także należy, że zasadność zaliczenia wskazanych we wniosku wydatków do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej (w szczególności pod kątem zbadania czy nie mają one osobistego charakteru), może zostać zweryfikowana w toku ewentualnego postępowania podatkowego, prowadzonego przez uprawniony organ podatkowy.

Niniejszą interpretację wydano w oparciu o opis stanu faktycznego przedstawiony we wniosku. Jeżeli w ewentualnym, przyszłym postępowaniu podatkowym lub kontrolnym (określenie zobowiązania podatkowego) właściwe organy ustalą, że przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego nie jest zgodny ze stanem rzeczywistym wydana interpretacja nie chroni Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.