IPPB6/4510-423/15-3/AZ | Interpretacja indywidualna

Podatnikom specjalnego podatku węglowodorowego przysługuje możliwość zaliczenia do wydatków kwalifikowanych łącznej wartości środków trwałych związanych z działalnością wydobywczą węglowodorów, niezamortyzowanych w podatku dochodowym do dnia wejścia w życie ustawy (tj. do dnia 1 stycznia 2016 r.). W tym miejscu należy zauważyć, że ustawa o specjalnym podatku węglowodorowym nie zezwala na określenie łącznej wartości środków trwałych związanych z działalnością wydobywczą węglowodorów na dzień 1 stycznia 2012 r. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie uprawnienia do zaliczenia do wydatków kwalifikowanych w pierwszym roku podatkowym od dnia wejścia w życie ustawy, wartości podatkowej netto określonej na dzień 1 stycznia 2012 r. środków trwałych związanych z działalnością wydobywczą węglowodorów, niezamortyzowanych w pełni w podatku dochodowym do dnia 1 stycznia 2016 r., wprowadzonych do ewidencji środków trwałych przed dniem 1 stycznia 2012 r. należy uznać za nieprawidłowe.
IPPB6/4510-423/15-3/AZinterpretacja indywidualna
 1. koszt kwalifikowany
 2. odpisy amortyzacyjne
 3. wartość netto
 4. wydatek
 5. węglowodory
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 29 października 2015 r. (data wpływu 2 listopada 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego specjalnego podatku węglowodorowego w zakresie uprawnienia do zaliczenia do wydatków kwalifikowanych w pierwszym roku podatkowym od dnia wejścia w życie ustawy, wartości podatkowej netto określonej na dzień 1 stycznia 2012 r. środków trwałych związanych z działalnością wydobywczą węglowodorów, niezamortyzowanych w pełni w podatku dochodowym do dnia 1 stycznia 2016 r., wprowadzonych do ewidencji środków trwałych przed dniem 1 stycznia 2012 r. – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uprawnienia do zaliczenia do wydatków kwalifikowanych w pierwszym roku podatkowym od dnia wejścia w życie ustawy, wartości podatkowej netto określonej na dzień 1 stycznia 2012 r. środków trwałych związanych z działalnością wydobywczą węglowodorów, niezamortyzowanych w pełni w podatku dochodowym do dnia 1 stycznia 2016 r., wprowadzonych do ewidencji środków trwałych przed dniem 1 stycznia 2012 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej: Wnioskodawca, Spółka) jest spółką zależną P. S.A. Wnioskodawca wraz z innymi podmiotami powiązanymi wchodzi w skład Grupy Kapitałowej P. (dalej: Grupa P.). Działalność gospodarcza Wnioskodawcy polega w głównej mierze na: poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż węglowodorów, prowadzeniu wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego, wykonywaniu usług związanych z poszukiwaniem oraz rozpoznawaniem i eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Dodatkowo, zgodnie z polityką Grupy, Spółka realizuje strategię poszerzania portfela posiadanych aktywów Grupy P., poprzez rozwój prac poszukiwawczo-rozpoznawczych w Polsce, w tym poprzez akwizycję nowych danych sejsmicznych, interpretację archiwalnych danych geologicznych oraz prace wiertnicze i intensyfikacyjne.

W ramach podstawowej działalności, tj. poszukiwania, rozpoznawania i eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, Wnioskodawca jest jednym z liderów poszukiwań złóż węglowodorów w Polsce. Przedmiotową działalność, Spółka prowadzi na podstawie licznych koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż:

 1. ropy naftowej,
 2. gazu ziemnego.

Dodatkowo, Spółka realizuje także przedsięwzięcia we współpracy z Y. S.A., tj. m. in.:

 1. przedsięwzięcie prowadzone na podstawie koncesji nr: 13/2014/p, 14/2014/p, 15/2014/p, 16/2014/p, 17/2014/p, 18/2014/p i 19/2014/p, 20/2014/p; oraz
 2. przedsięwzięcie prowadzone na podstawie koncesji nr: 69/98/p oraz 10/99/p.

Spółka, w zakresie prowadzonej działalności mającej na celu wydobycie węglowodorów, ponosi szereg wydatków, w tym, w szczególności:

 1. wydatki dotyczące poszukiwania i rozpoznawania geologicznego, badań i analizy danych sejsmicznych i otworowych, wierceń poszukiwawczych i rozpoznawczych,
 2. wydatki związane z przygotowaniem odwiertów rozpoznawczych lub wydobywczych, w tym z pracami projektowania, inżynieryjnymi, geologicznymi i geofizycznymi, wydatki związane z uzyskaniem dostępu i przygotowaniem miejsca prac wiertniczych i ich organizacją, wydatki związane z realizacją prac wiertniczych, wydatki na uruchomienie i utrzymanie odwiertów rozpoznawczych lub wydobywczych oraz produkcji, w tym zabiegi intensyfikacji,
 3. wydatki związane z zaprojektowaniem, przygotowaniem i budową infrastruktury wspierającej działalność wydobywczą węglowodorów, w tym budynków i budowli, urządzeń, maszyn i innych konstrukcji oraz wyposażenia,
 4. inne wydatki związane z działalnością w zakresie wydobycia węglowodorów.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż zgodnie z wprowadzonymi regulacjami, działalność wydobywcza węglowodorów podlegać będzie opodatkowaniu na mocy ustawy z dnia 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1215, dalej: ustawa o SPW), wchodzącej w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Z uwagi na charakterystykę prowadzenia działalności z zakresu wydobycia węglowodorów oraz regulacje ustawy o SPW, Spółka pragnie wskazać, iż przedstawione powyżej wydatki związane z działalnością wydobywczą, ponosiła także w okresie przed wejściem w życie powołanej ustawy - w tym, w szczególności, w okresie od 1 stycznia 2012 r. Spółka w ramach prowadzonej działalności wydobywczej ponosiła wydatki, które zgodnie z polityką rachunkową traktowane były jako środki trwałe oraz środki trwałe w budowie. Przedmiotowe środki trwałe były oddawane przez Spółkę do używania zarówno przed 1 stycznia 2012 r., jak również po tej dacie.

Co więcej, z uwagi na specyfikę funkcjonowania w branży wydobywczej - tj. długotrwały okres prowadzenia prac poszukiwawczych oraz rozpoznawczych - Spółka na działalności związanej z wydobyciem węglowodorów nie generuje obecnie przychodów pozwalających na pokrycie ponoszonych wydatków. W szczególności, wartość wprowadzonego mocą powołanej ustawy wskaźnika skumulowanych przychodów do skumulowanych wydatków kwalifikowanych związanych z działalnością wydobywczą węglowodorów, w obecnej chwili przyjmuje wartość 0.

Biorąc pod uwagę powyższe, a także brak wykształconej linii interpretacyjnej w przedmiotowym zakresie, Spółka powzięła wątpliwości związane z praktyczną implementacją wprowadzonych regulacji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółka jest uprawniona do zaliczenia do wydatków kwalifikowanych w pierwszym roku podatkowym od dnia wejście w życie ustawy o SPW, wartości podatkowej netto określonej na dzień 1 stycznia 2012 r. środków trwałych, związanych z działalnością wydobywczą węglowodorów, niezamortyzowanych w pełni w podatku dochodowym do dnia 1 stycznia 2016, wprowadzonych do ewidencji środków trwałych przed dniem 1 stycznia 2012 r....

Zdaniem Wnioskodawcy, zarówno w orzecznictwie, jak i piśmiennictwie, powszechną akceptację w procesie analizy treści aktów prawnych znajduje zasada pierwszeństwa wykładni językowej. Tym samym, wykładnia funkcjonalna i systemowa mają charakter subsydiarny (pomocniczy). Argumentacja ta została potwierdzona m. in. w wyroku z dnia 12 czerwca 2015 r. (sygn. li CSK 518/14), w którym Sąd Najwyższy stwierdził, iż: „Metoda językowa dopuszcza odstępstwa od jej zastosowania wtedy, gdy prowadzi ona do absurdu, albo do rażąco niesprawiedliwych lub irracjonalnych konsekwencji. (...) Innymi słowy odstępstwo od sensu brzmienia przepisu mogą uzasadniać tylko wyjątkowo szczególnie istotne i doniosłe racje prawne, społeczne, ekonomiczne lub moralne.

W kontekście powyższego trzeba stwierdzić, że literalne brzmienie art. 26 pkt 2 ustawy o SPW pozwala na zrekonstruowanie normy prawnej, którą zawarł w nim ustawodawca. Tym samym, znaczenie słownikowe użytych w powołanym przepisie wyrażeń powinno być w pierwszej kolejności wykorzystane dla określenia, w stosunku do jakich stanów faktycznych norma prawna znajdzie zastosowanie. W analizowanym przepisie ustawodawca, w ocenie Wnioskodawcy, wskazał, że zaliczeniu do wydatków kwalifikowanych może podlegać wartość podatkowa netto (tj. wartość początkowa pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne) wprowadzonych do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych związanych z działalnością wydobywczą węglowodorów, niezamortyzowanych w podatku dochodowym do dnia 1 stycznia 2016 r., które zostały nabyte lub wytworzone przed 1 stycznia 2012 r.

Powyższe znajduje także potwierdzenie w brzmieniu uzasadnienia do ustawy o SPW. Ustawodawca, biorąc pod uwagę kapitałochłonność projektów związanych z wydobyciem węglowodorów oraz odroczony termin uzyskiwania przychodów z tej działalności, w opinii Wnioskodawcy, miał na celu umożliwienie potrącenia przez podatników kosztów, rzeczywiście związanych z prowadzoną działalnością, a poniesionych przed datą wejścia w życie ustawy o SPW. Znajduje to odzwierciedlenie w treści uzasadnienia do ustawy o SPW, zgodnie z którym: „Odliczenie jest także możliwe w przypadku nakładów poniesionych w okresie wcześniejszym niż 3 lata przed wejściem w życie ustawy. W takim przypadku inwestor ma możliwość odliczenia łącznej, niezamortyzowanej wcześniej w podatku dochodowym, wartości środków trwałych związanych z działalnością wydobywczą węglowodorów nabytych lub wytworzonych w okresie poprzedzającym wskazany 3-letni okres. Możliwość tego odliczenia ma na celu uwzględnienie poniesionych przez przedsiębiorcę nakładów inwestycyjnych z okresu sprzed wejścia w życie ustawy, dotyczących przyszłych zysków z wydobycia, a w konsekwencji również przyczynić się do obniżenia poziomu opodatkowania w pierwszych latach obowiązywania ustawy. Powyższe rozwiązanie jest również dedykowane przedsiębiorcom prowadzącym działalność wydobywczą węglowodorów ze złóż konwencjonalnych”. W tym kontekście, w ocenie Wnioskodawcy, nie ulega wątpliwości, że wskazany w powołanym fragmencie uzasadnienia do ustawy o SPW, 3 letni okres tj. od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2014 r. - ulega wydłużeniu do 31 grudnia 2015 r. tj. obejmuje 4 lata przed wejściem w życie ustawy. Przedmiotowe wynika z faktu zmiany treści przepisu konstytuującego datę wejścia w życie ustawy o SPW, która jak wskazano w stanie faktycznym obowiązywać będzie od dnia 1 stycznia 2016 r. (w wersji projektu, do którego przedstawione zostało uzasadnienie, data wejścia w życie ustawy o SPW została określona na dzień 1 stycznia 2015 r.)

Wnioskodawca pragnie wskazać, iż pewne wątpliwości interpretacyjne może budzić kwestia rozstrzygnięcia, czy zaliczeniu do wydatków kwalifikowanych podlegać będzie wartość początkowa środków trwałych związanych z działalnością wydobywczą węglowodorów, niezamortyzowanych w podatku dochodowym do dnia 1 stycznia 2012 r., które zostały nabyte lub wytworzone przed 1 stycznia 2012 r., czy też wartość podatkowa netto przedmiotowych środków trwałych na dzień 1 stycznia 2012 r.

W powyższym zakresie należy mieć na uwadze, iż koszty odpisów amortyzacyjnych dokonywane po dniu 1 stycznia 2012 r. nie stanowią wydatków kwalifikowanych na gruncie ustawy o SPW zgodnie z metodologią ujęcia kosztów na zasadzie kasowej. Z drugiej natomiast strony, ustawodawca uznał, że przyjęcie 4 letniego okresu granicznego jest rozwiązaniem umożliwiającym ujęcie w wydatkach kwalifikowanych kosztów rzeczywiście związanych z działalnością wydobywczą węglowodorów, a poniesionych przed datą wejścia w życie ustawy o SPW. Znajduje to potwierdzenie w treści uzasadnienia do ustawy o SPW, zgodnie z którym: „Należy także zaznaczyć, że umożliwienie wydłużenia tego okresu skutkowałoby ujęciem po stronie wydatkowej kosztów w odniesieniu do przychodów opodatkowanych według nowych zasad, które to koszty de facto dotyczyły przychodów osiągniętych przed dniem wejścia w życie ustawy, a zatem nie podlegały opodatkowaniu”.

W konsekwencji mając na uwadze cel wprowadzonych przepisów przejściowych, w opinii Wnioskodawcy, do wydatków kwalifikowanych Spółka ma prawo zaliczyć wartość podatkową netto przedmiotowych środków trwałych na dzień 1 stycznia 2012 r. - tj. z uwzględnieniem odpisów amortyzacyjnych dokonanych do dnia 1 stycznia 2012 r.

Ponadto w ocenie Spółki, zgodnie z literalnym brzmieniem art. 26 ust. 2 ustawy o SPW, wartość podatkową netto środków trwałych na dzień 1 stycznia 2012 roku ustala się bez względu na przyjętą określoną w art. 11 ust. 5 ustawy o SPW metodę kasową, zgodnie z którą za dzień poniesienia wydatku uznaje się dzień uregulowania zobowiązania w jakiejkolwiek formie. W powyższym zakresie Spółka pragnie podkreślić, iż wydatki poniesione zgodnie z metodą kasową po 1 stycznia 2012 roku będą weryfikowane pod kątem ich pierwotnego ujęcia w łącznej wartości środków trwałych, w celu uniknięcia ewentualnego podwójnego ujęcia poszczególnych kosztów jako wydatków kwalifikowanych na gruncie ustawy o SPW.

Biorąc powyższe pod uwagę, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że Spółka jest uprawniona do zaliczenia do wydatków kwalifikowanych w pierwszym roku podatkowym od dnia wejścia w życie ustawy o SPW, wartości podatkowej netto (tj. wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne) na dzień 1 stycznia 2012 r. środków trwałych, związanych z działalnością wydobywczą węglowodorów, niezamortyzowanych w podatku dochodowym do dnia 1 stycznia 2016, wprowadzonych do ewidencji środków trwałych przed 1 stycznia 2012 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego w zakresie uprawnienia do zaliczenia do wydatków kwalifikowanych w pierwszym roku podatkowym od dnia wejścia w życie ustawy, wartości podatkowej netto określonej na dzień 1 stycznia 2012 r. środków trwałych związanych z działalnością wydobywczą węglowodorów, niezamortyzowanych w pełni w podatku dochodowym do dnia 1 stycznia 2016 r., wprowadzonych do ewidencji środków trwałych przed dniem 1 stycznia 2012 r., jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 1215 z późn. zm.), podatnicy podatku są uprawnieni do zaliczenia do wydatków kwalifikowanych w pierwszym roku podatkowym od dnia wejścia w życie ustawy:

 1. wydatków spełniających warunki do uznania ich za wydatki kwalifikowane, poniesionych przed dniem wejścia w życie ustawy w okresie 4 lat kalendarzowych poprzedzających dzień wejścia w życie ustawy;
 2. łącznej wartości środków trwałych związanych z działalnością wydobywczą węglowodorów, niezamortyzowanych w podatku dochodowym do dnia wejścia w życie ustawy – nabytych lub wytworzonych w okresie poprzedzającym okres określony w pkt 1 i wprowadzonych do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
 3. wartości środków trwałych w budowie w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości związanych z działalnością wydobywczą węglowodorów - w wysokości określonej na dzień 1 stycznia 2012 r.

Wskazać należy, że jest to przepis przejściowy, na podstawie, którego podatnik jest uprawniony do zaliczenia do wydatków kwalifikowanych, również wydatków poniesionych przed dniem wejścia w życie ww. ustawy (tj. 1 stycznia 2016 r.).

Stosownie do art. 2 pkt 7 ww. ustawy, przez środki trwałe, rozumie się środki trwałe w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

W konsekwencji, w celu ustalenia łącznej wartości środków trwałych związanych z działalnością wydobywczą węglowodorów, na podstawie art. 26 pkt 2 ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym, należy odwołać się do regulacji zawartych w przepisach ustawy z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.). Zasady amortyzacji, sposób ustalania wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych regulują przepisy ww. ustawy w art. 16a - art. 16m.

Zgodnie z art. 16f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy, z wyjątkiem tych, którzy ze względu na ogłoszoną upadłość obejmującą likwidację majątku nie prowadzą działalności gospodarczej, dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16a ust. 1 i ust. 2 pkt 1– 3 oraz w art. 16b.

Wartość początkowa środków trwałych, ustalana jest przez podatnika na podstawie art. 16g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W myśl art. 16h ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 16k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji, z zastrzeżeniem art. 16e, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór; suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których zgodnie z art. 16 ust. 1 nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Wskazać należy również, że art. 26 pkt 2 ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym, odnosi się do środków trwałych nabytych lub wytworzonych przed 1 stycznia 2012 r. i wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które nie zostały zamortyzowane w podatku dochodowym do dnia wejścia w życie ustawy (tj. do dnia 1 stycznia 2016 r.).

Powyższy przepis określa dwie przesłanki do uznania za wydatki kwalifikowane ww. wartości środków trwałych niezamortyzowanych w podatkach dochodowych. Pierwszy warunek to nabycie lub wytworzenie danego środka trwałego w okresie przed dniem 1 stycznia 2012 r. Drugi warunek to niezamortyzowanie go do dnia wejścia w życie ustawy. Przepis ten więc wskazuje, że chodzi o środki trwałe niezamortyzowane do dnia wejścia w życie ustawy. Tym samym logiczną konsekwencją jest, aby wartość tych środków trwałych była ustalona na dzień 1 stycznia 2016 r., na co wskazuje sformułowanie „do dnia wejścia w życie ustawy”.

Dodatkowo należy podkreślić, że art. 26 ww. ustawy ma na celu głównie umożliwienie rozpoznania dla celów ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym wydatków na majątek (środki trwałe i inwestycje), który został sfinansowany w okresie przed wprowadzeniem opodatkowania, który jednak będzie wykorzystywany w opodatkowanym już procesie wydobycia węglowodorów po dniu 1 stycznia 2016 r.

Wydatki z okresu 4 lat poprzedzających dzień wejścia w życie ww. ustawy będą rozpoznawane bezpośrednio, o ile spełnią warunki do uznania ich za wydatki kwalifikowane. Wydatki z okresu wcześniejszego, niż 4 lata sprzed dnia wejścia w życie ww. ustawy, również mogą być częściowo rozpoznane przez podatnika specjalnego podatku węglowodorowego (stosownie do art. 26 pkt 2 i 3), jednak w tym zakresie przyjęto odmienne niż kasowe metody ustalenia możliwych odliczeń.

W tym miejscu należy zauważyć, że ustawa o specjalnym podatku węglowodorowym nie rozpoznaje jako wydatki kwalifikowane odpisów amortyzacyjnych w podatkach dochodowych. Metoda przyjęta w art. 26 pkt 2 ww. ustawy miała na celu wskazanie, jaka część poniesionych wydatków na zakup środków trwałych nabytych lub wytworzonych przed dniem 1 stycznia 2012 r., na dzień wejścia w życie ustawy odnosi się do przychodów podlegających opodatkowaniu specjalnym podatkiem węglowodorowym. Nie można przyjąć, że amortyzowana wartość tych środków (odpowiadająca ich zużyciu w tym okresie) w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 1 stycznia 2016 r. dotyczyła sprzedaży podlegającej opodatkowaniu specjalnym podatkiem węglowodorowym.

Powyższej regulacji nie należy łączyć automatycznie z przepisem art. 26 pkt 3 ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym, w którym zezwolono, aby podatnicy podatku zaliczali do wydatków kwalifikowanych w pierwszym roku podatkowym od dnia wejścia w życie ustawy wartości środków trwałych w budowie w rozumieniu ustawy o rachunkowości związanych z działalnością wydobywczą węglowodorów - w wysokości określonej na dzień 1 stycznia 2012 r. W tym zakresie należy zauważyć, że wszelkie nakłady inwestycyjne związane z działalnością wydobywczą będą rozpoznawane w okresie 4 lat poprzedzających dzień wejścia w życie ustawy na podstawie art. 26 pkt 1 ww. ustawy. Nakłady inwestycyjne z okresu wcześniejszego niż 4 lata sprzed dnia wejścia ustawy w życie, które dotyczą wydobycia już opodatkowanego specjalnym podatkiem węglowodorowym, będą rozpoznane na podstawie art. 26 pkt 3 ww. ustawy, zatem w tym przypadku zasadne było wskazanie, aby wartość tych inwestycji została ustalona na dzień 1 stycznia 2012 r.

Z powyższego wynika, że podatnikom specjalnego podatku węglowodorowego przysługuje możliwość zaliczenia do wydatków kwalifikowanych łącznej wartości środków trwałych związanych z działalnością wydobywczą węglowodorów, niezamortyzowanych w podatku dochodowym do dnia wejścia w życie ustawy (tj. do dnia 1 stycznia 2016 r.). W tym miejscu należy zauważyć, że ustawa o specjalnym podatku węglowodorowym nie zezwala na określenie łącznej wartości środków trwałych związanych z działalnością wydobywczą węglowodorów na dzień 1 stycznia 2012 r.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie uprawnienia do zaliczenia do wydatków kwalifikowanych w pierwszym roku podatkowym od dnia wejścia w życie ustawy, wartości podatkowej netto określonej na dzień 1 stycznia 2012 r. środków trwałych związanych z działalnością wydobywczą węglowodorów, niezamortyzowanych w pełni w podatku dochodowym do dnia 1 stycznia 2016 r., wprowadzonych do ewidencji środków trwałych przed dniem 1 stycznia 2012 r. należy uznać za nieprawidłowe.

Jednocześnie należy wyjaśnić, że przedmiotowa interpretacja dotyczy skutków podatkowych w zakresie uprawnienia do zaliczenia do wydatków kwalifikowanych w pierwszym roku podatkowym od dnia wejścia w życie ustawy, wartości podatkowej netto określonej na dzień 1 stycznia 2012 r. środków trwałych związanych z działalnością wydobywczą węglowodorów, niezamortyzowanych w pełni w podatku dochodowym do dnia 1 stycznia 2016 r., wprowadzonych do ewidencji środków trwałych przed dniem 1 stycznia 2012 r., natomiast tutejszy Organ nie odniósł się do kwestii dotyczącej zastosowania ograniczenia wynikającego z art. 11 ust. 5 ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym w przypadku wartości środków trwałych ustalonej na dzień 1 stycznia 2012 roku, ponieważ zagadnienie to nie było przedmiotem zapytania.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.