IPPB6/4510-122/15-4/AM | Interpretacja indywidualna

Czy Spółka uprawniona będzie do uznania wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego wydatków przedstawionych w pkt od a) do vv), ponoszonych w związku z działalnością gospodarczą w zakresie wydobycia węglowodorów za wydatki kwalifikowane w rozumieniu art.11 ust. 1 ustawy o SPW z uwzględnieniem art. 11 ust. 4, art. 11 ust. 8 i 9 oraz art. 12 ust. 1 ustawy o SPW? (Dotyczy zdarzenia przyszłego).
IPPB6/4510-122/15-4/AMinterpretacja indywidualna
 1. budowa
 2. gazociąg
 3. infrastruktura
 4. inwestycje
 5. koszt
 6. odszkodowania
 7. opłata
 8. rozbudowa
 9. służebność
 10. wydatek
 11. wynagrodzenia
 12. środek trwały
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 3 lipca 2015 r. (data wpływu 8 lipca 2015 r.) oraz piśmie z dnia 4 września 2015 r. (data nadania 4 września 2015 r., data wpływu 8 września 2009 r.) uzupełniającym braki formalne wniosku na wezwanie Nr IPPB6/4510-122/15-2/AM z dnia 21 sierpnia 2015 r. (data nadania 24 sierpnia 2015 r., data doręczenia 28 sierpnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej specjalnego podatku węglowodorowego w zakresie wydatków kwalifikowanych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej specjalnego podatku węglowodorowego w zakresie wydatków kwalifikowanych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

A. sp. z o.o. („Spółka” lub „Wnioskodawca”) na podstawie koncesji udzielanych przez odpowiednie organy państwowe realizuje prace w zakresie poszukiwania i rozpoznawania, a także w niedalekiej przyszłości eksploatacji złóż gazu w Polsce. Działalność poszukiwawczo-wydobywcza węglowodorów jest i będzie podstawową działalnością Spółki. Spółka jest spółką celową, której istotą jest działalność nastawiona na osiąganie przychodów ze sprzedaży węglowodorów wydobytych na terytorium Polski. W konsekwencji Spółka będzie prowadziła działalność wydobywczą węglowodorów, w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym (Dz. U. 2014 poz. 1215, dalej: „ustawa o SPW”).

Prowadzenie prac poszukiwawczych, obejmujące w szczególności wykonywanie odwiertów próbnych, poszukiwawczych i wydobywczych jest wysoce kapitałochłonne. Spółka ponosi i ponosić będzie również znaczne wydatki związane z przejściem z etapu poszukiwania i rozpoznawania złóż gazu do etapu produkcyjnego, tj. wydobycia węglowodorów - głównie w związku z budową odwiertów wydobywczych oraz niezbędnej infrastruktury. W związku z tym, w ramach powyższych procesów inwestycyjnych („Inwestycja”), Spółka ponosi i ponosić będzie wiele rodzajów kosztów.

Znaczna część kosztów ponoszonych przez Spółkę w fazie poszukiwawczej i w związku z przejściem do fazy produkcyjnej związana jest z wytworzeniem przyszłych środków trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. 2014 poz. 851, dalej „ustawa o PDOP”) - głównie odwiertów. W związku z rodzajem działalności Spółki, prowadzonej w oparciu o uzyskane koncesje, Wnioskodawca będzie podatnikiem w rozumieniu art. 3 ustawy o SPW.

Wnioskodawca ponosi i będzie ponosił następujące wydatki związane z działalnością wydobywczą węglowodorów, ukierunkowane na osiągnięcie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie przychodów z tej działalności:

 1. koszty wynagrodzeń za ustanowienia służebności przesyłu lub inne formy zgody na korzystanie z nieruchomości (np. umowy najmu, dzierżawy, itp.). Prawo to daje Spółce możliwość korzystania z nieruchomości osób trzecich, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Inwestycji,
 2. koszty wynagrodzeń za ustanowienia służebności przechodu i służebności przejazdu,
 3. inne koszty związane z ustanowieniem wyżej wymienionych służebności: sporządzenie aktu notarialnego, wpis do księgi wieczystej, pozyskanie dokumentacji geodezyjnej (map), wyceny sporządzane przez rzeczoznawców majątkowych itp.,
 4. koszty wypłacanych odszkodowań za straty w nieruchomościach powstałe w trakcie realizacji Inwestycji, wynikające z zawartych z właścicielami umów cywilnoprawnych, a także koszty odszkodowań wypłaconych na rzecz właścicieli nieruchomości za szkody wyrządzone w trakcie realizacji Inwestycji, jak np. straty w zasiewach, uprawach i zbiorach za okres wyłączenia gruntu z użytkowania rolnego czy straty w naniesieniach roślinnych, drzew, krzewów itp.,
 5. koszty opłat wynikające z uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, koniecznych w celu przeprowadzenia Inwestycji, m.in.:
  • wynagrodzenie za ustanowienie użytkowania na cele górnicze,
  • decyzji zezwalających na trwałe i/lub czasowe wyłączenie gruntów rolnych/leśnych na rzecz Wnioskodawcy (opłaty z tytułu trwałego wyłączenia gruntów, jednorazowe odszkodowanie za przedwczesny wyrąb drzewostanu, opłata roczna za użytkowanie gruntów, czynsz dzierżawny gruntów leśnych na rzecz Nadleśnictw),
  • decyzji o pozwoleniu na umieszczenie infrastruktury technicznej w pasach drogowych lub kolejowych,
  • decyzji o kierunku i zakończeniu rekultywacji (opłata jednorazowa za wydanie decyzji),
  • decyzji o wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji rolnej (opłaty za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej za czas prowadzenia prac na nieruchomościach objętych ochroną prawną),
  • decyzji wodno-prawnych,
  • decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych,
  • decyzji o wydaniu pozwolenia na użytkowanie,
  • decyzji o określeniu trasy i zezwoleniu na przejazd pojazdu nienormatywnego,
  • pozostałe koszty administracyjne, sądowe, notarialne i skarbowe, w tym m.in. za uzyskanie wypisu z rejestru gruntów i wyrysu z ewidencji gruntów, wypisu z księgi wieczystej, wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, poświadczenia za zgodność odpisu z oryginałem, odpisu aktu notarialnego, poświadczenia daty pewnej, wykonania kserokopii dokumentów, opłaty skarbowej od udzielonych pełnomocnictw, podatku od nieruchomości w zakresie gruntów przejętych na czas budowy z zasobów Skarbu Państwa itp.
 6. wydatki związane z uzyskaniem dostępu do miejsca budowy oraz przygotowania placu budowy odwiertu,
 7. wydatki na wstępne badania sejsmiczne i geologiczne (w szczególności: badania sejsmiczne oraz opracowywanie ich wyników, interpretacja i analizy geologiczne, specjalistyczne mapy), w tym wydatki na nabycie związanych z nimi wartości niematerialnych i prawnych,
 8. wydatki na szczegółowe badania sejsmiczne i geologiczne określonych terenów związane z budową odwiertów, w tym wydatki na nabycie związanych z nimi wartości niematerialnych i prawnych,
 9. wydatki na nabycie dokumentacji geologicznej lub geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów,
 10. wydatki na zakup oprogramowania komputerowego do interpretacji danych geofizycznych i informacji geologicznej,
 11. wydatki na prace projektowe, inżynieryjne oraz budowlane związane z budową instalacji pomocniczych i wspierających działalność wydobywczą węglowodorów, w tym instalacji do transportu i magazynowania gazu,
 12. wydatki na zakup urządzeń i materiałów w części dotyczącej wyłącznie działalności wydobywczej węglowodorów,
 13. wydatki na budowę odwiertów poszukiwawczych,
 14. wydatki związane z utrzymaniem odwiertów poszukiwawczych wraz z wydatkami na metody stymulacyjne,
 15. utrzymanie oraz wymiana infrastruktury i sprzętu użytkowanego w związku z Inwestycją, w szczególności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, komunikacji oraz nadzoru technicznego,
 16. koszt wynajmu majątku ruchomego używanego w procesie wytwarzania środków trwałych, np. wózków widłowych, koparek,
 17. koszty utrzymania istniejących środków trwałych,
 18. koszty ulepszenia istniejących środków - modernizacji, przebudowy, adaptacji bądź rozbudowy instalacji lub infrastruktury,
 19. koszty magazynowania narzędzi i materiałów używanych w związku z Inwestycją, w szczególności używanych w związku z budową odwiertów,
 20. koszty naprawy narzędzi i maszyn używanych podczas realizacji Inwestycji - w szczególności odwiertów,
 21. koszty rozruchu/testów urządzeń wykorzystywanych w związku z poszukiwaniem i wydobyciem węglowodorów, wraz z kosztami części zamiennych,
 22. koszt ochrony terenu budowy odwiertów i infrastruktury pomocniczej używanej przy wydobyciu węglowodorów,
 23. koszty zewnętrznych usług doradczych i prawnych,
 24. koszty związane z ochroną środowiska w związku z działalnością poszukiwawczą/wydobywczą w okresie budowy odwiertów, w szczególności wydatki związane z zarządzaniem odpadami i uzdatnianiem wody,
 25. koszty transportu, montażu i instalacji urządzeń,
 26. koszty wynagrodzeń (wraz z ich pochodnymi) pracowników Spółki,
 27. koszty rekrutacji pracowników Spółki,
 28. koszty szkolenia personelu Spółki związane z pełnionymi przez nich funkcjami, np. szkolenia z obsługi maszyn wykorzystywanych w wydobyciu węglowodorów,
 29. wydatki ponoszone na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby Spółki,
 30. wydatki związane z eksploatacją samochodów,
 31. składki na obowiązkowe ubezpieczenie samochodów osobowych,
 32. podatki i opłaty związane z administrowaniem nieruchomościami, dotyczące nieruchomości, na których znajduje się zakład górniczy (odwierty), w tym podatek od nieruchomości,
 33. koszty podłączenia nieruchomości, na której prowadzona jest działalność w zakresie poszukiwania oraz wydobywania węglowodorów, do mediów, opłaty przyłączeniowe,
 34. wydatki na nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,
 35. wydatki z tytułu opłat za używanie środków trwałych na podstawie umów leasingu,
 36. podatek dochodowy od osób prawnych („PDOP”),
 37. podatek od wydobycia niektórych kopalin dotyczący gazu ziemnego oraz ropy naftowej,
 38. podatek od towarów i usług,
 39. opłaty za użytkowanie górnicze,
 40. opłaty koncesyjne (koncesje poszukiwawcze i wydobywcze),
 41. płatności na rzecz Funduszu Likwidacji Zakładu Górniczego,
 42. inne wydatki związane z przyszłą rekultywacją terenu Inwestycji po jej zakończeniu,
 43. koszty studium wykonalności projektu,
 44. wydatki marketingowe (w tym PR i monitorowanie mediów),
 45. wydatki na zewnętrzne usługi księgowe,
 46. koszty wynagrodzeń zarządu oraz organów nadzorczych Wnioskodawcy z tytułu pełnionych funkcji,
 47. składki na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, działających na podstawie odrębnych ustaw,
 48. należności nieściągalne w rozumieniu Art. 10 ust. 1 Ustawy o SPW.

Ponadto, Spółka nie planuje zbycia środków trwałych lub elementów wyposażenia, jeżeli wydatki na ich nabycie zostaną uprzednio wykazane jako wydatki kwalifikowane ani przekazania żadnego z posiadanych środków trwałych innemu podmiotowi do korzystania na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub umowy o podobnym charakterze.

Spółka, począwszy od 1 stycznia 2016 r. będzie prowadziła ewidencję rachunkową zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o SPW, w której wydatki wymienione w punktach a)-vv), w części w jakiej dotyczą działalności wydobywczej węglowodorów będą ewidencjonowane.

Przedmiotem niniejszego wniosku nie jest kwalifikacja wydatków określonych w punktach a)-vv) w części w jakiej nie dotyczą działalności wydobywczej węglowodorów.

Pismem z dnia 4 września 2015 r. (data wpływu 8 września 2015 r.) Wnioskodawca uszczegółowił przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przeszłego poprzez wskazanie, że zagadnienie przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego wskazanego we Wniosku charakteryzuje się złożoną naturą. Z tego względu Wnioskodawca korzystając ze zwrotów „głównie”, „w szczególności”, „itp.”, „m.in.” wskazuje w opisie zdarzenia przyszłego reprezentatywne przykłady, co do których zadał pytanie we Wniosku.

Ponadto Spółka podkreśla, iż pytanie wskazane we Wniosku nie dotyczy wydatków, które na podstawie art. 11 i art. 12 ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym. („ustawa o SPW”) podlegają wyłączeniu z kategorii wydatków kwalifikowanych bądź części takich wydatków przekraczających odpowiednie limity przewidziane na mocy powołanych powyżej przepisów.

Dodatkowo, Wnioskodawca podkreśla, że wydatki wskazane w opisie zdarzenia przyszłego opisanego we Wniosku w punktach a)-vv), które Spółka ponosi lub będzie ponosić w przyszłości, związane są z prowadzoną przez nią działalnością w zakresie poszukiwania i wydobywania węglowodorowi ukierunkowane na osiągnięcie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie przychodów z tej działalności.

Wnioskodawca wyjaśnia, że przez środki trwałe, o których mowa w pkt p., q., r. oraz ii. Wniosku rozumie składniki majątku wykorzystywane przez Spółkę na cele działalności wydobywczej węglowodorów (w tym wydatki na poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie, magazynowanie lub dostawę wydobytych węglowodorów oraz zakończenie działalności wydobywczej węglowodorów niezwrócone Wnioskodawcy w jakiejkolwiek formie, z wyjątkiem wydatków wskazanych w art. 12 ust. 1 ustawy o SPW). Biorąc pod uwagę powyższe, część z ww. wydatków może być związana z odwiertami próbnymi, poszukiwawczymi i wydobywczymi.

Wnioskodawca wskazuje, iż przedmiotami umów leasingowych, o których mowa w pkt ii. Wniosku mogą być grunty, wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe oraz inne składniki majątku. Niemniej jednak, Spółka dokonywać będzie kwalifikacji powyższych wydatków do kategorii wydatków kwalifikowanych przy uwzględnieniu przepisów ustawy o SPW, w szczególności art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy o SPW.

Co do zasady wartość wydatków ponoszonych przez Wnioskodawcę na używanie środków trwałych (tj. opłaty ponoszone na podstawie umów leasingowych) nie będzie przekraczać ich wartości początkowej. Jednakże Spółka nie wyklucza sytuacji, w której wydatki te przekroczą wartość początkową środka trwałego. Niemniej jednak, Spółka dokonywać będzie kwalifikacji powyższych wydatków do kategorii wydatków kwalifikowanych przy uwzględnieniu przepisów ustawy o SPW, w szczególności art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy SPW.

Spółka wyjaśnia, że obecnie nie jest właścicielem, ani też nie posiada innych tytułów prawnych do samochodów. Niemniej jednak, w przyszłości, samochody, o których mowa we Wniosku, mogą stanowić własność albo współwłasność Spółki, jak również mogą być używane przez Wnioskodawcę na podstawie m.in. umów leasingu.

Wnioskodawca wyjaśnia, iż dla samochodów osobowych opisanych we Wniosku, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 21 i 32 ustawy o SPW, planuje prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy o SPW.

Spółka wskazuje, iż wydatki związane z eksploatacją samochodów, o których mowa we Wniosku, są wydatkami dotyczącymi:

 • wymiany lub naprawy części, komponentów lub innych materiałów, które ulegają zużyciu w związku z eksploatacją (np. olej, filtr powietrza, filtr oleju, paliwo, żarówki),
 • mycia i sprzątania ww. samochodów,
 • parkowania ww. samochodów oraz przejazdów drogami płatnymi,
 • ubezpieczeń OC i AC ww. samochodów.

Spółka podkreśla, że będzie dokonywała kwalifikacji ww. wydatków do kategorii wydatków kwalifikowanych na podstawie regulacji ustawy o SPW, tj. w szczególności na podstawie art. 11 i 12 ustawy o SPW.

Spółka wskazuje, iż w niektórych przypadkach składka na ubezpieczenie samochodów osobowych wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego może przekraczać wartość wskazaną w przepisie art. 12 ust. 1 pkt 30 ustawy o SPW. Niemniej jednak Spółka zamierza dokonywać kwalifikacji ww. wydatków do kategorii wydatków kwalifikowanych uwzględniając regulacje zawarte w ustawie o SPW, tj. w szczególności w art. 11 i 12 ustawy o SPW.

Spółka wskazuje, iż wydatki związane z przyszłą rekultywacją terenu Inwestycji mogą być pokrywane z funduszu likwidacji zakładu górniczego bądź z innych źródeł finansowania, tj. ze środków niepochodzących ze środków funduszu likwidacji zakładu górniczego. Spółka jednocześnie wyjaśnia, iż powyższe wydatki będą kwalifikowane do kategorii wydatków kwalifikowanych na podstawie przepisów ustawy o SPW, tj. w szczególności na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 9 oraz art. 11 ust. 4 ustawy o SPW.

Spółka planuje, iż składki na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, działających na podstawie odrębnych ustaw nie będą przekraczały 0,15% kwoty wynagrodzeń wypłacanych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Niemniej jednak Spółka nie może wykluczyć, iż w pewnych okresach wartość ww. kwot będzie przekraczała wskazany powyżej limit. Spółka wskazuje także, iż przy kwalifikacji składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców do kategorii wydatków kwalifikowanych uwzględniać będzie przepisy ustawy o SPW, w szczególności art. 12 ust. 1 pkt 24 ustawy o SPW.

Wnioskodawca wskazuje, że zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo górnicze i geologiczne (j. t. Dz. U. z 2015, poz.196, ze zm.) Fundusz Likwidacji Zakładu Górniczego, tworzy oraz gromadzi na nim środki przedsiębiorca, który uzyskał koncesję obejmującą swoim zakresem wydobywanie węglowodorów ze złóż.

Spółka wskazuje, iż obecnie posiada koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów. Przy czym, Spółka nie posiada jeszcze koncesji wydobywczej i nie jest zobowiązana do gromadzenia środków na Funduszu Likwidacji Zakładu Górniczego.

Po uzyskaniu koncesji wydobywczej przez Spółkę wartość wpłat na fundusz likwidacyjny zakładu górniczego może różnić się w poszczególnych okresach. Wartość ta zostanie określona zgodnie z przepisami ustawy - Prawo górnicze i geologiczne. Spółka zakłada, iż ww. wartość nie będzie przekraczała 10% wartości odpisów amortyzacyjnych ustalanych zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 15 lutego 2015 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, ze zm., dalej: „ustawa o PDOP”). Niemniej, Spółka nie może wykluczyć, iż w pewnych okresach wartość kwot przekazywanych na fundusz likwidacyjny może przekroczyć wskazany powyżej limit. Spółka wskazuje także, iż przy kwalifikacji wpłat na fundusz likwidacyjny do kategorii wydatków kwalifikowanych uwzględniać będzie przepisy ustawy o SPW, w szczególności art. 11 ust. 4 ustawy o SPW.

Spółka wskazuje, że podatkiem od towarów i usług, o którym mowa w pkt 11 Wniosku jest:

 1. podatek naliczony w tej części, w której, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług - jeżeli naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej,
 2. podatek należny:
  • w przypadku importu usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, jeżeli nie stanowi on podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług; wydatkiem nie jest jednak podatek należny w części przekraczającej kwotę podatku od nabycia tych towarów i usług, która mogłaby stanowić podatek naliczony w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług,
  • w przypadku przekazania lub zużycia przez podatnika towarów lub świadczenia usług na potrzeby reprezentacji i reklamy, obliczony zgodnie z odrębnymi przepisami,
  • od nieodpłatnie przekazanych towarów, obliczony zgodnie z odrębnymi przepisami, w przypadku gdy wyłącznym warunkiem ich przekazania jest uprzednie nabycie przez otrzymującego towarów lub usług od przekazującego w określonej ilości lub wartości,
 3. kwota podatku od towarów i usług, nieuwzględniona w wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji na podstawie ustawy o podatku dochodowym lub dotycząca innych rzeczy lub praw niebędących środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi podlegającymi tej amortyzacji - w tej części, w jakiej dokonano korekty powodującej zmniejszenie podatku odliczonego zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm).

Przy czym, że za wydatki kwalifikowane, z uwzględnieniem powyższych uwag, Wnioskodawca planuje uznać podatek od towarów i usług jedynie w takiej części, w jakiej dotyczy on działalności wydobywczej węglowodorów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółka uprawniona będzie do uznania wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego wydatków przedstawionych w pkt od a) do vv), ponoszonych w związku z działalnością gospodarczą w zakresie wydobycia węglowodorów za wydatki kwalifikowane w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o SPW z uwzględnieniem art. 11 ust. 4, art. 11 ust. 8 i 9 oraz art. 12 ust. 1 ustawy o SPW... (Dotyczy zdarzenia przyszłego).

Zdaniem Wnioskodawcy;

Spółka uprawniona będzie do uznania wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego wydatków przedstawionych w pkt od a) do vv), ponoszonych w związku z działalnością gospodarczą w zakresie wydobycia węglowodorów za wydatki kwalifikowane w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o SPW z uwzględnieniem art. 11 ust. 4, art. 11 ust. 8 i 9 oraz art. 12 ust. 1 ustawy o SPW.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o SPW podstawą opodatkowania SPW będzie zysk z działalności wydobywczej węglowodorów stanowiący nadwyżkę uzyskanych w danym roku podatkowym przychodów z działalności wydobywczej węglowodorów nad poniesionymi w danym roku podatkowym wydatkami kwalifikowanymi. Ponadto, w przypadku, gdy w danym roku podatkowym wydatki kwalifikowane przekraczają sumę przychodów z działalności wydobywczej węglowodorów, podatnik uprawniony jest do rozliczenia powstałej straty poprzez obniżenie zysku z działalności wydobywczej węglowodorów w latach kolejnych.

Natomiast w świetle art. 11 ust. 1 ustawy o SPW, za wydatki kwalifikowane uznaje się wydatki poniesione przez podatnika w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia tych przychodów, w tym wydatki na poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie, magazynowanie lub dostawę wydobytych węglowodorów oraz zakończenie działalności wydobywczej węglowodorów, niezwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, z wyjątkiem wydatków wymienionych w art. 12 ust. 1 ustawy o SPW. Ponadto, zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o SPW, wysokość wydatków kwalifikowanych poniesionych w naturze określa się na podstawie wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie lub wytworzenie składników majątku przekazywanych w celu uregulowania zobowiązań podatnika.

Przykładowy katalog wydatków kwalifikowanych został przedstawiony przez ustawodawcę w art . 11 ust. 3 ustawy o SPW. Należy mieć przy tym na względzie, że zgodnie z intencją ustawodawcy przedstawioną w uzasadnieniu rządowego projektu ustawy o SPW „ W art . 11 ust. 3 zawarto przykładowy, otwarty katalog wydatków kwalifikowanych w podziale na poszczególne kategorie. Wskazać należy, że katalog wydatków kwalifikowanych jest katalogiem o charakterze otwartym i zawiera najważniejsze pozycje wydatków podlegających zaliczeniu. Jest więc jedynie wytyczną przy stosowaniu zasady ogólnej, definiującej istotę wydatków kwalifikowanych”.

Biorąc zatem pod uwagę charakter wymienionego w art. 11 ust. 3 ustawy o SPW katalogu wydatków kwalifikowanych, należy uznać, że również inne niż wskazane w nim bezpośrednio wydatki, poniesione przez podatnika w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia tych przychodów w odniesieniu do działalności wydobywczej węglowodorów, niezwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, z wyjątkiem wydatków wymienionych w art. 12 ust. 1 ustawy o SPW, mogą zostać uznane za wydatki kwalifikowane.

Decydującym czynnikiem pozwalającym zaliczyć dany wydatek do wydatków kwalifikowalnych jest zatem poniesienie go w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania/zabezpieczenia tych przychodów. Przy czym każdy wydatek wymaga, w ocenie Wnioskodawcy, indywidualnej oceny pod kątem adekwatnego związku z przychodami i racjonalności działania dla osiągnięcia przychodu, bądź utrzymania (zabezpieczenia, zachowania) tego przychodu. Należy przy tym wskazać uwagę na brak praktyki organów podatkowych i sądów administracyjnych w zakresie określenia charakteru związku wydatków kwalifikowalnych z przychodami osiągniętymi ze sprzedaży węglowodorów. Niemniej, ze względu na analogiczną pod względem konstrukcyjnym treść przepisów ustawy o PDOP dot. związku kosztów uzyskania przychodów z przychodami na gruncie PDOP, w ocenie Wnioskodawcy, pomocnym może być odwołanie się do bogatego orzecznictwa sądów administracyjnych w tym zakresie.

Szczegółowa charakterystyka celowości wydatków na gruncie PDOP została przedstawiona przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 16 października 2012 r. (sygn. II FSK 430/11), w którym Sąd wskazał, że: „Zwrot „w celu” oznacza, że nie każdy wydatek poniesiony przez podatnika w związku z prowadzoną działalnością podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania, lecz tylko ten wydatek, który pozostaje w takim związku przyczynowo-skutkowym. Poniesienie wydatku ma lub może mieć wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodów. Wydatek należy oceniać mając na uwadze racjonalność określonego działania dla osiągnięcia przychodu. Poniesienie wydatku musi zatem być powiązane z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, ukierunkowaną na uzyskanie przychodów; wydatek powinien, przynajmniej potencjalnie, wpływać na wielkość uzyskiwanych lub spodziewanych przychodów z tej działalności. Kosztowa kwalifikacja konkretnego wydatku u konkretnego podatnika musi więc uwzględniać charakter i profil prowadzonej działalności gospodarczej oraz ekonomiczną racjonalność poniesionego wydatku”.

Ponadto, zgodnie z definicją słownikową (Internetowy Słownik PWN - http://sjp.pwn.pl) „celem” jest:

 1. to, do czego się dąży
 2. to, co ma czemuś służyć
 3. miejsce, do którego się zmierza
 4. przedmiot lub osoba, których dotyczą zamierzone działania

W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy, użyty w omawianym przepisie (art. 11 ust. 1 ustawy o SPW), zwrot „w celu” oznacza, że nie każdy wydatek poniesiony przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą podlega zaliczeniu do wydatków kwalifikowalnych, lecz tylko takie wydatki, które pozostają w takim związku przyczynowo-skutkowym, że poniesienie go ma wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodów, albo zachowanie lub zabezpieczenie przychodów z tytułu dostawy wydobytych węglowodorów (a więc prowadzenia działalności wydobywczej węglowodorów w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o SPW). Podatnik podejmując decyzję o dokonaniu wydatku, musi być przeświadczony o racjonalności wydatkowania środków finansowych z punktu widzenia prowadzonej przez niego działalności.

W ocenie Wnioskodawcy, nie zawsze jednak poniesiony wydatek, choć pozostaje niewątpliwie w związku z prowadzoną działalnością wydobywczą węglowodorów, musi być powiązany z konkretnym przychodem ze sprzedaży węglowodorów.

Wydatki wskazane w punktach od a) do vv) niewątpliwie, w ocenie Spółki, stanowią wydatki związane z przedmiotem działalności Spółki w zakresie poszukiwania oraz wydobycia węglowodorów. Powyższe wydatki ponoszone są w związku z realizowaną Inwestycją oraz funkcjonowaniem Wnioskodawcy jako podmiotu gospodarczego, którego przedmiotem działalności jest wydobycie węglowodorów.

Realizacja Inwestycji prowadzonej przez Spółkę, łączy się z koniecznością spełnienia szeregu przewidzianych prawem warunków, uzyskania decyzji, koncesji lub pozwoleń i może wiązać się z koniecznością poniesienia określonych wydatków w celu ich uzyskania - opłat administracyjnych, notarialnych, opłat za wydanie decyzji, kosztów wymaganych badań, ekspertyz, analiz itp. Uniknięcie takich wydatków jest dla Spółki niemożliwe, a bez ich poniesienia Inwestycja nie mogłaby zostać zrealizowana. W tym kontekście, realizacja Inwestycji uzależniona jest m.in. od wypełnienia obowiązków wynikających z następujących aktów prawnych: ustawa prawo geologiczne i górnicze, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, prawo budowlane, ustawa o lasach, ustawa o gospodarce nieruchomościami, ustawa o drogach publicznych, ustawa o dozorze technicznym, ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, prawo ochrony środowiska, rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, rozporządzenie MSWiA w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych itd. Mając na względzie, że wydatki takie konieczne są do zakończenia Inwestycji, w ocenie Wnioskodawcy bezpośrednio warunkują uzyskanie przez niego przychodu ze sprzedaży wydobytych węglowodorów.

Ponadto, część z ponoszonych przez Wnioskodawcę wydatków ma pośredni związek z technicznym procesem poszukiwania czy wydobycia węglowodorów. Przykładowo, w przypadku wydatku wskazanego w punkcie z) tj. wynagrodzeń pracowników Spółki wraz z pochodnymi, są to wydatki zapewniające prowadzenie przez niego działalności gospodarczej w zgodzie z obowiązującym prawem. Na możliwość zaliczenia wynagrodzeń pracowników podatnika SPW do wydatków kwalifikowalnych wskazuje również treść art. 12 ust. 1 pkt 26) ustawy o SPW, zgodnie z którym, za wydatki kwalifikowalne nie uznaje się „wydatków na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji”. W związku z powyższym należy uznać, że również wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przez podatnika SPW którzy nie pełnią takich funkcji, w zakresie, w jakim związane są z działalnością wydobywczą węglowodorów, powinny być wydatkami kwalifikowalnymi.

Spółka ponosi również szereg wydatków, jak wydatki wskazane m.in. w punktach w), aa), bb), qq), rr), ss), które chociaż nie są bezpośrednio związane z technicznym procesem wydobycia węglowodorów, wynikają z normalnego funkcjonowania Wnioskodawcy jako podmiotu gospodarczego. Mając na względzie, że podstawowym celem działalności Wnioskodawcy jest wydobywanie węglowodorów, wydatki takie, jako związane z poprawnym funkcjonowaniem biznesu Wnioskodawcy, warunkują możliwość prowadzenia działalności wydobywczej węglowodorów i pośrednio umożliwiają Spółce uzyskiwanie przychodów z tytułu dostawy węglowodorów.

Należy przy tym wskazać, że zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy SPW „w przypadku gdy zakupione środki trwałe, elementu wyposażenia lub usługi są wykorzystywane przez podatnika również w działalności niezwiązanej z działalnością wydobywczą węglowodorów, podatnik jest obowiązany do wykazania w księgach rachunkowych poniesionych wydatków na zakup tych środków trwałych, elementów wyposażenia lub usług proporcjonalnie w części dotyczącej wyłącznie działalności wydobywczej węglowodorów”. Natomiast zgodnie z art. 11 ust. 9 ustawy o SPW Przepis ust. 8 stosuje się odpowiednio do innych wydatków częściowo dotyczących działalności wydobywczej węglowodorów, w tym do wydatków na zapłatę wynagrodzeń”.

Ponadto, art. 12 ust. 1 ustawy o SPW, poza katalogiem wydatków, jakie nie mogą zostać uznane za kwalifikowalne w całości, zawiera również katalog wydatków, które mogą zostać uznane za kwalifikowalne warunkowo bądź w ograniczonym zakresie/wysokości.

W szczególności, zgodnie z przytoczonym powyżej przepisem, za wydatki kwalifikowalne nie uznaje się:

 • wydatków na nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów;
 • wydatków z tytułu opłat za używanie środków trwałych na podstawie umów leasingu:
  1. w całości - w przypadku, gdy dotyczą gruntów oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  2. w części przekraczającej wartość początkową środka trwałego, ustaloną na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym, w przypadku środków trwałych, w odniesieniu do których wydatki na nabycie podlegają zakwalifikowaniu do wydatków kwalifikowanych;
 • wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby podatnika związane z działalnością wydobywczą węglowodorów:
  1. w celu odbycia podróży służbowej (jazdy zamiejscowe) - w wysokości przekraczającej kwotę ustaloną przy zastosowaniu stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu,
  2. w jazdach lokalnych - w wysokości przekraczającej wysokość miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo w wysokości przekraczającej stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu;
 • składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa, z wyjątkiem składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, działających na podstawie odrębnych ustaw - do wysokości łącznie nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,15% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne;
 • podatku od towarów i usług, z tym że wydatkiem kwalifikowanym jest:
  1. podatek naliczony w tej części, w której, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług — jeżeli naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej,
  2. podatek należny:
   • w przypadku importu usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, jeżeli nie stanowi on podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług; wydatkiem nie jest jednak podatek należny w części przekraczającej kwotę podatku od nabycia tych towarów i usług, która mogłaby stanowić podatek naliczony w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług,
   • w przypadku przekazania lub zużycia przez podatnika towarów lub świadczenia usług na potrzeby reprezentacji i reklamy, obliczony zgodnie z odrębnymi przepisami,
   • od nieodpłatnie przekazanych towarów, obliczony zgodnie z odrębnymi przepisami, w przypadku, gdy wyłącznym warunkiem ich przekazania jest uprzednie nabycie przez otrzymującego towarów lub usług od przekazującego w określonej ilości lub wartości,
  3. kwota podatku od towarów i usług, nieuwzględniona w wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji na podstawie ustawy o podatku dochodowym lub dotycząca innych rzeczy lub praw niebędących środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi podlegającymi tej amortyzacji - w tej części, w jakiej dokonano korekty powodującej zmniejszenie podatku odliczonego zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.);
 • składek na ubezpieczenie samochodów osobowych w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20 000 euro, przeliczona na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia;
 • kosztów remontów powypadkowych samochodów, jeżeli samochody nie były objęte ubezpieczeniem dobrowolnym;
 • wydatków z tytułu kosztów używania na potrzeby działalności wydobywczej węglowodorów samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika - w części przekraczającej kwotę stanowiącą iloczyn liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu dla celów podatnika oraz stawki za jeden kilometr przebiegu.

W świetle powyższego, wydatki wskazane w art. 12 ust. 1 ustawy o SPW, w zakresie, w jakim możliwość ich uznania za wydatki kwalifikowalne nie została całkowicie lub częściowo ograniczona, również mogą stanowić wydatki kwalifikowalne.

W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy, Spółka uprawniona będzie do uznania wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego wydatków przedstawionych w pkt od a) do vv), ponoszonych w związku z działalnością gospodarczą w zakresie wydobycia węglowodorów za wydatki kwalifikowane w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o SPW z uwzględnieniem art. 11 ust. 4, art., 11 ust. 8 i 9 oraz art. 12 ust. 1 ustawy o SPW.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Z dniem 1 stycznia 2016 wejdzie w życie ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 1215). Ustawa reguluje opodatkowanie specjalnym podatkiem węglowodorowym zysków z działalności wydobywczej węglowodorów. Ilekroć w ustawie jest mowa o działalności wydobywczej węglowodorów - rozumie się przez to działalność w zakresie wydobywania węglowodorów ze złóż, w tym również w zakresie poszukiwania oraz rozpoznawania złóż węglowodorów, prowadzoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub terytorium znajdującym się poza morzem terytorialnym, będącym wyłączną strefą ekonomiczną, która rozpoczyna się odpowiednio w dniu:

 1. uzyskania koncesji na poszukiwanie złoża węglowodorów, koncesji na rozpoznawanie złoża węglowodorów lub koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów, lub
 2. uzyskania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża lub koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża, lub
 3. zgłoszenia projektu robót geologicznych do właściwego organu

- i kończy się w dniu zakończenia likwidacji zakładu górniczego (art. 2 pkt 2 ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym).

Jak przewiduje art. 3 ust. 1 tej ustawy podatnikami będą prowadzące działalność wydobywczą węglowodorów:

 1. osoby fizyczne,
 2. osoby prawne,
 3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w tym spółka cywilna, której wspólnikom udzielono koncesji, o której mowa w art. 2 pkt 2.

W myśl tej ustawy (art. 13) podstawą opodatkowania jest zysk z działalności wydobywczej węglowodorów stanowiący nadwyżkę uzyskanych w danym roku podatkowym przychodów z działalności wydobywczej węglowodorów nad poniesionymi w danym roku podatkowym wydatkami kwalifikowanymi.

Zgodnie z art. 11. ust. 1 za wydatki kwalifikowane uznaje się wydatki poniesione przez podatnika w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia tych przychodów, w tym wydatki na poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie, magazynowanie lub dostawę wydobytych węglowodorów oraz zakończenie działalności wydobywczej węglowodorów, niezwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, z wyjątkiem wydatków wymienionych w art. 12 ust. 1.

Oznacza to, że wydatki związane z prowadzoną działalnością wydobywczą węglowodorów, w tym na poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie, magazynowanie lub dostawę wydobytych węglowodorów oraz zakończenie działalności wydobywczej węglowodorów, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, stanowią wydatki kwalifikowane, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami lub służą zachowaniu albo zabezpieczeniu źródła przychodów.

Z przepisu art. 11 ust. 1 ustawy wynika zatem, żeby wydatki poczynione przez podatnika można uznać za wydatki kwalifikowane, muszą być one poniesione w sposób celowy. Obowiązkiem podatników jest wykazanie, w oparciu o zgromadzone dowody, związku pomiędzy poniesieniem wydatku a uzyskaniem przychodu (w tym zachowanie albo zabezpieczeniem źródła przychodów) zgodnie z dyspozycją powołanego art. 11 ust. 1 ww. ustawy.

Wydatkami kwalifikowanymi będą wydatki, których poniesienie wpłynęło bezpośrednio na uzyskanie konkretnego przychodu, ale również inne wydatki dotyczące całokształtu działalności podatnika związane z jego funkcjonowaniem jako podmiotu prowadzącego działalność wydobywczą węglowodorów oraz wydatki, które pomimo, że niewątpliwie związane są z osiągniętym przychodem, nie pozostają w uchwytnym związku z konkretnymi przychodami.

Z uwagi na fakt, że wydatki mogą dotyczyć tylko i wyłącznie przychodów wynikających z dostawy wydobytych węglowodorów, katalog wydatków kwalifikowanych został ograniczony w tym przepisie tylko i wyłącznie do tej działalności. Wydatki niezwiązane z działalnością wydobywczą nie będą zatem stanowiły wydatków kwalifikowanych w rozumieniu niniejszej ustawy.

Powyższa reguła jest regułą nadrzędną, natomiast pozytywny otwarty katalog wydatków kwalifikowanych, stanowiący dyrektywę ułatwiającą stosowanie tego przepisu został wskazany w art. 11 ust. 3 powołanej ustawy.

Za wydatki kwalifikowane uznaje się w szczególności:

 • pkt 1) wydatki dotyczące poszukiwania i rozpoznawania geologicznego, badań i analizy danych sejsmicznych i otworowych, wierceń poszukiwawczych i rozpoznawczych;
 • pkt 2) wydatki związane z przygotowaniem odwiertów rozpoznawczych lub wydobywczych, w tym z pracami projektowania, inżynieryjnymi, geologicznymi i geofizycznymi, wydatki związane z uzyskaniem dostępu i przygotowaniem miejsca prac wiertniczych i ich organizacją, wydatki związane z realizacją prac wiertniczych, wydatki na uruchomienie i utrzymanie odwiertów rozpoznawczych lub wydobywczych oraz produkcji, w tym zabiegi intensyfikacji;
 • pkt 3) wydatki związane z zaprojektowaniem, przygotowaniem i budową infrastruktury wspierającej działalność wydobywczą węglowodorów, w tym budynków i budowli, urządzeń, maszyn i innych konstrukcji oraz wyposażenia;
 • pkt 4) wydatki związane z utrzymaniem, konserwacją i odtworzeniem infrastruktury i urządzeń służących działalności wydobywczej węglowodorów, w tym wydatki na zapewnienie bezpieczeństwa, łączności, nadzoru technicznego;
 • pkt 5) wydatki związane z ochroną środowiska w zakresie prowadzonej działalności wydobywczej, w tym wydatki na analizy stanu środowiska i raporty oceny oddziaływania na środowisko, wydatki związane z zarządzaniem i utylizacją odpadów oraz wody, opłaty i wydatki na zapewnienie dostępu do wody i innych mediów;
 • pkt 6) wydatki na budowę, zakup, ulepszenie lub utrzymanie platform produkcyjnych, pływających jednostek produkcyjno-magazynowo-rozładunkowych, platform wiertniczych, zakładów przetwórczych na platformach, rurociągów eksportowych oraz innych urządzeń związanych z wydobyciem z dna morskiego;
 • pkt 7) wydatki związane z przygotowaniem wydobytych węglowodorów do dostawy oraz wydatki związane z przechowywaniem nieoczyszczonych (nieprzetworzonych) węglowodorów;
 • pkt 8) wydatki związane z transportem wydobytych węglowodorów do miejsca wprowadzenia do sieci przesyłowej, sieci dystrybucyjnej, innego środka transportu lub magazynu;
 • pkt 9) wydatki związane z zakończeniem działalności wydobywczej węglowodorów, w tym wydatki poniesione na likwidację odwiertów rozpoznawczych lub wydobywczych, lub zakładu górniczego, oraz rekultywacją gruntów po działalności górniczej;
 • pkt 10) koszty rekultywacji w części niepokrytej środkami zgromadzonymi na funduszu likwidacji zakładu górniczego, o którym mowa w ust. 4;
 • pkt 11) podatki i opłaty związane z administrowaniem nieruchomościami, dotyczące nieruchomości, na których znajduje się zakład górniczy;
 • pkt 12) podatek dochodowy w części dotyczącej działalności wydobywczej węglowodorów;
 • pkt 13) podatek od wydobycia niektórych kopalin dotyczący gazu ziemnego oraz ropy naftowej;
 • pkt 14) opłatę eksploatacyjną uiszczaną z tytułu wydobycia węglowodorów;
 • pkt 15) wynagrodzenie za ustanowienie użytkowania górniczego;
 • pkt 16) wydatki zwrócone przez podmiot przystępujący do umowy o współpracy pozostałym stronom tej umowy w związku z przystąpieniem do tej umowy.

Za wydatki kwalifikowane uznaje się także środki przeznaczone na fundusz likwidacji zakładu górniczego, tworzony, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, w każdym roku podatkowym, w wysokości nie większej niż 10% rocznych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakładu górniczego, ustalanych stosownie do przepisów ustawy o podatku dochodowym (art. 11 ust. 4).

Zwrócić należy uwagę, że katalog ten nie ma wyłączać możliwości zaliczania do wydatków kwalifikowanych wydatków na nabycie lub wytworzenie środków trwałych (za wydatki kwalifikowane nie będzie się natomiast uznawać, co do zasady, wydatków na nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów (z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntu), wydatków na zakup wartości niematerialnych i prawnych, w tym licencji oraz patentów; wyjątek dotyczyć będzie niektórych wydatków typowych dla działalności wydobywczej węglowodorów - art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy). Nawiązuje do tego art. 11 ust. 8, który stanowi, że w przypadku gdy zakupione środki trwałe, elementy wyposażenia lub usługi są wykorzystywane przez podatnika również w działalności niezwiązanej z działalnością wydobywczą węglowodorów, podatnik jest obowiązany do wykazania w księgach rachunkowych poniesionych wydatków na zakup tych środków trwałych, elementów wyposażenia lub usług proporcjonalnie w części dotyczącej wyłącznie działalności wydobywczej węglowodorów. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio. Przepis ust. 8 stosuje się odpowiednio do innych wydatków częściowo dotyczących działalności wydobywczej węglowodorów, w tym do wydatków na zapłatę wynagrodzeń.

W myśl art. 11 ust. 12 przepis ust. 11 stosuje się również w przypadku przekazania zakupionego środka trwałego innemu podmiotowi do korzystania na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub umowy o podobnym charakterze, chyba że łączny okres najmu, dzierżawy, leasingu lub umowy o podobnym charakterze w odniesieniu do danego środka trwałego przekracza 5% okresu amortyzacji przyjętego dla celów podatku dochodowego.

W tym miejscu podkreślić należy, że pojęcie wydatków kwalifikowanych w rozumieniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym odpowiada funkcjonującemu na gruncie ustaw o podatku dochodowym pojęciu kosztów uzyskania przychodów.

Podobnie jak ustawy o podatku dochodowym, także ustawa o specjalnym podatku węglowodorowym zawiera zamknięty katalog wydatków, których nie uznaje się za wydatki kwalifikowane. Katalog ten określa art. 12 tej ustawy.

Za wydatki kwalifikowane nie uznaje się m.in.:

 • pkt 1) wydatków na zakup wartości niematerialnych i prawnych, w tym licencji oraz patentów, z wyłączeniem wydatków na zakup dokumentacji geologicznej lub geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów, wydatków na zakup wyników danych geofizycznych, w tym sejsmicznych, oraz wydatków na zakup oprogramowania komputerowego do interpretacji danych geofizycznych i informacji geologicznej;
 • pkt 2) wydatków związanych z pochodnymi instrumentami finansowymi, w tym z ich nabyciem;
 • pkt 3) składek opłaconych z tytułu zawartych lub odnowionych umów ubezpieczenia;
 • pkt 4) wydatków na nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów;
 • pkt 5) wydatków z tytułu opłat za używanie środków trwałych na podstawie umów leasingu:
  1. w całości - w przypadku gdy dotyczą gruntów oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  2. w części przekraczającej wartość początkową środka trwałego, ustaloną na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym, w przypadku środków trwałych, w odniesieniu do których wydatki na nabycie podlegają zakwalifikowaniu do wydatków kwalifikowanych;
 • pkt 7) wpłat na różnego rodzaju fundusze, w tym tworzone przez podatnika, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 4;
 • pkt 8) wydatków sfinansowanych z funduszu likwidacji zakładu górniczego, o którym mowa w art. 11 ust. 4;
 • pkt 21) wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby podatnika związane z działalnością wydobywczą węglowodorów:
  1. w celu odbycia podróży służbowej (jazdy zamiejscowe) - w wysokości przekraczającej kwotę ustaloną przy zastosowaniu stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu,
  2. w jazdach lokalnych - w wysokości przekraczającej wysokość miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo w wysokości przekraczającej stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu;
 • pkt 24) składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa, z wyjątkiem składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, działających na podstawie odrębnych ustaw - do wysokości łącznie nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,15% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne;
 • pkt 26) wydatków na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych, z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji;
 • pkt 27) składek na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy i na inne fundusze celowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw - od nagród i premii wypłacanych w gotówce lub w papierach wartościowych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym;
 • pkt 29) podatku od towarów i usług, z tym że wydatkiem kwalifikowanym jest:
  1. podatek naliczony w tej części, w której, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług - jeżeli naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej,
  2. podatek należny:
   • w przypadku importu usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, jeżeli nie stanowi on podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług; wydatkiem nie jest jednak podatek należny w części przekraczającej kwotę podatku od nabycia tych towarów i usług, która mogłaby stanowić podatek naliczony w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług,
   • w przypadku przekazania lub zużycia przez podatnika towarów lub świadczenia usług na potrzeby reprezentacji i reklamy, obliczony zgodnie z odrębnymi przepisami,
   • od nieodpłatnie przekazanych towarów, obliczony zgodnie z odrębnymi przepisami, w przypadku gdy wyłącznym warunkiem ich przekazania jest uprzednie nabycie przez otrzymującego towarów lub usług od przekazującego w określonej ilości lub wartości,
  3. kwota podatku od towarów i usług, nieuwzględniona w wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji na podstawie ustawy o podatku dochodowym lub dotycząca innych rzeczy lub praw niebędących środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi podlegającymi tej amortyzacji - w tej części, w jakiej dokonano korekty powodującej zmniejszenie podatku odliczonego zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.8));
 • pkt 30) składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20 000 euro, przeliczona na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia;
 • pkt 32) wydatków z tytułu kosztów używania na potrzeby działalności wydobywczej węglowodorów samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika - w części przekraczającej kwotę stanowiącą iloczyn liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu dla celów podatnika oraz stawki za jeden kilometr przebiegu;
 • pkt 33) wydatków poniesionych na zakup rzeczowych składników majątku podatnika - w przypadku stwierdzenia, że składniki te w praktyce nie są wykorzystywane dla celów prowadzonej przez podatnika działalności wydobywczej węglowodorów, z zastrzeżeniem, że za wydatki kwalifikowane uznaje się wydatki na wytworzenie odwiertów rozpoznawczych lub wydobywczych, które z uwagi na brak produktywności lub inne czynniki natury geologicznej lub ekonomicznej nie są wykorzystywane dla celów działalności wydobywczej podatnika;
 • pkt 39) wypłaconych świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 ust. 1 i art. 13 pkt 7-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych cudzoziemcowi, który w okresie świadczenia pracy lub wykonywania osobiście działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie posiadał ważnego, wymaganego na podstawie odrębnych przepisów, dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także składek z tytułu tych należności w części finansowanej przez płatnika składek oraz zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakład pracy temu cudzoziemcowi;

Ilekroć w ust. 1 jest mowa o stawce za jeden kilometr przebiegu pojazdu, rozumie się przez to stawkę określoną dla samochodów osobowych, uwzględniającą odpowiednio pojemność silnika, określoną w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra (art. 12 ust. 3). Natomiast zgodnie z art. 12 ust. 4 przebieg pojazdu, o którym mowa w ust. 1 pkt 21 i 32, powinien być, z wyłączeniem ryczałtu pieniężnego, udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu, potwierdzonej przez podatnika na koniec każdego miesiąca, prowadzonej dla celów ustawy o podatku dochodowym. W razie braku tej ewidencji wydatki z tytułu używania samochodów nie stanowią wydatku kwalifikowanego. W myśl ustępu 5 przepis ust. 1 pkt 32 nie dotyczy samochodów osobowych używanych na podstawie umowy leasingu, o której mowa w art. 23a pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 17a pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

W art. 10 ustawa przewiduje również regulacje dotyczące wierzytelności nieściągalnych. Stosownie do art. 10 ust. 1 kwota przychodów nieuregulowanych w całości lub w części, powstających na podstawie art. 8 ust. 4 lub 5, zwiększa wydatki kwalifikowane w przypadku udokumentowania nieściągalności tych wierzytelności.

Wnioskodawca na podstawie koncesji udzielanych przez odpowiednie organy państwowe realizuje prace w zakresie poszukiwania i rozpoznawania, a także w niedalekiej przyszłości eksploatacji złóż gazu w Polsce. Działalność poszukiwawczo-wydobywcza węglowodorów jest i będzie podstawową działalnością Spółki. Spółka jest spółką celową, której istotą jest działalność nastawiona na osiąganie przychodów ze sprzedaży węglowodorów wydobytych na terytorium Polski.

W konsekwencji Spółka będzie prowadziła działalność wydobywczą węglowodorów, w rozumieniu ustawy z dnia 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym.

W związku z powyższym Spółka ponosi i ponosić będzie również znaczne wydatki związane z przejściem z etapu poszukiwania i rozpoznawania złóż gazu do etapu produkcyjnego, tj. wydobycia węglowodorów - głównie w związku z budową odwiertów wydobywczych oraz niezbędnej infrastruktury. W związku z tym, w ramach powyższych procesów inwestycyjnych („Inwestycja”), Spółka ponosi i ponosić będzie wiele rodzajów kosztów.

Znaczna część kosztów ponoszonych przez Spółkę w fazie poszukiwawczej i w związku z przejściem do fazy produkcyjnej związana jest z wytworzeniem przyszłych środków trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - głównie odwiertów.

W związku z rodzajem działalności Spółki, prowadzonej w oparciu o uzyskane koncesje, Wnioskodawca będzie płatnikiem w rozumieniu art. 3 ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym.

Wnioskodawca podkreśla, że wydatki wskazane w opisie zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku, które Spółka ponosi lub będzie ponosić w przyszłości, związane są z prowadzoną przez nią działalnością w zakresie poszukiwania i wydobywania węglowodorowi ukierunkowane na osiągnięcie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie przychodów z tej działalności. Spółka dokonywać będzie kwalifikacji powyższych wydatków do kategorii wydatków kwalifikowanych przy uwzględnieniu przepisów ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym.

Wydatki wskazane przez Wnioskodawcę w opisie zdarzenia przyszłego stanowią wydatki związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością wydobywczą węglowodorów, w tym poszukiwaniem, rozpoznawaniem, wydobywaniem, magazynowaniem i dostawą wydobytych węglowodorów, ukierunkowaną na osiąganie przychodów ze sprzedaży węglowodorów wydobytych na terytorium Polski. Powyższe wydatki ponoszone są w związku z realizowaną Inwestycją oraz funkcjonowaniem Wnioskodawcy jako podmiotu gospodarczego, którego przedmiotem działalności jest wydobycie węglowodorów.

Tym samym, Spółka uprawniona będzie do uznania wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego wydatków, ponoszonych w związku z działalnością gospodarczą w zakresie wydobycia węglowodorów za wydatki kwalifikowane w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym z uwzględnieniem art. 11 ust. 4, art. 11 ust. 8 i 9 oraz art. 12 ust. 1 ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym.

Z uwagi na powyższe stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 3 lipca 2015 r. należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.