IPPB1/4511-1026/15-2/AM | Interpretacja indywidualna

Opisane we wniosku wydatki na studia podyplomowe – należy ocenić jako służące podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia Wnioskodawcy. To pozwala uznać tego rodzaju wydatki za wydatki o charakterze osobistym.
IPPB1/4511-1026/15-2/AMinterpretacja indywidualna
 1. czesne
 2. działalność gospodarcza
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. studia podyplomowe
 5. wydatek
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku (data wpływu 4 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków na studia podyplomowe – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków na studia podyplomowe.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Od maja 2015 r. Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą. PKD przeważającym jest nr 70.22.Z. Jako pozostałe obszary działalności w CEiIDG wskazał: 62.09.Z, 63.11.Z, 70.21 .Z, 73.12.Z, 73.20.Z, 74.90.Z, 82.11.Z, 82.19.Z. 82.30.Z, 85.60.Z, 95.11.Z, 95.12.Z.

Obecnie Wnioskodawca posiada jednego stałego Kontrahenta, na rzecz którego wykonuje działania związane z pozyskiwaniem środków unijnych oraz doradztwem ogólnym w zakresie ich prawidłowego wydatkowania (umowa została podpisana na okres do maja 2016 r.). Wiedzę i doświadczenie w zakresie niezbędnych do wykonywania bieżących zadań zdobył w trakcie dotychczasowej kariery zawodowej.

W 2011 roku Wnioskodawca ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie na Wydziale Neofilologii o specjalności filologia germańska. Wiedza zdobyta przez Wnioskodawcę podczas dotychczas odbytych studiów magisterskich nie jest wystarczająca do prowadzenia i rozwijania działalności gospodarczej, w związku z czym w sierpniu 2015 roku zapisał się na studia podyplomowe „Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwa”.

Działania związane z rachunkowością i finansami przedsiębiorstw nie były przez Wnioskodawcę dotychczas prowadzone w ramach działalności z uwagi na świadomość braku odpowiedniej wiedzy, ale rejestrując pozarolniczą działalność gospodarczą w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności gospodarczej planował prowadzenie takich czynności po uzupełnieniu wiedzy.

Przyjmuje się, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, "których celem jest osiągnięcie przychodów, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów. Niemniej jednak z uwagi na rozbieżności interpretacyjne dot. możliwości zaliczenia wydatków ponoszonych na studia podyplomowe do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawca wystąpił o wydanie interpretacji indywidualnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy koszty poniesione w związku z udziałem w studiach podyplomowych „Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwa” mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej pod warunkiem ich należytego udokumentowania...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT zaliczenie określonego wydatku do kosztów uzyskania przychodów można dokonać wówczas, gdy między wydatkiem a osiągnięciem przychodu zachodzi związek przyczynowy polegający na tym, że poniesienie wydatku ma wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu lub zachowanie źródła tego przychodu.

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z pozyskiwaniem nowych klientów, a tym samym z koniecznością oferowania jak najbardziej profesjonalnych i nowoczesnych usług. Należy mieć na uwadze to, że jednym z elementów postępowania z pozyskanymi środkami unijnymi jest konieczność ich terminowego rozliczenia, zgodnie z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego. Znajomość tematyki rachunkowości i finansów jest niezbędna do komercyjnego świadczenia usług polegających na rozliczaniu środków unijnych, czym zamierzam zajmować się minimum do 2020 roku. Elementem rozliczania środków unijnych jest bowiem weryfikacja przedstawianych przez klientów dokumentów księgowych pod kątem zgodności z przepisami podatkowymi, a także z przepisami regulującymi dany program operacyjny, w ramach którego dany projekt jest finansowany. Rozliczanie projektów unijnych jest czynnością czysto techniczną, ale opierającą się na znajomości danego programu operacyjnego (którą posiadam) oraz na wiedzy z rachunkowości i finansów (którą muszę zdobyć).

Działalność gospodarczą prowadzę na obszarze województwa. Obecna perspektywa finansowa 2014-2020 jest prawdopodobnie ostatnią, w której województwo będzie miało do dyspozycji tak dużą pulę środków unijnych, gdyż jako jedyne w Polsce zostało zakwalifikowane jako region lepiej rozwinięty, a obecna perspektywa finansowa jest dla niego ostatnią szansą na zainwestowanie w rozwój przy wykorzystaniu środków unijnych. W związku z powyższym widzę potrzebę rozszerzenia oferowanych przeze mnie w ramach działalności gospodarczej usług o inne, niezwiązane z funduszami unijnymi. Od zakończenia studiów w roku 2016 do roku 2020 Wnioskodawca będzie miał ok. czterech lat na stopniowe zastępowanie obecnego źródła dochodu nowymi dodatkowymi źródłami, które docelowo po 2020 roku będą musiały stanowić podstawę jego przychodu. Do tego czasu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej chciałby połączyć usługi rozliczania projektów współfinansowanych ze środków unijnych z księgowością na rzecz klienta w celu uzyskania wyższych przychodów i podniesienia konkurencyjności własnej firmy, jak również oferować usługi o charakterze finansowym i rachunkowym potencjalnym klientom, którzy nie będą korzystali z środków unijnych.

Program studiów podyplomowych obejmuje: podstawy rachunkowości, rachunkowość, sprawozdawczość i analizę finansową, rachunkowość podatkową, prawo: gospodarcze, cywilne, karno - skarbowe i prawo pracy, rachunek kosztów z rachunkowością zarządczą, podatki (podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych, VAT i inne), współpracę przedsiębiorstwa z bankiem, efektywność w finansach i rachunkowości, finanse i zarządzanie finansami oraz ubezpieczenia społeczne. Zajęcia realizowane będą w formie 11 zjazdów w okresie od września 2015 r. do września 2016 r. Całkowity koszt udziału w studiach to ok. 7 000,00 PLN (w tym czesne w wysokości 6 600,00 PLN opłacone przez Wnioskodawcę w sierpniu 2015 oraz opłaty za legitymację, indeks itp., które poniosę w terminie późniejszym).

Bazując na powyższym Wnioskodawca jest zdania, że program studiów jest bezpośrednio związany z zakresem prowadzonej działalności gospodarczej, a zdobyta wiedza będzie miała odzwierciedlenie w powstaniu lub wzroście przychodu, jak również w zachowaniu obecnego źródła przychodu. Program studiów nie przyczynia się bowiem do podnoszenia ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia, przez co jestem przekonany, że koszt udziału w studiach podyplomowych powinien stanowić koszt uzyskania przychodu ze względu na brak osobistego charakteru.

Wnioskodawca wskazuje, że wydatki poniesione na studia podyplomowe zostały i zostaną poniesione w celu zabezpieczenia źródła przychodu, zostaną właściwie udokumentowane oraz nie zostały one ujęte w katalogu zawartym w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

W przypadku źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, należy przyjąć, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów.

Przy czym koszty poniesione na zachowanie źródła przychodu to koszty, które poniesione zostały, aby przychody z danego źródła przychodów w dalszym ciągu uzyskiwano oraz, aby takie źródło w ogóle dalej istniało. Natomiast za koszty służące zabezpieczeniu źródła przychodów należy uznać koszty poniesione na ochronę istniejącego źródła przychodów, w sposób, gwarantujący bezpieczne funkcjonowanie tego źródła. Istotą tego rodzaju kosztów jest, więc ich obligatoryjne poniesienie w celu niedopuszczenia do utraty źródła przychodu w przyszłości.

Aby zatem wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu winien, w myśl powołanego przepisu, spełniać łącznie następujące warunki:

 • pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
 • nie znajdować się na liście wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • być właściwie udokumentowany.

Dla stwierdzenia, czy wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę w związku z podjęciem studiów podyplomowych mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, istotne jest ustalenie:

 • czy takie wydatki związane są z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • czy takie wydatki służą podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia podatnika, a więc co do zasady mają charakter osobisty.

W świetle art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za uzasadnione racjonalnie i gospodarczo koszty, które związane są ze źródłem, jakim jest działalność gospodarcza, uznać należy wydatki na prowadzenie firmy (w niniejszej sprawie kancelarii notarialnej), w ramach której podatnik uzyskuje przychody. Ponadto istotnym warunkiem zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów jest osiąganie przychodów związanych z tymi wydatkami.

Wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w formie studiów podyplomowych nie zostały ujęte w katalogu wydatków nieuznawanych za koszt uzyskania przychodów, zawartym w treści art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie stanowi to jednak wystarczającej przesłanki do zaliczenia tego rodzaju wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Konieczne jest również wykazanie związku przyczynowego między poniesionymi wydatkami, a celem, jakim jest osiągnięcie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodu.

Obowiązkiem podatnika, jako odnoszącego ewidentną korzyść z faktu zaliczenia określonych wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów, jest wykazanie związku pomiędzy poniesieniem kosztu, a uzyskaniem przychodu, zgodnie z dyspozycją powołanego art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Obowiązek wykazania tego związku należy do podatnika. Kwalifikacja wydatków do kosztów uzyskania przychodów, ze względu na kryterium celowości, leży bowiem w gestii podatnika. Należy jednak mieć na uwadze, że prawidłowość dokonanej kwalifikacji podlega ocenie organów podatkowych.

Podkreślić należy, iż działalność gospodarcza podlega określonym regułom ekonomicznym i musi opierać się o zasadę racjonalności działań w dążeniu do realizacji postawionego celu. Podkreślić należy, że ryzyko prowadzonej działalności gospodarczej ponosi podatnik w związku z tym decyzje skutkujące powstaniem kosztów związanych z tą działalnością, nie może rekompensować przy pomocy przepisów podatkowych, gdyż oznaczałoby to w praktyce przerzucenie na Skarb Państwa ryzyka związanego z określonym przedsięwzięciem gospodarczym podejmowanym przez podmiot.

Z przedstawionego opisu wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą związaną z pozyskiwaniem środków unijnych oraz doradztwem ogólnym w zakresie ich prawidłowego wydatkowania. W sierpniu 2015 roku Wnioskodawca zapisał się na studia podyplomowe „Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwa” . Jak wskazał Wnioskodawca działania związane z rachunkowością i finansami przedsiębiorstw nie były podejmowane przez niego w dotychczas prowadzonej działalności gospodarczej z uwagi na brak wiedzy w tym zakresie. Prowadzenie takich czynności Wnioskodawca planuje dopiero po uzupełnieniu wiedzy.

W ocenie Organu, ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki związane z ww. studiami podyplomowymi będą miały na celu zdobycie wiedzy w zakresie rachunkowość i finansów przedsiębiorstwa. Nie są to wydatki związane z obecnie prowadzoną działalnością gospodarczą , nie dotyczą/nie odnoszą się do przychodów uzyskanych z prowadzonej działalności gospodarczej, mimo że w przyszłości mogą służyć w powstaniu lub wzroście przychodu, jak również w zachowaniu obecnego źródła przychodu.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że opisane we wniosku wydatki na studia podyplomowe – należy ocenić jako służące podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia Wnioskodawcy. To pozwala uznać tego rodzaju wydatki za wydatki o charakterze osobistym.

Wprawdzie we wniosku Wnioskodawca wskazał, że zdobyta wiedza będzie miała odzwierciedlenie w powstaniu lub wzroście przychodu, jak również w zachowaniu obecnego źródła przychodu co z kolei wpłynie na pozyskanie szerszego grona klientów – jednakże w ocenie tutejszego Organu, w przedstawionej sytuacji opisane wydatki nie spełniają kryterium celowości, wynikającego z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym nie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Wnioskodawca ponosząc wydatki na pokrycie kosztów studiów podyplomowych nie realizuje celu osiągnięcia przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, zachowania lub zabezpieczenia tego źródła przychodu. Ponadto należy tu mieć na uwadze, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie osiąga przychodów, którym można byłoby przyporządkować ww. koszty na kształcenie.

W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.