ILPB3/4510-1-475/15-2/AO | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
ILPB3/4510-1-475/15-2/AOinterpretacja indywidualna
 1. cele statutowe
 2. dochód
 3. działalność statutowa
 4. kultura fizyczna
 5. sport
 6. wydatek
 7. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Fundacji, reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z 27 sierpnia 2015 r. (data wpływu 8 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego.

W dniu xx czerwca 2015 roku została ustanowiona Fundacja „A” (dalej: Wnioskodawca lub Fundacja). Fundacja uzyskała osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego, tj. xx sierpnia 2015 roku. Fundacja nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego.

Głównym celem funkcjonowania Fundacji, określonym w Statucie, jest prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, obejmującej:

 • organizowanie regat i rejsów żeglarskich;
 • uczestnictwo w regatach i rejsach żeglarskich przez osoby wyznaczone przez Fundację, krzewienie kultury fizycznej i sportu;
 • upowszechnianie i promocja żeglarstwa oraz sportu;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie żeglarstwa;
 • promowanie uczciwej konkurencji poprzez sport - żeglarstwo;
 • upowszechnianie wiedzy żeglarskiej.

W myśl § 10 Statutu, Fundacja swoje cele realizuje poprzez:

 • organizowanie regat i rejsów żeglarskich, w tym także dla dzieci i młodzieży;
 • finansowanie uczestnictwa w regatach i rejsach żeglarskich osobom wskazanym przez Fundację, w tym dzieciom i młodzieży;
 • organizowanie i finansowanie spotkań i prelekcji dotyczących żeglarstwa, regat i rejsów, podczas których przekazywane będą wiedza i doświadczenia uczestników organizowanych przez Fundację regat i rejsów oraz odbywać się będą wykłady zaproszonych gości - posiadających wiedzę z zakresu żeglarstwa;
 • współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi, a także jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej z kraju i z zagranicy.

Dochody Fundacji, zgodnie z § 11 Statutu, będą pochodzić z:

 • darowizn, spadków i zapisów;
 • subwencji osób prawnych;
 • dotacji udzielanych na wykonywanie powierzonych Fundacji zadań publicznych;
 • dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego;
 • dochodów ze zbiórek, aukcji i imprez publicznych;
 • dochodów z papierów wartościowych i lokat kapitałowych w walucie polskiej i walutach obcych zgodnie z przepisami prawa dewizowego;
 • innych źródeł.

W ramach swojej działalności Fundacja będzie dokonywać różnego rodzaju wydatków związanych z realizacją celów statutowych. Z punktu widzenia pytań zawartych w niniejszym wniosku wydatki te można zaklasyfikować do czterech grup, które obejmują:

 1. wydatki ściśle związane z uczestnictwem osób wskazanych przez Fundację w regatach i rejsach żeglarskich. Wystąpienie konkretnego przypadku zależeć będzie od charakteru i specyfiki regat lub rejsu. W ramach tej kategorii potencjalnie mogą wystąpić następujące wydatki:
  • wpisowe na regaty;
  • koszty dojazdu - zależne od miejsca regat/rejsu, także za granicą;
  • koszty wyżywienia;
  • koszty noclegów (zakwaterowania) w hotelach, pensjonatach lub innych dostępnych obiektach;
  • koszty damage deposit - jeśli będą wymagane przez organizatora lub właściciela łodzi;
  • wynagrodzenie pracowników np. profesjonalnych żeglarzy lub opieka nad uczestnikami -może to być wymagane w przypadku udziału w profesjonalnych regatach (żeglarze) lub organizacji regat rejsów dla dzieci i młodzieży (żeglarze, opieka, pracownicy odpowiedzialni za organizację);
  • zakup niezbędnego sprzętu i narzędzi;
 2. wydatek na zakup własnej łodzi, która będzie służyła do startu w regatach lub prowadzenia szkolenia;
 3. wydatki niezbędne do uczestnictwa w regatach i rejsach żeglarskich, przekazywane uczestnikom wskazanym przez Fundację dla celów osobistych, np. specjalistyczna odzież, kombinezony, buty, itp. Chodzi o przypadki, gdy udział w regatach/rejsach wymaga posiadania specjalistycznej odzieży, która co do zasady z uwagi na osobisty charakter musi być oddana uczestnikom i nie ma możliwości jej wielokrotnego wykorzystywania przez kolejnych uczestników wskazywanych przez Fundację np. obuwie, kombinezony itp. Przekazywane przedmioty z uwagi na wartość oraz charakter nie będą zaliczane do środków trwałych;
 4. wydatki na zakup nagród rzeczowych, które będą przekazywane w organizowanych przez Fundację konkursach.

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 1.000,00 zł oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania. Ponadto, zgodnie z § 1 pkt 3 Statusu, Fundacja jest organizacją apolityczną oraz nie prowadzi i nie będzie prowadzić żadnej działalności gospodarczej. Uzyskane dochody Fundacja będzie przeznaczać w całości na realizacje celów statutowych.

Fundacja nie jest podatnikiem VAT i nie zamierza w przyszłości prowadzić działalności opodatkowanej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy Fundacja realizująca cele określone w Statucie może korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
 2. Czy wydatkowanie środków z majątku Fundacji na realizację poszczególnych celów wskazanych w Statucie będzie korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
 3. Czy wydatki opisane we wniosku jako wydatki związane z uczestnictwem w regatach i rejsach żeglarskich będą korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
 4. Czy wydatek na zakup własnej łodzi, która będzie służyła do startu w regatach lub prowadzenia szkolenia będzie korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
 5. Czy wydatki niezbędne do uczestnictwa w regatach i rejsach żeglarskich, przekazywane uczestnikom dla celów osobistych będą podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
 6. Czy wydatki na nagrody rzeczowe organizowanych przez Fundację konkursów będą korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Stanowisko Wnioskodawcy do pytania nr 1.

W ocenie Wnioskodawcy, Fundacja realizująca cele określone w Statucie może korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele.

Oznacza to, że dochody Fundacji będą zwolnione od podatku jedynie wówczas, gdy cele statutowe tej organizacji będą tożsame z celami wymienionymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Z powołanego przepisu wynika, że zwolnienie w nim zawarte jest zwolnieniem warunkowym. Aby podatnik mógł skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania musi spełnić łącznie dwa warunki:

 1. jego celem musi być działalność wymieniona w tym przepisie (choć statut może przewidywać również inne cele działalności),
 2. uzyskane dochody muszą być przeznaczone wyłącznie na cele tej preferowanej przez ustawodawcę działalności statutowej.

Z analizy dalszych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że dla skorzystania ze zwolnienia opisanego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy muszą być spełnione dodatkowe przesłanki:

 • dochód przeznaczony na cele statutowe nie może pochodzić ze źródeł wskazanych w art. 17 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (działalność polegająca na wytwarzaniu ściśle określonych wyrobów);
 • podatnik nie został ujęty w katalogu zawartym w art. 17 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;
 • zgodnie z art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochody mają być wydatkowane - bez względu na termin - na cele działalności statutowej, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodu.

W ocenie Wnioskodawcy, nie ulega wątpliwości, że warunki działania Fundacji wskazują, iż spełnia ona przedstawione wyżej warunki. W konsekwencji Fundacja ma prawo skorzystać ze zwolnienia uregulowanego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Prowadzenie przez Fundację aktywności polegającej na organizacji zawodów żeglarskich, promowaniu tego sportu, upowszechnianiu wiedzy żeglarskiej czy krzewieniu kultury fizycznej i sportu bez wątpienia mieści się w jednym z celów wyszczególnionych w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych polegającym na „prowadzeniu działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu”. Poszczególne cząstkowe cele Fundacji służą realizacji celu zasadniczego jakim jest „prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu”.

Fundacja nie będzie uzyskiwać dochodów ze źródeł wymienionych w art. 17 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Fundacja nie będzie prowadzić żadnej działalności gospodarczej, tym samym nie będzie uzyskiwać dochodów z:

 • działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5% oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami;
 • dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a-17k (działalność leasingowa).

Fundacja nie należy również do kategorii podmiotów wskazanych w art. 17 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czyli:

 • przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni i spółek,
 • przedsiębiorstw komunalnych mających osobowość prawną, dla których funkcję organu założycielskiego pełnią jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki pomocnicze,
 • zakładów budżetowych i innych jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych - jeżeli przedmiotem ich działalności jest zaspokajanie potrzeb publicznych pośrednio związanych z ochroną środowiska w zakresie wodociągów i kanalizacji, ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz transportu zbiorowego.

Fundacja przewiduje także, że uzyskane dochody będą przeznaczane w całości na realizacje celów określonych w Statucie.

Stanowisko Wnioskodawcy do pytania nr 2.

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatkowanie środków z majątku Fundacji na realizację poszczególnych celów wskazanych w statucie będzie korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Fundacja będzie przeznaczać środki ze swojego majątku na realizację swoich statutowych celów, czyli na:

 • organizowanie regat i rejsów żeglarskich;
 • uczestnictwo w regatach i rejsach żeglarskich przez osoby wyznaczone przez Fundację; krzewienie kultury fizycznej i sportu;
 • upowszechnianie i promocję żeglarstwa oraz sportu;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie żeglarstwa;
 • promowanie uczciwej konkurencji poprzez sport – żeglarstwo;
 • upowszechnianie wiedzy żeglarskiej.

Z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że jeżeli cele, o których w tym przepisie są celami statutowymi Fundacji, to dochód w takiej części, w jakiej zostanie przeznaczony, a następnie wydatkowany na te cele, będzie korzystał ze zwolnienia przewidzianego w tym przepisie. Zatem środki finansowe przeznaczone na cel główny Fundacji, jakim jest „prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu” oraz wynikające z niego cele szczegółowe wymienione powyżej korzystają z przedmiotowego zwolnienia.

Natomiast użycie przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych sformułowania „w części przeznaczonej na te cele” oznacza, że jeżeli statut będzie przewidywał również realizację innych celów, niż wymienione w tym przepisie, to przeznaczenie dochodów podatnika na realizację tych „innych celów” nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia z podatku przeznaczonego na nie dochodu.

Mając na uwadze powyższe, Fundacja przewiduje, że całość uzyskanych dochodów będzie przeznaczać na cele wymienione w statucie, a zatem zgodnie z postanowieniami art. 17 ust. 1 pkt 4, całość dochodów osiąganych przez Fundację podlegać będzie zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych.

Stanowisko Wnioskodawcy do pytania nr 3.

Zgodnie z art. 25 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1 tej ustawy, uprzednio zadeklarowali, że przeznaczą dochód na cele określone w tych przepisach i dochód ten wydatkowali na inne cele albo na cele określone w tych przepisach, ale po terminie w nich określonym - podatek od tego dochodu, bez wezwania, wpłaca się do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wydatku lub w którym upłynął termin do dokonania wydatku; przepis ten stosuje się również do dochodów za lata poprzedzające rok podatkowy, zadeklarowanych i niewydatkowanych w tych latach na cele określone w art. 17 ust. 1b, z zastrzeżeniem art. 17 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie zakreśla terminu w jakim należy wydatkować dochód na cele statutowe. Stąd w przypadku Fundacji obowiązek zapłaty podatku dochodowego powstanie tylko wówczas, gdy Fundacja dokona wydatku niezgodnie z celami statutowymi. W przypadku podatników, których cele pokrywają się z celami wskazanymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy obowiązek zapłaty podatku wystąpi, gdy konkretny wydatek dokonany przez Fundację, jest z celami statutowymi niezgodny (nie mieści się w celach statutowych).

W ocenie Wnioskodawcy, wydatki opisane we wniosku jako związane z uczestnictwem w regatach i rejsach żeglarskich będą podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W opinii Fundacji, wydatki wymienione w grupie 1 są ściśle związane z uczestnictwem w regatach/rejsach np. wpisowe, dojazdy, zakwaterowanie, koszty pracownicze.

Bez ponoszenia takich wydatków realizacja celu statutowego jakim jest uczestnictwo w regatach/rejsach byłoby w poważnym stopniu utrudnione (np. poprzez konieczność opłacenia dojazdu lub zakwaterowania we własnym zakresie), a czasem wręcz niewykonalne (np. w wyniku nieuiszczenia wpisowego na regaty itp.). Uniemożliwiałoby to Fundacji realizację zakładanych celów działania. Ponoszenie wymienionych powyżej kosztów jest ściśle związane z realizacją celu wskazanego w statucie i warunkiem niezbędnym do prowadzenia przez Fundację działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu. Dokonanie ww. wydatków będzie korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stanowisko Wnioskodawcy do pytania nr 4.

W ocenie Wnioskodawcy, wydatek na zakup własnej łodzi będzie korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1b ww. ustawy, ze zwolnienia korzystają również dochody wydatkowane na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji celów statutowych. Zakup łodzi będzie wydatkiem na nabycie środka trwałego Fundacji, stąd też wskazany wydatek będzie korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stanowisko Wnioskodawcy do pytania nr 5.

Wydatki niezbędne do uczestnictwa w regatach i rejsach żeglarskich, przekazywane dla celów osobistych będą podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W ramach popularyzacji żeglarstwa jako formy aktywnego wypoczynku Fundacja może finansować udział w rejsach i regatach także takim osobom, które wcześniej mogły mieć okazyjną styczność z uprawianiem tego sportu i w efekcie nie posiadać specjalistycznego sprzętu osobistego niezbędnego do uczestnictwa w regatach. Zapewnienie przez Fundację takiego sprzętu jest niezbędne zarówno w celu realizacji celu polegającego na uczestnictwie, jak i celu polegającego na popularyzacji żeglarstwa. Z uwagi na osobisty charakter sprzętu (obuwie, odzież) trudno oczekiwać, że będzie to sprzęt używany przez kolejnych uczestników. Sprzęt ten musi być wydany na własność. W takim przypadku należy uznać, że nabycie obuwia lub odzieży, które stanie się własnością uczestników regat należy traktować jako koszt zapewnienia uczestnictwa lub koszt służący upowszechnianiu żeglarstwa. Z tych względów tego rodzaju wydatki podlegają zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stanowisko Wnioskodawcy do pytania nr 6.

Wydatki na nagrody rzeczowe, które będą przekazywane w organizowanych przez Fundację konkursach będą korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Każdy wydatek, co do którego ma znaleźć zastosowanie zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych należy oceniać w kontekście realizacji celów statutowych.

W ocenie Fundacji, wydatki na nagrody rzeczowe, które byłyby przekazywane w przypadku organizowania konkursów, rejsów czy regat, będą kosztem z zakresu promocji żeglarstwa. Tego rodzaju wydatki będą zatem mieścić się w celach statutowych Fundacji i będą korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie tut. Organ pragnie zaznaczyć, że wszelkie zwolnienia i ulgi podatkowe w systemie polskiego prawa podatkowego są wyjątkiem, istotnym odstępstwem od zasady sprawiedliwości podatkowej (powszechności i równości podatkowej), toteż muszą być stosowane w sposób ścisły i jakakolwiek wykładnia rozszerzająca w odniesieniu do przepisów dotyczących ww. preferencji podatkowych jest niedopuszczalna.

W związku z powyższym należy wskazać, że organ wydający interpretację indywidualną sprawdzając, czy spełniony został warunek wyłączenia dochodów z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, uprawniony jest jedynie do badania treści wskazanych celów statutowych oraz treści przepisu warunkującego zwolnienie podatkowe. Zatem, sposób realizacji celów określonych w statucie jednostki powinien być wskazany w sposób ścisły, niebudzący wątpliwości, tak by organ mógł rozstrzygnąć, czy jest on zgodny z celami preferowanymi przez ustawodawcę. Organ nie jest bowiem uprawniony do dokonywania wykładni zapisów statutu. Innymi słowy precyzyjne określenie celów, dla realizacji których dana osoba prawna została powołana jest istotne dlatego, że cele te nie mogą być ustalane przez organ w drodze wykładni postanowień statutu, ponieważ nie jest do tego upoważniony. Organ, wydając interpretację w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej, nie przeprowadza bowiem postępowania dowodowego; jest związany wyłącznie opisem zdarzenia przyszłego przedstawionym przez Wnioskodawcę i jego stanowiskiem.

Zwrócić należy również uwagę na różnicę pojęciową jaka występuje między „celami działania”, a „sposobem jego realizacji”. Określenie „cel statutowy” oznacza cel, który został wyraźnie sprecyzowany w statucie danej osoby prawnej. Działania faktyczne osoby prawnej polegające na realizacji tych celów to sposoby jego osiągnięcia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.