ILPB3/4510-1-436/15-2/KS | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca może zaliczyć na podstawie art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z zakupem wieńców, wiązanek pogrzebowych, publikacji nekrologów, kondolencji w prasie, delegacji związanych z udziałem przedstawicieli pracodawcy w uroczystościach pogrzebowych w związku ze śmiercią: pracowników, byłych pracowników, członków Rad Powiatowych, członków rodzin pracowników, członków rodzin członków Rad Powiatowych, innych współpracujących z IR osób, zasłużonych dla rolnictwa, bądź pracujących w instytucjach okołorolniczych; czy ww. wydatki Wnioskodawca może jednocześnie zaliczyć do wydatków na cele statutowe, kwalifikujących dochody Izby Rolniczej do zwolnienia przedmiotowego z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy.
ILPB3/4510-1-436/15-2/KSinterpretacja indywidualna
 1. cele statutowe
 2. dochody wolne od podatku
 3. działalność statutowa
 4. wydatek
 5. zwolnienia przedmiotowe
 6. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Izby Rolniczej – reprezentowanej przez pełnomocnika – przedstawione we wniosku z dnia 8 września 2015 r. (data wpływu 10 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 1. pytania nr 1 w kwestii ustalenia, czy Wnioskodawca może zaliczyć na podstawie art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z zakupem wieńców, wiązanek pogrzebowych, publikacji nekrologów, kondolencji w prasie, delegacji związanych z udziałem przedstawicieli pracodawcy w uroczystościach pogrzebowych w związku ze śmiercią:
  • pracowników, byłych pracowników, członków rodzin pracowników, członków rodzin członków Rad Powiatowych – jest prawidłowe;
  • członków Rad Powiatowych, innych współpracujących z IR osób, zasłużonych dla rolnictwa, bądź pracujących w instytucjach okołorolniczych – jest nieprawidłowe;
 2. pytania nr 2 w kwestii ustalenia, czy ww. wydatki Wnioskodawca może jednocześnie zaliczyć do wydatków na cele statutowe, kwalifikujących dochody Izby Rolniczej do zwolnienia przedmiotowego z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy w części dot.:
  • pracowników, byłych pracowników, członków rodzin pracowników, członków rodzin członków Rad Powiatowych – jest prawidłowe;
  • członków Rad Powiatowych, innych współpracujących z IR osób, zasłużonych dla rolnictwa, bądź pracujących w instytucjach okołorolniczych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy:

 1. Wnioskodawca może zaliczyć na podstawie art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z zakupem wieńców, wiązanek pogrzebowych, publikacji nekrologów, kondolencji w prasie, delegacji związanych z udziałem przedstawicieli pracodawcy w uroczystościach pogrzebowych w związku ze śmiercią: pracowników, byłych pracowników, członków Rad Powiatowych, członków rodzin pracowników, członków rodzin członków Rad Powiatowych, innych współpracujących z IR osób, zasłużonych dla rolnictwa, bądź pracujących w instytucjach okołorolniczych – pytanie nr 1;
 2. ww. wydatki Wnioskodawca może jednocześnie zaliczyć do wydatków na cele statutowe, kwalifikujących dochody Izby Rolniczej do zwolnienia przedmiotowego z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy – pytanie nr 2.
We wniosku przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego.

Izba Rolnicza została utworzona ustawą o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1079) i zgodnie z tą ustawą posiada zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Izba Rolnicza jest zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym i posiada nr NIP. Została powołana ustawą do realizacji zadań w niej określonych oraz w statucie uchwalonym przez Walne Zgromadzenie IR.

Izba Rolnicza podlega przepisom ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych. W świetle art. 44 ust. 3 pkt 1 tej ustawy, wydatkowanie środków publicznych powinno następować w sposób celowy i oszczędny, przy optymalnym doborze metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, co z kolei gwarantuje efektywność i uzyskanie najlepszych rezultatów przy określonych nakładach.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są dochody izb rolniczych w części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej.

Izba Rolnicza swoje dochody przeznacza wyłącznie na cele statutowe, gdyż zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o izbach rolniczych nie może prowadzić działalności gospodarczej.

Zgodnie z konstrukcją budżetu IR nadwyżki z lat ubiegłych zasilają dochody przeznaczone na realizację zadań ustawowych statutowych. Składając zeznanie CIT-8 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy Izba dochód ujmuje w poz. 40 jako dochody wolne, załączając jednocześnie CIT-8/0, w którym wykazuje dochód w poz. 8 jako wolny od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Deklarację niniejszą podpisuje Zarząd Izby Rolniczej. Uchwała budżetowa jest natomiast podejmowana przez Walne Zgromadzenie j Izby Rolniczej.

Ponadto Izba Rolnicza złożyła do Urzędu Skarbowego w dniu 07.02.2005 r. zawiadomienie, w którym oświadcza, że zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14.12.1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 ze zm.) nie prowadzi działalności gospodarczej i nie osiąga przychodów z działalności wymienionej w art. 17 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm.), a uzyskiwane dochody są w całości przeznaczone na cele statutowe i ustawowe.

Izba Rolnicza zalicza do kosztów uzyskania przychodów, wydatki które są racjonalne i gospodarczo uzasadnione oraz mają związek z prowadzoną działalnością jednostki, czyli działalnością określoną w ustawie o izbach rolniczych oraz statucie IR.

Gospodarka finansowa IR zgodnie ze statutem opiera się na budżecie corocznie uchwalanym przez Walne Zgromadzenie, które jest najwyższym organem IR. Dochody Izby zgodnie z ustawą o izbach rolniczych pochodzą w głównej mierze ok. 99% z odpisu, w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego przez gminy województwa.

Izba Rolnicza oprócz pracowników zatrudnionych w biurze zarządu IR na umowy o pracę oraz umowy zlecenia, którzy stanowią pion tzw. administracyjny i służą pomocniczo do realizacji zadań ustawowych i statutowych, posiada w swoich strukturach członków Rad Powiatowych IR, którzy są wybierani w wyborach do Izby Rolniczej i pełnią tzw. czynności społeczne i obywatelskie, służące realizacji zadań ustawowych i statutowych na terenie swoich powiatów.

Przedstawiciele Izby Rolniczej zarówno pracownicy, jak i członkowie Rad Powiatowych uczestniczą niejednokrotnie w uroczystościach pogrzebowych związanych ze śmiercią pracowników, byłych pracowników, członków Rad Powiatowych oraz członków rodzin pracowników, członków rodzin członków Rad Powiatowych i innych współpracujących z IR osób, zasłużonych dla rolnictwa, bądź pracujących w instytucjach okołorolniczych.

Izba Rolnicza rozważa możliwość dokonania wydatków z tym związanych, tj. zakupu wieńców, wiązanek pogrzebowych, publikacji nekrologów, kondolencji w prasie, delegacji (zwrotu kosztów dojazdu) ze środków budżetowych IR.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy Izba Rolnicza może zaliczyć na podstawie art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z zakupem wieńców, wiązanek pogrzebowych, publikacji nekrologów, kondolencji w prasie, delegacji związanych z udziałem przedstawicieli pracodawcy w uroczystościach pogrzebowych w związku ze śmiercią:
  • pracowników,
  • byłych pracowników,
  • członków Rad Powiatowych,
  • członków rodzin pracowników,
  • członków rodzin członków Rad Powiatowych,
  • innych współpracujących z IR osób, zasłużonych dla rolnictwa, bądź pracujących w instytucjach okołorolniczych.
 2. Czy ww. wydatki Izba Rolnicza może jednocześnie zaliczyć do wydatków na cele statutowe, kwalifikujących dochody Izby Rolniczej do zwolnienia przedmiotowego z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl art. 15 ustawy o podatku dochodowym, do kosztów uzyskania przychodów będzie mógł zaliczyć wydatki związane z zakupem wieńców, wiązanek pogrzebowych publikacji nekrologów, kondolencji w prasie, delegacji związanych z udziałem przedstawicieli pracodawcy w uroczystościach pogrzebowych w związku ze śmiercią:

 • pracowników,
 • członków Rad Powiatowych,
 • innych współpracujących z IR osób, zasłużonych dla rolnictwa, bądź pracujących w instytucjach okołorolniczych.

Natomiast Izba nie będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z zakupem wieńców, wiązanek pogrzebowych, publikacji nekrologów, kondolencji w prasie, delegacji związanych z udziałem przedstawicieli pracodawcy w uroczystościach pogrzebowych w związku ze śmiercią:

 • byłych pracowników,
 • członków rodzin pracowników,
 • członków rodzin członków Rad Powiatowych.

Zdaniem Izby Rolniczej będzie mogła zaliczyć do wydatków na cele statutowe, kwalifikujących dochody Izby Rolniczej do zwolnienia przedmiotowego z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wydatki związane z zakupem wieńców, wiązanek pogrzebowych. publikacji nekrologów, kondolencji w prasie, delegacji związanych z udziałem przedstawicieli pracodawcy w uroczystościach pogrzebowych w związku ze śmiercią:

 • pracowników,
 • członków Rad Powiatowych,
 • innych współpracujących z IR osób, zasłużonych dla rolnictwa, bądź pracujących w instytucjach okołorolniczych.

Natomiast nie będzie mogła zaliczyć do wydatków na cele statutowe, kwalifikujących dochody Izby Rolniczej do zwolnienia przedmiotowego z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wydatków związanych z zakupem wieńców, wiązanek pogrzebowych, publikacji nekrologów, kondolencji w prasie, delegacji związanych z udziałem przedstawicieli pracodawcy w uroczystościach pogrzebowych w związku ze śmiercią:

 • byłych pracowników,
 • członków rodzin pracowników,
 • członków rodzin członków Rad Powiatowych.

Izba Rolnicza swoje stanowisko motywuje tym, iż uważa, że wydatki na rzecz pracowników co do zasady zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów jako mające związek z prowadzoną działalnością jednostki i uzyskanymi przychodami oraz nie są wymienione w katalogu wydatków wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów. IR analogicznie traktuje wydatki związane z członkami Rad Powiatowych, którzy pochodzą z wyboru dokonanego przez rolników których interesy reprezentują, wykonując swoje czynności na rzecz realizacji zadań określonych w statucie IR.

Izba Rolnicza jest jednostką która funkcjonuje w określonym środowisku współpracując z innymi instytucjami o podobnym charakterze działającymi na rzecz rozwiązywania problemów na wsi itp. Wśród zadań statutowych IR wymienione zostały m.in. również: współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami i innymi podmiotami działającymi w zakresie rolnictwa - dlatego wydatki z tym związane kwalifikuje jako koszty mające związek z prowadzoną działalnością statutową.

Izba Rolnicza posiada ustawowy zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, także swoją działalność opiera na realizacji zadań statutowych, zarówno pracownicy administracyjni i merytoryczni, jak członkowie Rad Powiatowych pełniący czynności społeczne i obywatelskie swoją pracą i działaniami przyczyniają się do realizacji celów statutowych. Również działania innych współpracujących z IR osób, zasłużonych dla rolnictwa, bądź pracujących w instytucjach okołorolniczych, pośrednio przyczyniają się do realizacji przez IR celów statutowych.

Izba Rolnicza uważa, że wydatki związane z zakupem wieńców, wiązanek pogrzebowych, publikacji nekrologów, kondolencji w prasie, delegacji związanych z udziałem przedstawicieli pracodawcy w uroczystościach pogrzebowych w związku ze śmiercią: byłych pracowników, członków rodzin pracowników, członków rodzin członków Rad Powiatowych natomiast nie stanowią realizacji celów statutowych, uprawniających Izbę do zastosowania zwolnienia dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych oraz nie mają związku ze statutową działalnością jednostki i nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest:
 • prawidłowe w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca może zaliczyć na podstawie art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z zakupem wieńców, wiązanek pogrzebowych, publikacji nekrologów, kondolencji w prasie, delegacji związanych z udziałem przedstawicieli pracodawcy w uroczystościach pogrzebowych w związku ze śmiercią pracowników, byłych pracowników, członków rodzin pracowników, członków rodzin członków Rad Powiatowych - (pytanie nr 1);
 • nieprawidłowe w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca może zaliczyć na podstawie art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z zakupem wieńców, wiązanek pogrzebowych, publikacji nekrologów, kondolencji w prasie, delegacji związanych z udziałem przedstawicieli pracodawcy w uroczystościach pogrzebowych w związku ze śmiercią członków Rad Powiatowych, innych współpracujących z IR osób, zasłużonych dla rolnictwa, bądź pracujących w instytucjach okołorolniczych – (pytanie nr 1);
 • prawidłowe w zakresie ustalenia, czy ww. wydatki Wnioskodawca może jednocześnie zaliczyć do wydatków na cele statutowe, kwalifikujących dochody Izby Rolniczej do zwolnienia przedmiotowego z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy w części dot. pracowników, byłych pracowników, członków rodzin pracowników, członków rodzin członków Rad Powiatowych - (pytanie nr 2);
 • nieprawidłowe w zakresie ustalenia, czy wskazane wydatki Wnioskodawca może jednocześnie zaliczyć do wydatków na cele statutowe, kwalifikujących dochody Izby Rolniczej do zwolnienia przedmiotowego z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy w części dot. członków Rad Powiatowych, innych współpracujących z IR osób, zasłużonych dla rolnictwa, bądź pracujących w instytucjach okołorolniczych - (pytanie nr 2).

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1079 ze zm.), tworzy się samorząd rolniczy działający na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentujący interesy zrzeszonych w nim podmiotów.

Jednostkami organizacyjnymi samorządu rolniczego są izby rolnicze, zwane dalej „izbami” – art. 3 ust. 1 ww. ustawy.

Izby działają na rzecz rolnictwa, wpływają na kształtowanie polityki rolnej i uczestniczą w jej realizacji. Posiadają osobowość prawną (art. 3 ust. 4 i 5 ww. ustawy).

Jak z powyższego wynika ustawa tworząca izby rolnicze powołuje je m. in. do rozwiązywania problemów rolnictwa.

Stosownie do postanowień art. 8 tej ustawy, izby działają na podstawie ustawy i statutu określającego m. in. zadania statutowe Izby.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, izba nie może prowadzić działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy, Organami izby są:

 1. walne zgromadzenie;
 2. komisja rewizyjna;
 3. zarząd;
 4. rady powiatowe izby.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy, izby posiadają osobowość prawną.

Izby rolnicze są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.). Jednocześnie nie zostały one wymienione przez ustawodawcę w treści art. 6 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy, jako podmioty, które zwolnione są od podatku. W konsekwencji podlegają one ogólnym regułom, podatkowym przewidzianym w ustawie.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. W myśl art. 7 ust. 2 ustawy, dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym (...).

Kosztami uzyskania przychodów są natomiast – w myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Z powyższego wynika, że poniesione koszty, są kosztami uzyskania przychodów o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami lub służą zachowaniu albo zabezpieczeniu źródła przychodów. Z przepisu art. 15 ust. 1 ustawy wynika zatem, iż by wydatki poczynione przez podatnika można uznać za koszty uzyskania przychodu, muszą być one poniesione w sposób celowy. Obowiązkiem podatników, jest wykazanie, w oparciu o zgromadzone dowody, związku pomiędzy poniesieniem kosztu, a uzyskaniem przychodu (w tym zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów) zgodnie z dyspozycją powołanego art. 15 ust. 1 ww. ustawy.

Przy czym kosztami uzyskania przychodów są zarówno koszty bezpośrednio, jak i pośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami, dotyczące całokształtu działalności podatnika, związane z funkcjonowaniem podatnika, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów, a także w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Dopiero ustalony w ww. sposób dochód może być przedmiotem zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przepis ten, zawiera bowiem katalog dochodów wolnych od podatku. Innymi słowy, wyłącza z podstawy opodatkowania dochody uzyskane z tytułów w nim wymienionych.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku od osób prawnych, wolne od podatku są dochody związków zawodowych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, izb rolniczych, izb gospodarczych, organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, spółdzielczych związków rewizyjnych, organizacji pracodawców i partii politycznych, działających na podstawie odrębnych ustaw – w części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej.

Ponadto, w myśl art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Powyższe zwolnienie przedmiotowe posiada jednak ograniczenia. Na mocy art. 17 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy:

 1. dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody jednostek naukowych i instytutów badawczych, w rozumieniu odrębnych przepisów, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego;
 2. dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a-17k;
 3. dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Jak wynika z powyższego, na mocy art. 17 ust. 1 pkt 39 cytowanej ustawy, wolne od podatku są dochody izby rolniczej przeznaczone wyłącznie na cele statutowe, z wyłączeniem wydatkowanych na działalność gospodarczą.

Literalne brzmienie art. 17 ust. 1 pkt 39 powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wskazuje więc, że dochody podatników, o których mowa w tym przepisie, wolny są od opodatkowania po spełnieniu łącznie następujących warunków:

 • przeznaczenia dochodów na cele statutowe, czyli wyraźnie określonych w statucie oraz
 • spełnienia przesłanki o charakterze negatywnym, by środki te nie zostały przeznaczone na działalność gospodarczą.

Przez działalność statutową organizacji należy rozumieć te rodzaje działalności, które ujęte zostały w jej statucie. Określenie celów statutowych pod kątem uprawnień podatkowych musi być precyzyjne i ścisłe. Z podatkowego punktu widzenia chodzi bowiem o zwolnienie dochodu od podatku, a zatem zastosowanie instytucji będącej wyjątkiem od reguły, jaką jest opodatkowanie dochodów osób prawnych.

Należy bowiem mieć na uwadze, że przepisy ustanawiające zwolnienia i ulgi podatkowe w systemie polskiego prawa podatkowego są istotnym wyjątkiem od zasady sprawiedliwości podatkowej (powszechności i równości podatkowej), toteż stosowane muszą być w sposób ścisły. Również określenie celów statutowych pod kątem uprawnień podatkowych musi być precyzyjne.

Zatem, jak wykazano powyżej dla zastosowania zwolnienia z opodatkowania w myśl art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, konieczne jest przeznaczenie i wydatkowanie dochodów na niegospodarcze cele statutowe danej jednostki.

Jednocześnie tut. Organ pragnie zaznaczyć, że norma wynikająca z art. 17 ust. 1 pkt 39 ww. ustawy stanowi formę ulg podatkowych, które naruszają zasadę równości i powszechności opodatkowania. Tym samym powinna być interpretowana ściśle. Niedopuszczalne jest stosowanie wykładni rozszerzającej. Zatem, wydatkowanie dochodu na cele inne niż statutowe wyłącza możliwość zastosowania zwolnienia z opodatkowania.

Z opisu sprawy wynika, że Izba Rolnicza oprócz pracowników zatrudnionych w biurze zarządu, którzy stanowią pion administracyjny i służą pomocniczo do realizacji zadań statutowych i ustawowych, posiada w swoich strukturach członków Rad Powiatowych, którzy są wybierani w wyborach do Izby i pełnią tzw. czynności społeczne i obywatelskie, służące realizacji zadań statutowych i ustawowych na terenie swoich powiatów.

Przedstawiciele Izby zarówno pracownicy, jak i członkowie Rad Powiatowych uczestniczą w uroczystościach pogrzebowych związanych ze śmiercią pracowników, byłych pracowników, członków Rad Powiatowych oraz członków rodzin pracowników, członków rodzin Rad Powiatowych i innych współpracujących z Izbą osób, zasłużonych dla rolnictwa, bądź pracujących w instytucjach okołorolniczych.

Wątpliwość Wnioskodawcy budzi kwestia, czy Izba Rolnicza może zaliczyć na podstawie art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z zakupem wieńców, wiązanek pogrzebowych publikacji nekrologów, kondolencji w prasie, delegacji związanych z udziałem przedstawicieli pracodawcy w uroczystościach pogrzebowych w związku ze śmiercią ww. osób oraz czy ww. wydatki Izba Rolnicza może jednocześnie zaliczyć do wydatków na cele statutowe, kwalifikujących dochody Izby Rolniczej do zwolnienia przedmiotowego z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W sprawie podatnik korzysta ze zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Tym samym, koszty należy rozpatrywać w sposób szczególny. Jeśli więc Wnioskodawca uzyskuje dochody zwolnione od podatku dochodowego w związku z prowadzeniem działalności statutowej, wszelkie wydatki w pierwszej kolejności powinien analizować pod kątem możliwości zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów.

Aby określony koszt można było uznać za koszt uzyskania przychodów między tym wydatkiem a przychodem musi istnieć związek. Chodzi tu o związek tego typu, że poniesienie kosztu ma wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodów, albo zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów, tak aby to źródło przyniosło przychody także w przyszłości.

Powyższe oznacza, że w sytuacji, gdy wydatek:

 1. został poniesiony w celu osiągnięcia przychodów – to stanowi on koszt uzyskania przychodów;
 2. jeżeli wiąże się z realizacją celów statutowych, to nie stanowi kosztu uzyskania przychodów, ale równowartość dochodu odpowiadająca temu wydatkowi będzie wolna od podatku dochodowego, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 ww. ustawy.

W przypadku, kiedy Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej (zarobkowej) - do kosztów uzyskania przychodów może zaliczyć te wydatki, które przyczyniają się do realizacji założonego dla danej działalności celu statutowego. Koszty ponoszone przez podatnika należy oceniać pod kątem ich celowości, a więc dążenia do realizacji założonego celu. Aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodów, między tym wydatkiem, a realizowanym celem statutowym musi zachodzić związek przyczynowy to znaczy, poniesienie wydatku musi mieć wpływ na realizację danego celu statutowego.

Mając zatem na uwadze powyższe, należy wskazać, że w przypadku, gdy podatnik korzysta ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ponoszone przez niego wydatki należy najpierw rozpatrywać pod kątem ich związku z przychodem (art. 15 ust. 1 o podatku dochodowym od osób prawnych) i w kontekście przepisu art. 16 ust. 1 ww. ustawy, a następnie, jeżeli takich kosztów nie stanowią (co skutkuje zwiększeniem dochodu do opodatkowania), należy określić, czy ich równowartość może być wolna od podatku dochodowego z racji tej, że wiążą się one z celami statutowymi podatnika. Jeżeli bowiem wydatki dotyczą realizacji celów statutowych, które stanowią pozytywną przesłankę do skorzystania ze zwolnienia, to równowartość dochodu odpowiadająca tym wydatkom będzie wolna od opodatkowania.

Odnosząc powyższe do przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego należy zauważyć, że wydatki na rzecz pracowników, co do zasady, są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów jako mające związek z prowadzoną działalnością gospodarczą i uzyskiwanymi przychodami i nie są wymienione w katalogu wydatków wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów. W ramach wydatków na rzecz pracowników potrącanych w kosztach podatkowych mieszczą się nie tylko „standardowe” wydatki ponoszone przez pracodawcę (takie jak koszty wynagrodzeń zasadniczych, dodatki z tytułu godzin nadliczbowych, różnego rodzaju nagrody, itp.), ale stosowne świadczenia związane z istniejącym aktualnie stosunkiem pracy. Zdaniem tut. Organu, w ramach tych wydatków mieszczą się wydatki poniesione na zakup wieńców, wiązanek pogrzebowych, publikacji nekrologów, kondolencji w prasie, delegacji związanych z udziałem przedstawicieli pracodawcy w uroczystościach pogrzebowych w związku ze śmiercią pracownika. Zachowanie pracodawcy jest wyrazem szacunku dla pracownika, podziękowania za pracę i włożony wkład w tworzenie zakładu i uzyskiwane przychody, wzmacnia więzi pomiędzy pracownikami, ma określone działanie motywacyjne, a tym samym pośrednio wpływa na poziom osiąganych przychodów.

Zatem w tej części należało uznać stanowisko podatnika za prawidłowe.

W opisie sprawy Wnioskodawca również wskazuje, że ponosi analogiczne wydatki na rzecz członków Rad Powiatowych oraz innych współpracujących z IR osób, zasłużonych dla rolnictwa, bądź pracujących w instytucjach okołorolniczych, które kwalifikuje jako koszty uzyskania przychodów związane z prowadzeniem działalności statutowej. Uzasadniając powyższe, Izba Rolnicza wskazuje, że członkowie Rad Powiatowych, pełniący czynności społeczne i obywatelskie swoją pracą i działaniami przyczyniają się do realizacji celów statutowych, jak również działania innych współpracujących z Wnioskodawcą osób, zasłużonych dla rolnictwa, bądź pracujących w instytucjach okołorolniczych, pośrednio przyczyniają się do realizacji celów statutowych.

Ustosunkowując się do powyższej argumentacji, tut. Organ nie podziela stanowiska Podatnika, że wydatki te - w myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Wydatków tych nie można uznać za wydatki w celu osiągnięcia przychodu czy zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. W przedmiotowym zakresie nie można zastosować analogii, tak jak w przypadku związku tych wydatków na rzecz pracowników poniesionych przez pracodawcę. Osoby te nie wykonują pracy na rzecz Izby na podstawie stosunku pracy. Zatem nie można ich uznać za koszt uzyskania przychodu.

Jak to wcześniej wskazano, zgodnie z ustawą o izbach gospodarczych, izby działają na rzecz rolnictwa, wpływają na kształtowanie polityki rolnej i uczestniczą w jej realizacji. W przypadku Wnioskodawcy trudno doszukać się podstawy umożliwiającej kwalifikowanie ww. wydatków, jako związanych z realizacją celów statutowych.

Dodać należy, że również dochód stanowiący równowartość przedmiotowych wydatków nie będzie wolny od podatku dochodowego na podstawie omawianego przepisu art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Nadmienia się, że jeżeli wydatki stanowią koszty związane z prowadzoną działalnością statutową Wnioskodawcy i zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, to nie można rozpatrywać aby równowartość dochodu odpowiadająca tym wydatkom mogła korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ponadto należy wskazać, że dokumenty dołączone do wniosku nie podlegały analizie i weryfikacji w ramach postępowania o wydanie pisemnej interpretacji indywidualnej.

Jednocześnie tut. Organ pragnie dodać, że w związku z tym, iż to pytanie podatkowe określone przez podatnika wyznacza zakres przedmiotowy wniosku, w niniejszej interpretacji indywidualnej odniesiono się ściśle do kwestii zawartych w przedstawionych pytaniach.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.